Hoe staat de islam tegenover andere religies

Beschrijving

Moeten moslims niet-moslims in eigen waarde laten of bestrijden? Veel mensen denken dat het laatste het geval is. Ze zijn bang voor de islam en denken dat moslims hen met geweld willen bekeren tot deze godsdienst, in dit artikel leest u dat het tegendeel waar is.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Hoe staat de islam tegenover andere religies

[ nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1434

Islam voor iedereen

علاقة الإسلام مع الدنيات الأخرى

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2013 - 1434

Alle lof behoort aan Allah.

Hoe staat de islam tegenover andere religies?

Moeten moslims niet-moslims in eigen waarde laten of bestrijden? Veel mensen denken dat het laatste het geval is. Ze zijn bang voor de islam en denken dat moslims hen met geweld willen bekeren tot deze godsdienst. Deze gedachte wordt heel vaak aangehaald in de media, terwijl de Koran zegt:

“Er is geen dwang in de godsdienst.” (Koran 2:256)

Dit vers laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Veel interpretaties ervan zijn ook niet mogelijk. Als moslims anderen zouden dwingen hun godsdienst aan te nemen, zouden ze in strijd zijn met een van de belangrijkste principes van de islam: de vereiste van een goede intentie.

God accepteert het geloof van een moslim alleen als het vanuit een oprechte overtuiging gebeurt. Als je iemand zou dwingen om moslim te worden, zou deze intentie ontbreken. Dit betekent dat je die persoon zou dwingen tot een van de grootste dingen die een moslim kan doen: schijnheilig zijn! De bekeerder zou dan net zo schuldig zijn aan deze schijnheiligheid als de (gedwongen) bekeerling.

Tegen mensen die anders geloven zegt de islam: “Jullie hebben je godsdienst en ik heb mijn godsdienst.” (Koran 109:6)

Ook dit is een duidelijke aanwijzing dat de islam tolerantie voorstaat. Verder leert de Koran ons dat het bestaan van verschillende mensen goed is voor de mensheid. Het volgende vers is daar duidelijk over: “O, mensen! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, zodat jullie elkaar leren kennen.” (Koran 49:13)

Islam en andere godsdiensten

De term “andere godsdiensten” behelst alle andere groepen waarmee de islam in aanraking komt. Dit houdt in dat dit andere religieuze groepen kunnen zijn of groepen die geen enkele goddienst hebben. In het onderstaande stukken zullen we met name ingaan op de relatie van de islam met andere godsdiensten. Maar de meeste van de stukken zijn eveneens geldig voor andere, niet-religieuze, groepen.

Doel van de Islam

Islam heeft zijn aanhangers niet de opdracht gegeven om de hele mensheid tot de Islam te bekeren. Het vers “Er is geen dwang in de godsdienst” (Koran 2:256)

bevestigt dit uitgangspunt. De islam vraagt de mens om te streven naar een wereld waar het goede overheerst en het slechte geen rol van betekenis speelt: “En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen.” (Koran 3:104)

Geweld gebruiken tegen niet-moslims is niet islamitisch

Allah heeft de mensen vrijgelaten in de keuze van hun geloof. In de Koran wordt verteld wat de gevolgen zijn van het geloven en het niet geloven. De Koran geeft aan dat de mens vrij is om te kiezen tussen geloven en niet geloven:“…laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil…” (18:29)

Naast het feit dat dit vers de mens de vrijheid van keuze geeft in het geloven en niet geloven, heeft de islam zijn profeet Mohammed de opdracht gegeven de volgende boodschap te verkondigen:

“Vermaan hen daarom, want jij bent slechts een vermaner; jij bent geen waker over hen.” (Koran 8:21-22)

De Koran laat zich ook uit over de manier waarop de goede en mooie boodschap van de Koran door de profeet naar buiten gebracht moet worden­, een manier die ook bindend is voor alle andere moslims:

“Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze!” (Koran: 16:125)

De houding van de Koran is door de eeuwen altijd hetzelfde gebleven. Om de Farao, die de mensen onderdrukte en ontrechtvaardig was, te stoppen heeft Allah de volgende opdracht gegeven:

“Ga beiden tot de Farao, want hij is alle perken te buiten gegaan. Maar spreek tot hem op welwillende wijze, zodat hij er misschien lering uit kan trekken, of zal vrezen.” (20:43-44)

Islam is voor de vrede

De islam heeft een uitgesproken voorkeur voor vrede en vreedzaam leven met elkaar, tenzij er agressie of dwang door anderen dreigt: “En als zij tot vrede neigen, neig er dan ook toe en leg jouw vertrouwen in Allah. Want Hij is zeker Alhorend, Alwetend.” (8:61) Moslims moeten van hun geloof voor vrede kiezen; het is een gebod voor hen. De reden hiervoor is dat de islam geen keuzes accepteert die onder dwang gemaakt zijn. Mensen die zich anders voordoen dan ze zijn, worden in de islam als “schijnheilig” beschouwd. De moslims die toch van geweld en dwang gebruik maken, handelen uit eigen beweging en niet volgens de Islamitische principes. De islam wil dat alle keuzes in vrijheid worden gedaan. Wanneer gebruiken Moslims geweld? Moslims mogen geweld gebruiken om zich te verdedigen als tegen hen ook geweld gebruikt wordt:

“En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.” (2:190)

Als we naar dit vers reder kijken, kunnen we het volgende concluderen: om zichzelf te verdedigen en de aanvallende partij tegen te houden, mogen moslims voor dezelfde methode kiezen als de tegenpartij. Zelfverdediging is een manier van handelen die volgens alle rechtssystemen geoorloofd is. Zolang de andere partij geen vijandige acties onderneemt, mag de woede die moslims hebben tegenover de andere partij hen niet verleiden tot het gebruiken van geweld:

O, jullie die geloven, wees oprecht voor Allah en getuig met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk jullie niet aansporen om onrechtvaardig te handelen. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vrees Allah, want Hij is zeker op de hoogte van wat jullie doen.” (Koran 5:8)

Conclusie

Op basis van het bovenstaande kunnen we de volgende punten vaststellen: De islam oefent geen druk uit op leden van andere goddiensten. Keuzes onder druk zijn niet acceptabel. De islam verwacht niet dat alle mensen de islam zullen kiezen als goddienst en heeft dit ook niet als doel. De Islam vraagt zijn aanhangers het goede en het mooie op een vreedzame en mooie manier kenbaar te maken aan de mensheid. De islam wil samen met de leden van andere goddiensten vrede stimuleren en deze laten voortduren. Op deze manier wil de islam ervoor zorgen dat de rechten en vrijheden van de mensen gegarandeerd worden. In de gemeenschappen en regio’s waar de islam de heersende goddienst is, wordt de vrijheid van geloof en meningsuiting gegarandeerd door de islam. De moslims mogen op geen enkele wijze druk uitoefenen en de islam staat ook niet toe dat dit gebeurt

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !