कुर्बानीको श्रेषठता र त्यससित संलग्न कुराहरू

विशेषता

यस आडियोमा कुर्बानीको श्रेषठता र बलि गर्नुको श्रेषठता एवं तरिका र यससित संलग्न समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ ।

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ