Artikelen over de viering van de verjaardag van de profeet

Beschrijving

De geboortedag van de profeet wordt de laatste jaren in veel islamilitische landen gevierd die natuurlijk veel vragen met zich meebrengt nl. wat is de positie de islam ten opzichte van deze viering.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Artikelen over de viering van de verjaardag van de profeet ﷺ‬

[ nederlands - Deutsch -الهولندية ]

revisie: Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

2012 - 1433

Islam voor iedereen

﴿مقالات وفتاوى العلماء التي تحرم﴾

الإحتفال بالمولد النبوي

« باللغة الهولندية »

مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

2012 - 1433

Ibn Taymiyyah over het vieren van de verjaardag van de profeet saws

Shaikh-al-Islam Ibn Taymiyyah, moge Allah hem genade schenken: “Gelijk hieraan is wat sommige mensen doen, zij vieren de verjaardag van de Profeet om ofwel de nasara te imiteren in hun viering van de geboortedag van ‘Iesa, vrede zij met hem, of uit hun liefde enverering van de Profeet. Hoewel mensen verschillen over de precieze dag van de profeets verjaring. Dergelijke vieringen werden niet gehouden door de vrome voorgangers. En zouden dergelijke vieringen iets goeds zijn, dan zouden de vrome voorgangers meer recht op hebben om deze te houden. Zij hielden immers meer van de Profeet dan dat wij hem lief hebben en hadden nog meer ontzag voor hem dan wij, en zij waren meer dan ons erop belust om goede dingen te doen. Ware liefde voor hem en een groot ontzag wordt immers uitgedragen door hem te volgen en te gehoorzamen en gehoor te geven aan zijn bevel, en zijn Soennah te doen herleven zowel innerlijk als uiterlijk. Het kan ook uitgedragen worden door het verkondigen van de boodschap waarmee hij gezonden was, en daarvoor te strijden met het hart, hand en tong. Dit is de manier van de vrome voorgangers en de Muhadjirien en de Ansaar, en degenen die hen in vroomheid volgen.” Bron: Iqtida as-sirat al-mustaqeem 2/615

Het vieren van de verjaardag van de profeet saws

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

Niets in de Koran wijst erop dat wij de geboortedag van de rofeet ﷺ‬ dienen te vieren. De profeet ﷺ‬ vierde dit niet, noch gaf hij anderen opdracht dit te vieren niet bij zijn leven noch na zijn dood. Sterker nog, hij gaf hen de opdracht niet te overdrijven wat hem betreft. Hij zei: “Overdrijft niet over mij, zoals de christenen overdreven over (Iesaa) de zoon van Maryam. Ik ben slechts een dienaar. Zegt dus: ''De dienaar van Allah en Zijn Boodschapper.”[1]

Wat wel overgeleverd is, is dat de profeet ﷺ‬ zijn geboortedag als dag van aanbidding heeft genomen. Dit is niet gelijk aan een feestdag! Hij werd eens gevraagd over het vasten op de maandagen, waarop hij antwoordde: “Dat is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mij de Boodschap werd toevertrouwd en de dag waarop ik de eerste Openbaring ontving.”[2]

Verder weten wij dat de metgezellen het meest hielden van de profeet ﷺ‬. Is het overgeleverd dat Aboe Bakr, die hem het meest nabij stond en het meest van hem hield, zijn geboortedag vierde? Is het overgeleverd dat Omar, die voor een periode van twaalf jaar regeerde, dit vierde? Of Othmaan? Of Ali, zijn familielid en peetzoon? Is het overgeleverd dat één van de metgezellen dit deed? Nee, bij Allah! …..Is dit vanwege het feit dat zij het belang hiervan niet inzagen of hielden zij niet werkelijk van de profeet ﷺ‬?

Heeft één van de imams Aboe Haniefah, Maalik, Ashaafi'i, Ahmad, al-Hasan al-Basri of Ibnoe Sirrien dit gedaan of anderen hiertoe opgedragen of dit goed gepraat? Bij Allah, nee! Het werd niet eens genoemd gedurende de eerste drie beste generaties. In een overlevering zei de profeet ﷺ‬:“De beste der mensheid is mijn generatie, vervolgens degenen die hen opvolgen en vervolgens degenen die hen opvolgen.” [3]

Het vieren van de verjaardag van de profeet ﷺ‬ dook pas vele eeuwen later op, toen vele zaken van het geloof vervaagden en nieuwlichterijen wijdverspreid raakten. Toen werd het vieren van deze feestdag een teken van iemands liefde voor de profeet ﷺ‬. Maar kan het zo zijn dat de metgezellen, de imams en de mensen van de beste drie generaties hierover onachtzaam waren, terwijl de mensen die later kwamen ineens op de hoogte waren over het belang ervan?! De Koran leert ons dat liefde voor de profeet ﷺ‬ gedemonstreerd wordt door de leiding die hij bracht te volgen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: Indien jullie van Allah houden, volgt mij dan; Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. En Allah is Vergevingsgezind Meest barmhartig. Zeg: Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, maar als jullie je afwenden waarlijk, Allah houdt niet van de ongelovigen.”[4]

Het eerste vers maakt duidelijk dat liefde slechts een bewering is, maar het bewijs van oprechtheid wordt geleverd door het volgen van de profeet ﷺ‬. Het tweede vers bevestigt het belang en de noodzaak van het gehoorzamen van Allah en Zijn Boodschapper. Vandaar dat Allah eindigt met een strenge waarschuwing; Degenen die zich afwenden, worden beschreven als zijnde ongelovigen en Allah houdt niet van hen. Moge Allah ons hiervoor behoeden. Ook heeft de profeet ﷺ‬ ons gewaarschuwd voor het niet gehoorzamen van hem of het toevoegen van religieuze innovaties. Het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ is zonder twijfel een nieuwlichterij, hierover zijn alle geleerden het eens. Hij ﷺ‬ zei: “Het beste woord is het Boek van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammed. De slechtste van zaken zijn de innovaties en iedere nieuwlichterij is een dwaling.”[5]

Wij vragen Allah ons te beschermen tegen nieuwlichterijen en ons te helpen en te zegenen met het volgen van de Soennah. En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

Regelgeving betreffende het vieren van de verjaardag van de Profeet ﷺ‬:

Geschreven door Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa

Vraag:“Is het verzamelen van de mensen op de 12de dag van Rabee` al-Awwal in gedachtenis van de verjaardag van de profeet ﷺ‬ toegestaan?”

Antwoord: “Het vieren van de verjaardag van de boodschapper ﷺ‬ is een innovatie, dit is omdat hij ﷺ‬ dit zelf niet deed en noch gaf hij bevel om dit te doen, en noch heeft een van de metgezellen (radiallaahoe `anhoem) dit gedaan, en zij waren de meest vasthoudende van de mensen in het eren van de boodschapper ﷺ‬ en in het volgen van zijn soennah. En al het goede is in het volgen van zijn leiding, en hij ﷺ‬ heeft gezegd: “Diegene die iets nieuws introduceert in deze zaak (i.e. Islam) wat er niet van is, het zal niet van hem geaccepteerd worden.”[6]

En bij Allaah ligt alle succes en moge Allaah smeekbeden en zegeningen zenden op onze profeet ﷺ‬ en zijn familie en zijn metgezellen.”

Arabische Bron: Fatawa al-Ladjnah ad-Daa`imaah

lil-Boegoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaa.- Volume 3, Pagina 30, Vraag 13, Fatwa nm.5005

Vraag:“Is het vieren van de verjaardag van de profeet ﷺ‬ halaal of haraam?”

Antwoord: “Het stabiliseren van de viering van de profeet zijn verjaardag (al-Mawlid) of (de verjaardag) van een ander dan hem is een innovatie. En het is bevestigd op autoriteit van de profeet ﷺ‬ dat hij heeft gezegd: “Diegene die iets nieuws introduceert in deze zaak (i.e. Islam) wat er niet van is, het zal niet van hem geaccepteerd worden.”[7]

En bij Allaah ligt alle succes en moge Allaah smeekbeden en zegeningen zenden op onze Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) en zijn familie en zijn metgezellen.”

Arabische Bron: Fataawa al-Ladjnah ad-Daa`imaah

lil-Boegoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaa.- Volume 3, Pagina 39, Vraag 3, Fatwa nm.7360

Het oordeel betreffende de viering van de geboortedag van de Profeet ﷺ‬

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden en vrede en zegeningen zij met onze profeet ﷺ‬ zijn familie en al zijn metgezellen.

Het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ is verboden en dient te worden afgewezen om een aantal redenen.

1) Het behoorde niet tot de soennah van de boodschapper ﷺ‬ of die van de rechtgeleide kaliefen. Om deze reden betreft het hier een verboden religieuze innovatie, de profeet ﷺ‬ heeft namelijk gezegd: “Houdt jullie dan ook vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide en rechtschapen kaliefen. Bijt jullie erin vast met de kiezen en waakt jullie voor nieuwlichterijen. Want waarlijk elke (religieuze) innovatie is een afdwaling.”[8]

Doet een persoon iets om dichter bij Allah te geraken wat niet door de profeet ﷺ‬ is verricht of bevolen en ook niet is gedaan door de rechtgeleide kaliefen die hem opvolgden, dan duidt dit erop dat diegene de boodschapper ﷺ‬ beschuldigt van het niet volledig uitleggen van de religie aan de mensen. Dit omdat diegene iets toevoegt en toeschrijft aan de religie, terwijl de boodschapper ﷺ‬ hier niet mee is gekomen. Ook gelooft hij niet in de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt.”[9]

2) Het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ is een imitatie van de christenen, aangezien zij de geboortedag van Iesaa u vieren en hen imiteren is ons verboden. De overlevering leert ons namelijk dat het verboden is de ongelovigen te imiteren en draagt ons op van hen te verschillen. Dit geldt vooral met betrekking tot de symbolen en rituelen van hun religie. De profeet ﷺ‬ heeft gezegd: “Wie een volk imiteert behoort tot hen.”[10] Ook heeft hij ﷺ‬ gezegd: “Onderscheidt jullie van de moeshrikeen.”[11]

3) Behalve het feit dat het hier een nieuwlichterij en een imitatie van de christenen betreft, die overigens beide verboden zijn, leidt het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ ook tot overdrijving en buitensporigheid in het eerbiedigen van hem ﷺ‬. In sommige gevallen gaat men zelfs, middels het richten van smeekgebeden, over tot het aanroepen en hulp zoeken bij hem ﷺ‬, in plaats van het aanroepen van Allah. Zo zien wij dit vandaag de dag vaak gebeuren bij diegene die de geboortedag plachten te vieren doordat zij de boodschapper ﷺ‬ aanroepen, hem om hulp vragen en door het voordragen van gedichten die shirk bevatten, zoals Qaseedah al-Burdah, om hem ﷺ‬ te prijzen. Dit terwijl de profeet ﷺ‬ het overdreven prijzen van hem verbood, zeggende: “Overdrijft niet over mij, zoals de christenen overdreven over (Iesaa) de zoon Maryam. Ik ben slechts een dienaar. Zegt dus: ,,De dienaar van Allah en Zijn boodschapper.”[12]

Met andere woorden: overdrijf niet in het prijzen van de profeet ﷺ‬ zoals de christenen overdrijven in het prijzen van de Iesa u en hem eerbiedigen, totdat zij hem aanbidden in plaats van Allah. Allah verbood hen dit te doen, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“O Lieden van de Schrift, overdrijft niet jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid. Voorwaar, de Masih "Iesa, zoon van Maryam, is slechts een Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een Geest (Djibriel) van Hem voortkomend.”[13]

Onze profeet ﷺ‬ verbood het ons te overdrijven om te voorkomen dat ons hetzelfde lot treft als degene over wie hij heeft gezegd: “Kijk uit voor het overdrijven. Voorwaar, degenen die voor jullie waren zijn door overdrijving ten onder gegaan.” [14]

4) Het vasthouden aan de nieuwlichterij van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ opent andere deuren naar religieuze innovaties en houdt weg van de soennah. Vandaar dat de innovatoren vaak erg actief zijn als het aankomt op de religieuze innovaties en gemakzuchtig zijn met betrekking tot de daadwerkelijke soennah. Zij haten dit en beschouwen degenen die dit wel nakomen als hun vijanden tot hun complete religie bestaat uit religieus geïnnoveerde vieringen en geboorten. Zij hebben zich gesplitst in verschillende groeperingen waarbij elke groepering de geboortedag van zijn imam herdenkt, zoals de geboorte van al-Badawi, ibn 'Arabi, ad-Dasoeqi en as-Shaadhili. Nog voor zij gestopt zijn met het vieren van één van deze geboorten, starten zij weer met het vieren van een andere geboorte. Dit leidt tot overdrijving aangaande deze overleden personen en vele anderen, door hen aan te roepen in plaats van Allah, gelovende dat zij hen kunnen baten of schaden. Dit zetten zij voort tot zij afwijken van de religie van Allah en terugkeren naar de religie van de onwetenden, waarover Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):“En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en hen niet baat en zij zeggen: ,,Dezen zijn onze voorsprekers bij Allah.” Zeg: ,,Willen jullie Allah inlichten over wat Hij niet kent in de hemelen en op de aarde?” Heilig is Hij en Verheven boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen.”[15]

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “En degenen die naast Hem beschermers nemen (zeggen:) “Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.”[16]

Concluderend kunnen wij zeggen dat het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ behoort tot de verwerpelijke nieuwlichterijen, ongeacht de vorm die dit aanneemt. De moslims zouden aan deze en andere religieuze innovaties een eind moeten maken en zichzelf bezig moeten houden met het doen herleven van de soennah van de profeet ﷺ‬ en zich hieraan vast te klampen. Zij zouden zich niet moeten laten bedriegen door diegene die religieuze innovaties verdedigen en hiertoe oproepen. Deze mensen zijn namelijk meer geïnteresseerd in het behouden van nieuwlichterijen dan in het doen herleven van de soennah. Sommigen geven niet eens om de Soennah. Het is niet toegestaan om het voorbeeld te volgen van degene die zich hier aan schuldig maakt, al betreft het hier de meerderheid van de mensen. In plaats daarvan zouden wij het voorbeeld moeten volgen van diegene die zich bevinden op het pad van de profeet ﷺ‬ de vrome voorgangers en hun volgelingen, ook al zijn dit er weinig. De waarheid wordt niet gemeten aan de hand van hetgeen de mensen spreken, het zijn de mensen die gemeten worden aan de hand van de waarheid.

De profeet ﷺ‬ heeft gezegd: “Waarlijk, wie van jullie (na mij) in leven zal zijn, zal veel verschillen waarnemen. Houdt jullie dan ook vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide en rechtschapen kaliefen. Bijt jullie erin vast met de (achterste) kiezen en waakt jullie voor nieuwlichterijen. Want waarlijk elke (religieuze) innovatie is een afdwaling.”[17]

De profeet ﷺ‬ vertelt ons wat wij dienen te doen als wij ergens van mening over verschillen, zoals hij ons ook heeft uitgelegd dat alles dat tegen zijn Soennah ingaat, ongeacht het gaat om woorden of daden, een religieuze innovatie is en elke innovatie is een dwaling.

Als we zien dat er in de Soennah van de Boodschapper van Allah ﷺ‬ noch in de handelswijze van de rechtgeleide kaliefen geen bewijs is voor het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ‬, dan behoort het tot de nieuwlichterijen, die de mensen doen dwalen. Dit principe is wat wordt behelst in de overlevering en ook wat wordt bedoeld in het volgende vers van Allah (interpretatie van de betekenis): “O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.”[18]

Het voorleggen aan Allah behelst het zich wenden tot Zijn Edele Boek, de Koran. Het voorleggen aan de boodschapper ﷺ‬ impliceert het terugkeren naar zijn soennah, nadat hij is komen te overlijden.

De Koran en de soennah zijn de bronnen waar men in geval van een meningsverschil naar moet teruggrijpen. Waar in de Koran of soennah wordt aangegeven dat het voorgeschreven is om de verjaardag van de profeet ﷺ‬ te vieren? Wie zich hier aan schuldig maakt of denkt dat het een goede zaak betreft, dient voor dit en andere nieuwlichterijen berouw te tonen jegens Allah. Dit is het gedrag dat hoort bij de moslim die de waarheid zoekt. Maar wie te koppig en te arrogant is nadat de bewijzen tot hem zijn gekomen, zijn afrekening is bij zijn Heer.

Tenslotte vragen wij Allah om ons te doen vastklampen aan Zijn Boek en de Soennah van Zijn boodschapper ﷺ‬ tot we Hem mogen ontmoeten.

Moge Allah onze Profeet, zijn familie en metgezellen vrede en zegeningen schenken.

Gebaseerd op “Hoeqoeq an-Nabiy bayna al-Idjlaal wa al-Ikhlaal”

 De viering van de Profetische geboortedag

 Tot de innovaties van deze tijd behoort datgene wat de viering van de profetische geboortedag (al-mawlid an-nabawie) wordt genoemd. De onwetenden onder de moslims en de misleidende geleerden vieren in de maand Rabie' al-Awwal (de derde maand van de islamitische kalender) van elk jaar de geboortedag van de boodschapper Mohammed ﷺ‬. Sommigen van hen houden deze viering in de moskeeën. Anderen houden deze in de huizen of op plaatsen die speciaal hiervoor zijn gereserveerd. Deze worden bijgewoond door vele mensen van onder de grote massa en het gewone volk. Zij imiteren hiermee de christenen, die de viering van de geboortedag van Jezus ﷺ‬ innoveerden.

 Naast het feit dat deze viering (door de moslims) een innovatie en een imitatie van de christenen is, is het meestal zo dat deze niet vrij is van zaken van afgoderij en verdorvenheid. Hiertoe behoort het zingen van gedichten die overdrijvingen bevatten met betrekking tot de boodschapper ﷺ‬, zozeer dat zij hem buiten Allah aanroepen en om redding smeken. Dit terwijl de profeet ﷺ‬ het verbood om te overdrijven in het prijzen van hem. Hij zei: "Overdrijf niet het prijzen van mij, zoals de christenen overdreven in het prijzen van de zoon van Maryam (Maria). Voorwaar, ik ben slechts een dienaar. Zeg dus: de dienaar van Allah en Zijn Boodschapper." [19]

 Ook kan het zijn dat in deze vieringen gemeenschappelijke muzikale liederen, het slaan op de trommels en andere zaken voorkomen van de geïnnoveerde praktijken van de soefies. Bovendien kan het voorkomen dat de mannen en vrouwen zich onder elkaar mengen in deze vieringen, wat een oorzaak is voor de verleiding en het vallen in de gruweldaden.

 Zelfs als deze viering vrij zou zijn van deze verboden zaken en men zich zou beperken tot het samenkomen, het nuttigen van voedsel en het uiten van vreugde - zoals zij beweren: dan nog is het een nieuwigheid en een innovatie, want de profeet ﷺ‬ zei: "Iedere nieuwigheid is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling."[20]

 Tevens kan deze viering ervoor zorgen dat deze zich ontwikkelt en dat hierin de verderfelijke zaken plaatsvinden die in de andere vieringen plaatsvinden.

 Wij hebben gezegd dat deze viering een innovatie is, omdat deze geen basis heeft in het Boek, de Soennah en de handelingen van de Vrome Voorgangers en de begunstigde generaties. Deze werd echter pas na de vierde eeuw na de emigratie geïntroduceerd door de Sjiitische fatimiden. Imam Aboe Hafs Taadj ad-Dien al-Faakahaanie (moge Allah hem genadig zijn) zegt: "Vervolgens: een groep gezegenden heeft meerdere malen gevraagd over de bijeenkomsten die door sommige mensen worden gehouden in de maand Rabie' al-Awwal, welke zij mawlid noemen; hebben deze een basis in de religie? Zij verzochten om een duidelijk en stellig antwoord. Dus zeg ik: Ik ken voor deze mawlid geen basis uit het Boek, noch uit de Soennah. Noch is het praktiseren hiervan overgeleverd van één van de geleerden van de moslimgemeenschap: zij die het voorbeeld zijn in de religie en die vasthouden aan de overleveringen van de vroegeren. Integendeel, deze mawlid is een innovatie die uitgevonden werd door de lammelingen en een begeerte waarmee de gulzigaards rijk zijn geworden." (Al-Mawrid fie ‘Amal al-Mawlid)

 Sheikh-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zegt:

 "Hetzelfde geldt voor het nemen van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ als feestdag, wat door sommige mensen gedaan wordt; dit gebeurt of uit imitatie van de christenen in de geboorteviering van Jezus u of uit liefde voor en verheerlijking van de profeet mohammed ﷺ‬. Dit terwijl de mensen van mening verschillen over de datum van zijn geboorte.

 Voorwaar, deze mawlid is iets wat de voorgangers niet gedaan hebben. Als deze een volstrekt goede zaak zou zijn of een zaak die grotendeels goed is, dan zouden de voorgangers (moge Allah tevreden zijn met hen) ons hierin zijn voorgegaan. Zij hadden namelijk een grotere liefde voor en verheerlijking van de profeet ﷺ‬ dan wij en zij waren meer uit op het goede.

 De liefde voor en verheerlijking van de profeet ﷺ‬ wordt echter uitgedrukt in:

 - het opvolgen van hem;

 - het gehoorzamen aan hem;

 - het gehoor geven aan zijn bevel;

 - het tot leven brengen van zijn Soennah, zowel innerlijk als uiterlijk;

 - het verspreiden van datgene waarmee hij gezonden werd;

 - het streven hiernaar met het hart, de tong en de hand.

 Voorwaar, dit is de weg van de allereerste voorgangers van onder de moehaadjiroen (emigranten), de ansâar (helpers) en degenen die hen op de beste wijze opvolgden." (bron: iqtidaa- as-Siraat al-Moestaqiem (2/615) met het nazicht van dr. Naasir al-‘Aql)

 Over de verwerping van deze innovatie zijn er boeken en verhandelingen geschreven, zowel oude als nieuwe. Naast het feit dat deze viering een innovatie en imitatie van de ongelovigen is, leidt deze ertoe dat er andere geboortevieringen worden uitgevoerd; zoals de geboortevieringen van 'heiligen', leraren en leiders. Aldus opent deze viering vele deuren naar het kwade. Door: Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan Bron: Ta'rief al-Bid'ah wa Bayaan Anwaa'iha wa Ahkaamiha

De regelgeving betreffende de viering van de Profetische geboortedag

Geschreven door Sheich `Abdoel -`Aziez bin Baaz

Bron: Ahloelhadieth.com

Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen aan de Boodschapper van Allah en aan zijn familie en zijn metgezellen, en al degenen die leiding vinden met zijn Leiding.

En wat volgt: De vraag rond de regelgeving betreffende, de viering van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ het opstaan voor hem tijdens deze viering, hem begroeten en andere zaken die men verricht tijdens deze geboortedag is reeds door velen gesteld.

Het antwoord: “Het is niet toegestaan om de geboortedag van de boodschapper ﷺ‬ te vieren, noch de verjaardag van iemand anders, aangezien dit handelingen van bid`ah (innovaties) zijn, die nieuw in de religie zijn toegevoegd.[21]

De profeet ﷺ‬ noch de rechtgeleide khaliefen, noch de metgezellen (moge Allah met hen allen tevreden zijn), noch iemand van hun volgers van de eerste drie beste eeuwen, hebben de verjaardag van de profeet gevierd en zij waren degenen die de meeste kennis hadden van de soennah (de profetische leiding) en zij zijn het die de meeste liefde hadden voor Allah`s boodschapper ﷺ‬ en zij waren de eerste in het volgen van zijn sharie`ah (voorgeschreven wetten).

Het is authentiek overgeleverd dat de profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

“Wie aan deze zaak van ons (de islam) iets toevoegt, wat er niet bij hoort, zal (van hem) deze toevoeging niet van worden geaccepteerd.”[22]

En in een andere authentieke overlevering, heeft hij ﷺ‬ gezegd:

“Houd je vast aan mijn Soennah (leiding) en de weg van de rechtgeleide khaliefen na mij, houd je er stevig aan vast. En kijk uit voor nieuwe toegevoegde zaken, want elke nieuwe toegevoegde zaak is een innovatie, en elke innovatie is dwaling.”[23]

Deze twee overleveringen bevatten sterke waarschuwingen tegen innovaties in de religie, en ernaar te handelen. Dit is de reden dat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat de boodschapper jullie geeft, neem het. En wat hij jullie verbied, onthoud je daarvan.” [Soerah al-Hadied 59:7]

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):“Laat diegenen die zijn bevel (de profeet) tegengaan oppassen, dat hen geen beproeving en rampspoeden treft of dat zij worden gekweld met een pijnlijke bestraffing.” [Soerah an-Noer 24:63]

En Allah de Heilige zegt:"Voorzeker er is voor jullie een goed voorbeeld in de Boodschapper van Allah, voor wie op Allah en het Hiernamaals hoopt en Allah veelvuldig gedenkt." [Soerah al-Ahzaab 33: 21.]

Allah (interpretatie van de betekenis) zegt:

“De allereerste (moslims, de sahaabah) van de moehaadjirien (emigranten vanuit mekkah) en de ansaar (bewoners van medienah) en degenen die hen volgen in oprechtheid (met woorden); Allah is Tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem. Hij heeft voor hen Tuinen van Paradijs voorbereid, waaronder rivieren stromen, om daarin voor altijd te leven. Dat is de hoogste overwinning.” [Soerah at-Tawbah 9:100]

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” [Soerah al-Maa`idah 5:3]

De verzen met deze betekenissen zijn vele.

Dus het accepteren van dit soort geboortevieringen, implementeert dat Allah -de Meest Perfecte- de religie niet heeft geperfectioneerd en vervolmaakt voor zijn Oemmah en dat de boodschapper ﷺ‬ niet in zijn geheel de oemmah heeft ingelicht betreffende hun plichten, totdat diegenen die later kwamen en in de religie van Allah innoveerde, (hetgeen) waarvoor ze geen toestemming hadden, daarbij claimend dat zij dichterbij Allah wilde komen met deze soort innovaties. En dit is zonder twijfel een geweldig groot gevaar en is het bekritiseren van Allah -de Meest Perfecte- en Zijn boodschapper ﷺ‬. Want Allah -Degene die vrij is van mankementen- heeft zeer zeker deze religie geperfectioneerd voor Zijn dienaren en Zijn Gunst op hen volledig gemaakt.

En de boodschapper ﷺ‬ heeft duidelijk de boodschap verkondigd en geen weg achtergelaten dat naar het paradijs leidt, noch een weg dat een persoon van het Hellevuur verwijdert, behalve dat hij het heeft verduidelijkt aan zijn oemmah. Dit is vastgesteld in een authentieke overlevering, van `Abdoellaah ibn`Amr (radiallaahoe `anhoe), waarin de Allaah`s boodschapper ﷺ‬ heeft gezegd: “Allah zond geen Profeet behalve dat het zijn verplichting was om zijn Oemmah in te lichten met het goede dat hij kende en het te waarschuwen over de kwade zaken die hij kende.”[24]

Het is bekend dat onze profeet ﷺ‬ de beste van alle profeten is en de laatste van hen en de meest voortreffelijke van hen betreffende het verkondigen van de boodschap en het adviseren van mensen. Dus als het vieren van zijn milaad (verjaardag) een deel was van de religie die Allah -de Meest Perfecte- heeft gekozen dan zou de boodschapper ﷺ‬ zijn oemmah daar zeer zeker over hebben ingelicht of hij zou het zelf gevierd hebben of zijn nobele metgezellen (radiallaahoe `anhoem) zouden het gevierd hebben. Echter, omdat niets van dit is gebeurd, weten we dat het vieren van de viering van milaad (verjaardag) niets met de islam te maken heeft. Beter gezegd, het is een van de innovaties waar de boodschapper ﷺ‬ zijn Oemmah voor waarschuwde, zoals bekend is gemaakt in de bovenstaande overleveringen.

Er zijn nog een andere authentieke overleveringen in dezelfde betekenis als de twee bovenstaande overleveringen, zoals zijn ﷺ‬ uitspraak in zijn Khoetbah (Vrijdag`s ceremonie): “Voorzeker de beste Woorden zijn de Woorden van Alaah. En de beste leiding is de leiding van Mohammed ﷺ‬. En de slechtste zaken (in de godsdienst) zijn de toevoegingen, want elke toevoeging is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling.”[25]

En de Verzen en Hadieth betreffende dit hoofdstuk (de Bid'ah) zijn vele. Vanwege dit, hebben een groep van de geleerden deze handeling van de milaad (verjaardag) verworpen en er tegen gewaarschuwd daarop handelend op de voorheen genoemde bewijzen. Echter, sommige van de latere geleerden zijn deze uitspraak tegen gegaan en hebben deze handeling toegestaan op voorwaarde dat het geen zondige en kwade zaken bevat zoals het overdrijven in het aanprijzen van Allah`s boodschapper ﷺ‬ of het vrij mixen tussen mannen en vrouwen, of het gebruikmaken van musicale instrumenten, en andere soort zaken die worden verworpen door de pure sharie`ah (voorgeschreven wet), denkende deze handeling een bid`ah hasanah (een goede innovatie in de religie) is.

Echter luidt de sharie`ah-stelregel als volgt: Elke onenigheid die onstaat tussen de mensen, moet mee terugkeerd worden naar het Boek van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper Mohammed ﷺ‬.

Allah -de Machtigste en Majesteitelijke- zegt:“O jullie die geloven gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper en degenen onder jullie die het gezag in handen hebben. En als jullie over iets van mening verschillen (of onenigheid hebben over een islaamitische aangelegenheid) verwijs (verwijs, kom terug op) dan naar Allah (Zijn Woord – de Koran) en de boodschapper (de authentieke Soennah), indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven.” [26]

En Allah -de Verhevenste- zegt:“En waar jullie ook over verschillen, het oordeel is bij Allaah.” [27]

En wij hebben deze zaak (de viering van de verjaardag) terug verwezen naar het Boek van Allah -de Heilige-, en hebben bemerkt dat het Boek (i.e. de Koran) ons opdraagt om de boodschapper ﷺ‬ te volgen in hetgeen hij ons heeft gebracht en het waarschuwt ons tegen hetgeen dat verboden is. Ook informeert het ons dat Allah -de Meest Perfecte- de religie islam heeft geperfectioneerd voor zijn oemmah. Dus, vanuit dit oogpunt, is er niets waarmee de boodschapper ﷺ‬ is gekomen betreffende deze viering, en daarvoor kan het niet een gedeelte van de religie zijn die Allah voor ons heeft geperfectioneerd en ons mee heeft opgedragen om daarin de boodschapper te volgen.

En we hebben deze zaak ook terug verwezen naar de soennah van de boodschapper ﷺ‬ maar we kunnen nergens terug vinden dat hij zijn eigen verjaardag vierde, noch heeft opgedragen tot het vieren hiervan, noch kunnen we vinden dat iemand van de metgezellen (radiallaahoe `anhoem) het heeft gevierd! En daarom kunnen we hieruit opmaken dat dit niet van het geloof is! Beter gezegd, het is een toegevoegde bid'ah en één van de zaken waarmee men ahloel-kitaab -de Joden en de Christenen- mee is gaan nabootsen in het vieren van hun feesten.

Daarvoor, zal het absoluut duidelijk zijn voor een ieder die ook maar een beetje inzicht heeft en verlangt naar de waarheid en rechtvaardig wenst te zoeken hiernaar, dat de handeling van het vieren van de verjaardag van de profeet ﷺ‬ niet van de islamitische religie is echter is het een bid`ah (innovatie) waarvoor we door Allah en Zijn boodschapper ﷺ‬ opgedragen zijn om gewaarschuwd voor te zijn en te verwerpen. Daarom moet een verstandig persoon niet worden misleid door het groot aantal mensen, van de verschillende landen die deze handeling verrichten, aangezien de waarheid niet wordt gekend aan het aantal, maar de waarheid wordt gekend aan de sharie`ah bewijzen.

Zoals Allah -de Verhevenste- zegt betreffende de Joden en de Christenen:“En zij zeggen: Niemand zal het Paradijs binnentreden, tenzij hij een Jood of Christen is! Dit zijn hun eigen lusten en begeerten. Zeg tegen hen: Breng jullie bewijzen als jullie waarachtig zijn ”[28]

En Allah- de Verhevenste- zegt:“En zou jij de meeste van hen op aarde gehoorzamen, dan zouden zij jou misleiden van het pad van Allaah.” [29]

Vervolgens gaan de meeste van deze milaad (verjaardag) vieringen, naast dat het een innovatie is, ook gepaard met andere type kwaadheden; zoals het vrij mixen tussen mannen en vrouwen, zingen en het spelen van muziek (instrumenten), .... . In deze vieringen kan ook iets wat veel erger is dan dit allemaal zitten, en dat is de grote vorm van shirk (partners toeschrijven in de aanbidding naast Allah). Door te overdrijven over de boodschapper van Allah ﷺ‬ of andere dode awliya (zogenoemde vrome dienaren van Allah), door hem (hen) te smeken, om hulp en steun te vragen, te geloven dat hij kennis bezit van het onwaarneembare, en ander soort zaken van koefr (ongeloof) die de mensen gewoon zijn om te doen terwijl zij de geboortedag van de profeet ﷺ‬ of anderen -degenen die zij Awliya noemen- vieren. Terwijl het authentiek is overleverd dat Allah`s boodschapper ﷺ‬ heeft gezegd:“Pas op voor overdrijving (ghoeloe) in de religie. Want voorwaar diegene die voor jullie kwamen zijn vernietigd vanwege hun overdrijving in de religie.”[30]

En hij ﷺ‬ heeft gezegd:“Verhef mij niet zoals de Christenen Jezus hebben verheft, Zoon van Maria, ik ben echter maar een dienaar van Allah. Dus noem me de dienaar van Allah en Zijn boodschapper.”[31]

Het is vreemd en verbazingwekkend dat een groot aantal mensen henzelf inzetten en actief mee doen om aanwezig te zijn op deze geïnnoveerde viering en dat zij het hardnekkig verdedigen terwijl zij zich niet bezig houden met het vervullen van die zaken die Allah hen verplicht heeft gesteld, zoals het aanwezig zijn bij vrijdagsmiddag preken en de vijf dagelijkse gezamenlijke gebeden. En dit interesseert de meeste van hen niet eens noch zien ze dat zij een geweldig grote zonde plegen! Er is geen twijfel over mogelijk dat dit komt door een zwakke iemane (geloof) en weinig kennis (inzicht) en het feit dat de harten bedekt zijn met de viezigheid van zonden en ongehoorzaamheid. Wij vragen om bescherming bij Allah voor ons en alle moslims.

Een van de andere vreemde en verbazingwekkende zaken is dat sommigen geloven dat Allah`s boodschapper ﷺ‬ in werkelijkheid (in eigen persoon) verschijnt bij hun viering van de verjaardag dus daarom staan de deelnemers voor hem (de profeet) op om hem te groeten en verwelkomen. Dit is van de grootste valsheid en de ergste vorm van onwetendheid, want de boodschapper ﷺ‬ zal niet voor de dag des oordeels uit zijn graf komen, noch zal hij met iemand voor die tijd contact opnemen, noch hun bijeenkomsten bijwonen. Inwerkelijkheid zal hij in zijn graf verblijven tot de dag des oordeels, terwijl zijn ziel (roeh) in de hoogste plaats bij zijn Heer is, in de verblijfplaats van Gunsten, zoals Allah -de Verhevenste- zegt in Soerah al-Moeminoen:“Dan zullen jullie daarna zeer zeker sterven, vervolgens zullen jullie weer worden opgerezen op de Dag des Oordeels.”[32]

En de Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:“…Ik zal de eerste zijn waarvoor het graf zich zal opensplitsen op de dag der opstanding en ik zal de eerste zijn die zal bemiddelen en ik zal de eerste zijn die toestemming krijgt om te bemiddelen.”[33] Moge zijn Heer hem de beste zegeningen en vredeswensen doen toekomen.

Dus deze nobele ayah (vers) en deze nobele hadieth, en die verzen en ahadieth met een soortgelijke betekenis, bewijzen dat de Profeet ﷺ‬ en andere die zijn gestorven, alleen uit hun graf zullen komen op de dag des oordeels. En dit is een zaak waarbij er een (idjmaa`h) consensus bestaat bij de moslim geleerden. Dus is het een verplichting voor elke moslim, om deze zaken voorzichtig te overpeinzen en uit te kijken voor de innovaties en bijgeloven (verzinsels) die zijn toegevoegd door de onwetenden en hun gelijken, waarvoor Allah geen autoriteit voor heeft neder gezonden. Het is Allah`s hulp dat wordt gezocht en op Hem alleen vertrouwen we en er is geen macht, nog kracht buiten Allah.

Wat betreft het zenden van zegeningen en smeekbeden op Allah`s boodschapper ﷺ‬ dan is dit een van de beste manieren om dichter bij Allah te komen en van die handelingen die rechtgeschapen zijn. Zoals Allah -de Verhevenste- zegt:“Voorwaar Allah zend Zijn salaah op zijn Profeet (i.e. Allah prijst de profeet aan bij de engelen), en zo ook de engelen (door het smeken van vergiffenis voor hem) O jullie die Geloven! Zend jullie salaah op hem en smeek voor de beste salaam (zegeningen van vrede) voor hem.” [34]

De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:“Diegene die een zegening op mij zendt, Allah zal tien zegeningen op hem zenden.”[35]

En dit is ten allen tijden voorgeschreven, in het specifiek na elk gebed. Het is zelfs zo dat een groep van de mensen van kennis het als verplicht zien in de laatste zitting van elk gebed, en zien het aanbevelingswaardig op andere plekken zoals na de adhaan (oproep tot gebed), en na het noemen van de profeet ﷺ‬ zijn naam en ook op de dag en nacht van de Djoemoe`ah (Vrijdag) zoals daar verschillende authentieke overleveringen.

Wij vragen Allah om ons en alle Moslims te helpen om het juiste begrip van de religie te verkrijgen en hier standvastig op te laten blijven en dat Hij ons allen begunstigt met het vasthouden aan de soennah en ons op te laten passen voor de bid`ah (innovaties in de religie). Voorwaar Hij is de Meest Genereuze, de Meest Vrijgevige.

Bron: Rasaa`il fie hoekam al-Ihtifaal bil-mauwlid an-Nabawie. Samengesteld door: Het voorzitterschap van het comité voor Islaamitisch wetenschappelijk onderzoek en consultatie, eerste druk 1419/1998 deel 1 blz. 57.

Het oordeel betreffende de viering van de geboortedag van de Profeet ﷺ‬

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden en vrede en zegeningen zij met onze profeet ﷺ‬ zijn familie en al zijn metgezellen. Het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ is verboden en dient te worden afgewezen om een aantal redenen.

1. Het behoorde niet tot de Soennah van de boodschapper ﷺ‬ of die van de rechtgeleide kaliefen. Om deze reden betreft het hier een verboden religieuze innovatie, de profeet ﷺ‬ heeft namelijk gezegd: "Houdt jullie dan ook vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide en rechtschapen kaliefen. Bijt jullie erin vast met de (achterste) kiezen en waakt jullie voor nieuwlichterijen. Want waarlijk elke (religieuze) innovatie is een afdwaling."[36]

2. Doet een persoon iets om dichter bij Allah te geraken wat niet door de profeet ﷺ‬ is verricht of bevolen en ook niet is gedaan door de rechtgeleide kaliefen die hem opvolgden, dan duidt dit erop dat diegene de boodschapper ﷺ‬ beschuldigt van het niet volledig uitleggen van de religie aan de mensen. Dit omdat diegene iets toevoegt en toeschrijft aan de religie, terwijl de boodschapper ﷺ‬ hier niet mee is gekomen. Ook gelooft hij niet in de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): "Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt." [37]

3.Het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ is een imitatie van de christenen, aangezien zij de geboortedag van Iesa u vieren en hen imiteren is ons verboden. De overlevering leert ons namelijk dat het verboden is de ongelovigen te imiteren en draagt ons op van hen te verschillen. Dit geldt vooral met betrekking tot de symbolen en rituelen van hun religie. De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd: "Wie een volk imiteert behoort tot hen."[38] Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: "Onderscheidt jullie van de moeshrikeen."[39]

3. Behalve het feit dat het hier een nieuwlichterij en een imitatie van de christenen betreft, die overigens beide verboden zijn, leidt het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ ook tot overdrijving en buitensporigheid in het eerbiedigen van hem ﷺ‬. In sommige gevallen gaat men zelfs, middels het richten van smeekgebeden, over tot het aanroepen en hulp zoeken bij hem ﷺ‬, in plaats van het aanroepen van Allah. Zo zien wij dit vandaag de dag vaak gebeuren bij diegene die de geboortedag plachten te vieren doordat zij de boodschapper ﷺ‬ aanroepen, hem om hulp vragen en door het voordragen van gedichten die Shirk bevatten, zoals qaseedah al-burdah, om hem ﷺ‬ te prijzen. Dit terwijl de profeet ﷺ‬ het overdreven prijzen van hem verbood, zeggende: "Overdrijft niet over mij, zoals de christenen overdreven over (Iesa) de zoon Maryam. Ik ben slechts een dienaar. Zegt dus: ,,De dienaar van Allah en Zijn boodschapper."[40]

Met andere woorden: overdrijf niet in het prijzen van de profeet ﷺ‬ zoals de christenen overdrijven in het prijzen van de Iesaa ﷺ‬ en hem eerbiedigen totdat zij hem aanbidden in plaats van Allah. Allah verbood hen dit te doen, zeggende (interpretatie van de betekenis): "O Lieden van de schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de waarheid. Voorwaar, de Masih Iesa, zoon van Maryam, is slechts een boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een geest (Djibriel) van Hem voortkomend."[41]

Onze profeet ﷺ‬ verbood het ons te overdrijven om te voorkomen dat ons hetzelfde lot treft als degene over wie hij heeft gezegd: "Kijk uit voor het overdrijven. Voorwaar, degenen die voor jullie waren zijn door overdrijving ten onder gegaan."[42]

4. Het vasthouden aan de nieuwlichterij van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ opent andere deuren naar religieuze innovaties en houdt weg van de Soennah. Vandaar dat de innovatoren vaak erg actief zijn als het aankomt op de religieuze innovaties en gemakzuchtig zijn met betrekking tot de daadwerkelijke Soennah. Zij haten dit en beschouwen degenen die dit wel nakomen als hun vijanden tot hun complete religie bestaat uit religieus geinnoveerde vieringen en geboorten. Zij hebben zich gesplitst in verschillende groeperingen waarbij elke groepering de geboortedag van zijn imam herdenkt, zoals de geboorte van al-badawi, ibn arabi, addasoeqi en asshaadhili. Nog voor zij gestopt zijn met het vieren van deze geboorten, starten zij weer met het vieren van een andere geboorte. Dit leidt tot overdrijving aangaande deze overleden personen en vele anderen, door hen aan te roepen in plaats van Allah, gelovende dat zij hen kunnen baten of schaden. Dit zetten zij voort tot zij afwijken van de religie van Allah en terugkeren naar de religie van de onwetenden, waarover Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):"En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en hen niet baat en zij zeggen: ,,Dezen zijn onze voorsprekers bij Allah." Zeg: ,,Willen jullie Allah inlichten over wat Hij niet kent in de hemelen en op de aarde?" Heilig is Hij en Verheven boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen."[43]

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis): "En degenen die naast Hem beschermers nemen (zeggen:.) "Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen."[44]

Concluderend kunnen wij zeggen dat het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ behoort tot de verwerpelijke nieuwlichterijen, ongeacht de vorm die dit aanneemt. De moslims zouden aan deze en andere religieuze innovaties een eind moeten maken en zichzelf bezig moeten houden met het doen herleven van de Soennah van de profeet ﷺ‬ en zich hieraan vast te klampen. Zij zouden zich niet moeten laten bedriegen door diegene die religieuze innovaties verdedigen en hiertoe oproepen. Deze mensen zijn namelijk meer geïnteresseerd in het behouden van nieuwlichterijen dan in het doen herleven van de soennah. Sommigen geven niet eens om de Soennah. Het is niet toegestaan om het voorbeeld te volgen van degene die zich hier aan schuldig maakt, al betreft het hier de meerderheid van de mensen. In plaats daarvan zouden wij het voorbeeld moeten volgen van diegene die zich bevinden op het pad van de profeet ﷺ‬, de vrome voorgangers en hun volgelingen, ook al zijn dit er weinig. De waarheid wordt niet gemeten aan de hand van hetgeen de mensen zeggen, het zijn de mensen die gemeten worden aan de hand van de waarheid.

De profeet ﷺ‬ heeft gezegd: "Waarlijk, wie van jullie (na mij) in leven zal zijn, zal veel verschillen waarnemen. Houdt jullie dan ook vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide en rechtschapen kaliefen. Bijt jullie erin vast met de (achterste) kiezen en waakt jullie voor nieuwlichterijen. Want waarlijk elke (religieuze) innovatie is een afdwaling."[45]

De profeet ﷺ‬ vertelt ons wat wij dienen te doen als wij van mening verschillen over iets, zoals hij ons ook heeft uitgelegd dat alles dat tegen zijn Soennah ingaat, ongeacht het gaat om woorden of daden, een religieuze innovatie is en elke innovatie is een dwaling.

Als we zien dat er in de Soennah van de boodschapper van Allah ﷺ‬ noch in de handelswijze van de rechtgeleide kaliefen geen basis is voor het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬, dan behoort het tot de nieuwlichterijen, die de mensen doen dwalen. Dit principe is wat wordt behelst in de overlevering en ook wat wordt bedoeld in het volgende vers van Allah (interpretatie van de betekenis): "O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting."[46]

Het voorleggen aan Allah behelst het zich wenden tot Zijn Edele Boek, de Koran. Het voorleggen aan de boodschapper ﷺ‬, impliceert het terugkeren naar zijn soennah, nadat hij is komen te overlijden.

De Koran en de soennah zijn de bronnen waar men in geval van een meningsverschil naar moet teruggrijpen. Waar in de Koran of soennah wordt aangegeven dat het voorgeschreven is om de verjaardag van de profeet ﷺ‬ te vieren? Wie zich hier aan schuldig maakt of denkt dat het een goede zaak betreft, dient voor dit en andere nieuwlichterijen berouw te tonen jegens Allah. Dit is het gedrag dat hoort bij de moslim die de waarheid zoekt. Maar wie te koppig en te arrogant is nadat de bewijzen tot hem zijn gekomen, zijn afrekening is bij zijn Heer.

Moge Allah onze Profeet, zijn familie en metgezellen vrede en zegeningen schenken.

Gebaseerd op 'Hoeqoeq an-Nabiy bayna al-Idjlaal wa al-Ikhlaal'

Sheich Saalih al-Fawzaan

Vraag: Wat is het oordeel over het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬

Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de boodschapper.

Niets in de Koran wijst erop dat wij de geboortedag van de profeetr dienen te vieren. De profeet ﷺ‬ vierde dit niet, noch gaf hij anderen opdracht dit te vieren, niet bij leven, noch na zijn dood. Sterker nog, hij gaf hen de opdracht niet te overdrijven wat hem betreft. Hij zei: “Overdrijft niet over mij, zoals de christenen overdreven over (Iesaa) de zoon Maryam. Ik ben slechts een dienaar. Zegt dus: ,,De dienaar van Allah en Zijn boodschapper. [47]

Wat overgeleverd is, is dat de profeet zijn geboortedag als dag van aanbidding heeft genomen. Dit is niet gelijk aan een feestdag! Hij werd eens gevraagd over het vasten op de maandagen, waarop hij antwoordde: “Dat is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mij de boodschap werd toevertrouwd en de dag waarop ik de eerste Openbaring ontving.” [48]

Verder weten wij dat de metgezellen het meest hielden van de profeet ﷺ‬ Is het overgeleverd dat Aboe Bakr, die hem (vrede zij met hem) het meest nabij stond en het meest van hem hield, zijn geboortedag vierde? Is het overgeleverd dat Omar, die voor een periode van twaalf jaar regeerde, dit vierde? Of Othmaan? Is het overgeleverd dat Ali, zijn familielid en peetzoon, dit deed? Is het overgeleverd dat één van de metgezellen dit deed? Nee, bij Allah! …..Is dit vanwege het feit dat zij het belang hiervan niet inzagen, of hielden zij niet werkelijk van de profeet ﷺ‬? Niemand, behalve een afgedwaalde die anderen doet dwalen zou dit durven beweren.

Heeft één van de imams Maalik, Aboe Haniefah, ash-Shaafii, Ahmad, al-Hasan al-Basri of Ibnoe Sirrien dit gedaan, anderen hiertoe opgedragen of dit goed gepraat? Bij Allah, nee! Het werd niet eens genoemd gedurende de eerste drie beste generaties. In een overlevering zei de Profeet (vrede zij met hem): “De beste der mensheid is mijn generatie, vervolgens degenen die hen opvolgen en vervolgens degenen die hen opvolgen.” [49]

Het vieren van de verjaardag van de profeet ﷺ‬ dook pas vele eeuwen later op, toen vele zaken van het geloof vervaagden en nieuwlichterijen wijdverspreid raakten.

Toen werd het vieren van deze feestdag een teken van iemands liefde voor de profeet ﷺ‬. Maar kan het zo zijn dat de metgezellen, de imams en de mensen van de beste drie generaties hierover onachtzaam waren, terwijl de mensen die later kwamen ineens op de hoogte waren over het belang ervan?! De Koran leert ons dat liefde voor de profeet ﷺ‬ gedemonstreerd wordt door de leiding die hij bracht te volgen.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Zeg: ,,Indien jullie van Allah houden, volgt mij dan; Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. En Allah is Vergevingsgezind, Meest barmhartig.” Zeg: ,,Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, maar als jullie je afwenden; waarlijk, Allah houdt niet van de ongelovigen.” [50]

Het eerste vers maakt duidelijk dat liefde slechts een bewering is, maar het bewijs van oprechtheid wordt geleverd door het volgen van de profeet ﷺ‬. Het tweede vers bevestigt het belang en de noodzaak van het gehoorzamen van Allah en Zijn Boodschapper. Vandaar dat Allah eindigt met een strenge waarschuwing; Degenen die zich afwenden, worden beschreven als zijnde ongelovigen en Allah houdt niet van hen. Moge Allah ons hiervoor behoeden. Ook heeft de profeet ﷺ‬ ons gewaarschuwd voor het niet gehoorzamen van hem of het toevoegen van religieuze innovaties. Het vieren van de geboortedag van de profeet ﷺ‬ is zonder twijfel een nieuwlichterij, hierover zijn alle geleerden het eens. Hij ﷺ‬ zei: “Het beste woord is het Boek van Allah en de beste leiding is de leiding van mohammed. De slechtste van zaken zijn de innovaties en iedere nieuwlichterij is een dwaling.”[51]

Wij vragen Allah ons te beschermen tegen nieuwlichterijen en ons te helpen en te zegenen met het volgen van de soennah. En vrede en zegeningen zij met de boodschapper. Sheich Mohammed Saalih al-Moenaddjid

[1] al-boechari

[2] Moslim, an-Nasaa’i en Aboe Dawoed

[3] al-Bochaari, Moslim en at-Tirmidhi

[4] Soerat Aali cImraan: 31-32

[5] Moeslim en an-Nasaa’i

[6] Sahieh al-Boechaarie 2697 en Sahieh Moslim 1718

[7] Sahieh al-Boechaarie 2697 en Sahieh Moslim 1718

[8] at-Tirmidhi

[9] soerat al-Maa’idah: 3

[10] Aboe Daawoed en Ahmad

[11] Moeslim

[12] al-Boechaari

[13] soerat al-Nisaa’ :171

[14] an-Nasaa’ie

[15] soerat Yoenoes: 18

[16] soerat az-Zoemar: 3

[17] Ahmad en at-Tirmidhie

[18] (soerat an-Nisaa’: 59)

 [19] Overgeleverd door al-Boekhaarie, Ahmed, Maalik, Ibn Hibbaan, ad-Daarimie en Aboe Ya'laa.

 [20] Overgeleverd door Aboe Daawoed (4607) en at-Tirmidhie (2676).

[21] Ash-Shaatibie zegt in al-'ltisaam (1/50 al-Hilaalie), over de taalkundige definitie van het woord bid`ah (innovatie): “Een nieuwe verzonnen weg in de religie, die ogenschijnlijk sprekend op de Sharie`ah lijkt, waar het doel van is: het overdrijven in het zoeken van nabijheid van Allah Soebhaanahoe wa Ta'ala.”

[22] Overgeleverd door al-Boechaarie (2/166) en Moeslim (5/133), door 'Aishah radiallaahoe 'anhaa.

[23] Sahieh: Overgeleverd door Ahmed (4/126) en Aboe Dawoed (nm.4607), door al-`Irbaad ibn Saariyah (radiallaahoe `anhoe). Het is authentiek verklaard door al-Haafidh ibn Hadjr in Takhriedj Ahaadieth Moechtasar –Ibnoel-Haadjib (1/137).

[24] Overgeleverd door Moeslim in zijn Sahieh (nm.1844)

[25] Overgeleverd door Moeslim (6/153), van Djaabir ibn `Abdoellaah (radiallaahoe `anhoe)

[26] [Soerah an-Nisaa 4:59]

[27] [Soerah ash-Shoeraa 42:10]

[28] [Soerah al-Baqarah 2:111]

[29] [Soerah al-An'aam 6:116]

[30] Sahieh: Overgeleverd door Ahmad (1/215) en Ibn Maadjah (nm.3064), door Ibn 'Abbaas (radiallaahoe 'anhoe). Het is geverifieerd door al-Haafidh Ibn Taymiyyah in Majmoo'oel-Fataawaa (3/383).

[31] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm.3445) en Moeslim (nm.1691), door 'Omar (radiallaahoe 'anhoe).

[32] Soerah al-Moe'minoen 23:15-16.

[33] Overgeleverd door Moeslim (7/59), door Aboe Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe).

[34] [Soerah al-Ahzaab 33:56]

[35] Overgeleverd door Moeslim (nm .408), Ahmed, Aboe Dawoed, at-Tirmidhie, en Ibn Maadjah op gezag van Aboe Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe).

[36] (at-Tirmidhi)

[37] (soerat al-Maa'idah: 3)

[38] (Aboe Daawoed en Ahmad)

[39] (Moeslim)

[40] (al-Boechaari)

[41] (soerat al-Nisaa :171)

[42] (an-Nasaa'ie)

[43] (soerat Yoenoes: 18.)

[44] (soerat az-Zoemar: 3)

[45] (Ahmad en at-Tirmidhie)

[46] (soerat an-Nisaa': 59)

[47] (al-Boechaari)

[48] (Moeslim, an-Nasaa’i en Aboe Daawoed)

[49] (al-Boechaari, Moeslim en at-Tirmidhi)

[50] (Soerat Aali Imraan: 31-32)

[51] (Moeslim en an-Nasaa’i)