Waazʋ maand zogdo

Courte description

Morã goma: Daawa wã mãang yɩɩdlem, daawa yɩ wẽnd yĩnga, sɩd togsgo, yam-nẽnm, koεg gãngre, waawʋ maand sõmb n tʋma bũmb lanins a sẽn sagnd nẽbã a wugã; gãng-m-mẽngã, la sugri.

Download

Categories:

Ton Avis