उमरा गर्ने तरिका

विशेषता

यस आडियोमा नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको तरिका बमोजिम उमरा सम्पन्न गर्ने तरिकालार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ