शौवालको वर्तबारे विद्हरूका उद्गारहरू

विशेषता

यस आडियोमा शौवाल महिनाको वर्तको बारेमा इस्लामीय विद् र मुफतीहरूको उदगार कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ ।

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ