Een overeenkomstig woord

Beschrijving

“Zeg (O Mohammed): ‘O mensen van het Boek (joden en christenen)! Kom tot een overeenkomstig woord (een oprecht en rechtvaardig woord dat voor beide partijen eerlijk is) tussen ons en jullie, dat wij niemand behalve Allah (alleen) aanbidden, en dat wij geen deelgenoten aan Hem toekennen, en dat niemand van ons anderen zal nemen als heren naast Allah.’ Als zij zich dan afkeren, zeg dan: ‘Getuig dat wij moslims zijn (degenen die zich aan Allah hebben overgegeven).’” (Koran 3:64.)

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Een overeenkomstig woord

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  كلمة سواء

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

  “Zeg (O Mohammed): ‘O mensen van het Boek (joden en christenen)! Kom tot een overeenkomstig woord (een oprecht en rechtvaardig woord dat voor beide partijen eerlijk is) tussen ons en jullie, dat wij niemand behalve Allah (alleen) aanbidden, en dat wij geen deelgenoten aan Hem toekennen, en dat niemand van ons anderen zal nemen als heren naast Allah.' Als zij zich dan afkeren, zeg dan: ‘Getuig dat wij moslims zijn (degenen die zich aan Allah hebben overgegeven).'” (Koran 3:64.)

  Ja, wij zijn moslims, degenen die zich aan God hebben overgegeven, zoals Jezus (vrede zij met hem) zei: “…Onderwerp u aan God (= Islam), maar bied weerstand aan de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.)

  Allah (in het Arabisch) is het Opperwezen - de Heer, Schepper, onderhouder etc. van de gehele schepping, Zender van vele profeten en boodschappers. De christenen kennen Hem als “God de Vader”, en als Elah in het Aramees (de taal van Jezus – vrede zij met hem) en als “El” of “Yahweh” voor de joden. Het is belangrijk om onderscheid te maken dat Degene naar Wie de Islam verwijst als “Allah” niet de “Drie-eenheid” is waar de Kerk naar verwijst als “God”, maar alleen “God de Vader”.

  Laten we beginnen met het verduidelijken dat wij moslims geloven in en houden van Jezus (vzmh). Zie Wij geloven in Jezus. We respecteren hem zo zeer dat we telkens wanneer we zijn naam noemen, het meteen opvolgen met “vrede zij met hem”. Eerwaarde R. Maxwell King zei: “Ik las in islamitische lectuur zo'n diepe en liefhebbende uitdrukkingen van respect en eerbied voor Jezus dat ik haast vergat dat ik niet de woorden van een christelijke schrijver aan het lezen was. Hoe anders, en het is triest om dit te moeten zeggen, is de manier waarop christenen spreken en schrijven over Mohammed. Laat ons dit toeschrijven aan de ware oorzaak, onwetendheid.”

  Norman Daniel schreef op p. 267 van zijn Islam and the West: “Het gebruik van bedrieglijk bewijs om de Islam aan te vallen was vrijwel algemeen...”

  O christenen! Vele christelijke predikkers (en anderen) doen hun best om de Islam in de donkerste kleuren af te schilderen. Vaak worden er uitspraken gedaan die niet onderbouwd worden met authentieke teksten en men aarzelt niet om halve waarheden te verkondigen en om bedrieglijke en leugenachtige zaken te gebruiken. Zie bijvoorbeeld De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah en Varkens, apen en ezels? - Een kritisch antwoord op Hans Jansen.

  In discussies doen vele predikkers uitspraken waardoor men over het hoofd ziet dat men ook Jezus (vrede zij met hem) aanvalt en zelfs beledigt. Zie Beledig Jezus niet!. Want Mohammed en Jezus (vrede zij met hen beide) zijn helemaal niet als water en vuur, zoals vele christelijke predikkers hun geloofsgenoten en anderen willen laten geloven. Beide zijn gezonden door dezelfde God – er is immers maar één God – en beide verkondigden dezelfde boodschap van God. Zie Slechts één Boodschap!

  Ook wordt er vaak uitgehaald naar de Islam door middel van daden van extremistische groeperingen of “moslims” die zich niet serieus bezig houden met religie en zich dus ook niet gedragen zoals de religie dat eigenlijk van hen verlangt. Maar dit is niet de manier om een religie te beoordelen en wij moslims zouden het Christendom en christenen op dezelfde manier kunnen beoordelen. Zie De Ku Klux Klan: christelijke extremisten.

  Als we oprecht op zoek zijn naar de waarheid en de correcte religie, dienen we de gezaghebbende religieuze teksten te bekijken in het licht van de juiste context. We moeten ons niet laten leiden door vooringenomenheid, begeerten en gevoelens. Zie Moslim of Mohammedaan?.

  Vele artikelen op christelijke websites bevatten slechts halve waarheden, waarbij alleen aandacht geschonken wordt aan de 'negatieve aspecten' rondom de Islam, teksten worden uit hun context geïnterpreteerd en zwakke of verzonnen overleveringen worden als bewijs gebruikt. Zie Een antwoord op de leugen over ‘Oemar ibn al-Khattaab en Faatimah voor een voorbeeld. Positieve dingen, zoals Religieuze tolerantie in de Islam, worden standaard genegeerd.

  We nodige iedereen uit om ons op de hoogte te brengen indien wij bepaalde zaken verkeerd geïnterpreteerd of uitgelegd hebben. Ons doel is niet het volgen van onze begeerten of voorouderlijke gewoontes etc., maar ons doel is het komen tot de waarheid, wat die ook is!

  O christenen! Toen de Koran geopenbaard werd, erkenden vele christenen de waarheid ervan omdat die overeenkomt met de waarheid die nog steeds in de Bijbel verwoord ligt. “En wanneer zij (degenen die zichzelf christenen noemen) horen wat naar de boodschapper (Mohammed) neergezonden is, zie je hun ogen overlopen van de tranen wegens de waarheid die zij herkend hebben. Zij zeggen: ‘Onze Heer! Wij geloven, dus schrijf ons op met de getuigen (die van de waarheid getuigen en er in geloven).'” (Koran 5:83.)

  Zie Before Nicea - The Early Folowers of Prophet Jesus (Engels, pdf, 392 kb).

  Beste lezer! Het zal nu wellicht een vreemd idee zijn, het veranderen van religie. Maar velen gingen je voor. Lees o.a. het bekeringsverhaal van Yusuf Estes, een Amerikaanse christelijke predikant. Of het verhaal van ‘Abdoel-Maalik LeBlanc, die zich afvroeg hoe hij het Bijbelvers “…bidt zonder ophouden…” (1 Tessalonicenzen 5:17) in praktijk kon brengen. Werkelijk, moslim worden zal zijn alsof je terugkeert naar de oorspronkelijke boodschap van Jezus (vrede zij met hem), en je zult hem gaan zien in zijn ware aard, die van een boodschapper: “En Jezus zeide tot hem: ‘Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen…'” (Markus 10:18.)

  Dit is te vergelijken met uitspraken van Mohammed (vrede zij met hem), die o.a. gezegd heeft: “Overdrijf niet in het vereren van mij zoals de christenen de zoon van Maria vereerden, want ik ben slechts een dienaar. Dus noem mij de dienaar van Allah en Zijn boodschapper.” (Sah'ieh' al-Boekhaarie, 4/3445.)

  Imaam Ah'mad leverde over dat Anas ibn Malik (een metgezel) zei dat een man eens zei: “O Mohammed! Jij bent onze heer en de zoon van onze heer, onze meest rechtschapen persoon en de zoon van onze meest rechtschapen persoon...” Allah's boodschapper zei: “O mensen! Zeg wat je moet zeggen, maar sta de satan niet toe om jullie beet te nemen (te misleiden). Ik ben Mohammed ibn ‘Abdoellaah, Allah's dienaar en boodschapper. Bij Allah! Ik houd er niet van dat jullie mij verheffen boven de positie die Allah mij geschonken heeft.”

  En werkelijk, vele vroegere christenen zijn beetgenomen door satan, die de mensen aanspoort tot dwaling en shirk (polytheïsme). En door het aanbidden van Jezus (vrede zij met hem) bega je shirk! Zie Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat!. Maar niet alle christenen, want er waren destijds, zoals ook nu nog steeds, unitarische christenen, die Jezus (vzmh) zien als een schepsel en profeet van God.

  We moeten toegeven dat het best moeilijk is om onze standpunten aan te tonen. Christenen accepteren de Koran immers niet als gezaghebbend Boek. Dus dienen wij voornamelijk teksten uit de Bijbel te gebruiken om aan te tonen dat de geloofsleerstellingen van het huidige Christendom niet meer correct zijn. Wij menen dat de Bijbel veranderd is (zie De Izaak-Ismaël kwestie voor een voorbeeld), dus kun je de onjuiste leerstellingen onderbouwen met Bijbelteksten. Maar aangezien geen enkel mensenwerk perfectie kan opeisen, ligt de waarheid nog steeds in de Bijbel verwoord. Hierdoor kunnen wij onze standpunten ook onderbouwen met Bijbelteksten, en argumenten van christelijke predikkers met behulp van Bijbelteksten weerleggen. Maar we dienen ons altijd af te vragen of dit de oorspronkelijke woorden zijn zoals God die geopenbaard heeft. Is het origineel, of is er een woord toegevoegd, of is de betekenis enigszins verdraaid...? Daarom is het moeilijk om zonder de authentieke teksten van de Koran en de Soennah iets definitief aan te tonen.

  O Allah, “leid ons op het rechte pad (leidend naar ﷻ‬ en Uw Paradijs). Het pad van degenen aan wie ﷻ‬ Uw gunst geschonken hebt, niet (het pad) van degenen die door (Uw) Toorn getroffen zijn, noch dat van de dwalenden.” (Koran 1:6-7.)

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !