De maand Ramadan

Beschrijving

De gezegende maand Ramadaan. Deze edele maand waarin Allah - de Allerhoogste - Zijn dienaren begunstigt met de verschillende soorten gunsten. Hij verheft de graden van de vastenden, vergeeft hun zonden en eert hen met de verschillende soorten goedheden en gunsten.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De maand Ramadan

  [ nederlands - Dutch -الهولندية ]

  revisie: Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

  2012 - 1433

  Islam voor iedereen

  ﴿شهر رمضان﴾

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

  2012 - 1433

  Alle lof behoort aan Allah.

  In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden, en vrede en gebeden zijn met Zijn Boodschapper Mohammad. Vervolgens:

  De gezegende maand Ramadaan is aangebroken. Deze edele maand waarin Allah - de Allerhoogste - Zijn dienaren begunstigt met de verschillende soorten gunsten. Hij verheft de graden van de vastenden, vergeeft hun zonden en eert hen met de verschillende soorten goedheden en gunsten.

  Deze geweldige maand waarin de poorten van het Paradijs worden geopend, de poorten van het Hellevuur worden gesloten en de duivels worden vastgeketend. Hierdoor zijn zij niet meer in staat tot datgene waar zij buiten Ramadaan wel toe in staat zijn: het misleiden en laten dwalen van de dienaren.

  Deze maand bevat Laylatoel-Qadr: de Nacht van de Voorbeschikking waarin de Qor-aan (Koran) werd neder gezonden. Deze nacht is beter dan duizend maanden. Degene die ontzegd wordt van de goedheid hiervan, die is werkelijk ontzegd.

  De nobele Profeet - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd: "Wanneer de eerste nacht van Ramadaan komt, worden de duivels en de hardnekkige demonen vastgeketend. De poorten van het Hellevuur worden gesloten en geen enkele van zijn poorten wordt geopend. De poorten van het Paradijs worden geopend en geen enkele van zijn poorten wordt gesloten. Een oproeper zal roepen: "O wenser van het goede, kom dichterbij; en o wenser van het slechte, blijf weg." Allah zal mensen uit het Vuur bevrijden en dit gebeurt iedere nacht." Overgeleverd door at-Tirmidhie. Al-Albaanie verklaarde hem authentiek in Sahieh at-Tirmidhie (682).

  De edele Profeet - vrede en gebeden over hem - zei ook: "Allah - Verheven is Hij - zegt: Alle daden van het kind van Adam zijn voor hem; een goede daad wordt tienmaal vermenigvuldigd. Behalve het vasten, want dit is voor Mij en Ik ben Degene Die ervoor zal belonen. Hij heeft zijn verlangens, voedsel en drank omwille van Mij gelaten. Voor de vastende zijn er twee momenten van vreugde: een moment van vreugde als hij zijn vasten verbreekt en een moment van vreugde als hij zijn Heer ontmoet. Voorwaar, de geur die uit de mond van de vastende komt, is lekkerder bij Allah dan de geur van muskus." Overgeleverd door al-Boekhaarie (1904) en Moeslim (2701).

  Daarom dien jij - beste moslim - deze maand tegemoet te gaan met vreugde en een oprechte vastberadenheid om de dagen van deze maand te vasten en de nachten ervan te bidden. Haast je in het tonen van oprecht berouw voor alle zonden en slechte daden. Laat Allah in deze maand het goede te zien van jezelf. Laat deze maand een nieuw begin zijn met jouw Heer, door je te haasten in de daden van gehoorzaamheid en op te passen voor de zonden en hiervan weg te blijven.

  Weet dat het doel van het vasten de vrees voor Allah - de Almachtige - is, door middel van het opvolgen van Zijn geboden en het vermijden van Zijn verboden. Het doel van het vasten is niet het laten van het eten en drinken.

  Allah - Verheven is Hij - zegt: O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven net zoals het voor degenen vóór jullie werd voorgeschreven, opdat jullie (Allah) zullen vrezen. [ Soerah al-Baqarah 2:183 ]

  Het vasten is dus een geweldig onderdeel van de godvrezendheid, waarmee jij je beschermt tegen de pijnlijke bestraffing van Allah en Zijn Woede. Om deze reden dient jouw vasten zuiver voor Allah te zijn; jij hoort hier niets van het wereldse leven mee te wensen. De geliefde Profeet - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

  "Wie (de maand) Ramadaan vast met geloof (in Allah) en verwachting (van de beloning), van hem worden al zijn voorgaande zonden vergeven." Overgeleverd door al-Boekhaarie (2014) en Moeslim (1778).

  Je bent dus verplicht om hierin te geloven en de beloning ervan te verwachten bij Allah. Maar dit is enkel mogelijk wanneer jouw vasten zuiver voor Allah alleen is. Degene die dus vast om af te vallen of om zijn maag rust te geven, die zal niets van de beloning krijgen. Hij is zelfs zondig en bevindt zich in groot gevaar, omdat hij zijn vasten niet zuiver voor Allah heeft gemaakt. In plaats daarvan kende hij een deelgenoot toe in zijn intentie en intendeerde iets van het wereldse leven in zijn vasten. [1]

  Laat de maand Ramadaan een oefening zijn in de nobele karaktereigenschappen en een reiniging van de kwade karaktereigenschappen. Houd je veelvuldig bezig met het gebed, het reciteren van de Qor-aan en weldadigheid jegens de armen en behoeftigen. Verricht veelvuldig de istighfaar (het vragen om vergeving aan Allah), tasbieh (het zeggen van "Soebhaanallah (Vrij is Allah van elke tekortkoming)"), tahmied (het zeggen van "Al-hamdoe lillaah (alle lof is aan Allah)"), tahliel (het zeggen van "Laa ilaaha illallah (er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah)"), takbier (het zeggen van "Allahoe Akbar (Allah is de Grootste)") en de andere wettige vormen van het gedenken van Allah.

  Weet - o dienaar die hoopt op de Barmhartigheid van Allah - als je deze Ramadaan gehaald hebt, Wie zegt jou dat je 'Ied al-Fitr (feest ter beëindiging van de vastenmaand Ramadaan) haalt of de volgende Ramadaan?. Span je dus in tegen jouw ego in het verrichten van het goede. Denk aan de vele geliefden die wij hadden onder degenen die met ons leefden. Zij zijn nu alleen in hun graven onder het zand en hebben geen gezelschap, behalve hun daden. Verricht daarom voor de dag dat dit ook jouw toestand zal zijn, zolang je nog uitstel hebt gekregen in je leven.

  Wat de wijsheden achter het vasten en de geheimen ervan betreft: het is niet mogelijk om deze alle te vermelden in dit beknopte artikel. Echter, ik zal wijzen naar een klein gedeelte ervan, zodat jij - mijn beste broeder en zuster - wat van Allah's geheimen in Zijn wetgeving kent en jouw geloof en overtuiging zodoende toenemen - in een tijd waarin de overtuigingen beven en het geloof is verzwakt. Tot Allah behoren wij en tot Hem is de terugkeer.

  Tot de verheven wijsheden achter het vasten behoren de aanbidding van Allah en de nederigheid tegenover Hem. De vastende wendt zich tot Allah - Verheven is Hij - en staat nederig en ootmoedig tegenover Hem wanneer hij zijn verlangens verwerpt. De kracht leidt namelijk tot buitensporigheid en arrogantie. Allah - de Allerhoogste - zegt hierover: Neen! Voorwaar, de mens is zeker buitensporig. Omdat hij zichzelf behoefteloos beschouwt. [ Soerah al-'Alaq 96:6-7 ]

  Wanneer de mens echter zijn zwakte en onmacht ziet, weet hij dat hij zwak en arm is tegenover Allah. Zodoende verwerpt hij de hoogmoedigheid en trots in zichzelf, bezwijkt voor zijn Heer en is zachtmoedig jegens Zijn schepping.

  Tot de wijsheden achter het vasten behoren ook sociale wijsheden. De mensen verenigen zich namelijk tegelijkertijd op één aanbidding en hebben allen geduld met het verduren en het dragen van het vasten. Zowel de sterke als de zwakke onder hen, zowel de edelman als de simpele persoon onder hen, zowel de rijke als de arme onder hen. Dit zorgt ervoor dat hun harten zich binden, hun zielen harmoniseren en hun woord één wordt.

  Evenzo zorgt het vasten ervoor dat de mensen genegen en barmhartig jegens elkaar worden, wanneer de rijke de pijn van de honger en het branden van de dorst voelt. Hij beseft dat zijn minderbedeelde broeder deze pijn het hele jaar door moet voelen, waardoor hij hem vrijgevig van zijn bezit schenkt. Hiermee zal de wrok en nijd verdwijnen en plaats maken voor de liefde en genegenheid. Op deze wijze vindt de vrede plaats tussen de verschillende klassen van de samenleving.

  Het vasten bevat ook ethische en opvoedkundige wijsheden. Het leert de mens namelijk geduldig te zijn en lasten te verduren. Het versterkt de wilskracht en leert de mens moeilijkheden te trotseren.

  Tevens schuilen er wijsheden achter het vasten die betrekking hebben op de gezondheid. De maag is immers het centrum van de ziekte en het dieet is het beste medicijn. Het is voor de maag noodzakelijk om een rustpauze te nemen en zich te ontspannen, nadat het voedsel opeenvolgend op de maag afkomt en zij dit steeds moet verwerken.

  Dit zijn slechts enkele van de wijsheden en geheimen van Allah in Zijn wetgeving. Het opsommen van de wijsheden die het menselijke verstand kan vatten, vereist vele boekwerken, laat staan de wijsheden en geheimen die enkel Allah - Verheven is Hij - kent.

  O Allah, stort in deze maand Uw Barmhartigheid over ons uit en laat ons behoren tot degenen die in deze maand van het Hellevuur bevrijd worden...

  Soennah.com

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  [1] Dit geld alleen als men vast met de intentie om bv. alleen aftevallen, maar als u intentie zuiver voor Allah is op de eerste plaats daarna word het gevolg met een andere intentie kan dat geen kwaad. (Fatwa sheikh Farid Alansari)

  Categorieën: