प्रार्थनाका केही महत्वपूर्ण विधिहरू

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ