एकेश्वरवाद र मूल मन्त्रको अर्थ

विशेषता

आफ्ताब ज्यूले यस बक्तब्यमा एकेश्वरवाद र मूल मन्त्रको बारेमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा विस्तृत जान्कारी गराउनु भएछ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ