हज्ज र उमराका कायर्हरू

विशेषता

यस आडियोमा हज्ज र उमराका समस्त कार्यहरूलार्इ विस्तरले वर्णन गरिएको छ, र केही ती बिदअत र नषेधित कुराहरूको वर्णन पनि छ जसमा हाजीहरू अज्ञानताको कारण परिहाल्छन्, र सबै कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा सिद्ध गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्