शौवालको वर्तबारे विद्हरूका उद्गारहरू

विशेषता

यस आडियोमा शौवाल महिनाको वर्तको बारेमा इस्लामीय विद् र मुफतीहरूको उदगार कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: