मृतकको कफन दफन

विशेषता

यस किताबमा मृतकलार्इ कफनाउने र स्नान गराउने एवं दफनाउने तरिका र त्यसमाथि पढिने जनाजाको नमाजको तरिका र त्यसमा पढिने दुआहरूको वर्णन र यस विषयसित संलग्न केही समस्याहरूको वर्णन पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ