शौवालको ६ व्रतहरूको बारेमा विद्हरूका फतवाहरू

विशेषता

यस निबन्धमा शौवालको व्रतको बारेमा विद्हरूको फतवाहरूलार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा संग्रहित गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

पूर्ण विशेषता

  शौवालका ६ व्रतहरूको बारेमा विद्हरूका फतवाहरू

  فتاوى العلماء حول صيام ست من شوال

  < नेपाली >

  مأخوذ من :

  www.saaid.net

  —™

  अनुवादकः

  अतीकुर्रहमान मुहम्मद इदरीस खान मक्की

  عتيق الرحمن محمد إدريس خان مكي

  بسم الله الرحمن الرحيم

  —™

  ;j{flwsf/ n]vsdf ;'/lIft 5 .

  —™

  k|yd k|sfzg ;fn ;g\ @)!% O{= ;+=

  lgMz'Ns ljt/0fsf] nflu dfq

  —™

  k':ts kfOg] 7]ufgf M

  *O:nflds ufO8]G; ;]G6/ slknj:t' gu/kflnsf

  Jf=g+= ( dx'jf tf}lnxjf slknj:t' -g]kfn_

  ;Dks{ g+= ))(&&(*!($#&&%*

  ;pbL g+= ))(^^%)!#&@@%$

  *O:nflds ufO8]G; ;]G6/ /ajf cn\ l/ofh

  ;pbL c/aLof

  k|:tfjgf

  ;d:t k|sf/sf k|z+;fx¿ cNnfxs} nflu 5g\ h;n] o; ;+;f/nfO{ pTkGg u¥of], / o;df a;f]af; ug'{sf] nflu gfgfy/Lsf k|f0fLx¿nfO{ cljis[t u¥of], / h;n] xfd|f] x[bonfO{ cfkm\gf] ;Tdfu{tkm{ nufOlbof], / cfkm\gf] >4f Pj+ k|]d / cfb/af6 kl/k"0f{ ul/bof] . / d ujfxL lbG5' ls To; cNnfx afx]s sf]xL ;To k"Ho 5}g, Tof] Psn} 5, To;sf] sf]xL ;xefuL 5}g . / d ujfxL lbG5' ls d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x] j;Nnd cNnfxsf eQm Pj+ ;Gb]i6f / ldq x'g\ . t;y{ cNnfxsf] guGo zflGt / bof cjtl/t xf];\ d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x] j;Nnddfly, / pxfFsf 3/kl/jf/ / ;d:t ;fyLx¿dfly / tL ;a}x¿dfly h'g k|no;Dd pxfFsf] k4ltdf lx+8\g] 5g\ .

  k|:t't k'l:tsfdf zf}jfnsf] j|tsf] af/]df ljleGg ljb\x¿sf] pbuf/nfO{ k|Zg pQ/sf] z}nLdf s'/cfg / xbL;sf] k|sfzdf k|:t't ul/Psf] 5 tfls xfd|f g]kfnL bfh'efO / lbbLalxgLx¿nfO{ klg o;sf] k"0f{tof 1fg eOxfnf];\ .

  dnfO{ cfzf 5 ls d]/f] of] ;fgf] k|of;af6 hg;d'bfonfO{ nfe k'Ug]5 / cNnfx d]/f] o; ;fgf] k|of;åf/f xfd|f] g]kfnL d';ndfg efO alxgLx¿nfO{ o;sf] af/]df ;xL 1fg k|bfg ug]{5 . cNnfxl;t ljGtL 5 ls cNnfx d]/f] o; k|of;nfO{ sa"n u/L dnfO{ / d]/f] 3/kl/jf/sf ;d:t ;b:ox¿nfO{ :ju{ k|bfg u?g\, / d]/f] :juL{o cfdf / afh]nfO{ Ifdfbfg lbO{ :ju{df pRr :yfg k|bfg u?g\ . -cfdLg_

  cg'jfbs

  ctLs'/{xdfg d'xDdb Ob/L; vfg dSsL

  slknj:t' gu/kflnsf jf8{ g+= ( dx'jf

  tf}lnxjf slknj:t' -g]kfn_

  email- [email protected]

  ;Dks{ g+= ))(&&(*!($#&&%*

  ;pbL df]= g= ))(^^%)!#&@@%$

  k|ZgM s] zf}jfnsf 5j6} j|tx¿nfO{ a:g'sf] s'g} >]i7tf jl0f{t 5 < / s] oL j|tx¿ Ps} rf]l6 al;G5 jf leGg leGg u/]/ klg a:g ;lsG5 <

  pQ/M zf}jfnsf ^ j6f j|tx¿sf] >]i7tf k|dfl0ft 5, h:tf]ls xbL;df 5 /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg' eof]M

  "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر" ( رواه مسلم في كتاب الصيام بشرح النووي 56/8 )

  cy{ M h;n] /dhfgsf] -k"0f{_ j|t a:of] clg To; kZrft zf}jfnsf] ^ j6f j|t klg a:of], t To;n] k"0f{ ;fnsf] j|t a;] ;/x eOxfNof] . - o; xbL;nfO{ d'l:ndn] lstfa'l:;ofddf j0f{g ug'{ ePsf] 5, z/x gJjLsf] ;fy *÷%^ _

  / dfG5]nfO{ of] 1fg x'g'k5{ ls of] >]i7tf dfq /dhfg dlxgf l;4] kZrft g} nfu" x'G5, t;y{ h'g dfG5]dfly /dhfgsf] j|tsf] shf xf];\ - /dhfgsf] j|t 5'6]sf] xf];\ / To;dfly To;sf] 5'6]sf] u0fgfnfO{ k"0f{ ug'{ h?/L xf];\_ t Tof] klxnf To;sf] shf u/f];\, clg dfq zf}jfnsf] j|t a;f];\ . / olb Tof] /dhfgsf] j|tsf] shf gul/sg\ zf}jfnsf] j|t a:5 eg] To;nfO{ of] jl0f{t >]i7tf k|fKt x'Fb}g, lsgls /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eg]sf 5g\ ls æh;n] /dhfgsf] k"0f{ j|t a;]sf] xf];\Æ t/ h;dfly /dhfgsf] j|tsf] shf 5 To;nfO{ of] elgb}g ls To;n] /dhfgsf] k"0f{ j|t a;]sf] 5, a? of] elgG5 ls To;n] /dhfgsf s]xL j|t a;]sf] 5 .

  / o; j|tnfO{ Ps} rf]l6 a:g ;lsG5 / ljeflht u/]/ klg a:g ;lsG5, o;df b'j} tl/sf j}w 5, t/ Ps} rf]l6 a:g' clt pQd / >]i7 dflgG5, lsgls o;df ;'sd{tkm{ cu|;/tf b]vfpg' af]w x'G5 h'g k|z+;gLo sfo{ xf], / l9nf]kgf 5}g h'g slxn] sflxF dfG5]nfO{ ;'sd{ ug'{af6 aflwt / j+lrt ul/lbG5 . -kmtfjf z}v ;fn]x cn\ p;}dLg lstfa'2c\jf !÷%@,%# _

  k|ZgM zf}jfnsf] ^ j|tsf] s] x's'd 5 < / s] of] clgjfo{ 5 <

  pQ/M /dhfgsf] clgjfo{ j|t a;] kZrft zf}jfnsf] j|t lk|o ;'Ggt dflgG5, of] j|t clgjfo{ 5}g . of] d';ndfgsf] nflu j}wflgs sfo{ xf], o;sf] clt >]i7tf jl0f{t 5, o;sf] k'0o ljzfn 5, o; j|tnfO{ a;]/ dfG5] k"0f{ jif{sf] j|t a:g] k'0o k|fKt ug{ ;S5, h:tf]ls /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] sygaf6 k|dfl0ft 5, xh/t ca" co\o"a cg\;f/L /lhcNnfxf] cGxf]sf] egfO{ 5 ls /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg' eof]M

  "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" ( رواه مسلم , وأبو داؤد والترمزي, والنسائي وابن ماجة )

  cy{ M h;n] /dhfgsf] -k"0f{_ j|t a:of] clg To; kZrft zf}jfnsf] ^ j6f j|t klg a:of], t Tof] o:tf] eof] h;/L ls To;n] k"0f{ ;fnsf] j|t a;]sf] xf];\ . - o; xbL;nfO{ d'l:nd, ca" bfpmb, ltld{hL, g];fO{ / OAg] dfhfn] j0f{g ug'{ ePsf] 5 _

  / o; xbL;sf] AofVof ub}{ /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] o;/L eGg' ePsf] 5M

  " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" وفي رواية "جعل الله الحسنة بعشر أمثالها, فشهر بعشرة أشهر, وصيام ستة أيام تمام السنة" النسائي وابن ماجة, وهو في صحيح الترغيب والترهيب 421/1, ورواه ابن خزيمة بلفظ: " صيام شهر رمضان بعشر أمثالها, وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة"

  cy{ M h;n] s'g} klg ;'sfo{ u¥of] To;nfO{ Pp6f ;'sfo{nfO{ bz u'0ff u/]/ k'0o lbOG5 . / Pp6f cfsf]{ xbL;df o;nfO{ o;/L JofVof ul/Psf] 5 lsM cNnfxn] Pp6f ;'sfo{sf] k'0o bz u'0ff u/]/ lbG5, o;y{ Ps dlxgfsf] j|t bz dlxgf a/fa/ eof], / ^ lbgsf] j|tåf/f k"0f{ jif{ eof] . o;nfO{ g];fO{ / OAg] dfhfn] j0f{g u/]sf 5g\ / of] xbL; ;xLx t/uLa jQ/xLadf !÷$@! klg jl0f{t 5, / OAg] v'h}dfn] lgDgsf zAbx¿åf/f j0f{g u/]sf 5g\M /dhfg dlxgfsf] j|t To;} h:tf] j|tsf] bz u'0ff a/fa/ 5, / ^ lbgsf] j|t b'O{ dlxgf a/fa/ 5 t o;/L k"0f{ jif{ eof] .

  / zfkmO{ / xDanL ljb\x¿n] of] eg]sf 5g\ ls o;sf] cy{ xf] ls Ps jif{ clgjfo{ j|t a:g'sf] k'0o ldN5 gq bz u'0ffsf] k'0o t glkmnL j|tdf klg k|dfl0ft 5 .

  / o:t} oL ^ j6f j|tx¿sf] kmfObf dWo] of] klg xf] lsM o;åf/f /dhfgsf j|tx¿df ePsf sdL sf]tfxLsf] k"lt{ eOxfN5, lsgls j|tfn'n] hlt klg htg u/] klg To;sf] j|tdf s'g} gs'g} sdL eOxfN5 jf Tof] o:tf] sfo{ ul/xfN5 h'g To;sf] j|tdfly g/fd|f] k|efj xflnlbG5, t;y{ k|nosf] lbg To;sf] o; glkmnL j|tåf/f To;sf] clgjfo{ j|tsf] k"lt{ ul/G5, h:tf]ls /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] kmdf{g 5 M

  " إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة, قال يقول ربنا جل وعز لملائكته: وهو أعلم, انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها, فإن كانت تامة كتبت تامة, وإن انتقص منها شيئا, قال: انظروا هل لعبدي من تطوع, فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه, ثم تؤخذ الأعمال على ذلك " ( رواه أبو داؤد )

  cy{ M k|nosf] lbg ;j{k|yd dfG5]x¿sf] sfo{x¿ dWo] h;sf] km};nf ul/G5 Tof] gdfh xf], pxfF ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] egfO{ 5 ls xfd|f] dxfg / kljq k|ltkfns cfkm\gf] kml/Ztfx¿l;t eG5M / Tof] clt 1fgL 5, ls x] kml/Ztfx¿ d]/f] eQmsf] gdfhnfO{ x]/ s] To;n] o;nfO{ kl/k"0f{ tl/sfn] cfof]lht u/]sf] 5 jf To;df s'g} sdL sf]tfxL u/]sf] 5 < t olb To;sf] gdfh k"0f{ 5 eg] k"0f{ g} n]lvG5, t/ olb To;df s'g} k|sf/sf] sdL 5 eg] xfd|f] /a eGg]5 x]/ s] o;n] s'g} glkmnL gdfh k9]sf] 5 < t olb To;sf glkmnL gdfh x'G5g\ eg] eG5M To;}af6 o;sf] clgjfo{ gdfhnfO{ k"0f{ ul/b]pm, t o:t} tl/sfn] ltdLx¿sf ;d:t ;'sfo{x¿l;t ul/G5 . - o;nfO{ ca" bfpmbn] j0f{g u/]sf 5g\ _ - z}v d'xDdb ;fn]x cn\ d'lGhb www.islam-qa.com _

  k|ZgM s] k"0f{ zf}jfn dlxgfdf j|t a:g ;lsG5 <

  pQ/M /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndl;t of] k|dfl0ft 5 ls pxfF ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg' eof]M

  "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" ( رواه مسلم )

  cy{ M h;n] /dhfgsf] -k"0f{_ j|t a:of] clg To; kZrft zf}jfnsf] ^ j6f j|t klg a:of], t Tof] o:tf] eof] h;/L ls To;n] k"0f{ ;fnsf] j|t a;]sf] xf];\ . - o; xbL;nfO{ d'l:ndn] j0f{g u/]sf 5g\ _

  t;y{ of] j|t a:g'sf] nflu dlxgfsf] s'g} ljz]if lbg lgwf{l/t 5}g a? cf:yfjfg dfG5] cfkm} To;nfO{ k"0f{ dlxgfaf6 rog u/L j|t a;f];\ . t olb Tof] rfxf];\ t dlxgfsf] cf/Dedf a;f];\, / olb rfxf];\ t To;sf] dfWo jf cGtodf a;f];\, / olb rfxf];\ t ;a}nfO{ Ps} rf]l6 a;f];\, / rfxf];\ t ljeflht u/]/ a;f];\, h;/L u/] klg To;sf] nflu pko'St 5 / To;sf] nflu dfu{ v'n]sf] 5 . t/ o;nfO{ zf}jfnsf] cf/Dedf a:g' >]i7 dflgG5 lsgls o;åf/f enfO{tkm{ cu|;/tf b]vfpg' af]w x'G5, t/ o:tf] ug'{ To;dfly clgjfo{ 5}g . / To;sf] nflu of] klg hfoh 5 ls s'g} ;fn o;nfO{ Tofuf];\, t/ o;nfO{ lg/Gt/tfn] a:g' g} >]i7 5 lsgls /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg' ePsf] 5 M

  أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل""

  cy{ M cNnfx lgs6 ;jf]{Ts[i6 / lk|otd ;'sfo{ Tof] xf] h;dfly To;nfO{ ug]{ JolQm lg/Gt/tfn] sfo{/t /xf];\, rfx] Tof] clt sd lsg gxf];\ .

  / cNnfx g} o;af/] clws 1fgjfg 5 . - dhd"c kmtfjf jdsfnft d'tgJj]cx n];dfxt'Zz}v cAb'n\ chLh lag afh /x]dx'Nnfx efu !%, k]=#() _

  k|ZgM s] zf}jfnsf] j|t Ps} rf]l6 a:g' h?/L 5 < jf dlxgfe/Ldf s'g} ;do klg a:g ;lsG5 <

  pQ/M zf}jfnsf ^ j6} j|tx¿ /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndl;t k|dfl0ft 5g\, / o;nfO{ Ps} rf]l6 / ljeflht u/]/ b'j} tl/sfn] a:g ;lsG5, lsgls /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] o;nfO{ lgalGwt u/]/ j0f{g u/]sf 5}gg\ t;y{ pxfF ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] gt Ps} rf]l6 a:g] cfb]z u/]sf 5g\ gt ljeflht u/]/, h:tf]ls pxfFsf] kmdf{g 5 M

  "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" ( رواه مسلم )

  cy{ M h;n] /dhfgsf] -k"0f{_ j|t a:of] clg To; kZrft zf}jfnsf] ^ j6f j|t klg a:of], t Tof] o:tf] eof] h;/L ls To;n] k"0f{ ;fnsf] j|t a;]sf] xf];\ . - o; xbL;nfO{ d'l:ndn] j0f{g u/]sf 5g\ _

  / cNnfx g} tf}kmLs lbg]jfnf / ;'cj;/ k|bfg ug]{jfnf 5 . - dhd"c kmtfjf jdsfnft d'tgJj]cx n];dfxt'Zz}v cAb'n\ chLh lag afh /x]dx'Nnfx efu !%, k]=#(! _

  k|ZgM /dhfgsf] j|tsf] shf eGbf klxnf s] zf}jfnsf] j|t a:g' hfoh 5 <

  pQ/M ljb\x¿sf] o; s'/fdf dte]b 5, / ;To s'/f] of] xf] ls zf}jfnsf] j|t / ;d:t glkmnL j|tdfly /dhfgsf] shfsf] j|tnfO{ k|fyldstf lbg' g} plrt 5, lsgls /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eg]sf 5g\ M

  "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" ( رواه مسلم )

  cy{ M h;n] /dhfgsf] -k"0f{_ j|t a:of] clg To; kZrft zf}jfnsf] ^ j6f j|t klg a:of], t Tof] o:tf] eof] h;/L ls To;n] k"0f{ ;fnsf] j|t a;]sf] xf];\ . - o; xbL;nfO{ d'l:ndn] j0f{g u/]sf 5g\ _

  t h;n] zf}jfnsf ^ j|tx¿nfO{ /dhfgsf] shfdfly k|fyldstf k|bfg u¥of] To;n] /dhfgsf] j|t kZrft To;nfO{ a;]g, a? /dhfgsf s]xL j|t kZrft a:of] . / cfsf]{ s'/f] s] 5 eg] /dhfgsf] j|tsf] shf ug'{ clgjfo{ 5, / zf}jfnsf] j|t a:g' ;'Ggt xf], t clgjfo{ sfo{nfO{ ug'{ / To;nfO{ glkmnL sfo{dfly k|fyldstf lbg' cfjZos 5 .

  / cNnfx g} tf}kmLs lbg]jfnf / ;'cj;/ k|bfg ug]{jfnf 5 . - dhd"c kmtfjf jdsfnft d'tgJj]cx n];dfxt'Zz}v cAb'n\ chLh lag afh /x]dx'Nnfx efu !%, k]=#(@ _

  k|ZgM zf}jfnsf ^ j6} j|t O{b kZrft t'?Gt} a:g' h/?/L 5 jf s]xL lbg kl5 klg a:g ;lsG5 < / s] To;nfO{ Ps} rf]l6 a:g'k5{ jf ljeflht u/]/ klg a:g ;lsG5 <

  pQ/M dfG5]nfO{ of] cfjZos 5}g ls O{b kZrft t'?Gt} zf}jfnsf] j|t a;f];\ a? O{b lat] kZrft s]xL lbgkl5 klg j|t a:g ;lsG5, / o:t} To;nfO{ Ps} rf]l6 a:g' h?/L 5}g a? Ps} rf]l6 klg a:g ;lsG5 / ljeflht u/]/ klg, o; s'/fdf dfG5]nfO{ :jtGqtf k|fKt 5 . / of] j|t clgjfo{ 5}g a? ;'Ggt xf] .

  / cNnfx g} ;'cj;/ k|bfg ug]{jfnf 5, / k|zflGt cjtl/t xf];\ cNnfxsf gaL d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x] j;Nnd / pxfFsf 3/kl/jf/ / ;d:t ;fyLx¿dfly . - cNnhgt'2fOdf lnn\ a'x";'n\ ONdLof jn\ Okm\tf !)÷#(! _

  k|ZgM Tof] dlxnf h;sf] /h:jnfsf] sf/0f /dhfgsf s]xL j|t 5'6]sf] 5 s] Tof] klxnf /dhfgsf] 5'6]sf] j|tsf] shf u/f];\ jf klxnf zf}jfnsf] j|t a:g ;S5] <

  pQ/M olb Tof] dlxnf /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] o; xbL;sf] k'0o rfxG5] M

  "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" ( رواه مسلم )

  cy{ M h;n] /dhfgsf] -k"0f{_ j|t a:of] clg To; kZrft zf}jfnsf] ^ j6f j|t klg a:of], t Tof] o:tf] eof] h;/L ls To;n] k"0f{ ;fnsf] j|t a;]sf] xf];\ . - o; xbL;nfO{ d'l:ndn] j0f{g u/]sf 5g\ _

  t To;nfO{ rflxof] ls klxnf /dhfgsf] 5'6]sf] j|tsf] shf u/f];\, clg zf}jfnsf] j|t a;f];\, tfls xbL;df jl0f{t x's'd To;dfly nfu" xf];\ / To;df jl0f{t k'0o kfpg' To;nfO{ zlDdlnt eOxfnf];\, / To;nfO{ Tof] k'0o ldnf];\ h'g xbL;df jl0f{t 5 .

  / /x\of] s'/f] j}wflgstfsf] t To;sf] nflu of] klg j}w 5 ls /dhfgsf] shfnfO{ cl3Nnf] cfpg] /dhfg ;Ddsf] nflu cjnlDet u/f];\ . - z}v d'xDdb ;fn]x cn\ d'lGhb www.islam-qa.com _

  k|ZgM h'g JolQmn] /dhfg kZrft zf}jfnsf] ^ j6} j|t a:of], t/ To;n] /dhfgsf] k"0f{ j|t a;]sf] 5}g, a? s'g} j}wflgs sf/0fn] bzj6f j|t 5f8]sf] 5, t s] of] JolQm k"0f{ ;fnsf] j|tsf] k'0o kfpg]5< o;nfO{ k"0f{tof :ki6 kfl/lbg] cg'/f]w 5 <

  pQ/M hlt klg ;'sfo{ eQmx¿ cNnfxsf] lgs6tf / k|;Ggtf kfpgsf] nflu u5{g\ To;sf] k'0onfO{ lgwf{l/t ug]{ sfo{ cNnfxsf] sfo{ ;Ldfdf cfpF5, / olb eQm cfkm\gf] ;'sfo{åf/f cNnfxsf] bof / k|ltkmnsf] cfzf /fVb5 eg] cNnfx klg To;sf] ;'sfo{nfO{ v]/ kmfNb}g, h:tf]ls cNnfxsf] kmdf{g 5 M

  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ الكهف: ٣٠

  cy{ M lglZrt¿kn] h;n] O{dfg NofP / c;n sd{ klg u/], eg] xfdLn] ;Tsd{ ug]{x¿sf] k'/:sf/ v]/ hfg lb+b}gf}+ . - ;"/t'n\ sxkm #) _

  t h;dfly /dhfgsf] j|tsf] shf 5 eg] To;nfO{ plrt of] g} 5 ls klxnf /dhfgsf] shf u/f];\, clg zf}jfnsf] j|t a;f];\, lsgls olb To;n] o:tf] u/]g eg] /dhfg kZrft zf}jfnsf] j|t a:g' l;4 x'Fb}g, lsgls To;n] clxn] ;Dd /dhfgsf] j|t k"0f{ u/]sf] 5}g .

  / cNnfx g} ;'cj;/ k|bfg ug]{jfnf 5, / k|zflGt cjtl/t xf];\ cNnfxsf gaL d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x] j;Nnd / pxfFsf 3/kl/jf/ / ;d:t ;fyLx¿dfly . - cNnhgt'2fOdf lnn\ a'x";'n\ ONdLof jn\ Okm\tf !)÷#(@ _

  k|ZgM tkfO{x¿sf] zf}jfnsf ^ j6f j|tsf] af/]df s] ljrf/ 5 < lsgls d'jQf Odfd dflnsdf 5 lsM Odfd dflns lag cg;n] zf}jfnsf] ^j6} j|tsf] af/]df eg]sf 5g\ lsM o; j|tnfO{ gt s'g} ;bfrf/L k"j{hn] /fv] gt s'g} ljb\n] a? d]/f] b[li6df o;nfO{ ;bfrf/L / ljb\x¿ ds\¿x 7fGby] / o; labctaf6 ql;t /xGy], / o;s'/faf6 klg s]xL d"v{ / cgle1x¿ o;nfO{ clgjfo{ g7fg'g\ jf o;nfO{ /dhfgsf] j|tl;t ;+nUg gul/lbpg\, / of] s'/f d'jQfsf] klxnf] efu @@* df jl0f{t 5 <

  pQ/M ;d:t k|z+;f cNnfxs} nflu 5 . xh/t ca" co\o"a cg\;f/Låf/f of] xbL; k|dfl0ft 5 ls /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg' eof]M

  "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" ( رواه مسلم: 822/2, وأحمد: 417/5, وأبوداؤد: 2433, والترمزي: 1164 )

  cy{ M h;n] /dhfgsf] -k"0f{_ j|t a:of] clg To; kZrft zf}jfnsf] ^ j6f j|t klg a:of], t Tof] o:tf] eof] h;/L ls To;n] k"0f{ ;fnsf] j|t a;]sf] xf];\ . - o; xbL;nfO{ d'l:ndn] @÷*@@ df j0f{g u/]sf 5g\, / cxdbn] %÷$!& df j0f{g u/]sf 5g\, / ca"bfpmbn] @$## df j0f{g u/]sf 5g\, / Odfd ltld{hLn] xbL; g+= !!^$ df j0f{g u/]sf 5g\ _

  t of] xbL; ;xL 5 h'g zf}jfnsf] j|tnfO{ k|dfl0fs/0f u5{, / To;nfO{ ;'Ggt eGb5, / o;nfO{ zfkmO{, cxdb / ljb\x¿sf gfosx¿sf] Ps ;d"xn] a;]sf 5g\ . t o; xbL;sf] d'sflanfdf tL ljb\x¿sf jl0f{t s'/f sbflk k|df0f x'g\;Sb}g h;df of] ljZn]if0f ul/Psf] 5 ls sbflrt cgle1x¿ o;nfO{ /dhfgl;t ;+nUg g7fg'g\ jf o;nfO{ clgjfo{ gdflgxfn'g\ . / Odfd dflnssf] of] u'dfg / ;Gb]x ls o;nfO{ s;}n] klg a;]sf 5}gg\ t of] dfq u'dfg xf] h'g ;xL xbL;sf] d'sflanf ug{ ;Sb}g, o;y{ h;l;t k|df0f 5 Tof] To;dfly k|wfg 5 h;l;t s'g} k|df0f 5}g .

  / cNnfx g} ;'cj;/ k|bfg ug]{jfnf 5, / k|zflGt cjtl/t xf];\ cNnfxsf gaL d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x] j;Nnddfly / pxfFsf 3/kl/jf/ / ;d:t ;fyLx¿dfly . - cNnhgt'2fOdf lnn\ a'x";'n\ ONdLof jn\ Okm\tf !)÷#*( _

  k|ZgM ha s'g} dlxnf zf}jfnsf] j|t a:g] OR5f u/f];\ / To;dfly /dhfgsf] shf klg 5 t s] To;dfly of] clgjfo{ 5 ls klxnf /dhfgsf] shf u/f];\ clg zf}jfnsf] j|t a;f];\ jf To;n] klxnf zf}jfnsf] j|t a;]df s'g} cfklQ 5}g <

  pQ/M /dhfgsf] j|tsf] shfeGbf klxnf glkmnL j|t a:g'af/] ljb\x¿sf] dte]b 5 h;nfO{ ;+I]fkdf ljb\x¿sf] b'O{ b[li6s]0fx¿ eGg ;lsG5 M

  !– /dhfgsf] shf ug'{eGbf klxnf klg glkmnL j|t a:g' hfoh / j}wflgs 5 . / of] g} clwsf+z ljb\x¿sf] syg xf] . t;y{ xg\kmL ljb\x¿sf] syg 5 lsM /dhfgsf] shf ug'{ eGbf klxnf glkmnL j|t a:g' hfoh / j}wflgs 5, lsgls /dhfgsf] shf t'?Gt} h?/L 5}g a? To;sf] nflu nfdf] ;do 5, / of] g} Odfd cxdbsf] Pp6f syg xf] .

  t/ zfkmO / dfn]sL ljb\x¿ lgs6 o:tf] ug'{ hfoh t 5 t/ ds\¿x 5, lsgls o;åf/f glkmnL j|tdf Jo:t eP/ clgjfo{ j|tdf ljnDa ug'{ af]w x'G5 .

  @– /dhfgsf] shfnfO{ k"0f{ gul/sg\ zf}jfnsf] j|t a:g' x/fd 5 . / of] xDanL ljb\x¿sf] syg xf], t/ b'j} dWo] klxnf] b[li6sf]0f g} ;xL 5, lsgls h;n] of] eg]sf 5g\ ls /dhfgsf] shf gul/sg\ zf}jfnsf] j|t a:g' x/fd 5 ltgLx¿dfly of] clgjfo{ 5 ls k|df0f k|:t't u?g\, t/ o:tf] s'g} k|df0f g} 5}g h'g o;s'/fnfO{ x/fd u/f];\ .

  / /x\of] s'/f] /dhfgsf] shfeGbf klxnf zf}jfnsf] ^ j6f j|t a:g'sf] t o;af/] klg ljb\x¿sf] dte]b 5 / o;df klg b'O{ b[li6sf]0fx¿ 5g\ M

  !– zf}jfnsf] ^ j6f j|tsf] >]i7tf dfq To;}nfO{ k|fKt x'G5 h;n] klxnf /dhfgsf] shf u/]sf] xf];\ clg zf}jfnsf] j|t a;]sf] xf];\ . / k|df0fdf /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] of] xbL; k]z u5{g\ M

  "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" ( رواه مسلم )

  cy{ M h;n] /dhfgsf] -k"0f{_ j|t a:of] clg To; kZrft zf}jfnsf] ^ j6f j|t klg a:of], t Tof] o:tf] eof] h;/L ls To;n] k"0f{ ;fnsf] j|t a;]sf] xf];\ . - o; xbL;nfO{ d'l:ndn] j0f{g u/]sf 5g _

  t of] ljz]iftf dfq To;nfO{ k|fKt x'G5 h'g /dhfgsf] k"0f{ j|t a;]sf] xf];\ . x};dL t'xkmt'n d'xtfhsf] #÷$%& df eG5g\M æ lsgls Tof] /dhfgsf] j|tsf] ;fy 5 olb o:tf] x'Fb}g eg] of] >]i7tf k|fKt x'Fb}g rfx] To;n] /dhfgdf j}wflgs sf/0fn] g} j|t lsg g5f8]sf] xf];\Æ . / OAg'n\ d'km\n]xn] cfkm\gf] lstfa cn\ km'¿c\ #÷!)* df eGg' x'G5M æ h;n] o; j|tnfO{ a:of] / /dhfgsf] shf klg u¥of] t To;nfO{ of] >]i7tf k|fKt x'G5 t/ 5f8]sf] j|tsf] sf/0f j}wflgs x'g'k5{ / of] g} xfd|f ;fyLx¿sf] b[li6 5 t/ h'g hfx]/ 5 ;To To; ljk/Lt 5 / cNnfx g} 1fgjfg 5Æ . / of] g} jt{dfg ljb\x¿sf] b[li6sf]0f klg 5 / z}v ;fn]x p;}dLg / z}v OAg] afhsf] klg of] g} egfO{ 5 .

  @– zf}jfnsf] ^ j6f j|tsf] >]i7tf To; JolQmnfO{ klg k|fKt x'G5 h;n] o;nfO{ /dhfgsf] shfeGbf klxnf a:of] o; zt{sf] ;fy ls To;n] /dhfgsf] j|t j}wflgs sf/0fn] 5f8]sf] xf];\, lsgls h;n] /dhfgsf] j|t j}wflgs sf/0fn] 5f8]sf] 5 Tof] /dhfgsf] j|t a;] ;/x 5 . t ha shf ug'{eGbf klxnf g} zf}jfnsf] j|t a:of] t To;nfO{ Tof] >]i7tf k|fKt eof] h;nfO{ /dhfg kZrft a:g'af6 ldNg] /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] jrg lbPsf 5g\ . / ahL/dLn] vtLasf] 6Lsf l6Kk0fLsf] @÷#%@ df of] syg j0f{g u/]sf 5g\M æ /dhfg kZrftsf] cy{ xf] /dhfgsf] j|tnfO{ k"0f{ u/] kZrft, t ha To;n] zf}jfnsf] j|t a;] kZrft /dhfgsf] u0fgf k"0f{ u¥of] t o:tf] ugf{n] klg /dhfgsf] k"0f{tf l;4 eof], / sbflrt of] klg cy{ x'G;S5 ls /dhfgsf] j|t k"0f{ u/f];\ rfx] ljnDan] lsg gxf];\ h;/L ls kmh{sf glkmnx¿ ljnDan] klg k"0f{ eOxfN5g\Æ . / d'a\b]csf] #÷%@ df 5 ls æo;sf] >]i7tf To;nfO{ klg k|fKt x'G5 h;n] o;nfO{ cyf{t zf}jfnsf] j|t a:of] clg /dhfgsf] tL j|tx¿sf] shf u¥of] h;nfO{ s'g} j}wflgs sf/0fn] 5f8]sf] lyof] Æ .

  / d]/f] b[li6df h'g s'/f] ;To k|i6 x'G5 Tof] of] xf]M ls /dhfgsf] shf ug'{eGbf cl3 g} zf}jfnsf] j|t a;]df xbL;df jl0f{t k'0o k|fKt eOxfN5, lsgls /dhfg dlxgfsf] k'0o bz dlxgf a/fa/ k|fKt eOxfnN5 rfx] To;nfO{ /dhfgdf a;]sf] xf];\ jf shf u/]sf] xf];\, / shf ug]{ cjlw ;Lldt 5}g a? o;sf] cjlw nfdf] 5 h:tf] ls cNnfxsf] kmdf{g 5 M

  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ البقرة: ١٨٥

  cy{ M ltdLx¿dWo] h;n] klg of] dlxgf kfcf];\ To;n] k"/f dlxgfsf] a|t a;f];\ xf], hf] la/fdL 5 cyjf ofqfdf 5 pm cGo lbgx¿df -a|t a;L_ To;sf] u0fgf k"/f u/f];\ . cNnfx ltd|f] lglDt ;'ljwf rfxG5 s7f]/tf rfxb}g . - ;"/t'n\ as/M !*% _

  / /x\of] zf}jfnsf] j|tsf] s'/f] t zf}jfn dlxgf lat] lalQs} o;sf] >]i7tf klg ;dfKt eOxfN5, o;y{ h;n] klg o; dlxgfsf] j|t a:of] rfx] /dhfgsf] shf ug'{eGbf cl3 jf kl5 To;nfO{ o;sf] >]i7tf k|fKt x'G5, t/ plrt of] g} 5 ls klxnf cNnfxsf] xsnfO{ k"0f{ u/L cfkm\gf] st{Joaf6 p4f/ eOxfnf];\ clg zf}jfnsf] j|t a;f];\ .

  / cNnfx g} o;af/] clws 1fgL 5 . - vflnb lag cAb'Nnfx cn\ d';\n]x _

  / cNnfxsf] k|zflGt cjtl/t xf];\ clGtd ;Gb]i6f d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x] j;Nnddfly / pxfFsf 3/kl/jf/ / ;d:t ;fyLx¿dfly .

  ;dfKt

  —™

  cg'jfbs

  ctLs'/{xdfg d'xDdb Ob/L; vfg dSsL

  slknj:t' gu/kflnsf jf8{ g+= ( dx'jf

  tf}lnxjf slknj:t' -g]kfn_

  email- [email protected]

  ;Dks{ g+= ))(&&(*!($#&&%*

  ;pbL df]= g= ))(^^%)!#&@@%$