विशेषता

यस किताबमा इस्लाम र हिन्दूको समिक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ, साथै दुवै धर्मका निर्देशनहरूको र ग्रन्थहरूको विस्तारले प्रमाणसहीत समिक्षा गिरएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ