जनाजाको बिदअतहरूबारे महत्वपूर्ण फतवाहरू

विशेषता

यस लेखमा मृतक शवमाथि हुने विभिन्न प्रकारका विदअतहरूको बारेमा संक्षेपमा प्रमाणको साथ वर्णन गरिएको छ ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ