र्इदको चाँड र शौवालको व्रत

विशेषता

यस पुस्तिकामा र्इदकोबारेमा र त्यस सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा ज्ञान गराइएको छ, साथै शौवाल महिनामा बस्ने व्रतको बारेमा पनि वर्णन छ, र समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन हदीसको प्रकाशमा सिद्ध गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ