Al-kʋrãana Tafsɩɩre

Courte description

Morã gomame n vẽneg Alkurãana aayar-dãmba maana-rãmba, la bʋʋd lanins sẽn be Al-kʋrãana aayay pʋgẽ, la a leb n gom yεl lanins sẽn kẽed ne loεεga managre, la sũnna-rãmb nakẽndre dĩina pʋgẽ.

Categories:

Ton Avis