Verhaal van Yusuf Ibn Raj over zijn bekering

Beschrijving

Yusuf ibn raj was een Jehova h’s Getuigen, daarna bekeerde hij zich op zijn latere leeftijd tot de Islam, in dit artikel legt Yusuf ibn raj uitgebreid uit over zijn bekering.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Verhaal van Yusuf Ibn Raj over zijn bekering

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  قصة إسلام يوسف بن رج

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Een korte biografie – Yusuf Ibn Raj

  Bismi’llah ir-Rahman ir-Rahiem

  Ik ben geboren in 1963 in Brussel, de hoofdstad van België en ook van Europa. In België is de meerderheid rooms-katholiek, maar religie speelt geen rol in het leven van de meeste mensen. Dit was ook zo in mijn familie totdat Jehova h’s Getuigen mijn moeder in de late jaren zeventig bezochten en begonnen met haar de Bijbel te bestuderen. De dame die Bijbelstudie gaf aan mijn moeder vroeg of ik ook geïnteresseerd was. Ik was toen 13 jaar oud, en ook al speelde godsdienst geen belangrijke rol in ons gezin, wou ik graag meer over God weten.

  1. Na één jaar van Bijbelstudie besloot ik JG te worden. Ik werd op een regionaal congres gedoopt in de stad Aalst (Oost-Vlaanderen). Ik werd al snel een ijverige verkondiger van de leer van het Wachttorengenootschap of hun interpretatie van de Bijbel. Het Wachttorengenootschap is een religieuze drukkerij dat zijn hoofdkantoor heeft in de Verenigde Staten van Amerika. Het gedachtegoed van de JG vindt zijn oorsprong bij de Adventisten, die sterk de nadruk leggen op de Wederkomst van Jezus Christus (vrede op hem).
  2. Ik was verbonden met een locale gemeente1 en ik kreeg door mijn ijver al snel enkel voorrechten als jongere, zoals de microfoon hanteren in de zaal bij vraag en antwoord discussies tijdens de wekelijkse vergaderingen. Ook het helpen bij de balie met boeken en tijdschriften. Op 21 jarige leeftijd huwde ik met een van JG, zoals dit wordt voorgeschreven. En wij begonnen als koppel aan de pioniersdienst. Dit is een vrijwillig engagement om voor minstens één jaar 1000 uur te prediken.2 Samen met mijn vrouw bezochten wij ook de pioniersschool, een twee weken durende intensieve opleiding voor pioniers.
  3. Na verloop van tijd werd in dienaar in de bediening. Dat is iemand die de ouderlingen assisteer in de uitvoering van routine werken in de plaatselijke gemeente.
  4. In 1996 werd ik op 33 jarige leeftijd een ouderling in onze plaatselijke gemeente. In elke gemeente zijn er enkele ouderlingen die de gemeente besturen. Er werd ook verwacht dat men in staat was openbare lezingen te geven in zijn eigen gemeente en in andere gemeenten in het land. De taak van een ouderling bestaat erin dat de regels die het Wachttorengenootschap oplegt worden uitgevoerd en wanneer nodig worden leden die zich niet aan deze regels houden berispt en bij ernstige overtredingen en wanneer er geen tekenen van berouw zijn uitgesloten uit de gemeente en gemeenschap van JG. Als ouderling heb ik verschillende taken volbracht zoals dienstopziener of degene die het predikingswerk in de gemeente in goed banen leidt. Ook Wachttorenopziener, dat is degene die de wekelijkse bespreking van een artikel met vraag en antwoord uit het officiële tijdschrift van het Wachttorengenootschap leidt. Wij kregen als ouderlingen geregeld opleiding en moesten door zelfstudie ons blijven perfectioneren om ons onderwijs te verbeteren en de procedures van het Wachttorengenootschap goed te kennen. Ik had ook regelmatig aandeel aan het geven van onderwijs op regionale en nationale congressen.
  5. Andere projecten waarbij ik betrokken was, was de opbouw van een meertalig gemeentecomplex. Mijn werk was de coördinatie tussen de verschillende gemeenten die betrokken waren bij dit bouwproject (Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Turks). Ik was ook degene die de verslagen schreef van het vzw die dit gebouw in beheer had.
  6. Ik had ook de kans om te dienen als een ouderling in een Duitstalige gemeente in Brussel voor 6 maanden. Ook was ik jaren hoofd van de tuin van het congrescentrum in Bornem en organiseerde de tuinwerkzaamheden waar vrijwilligers uit het hele Vlaamse land werden voor uitgenodigd.

  Dit alles geeft u een indruk hoe sterk is verbonden was met JG.

  Maar hoe komt het dat ik ben weggegaan bij JG en nu een Moslim ben?

  1. Op een dag vond een van de JG aan wie ik Bijbelstudie had gegeven via Internet een boek geschreven door een voormalige leider van JG, Raymond Franz. Zie deze link voor een beknopte uitleg: en ook deze link waar u enkel hoofdstukken kunt lezen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Franz en http://home.wxs.nl/~pijke000/
  2. Raymond Franz besefte dat het werk van de organisatie van JG niet altijd in overeenstemming is met wat de Bijbel leert en zijn geweten dwong hem om zich van zijn leidende taak als lid van het besturende lichaam van het Wachttorengenootschap terug te trekken. Zijn bedoeling was niet JG te verlaten, maar een low profile te hebben, maar zijn medebestuurders drongen aan op zijn uitsluiting wegens afvalligheid.
  3. Aanvankelijk deed ik zijn boek af als leugens, maar bij een tweede lectuur en het proberen te weerleggen wat hij schreef, kwam ik tot de onthutsende conclusie dat hij integer was en het goed voorhad met de organisatie van JG. Elke JG en nog beter elke ex-JG die dit leest weet hoe ik mij toen voelde. Bedrogen!
  4. Ik had heel mijn jeugd opgeofferd voor de Waarheid, zoals JG hun weg of beweging noemen. Maar dit was niet De Waarheid, maar een menselijke organisatie, een goed geoliede machine. Qua organisatie is er geen groep die ik ken die dat zo goed doet, maar dit is op zich geen teken van de Waarheid te bezitten. Na het lezen van dit boek met als titel ‘Gewetensconflict’ had ik nu zelf een gewetensconflict. Ik kon dit niet voor mezelf houden en wou weten of ik niet gek aan het worden was. Ik vroeg mijn vrouw onafhankelijk van mijn opmerkingen het boek te lezen en te zeggen wat zij hier van vond.
  5. Het resultaat was hetzelfde, zij werd misselijk van de gedachte dat we al die tijd misleidt waren en anderen hadden misleid. Mijn vrouw deelde wat ze nu wist met een andere JG die haar beste vriendin was en zij op haar beurt met haar man, die tevens een mede-ouderling was in onze gemeente. We bestelden ook zijn tweede boek, In search of Christian Freedom, dat ook zeer verhelderend is.
  6. Wij besloten om deze organisatie te verlaten en schreven een brief dat we ons terugtrokken. Dit alles had een grote impact op ons leven. Mijn moeder is JG en de ouders van mijn vrouw ook. Al onze vrienden waren JG, want als JG ben je geacht geen vrienden te hebben die niet-JG zijn. Maar ik werkte ook in een bedrijf waarvan de baas JG was en vele werknemers ook. Je kan je voorstellen dat de sfeer zeer gespannen was, want een afvallige in hun midden, hoe konden ze daar mee omgaan. Tenslotte heb ik ontslag gegeven om van deze druk onderuit te komen.
  7. Zoals Raymond Franz waren we ons ervan bewust dat de organisatie van JG zeer elitair is en alle andere groepen die beweren christenen te zijn verwerpen als namaak christenen. Wat nu? Onze kijk werd breder en we vonden via Internet christenen in onze omgeving met wie we contact namen. Dit bleken oprechte mensen te zijn, met een grote liefde voor God en Jezus (vrede op hem). Toch was er iets dat ons niet goed beviel en dat was het aanhangen van de drie-eenheid. We waren ervan overtuigd dat de drie-eenheid geen christelijke leer is en ook al waren JG op enkele punten fout, toch was dit met het begrip die we toen hadden een leerstuk dat zij terecht verwerpen. Niet veel christenen die we ontmoeten zijn actief bezig met de drie-eenheid, maar in hun liederen komt dit toch in een of andere vorm voor en we konden het niet over ons hart krijgen deze liederen mee te zingen.
  8. Omdat we niet konden aarden in deze Pinkstergemeenten en andere, zijn we begonnen met een huiskerk of een gemeente in huis. Huiskerken was toen iets dat nieuw was en uit Amerika kwam overgewaaid naar Europa. Onafhankelijk van enige kerk werden we als vrije christenen gedoopt door een christelijke vriend. Uiteindelijk werden we ontmoedigd omdat we geen succes hadden en een kleine groep bleven. De vraag of we niet JG hadden moeten blijven hebben we ons nooit gesteld omdat dit onmogelijk was nadat we kennis hadden genomen van hoe het besturend lichaam functioneert.
  9. Toen is voor mij de zoektocht naar De Waarheid pas begonnen. Mijn vrouw en onze vrienden die JG hadden verlaten, kwamen in een geestelijke lethargie terecht, maar ik was nog steeds hongerig. Ik ben toen begonnen met van alles te lezen, te experimenten, zoals met spiritisme om antwoorden te krijgen. Andere mensen die ik had leren kennen experimenteerden ook met geesten en hadden contact, maar bij mij lukte dat gewoon niet. Nu weet ik aan welk gevaar ik ben ontsnapt. Alle lof aan Allah.
  10. Ik had ook belangstelling voor Boeddhisme en in het bijzonder voor het Zen-boudhisme uit Japan. Men moet ook weten dat het Boeddhisme zoals dit in het Westen wordt beoefend ver weg staat van het Boeddhisme in het Verre-Oosten. Het focussen op het lijden van de mens en het bevrijd worden hieruit of het doorbreken van zijn karma en de afwezigheid van een doel van dit leven stond in sterk contrast met mijn analytische geest. Wat mij opviel is dat vele Westerlingen het Boeddhisme idealiseren als een vredige religie, maar vergeten dat in overwegend Boeddhistische landen er ook oorlogen zijn geweest net als in alle culturen.
  11. Niemand kan zich inbeelden welke honger ik had. Achteraf denk ik dat ik zeer depressief ben geworden omdat ik geen uitweg zag en soms ging ik naar eenzame plaatsen in velden en bossen om God om hulp te roepen. Ik vroeg: “Wie ﷻ‬ ook bent en hoe ﷻ‬ ook noemt, toon mij de Weg, toon mij wat is Uw wil en ik zal die uitvoeren.”
  12. Ik bezocht Chassidische Joodse Rabbijnen in Antwerpen, want ik dacht, dit was de eerste godsdienst en meer moet er niet zijn. Maar zij zijn niet geïnteresseerd in niet-joden. Het is trouwens een heel ingewikkelde en dure zaak om te bekeren tot het Jodendom. En het Jodendom die mijn belangstelling had was het Jodendom van de Bijbel en niet het Talmoedische Jodendom met al zijn innovaties. Tevens kon ik toen al de zeepbel die het Zionisme is al doorprikken. Dit heeft niets te maken met het Joodse geloof zoals onderwezen door de profeten, maar een socialistisch, racistische politieke beweging, die door geweld land heeft gestolen van de eeuwen oude bevolking in Palestina.
  13. Maar toen wist ik nog niet dat die hele zoektocht, het leren kennen van het boeddhisme, New Age, Rozenkruisers en zelfs atheïsme één doel had, namelijk alles uitproberen of toch kennis ervan te nemen en te zien dat het dat niet was dat het doel is van de mens. Mijn natuur is alles te testen en had ik nadat ik later Moslim ben geworden één godsdienst niet onderzocht dan zou dit misschien leiden tot nieuwe onrust.
  14. Soms denken mensen dat gelovigen zwakke mensen zijn die iets nodig hebben om zich aan vast te klampen. Dit kan voor sommigen zo zijn, maar ik geloof niet omdat dit mij een steun geeft. Vaak zij de godsdienstige vereisten in strijd met mijn eigen verlangens en is het juist een beproeving gelovige te zijn. Ik geloof omdat ik in de natuur daar bewijzen voor zie. Ik heb de verschillende evolutie theorieën bestudeerd en ook de reden waarom men graag in evolutie gaat geloven, en het zijn vooral speculaties en wishful thinking. Atheïsme is een geloof in de afwezigheid van een god. Dit geloof kan enkel bestaan door het uitvinden van bewijzen tegen het geloof in een Schepper en daarom zijn er ook frauduleuze ontdekkingen gedaan en gefabriceerd bewijzen van evolutie.3
  15. Als JG had ik al geleerd waar de evolutietheorie voor stond en hoe deze verwetenschappelijkte leugen te bestrijden. Het beweren dat puur toeval, zonder een intelligentie alles tot ontstaan is gekomen vraagt een groter geloof dan geloven in de hand van een bron van leven, die wij Allah noemen. Vaak zijn de antwoorden van de wetenschappers die in evolutie geloven (en ik zeg wel degelijk geloven, want dit is een geloof) meer filosofisch dan feiten. Het zijn modellen en speculaties. Eén van de volgende feiten hebben mijn geloof in een Schepper altijd sterk gehouden en dat is symbiose of het samenleven van twee of meerdere levensvormen die elkaar nodig hebben om te overleven. Neem nu de vliegenorchis, een orchidee. De bloem heeft niet alleen de vorm van een bepaalde vrouwtjes wesp, maar ook de geur van deze wesp als ze gereed is tot paren. Hierdoor trekt ze de mannetjes wespen aan die dan bedrogen een bloem vinden, maar door contact het bevruchtende stuifmeel overbrengen naar andere vliegenorchissen. Dit is slechts één voorbeeld van symbiose die om ‘verstand’ vraagt en niet blind toeval.
  16. Na het shoppen bij de verschillende religies en spirituele groeperingen wou ik uiteindelijk gewoon in Jezus (vrede op hem) geloven omdat die man voor mij een integer mens was die opkwam voor de armen en uitgebuiten en dat sprak me sterk aan. Ik wou zeker geen christen meer zijn, maar gewoon geloven in alle profeten van God. Toen ben ik terug begonnen de Bijbel te lezen en in het bijzonder de Vier Synoptische Evangeliën (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes). Samen met een lexicon erbij en de Griekse grondtekst begon ik naar de zoektocht van Jezus (vrede op hem) echte boodschap. Via boeken en tijdschriften die een wetenschappelijke kijk gaven op de periode waarin Jezus (vrede op hem) leefde en over de overgeleverde teksten, kwam ik tot de conclusie dat Jezus (vrede op hem) niet de zoon van God was en ook niet een offeranderlijke dood wou lijden, maar ‘gewoon’ een profeet van de God van Abraham, Isaak en Jakob was.
  17. Toen kwam ik tot het besef dat dit ook is wat de Islam leert. Ik had vroeger als JG belangstelling getoond voor de Islam, maar dit om Moslims te bekeren tot de JG. Alle lof zei aan Allah, ik heb nooit een Moslim zover gekregen! Ik herinner mij nog een Pakistaanse Moslim Raman genaamd, die ik bezocht en hij zette thee op Pakistaanse wijze voor ons en zelfgemaakt gebak van gestolde melk en bloem. Trouwens ik ben vanaf toen thee op deze wijze blijven drinken. Ik kan mij de gesprekken die we toen hadden niet herinneren, maar hij was een en al vriendelijkheid en zachtaardigheid. Ik had wel bewondering voor de Moslims omwille van de manier waarop ze bidden. Het neerknielen en met zijn voorhoofd op de grond vond ik de mooiste manier om tot Jehovah te naderen en als JG bad ik privé soms op die manier. Toen ben ik begonnen meer te lezen over de Islam en de conclusies die ik had gemaakt over Jezus (vrede op hem) kwamen overeen met wat de Koran leert en Mohammed (vrede en zegeningen op hem).
  18. Ik wekte toen op de luchthaven van Brussel Nationaal in Zaventem en daar is in elke terminal een kleine gebedsruimte voor Moslims evenals voor de joden, katholieken, protestanten, orthodoxe christenen en de atheïsten. Ik ben toen naar die gebedsruimte geweest in de terminal A en heb daar helemaal alleen de sjahada of geloofsbelijdenis gedaan. “Ik getuig dat er niets in waarheid aanbeden wordt dan God, ik getuig dat Mohammed Gods boodschapper is.” Ik ben toen thuisgekomen en mijn vrouw die op de hoogte was van mijn zoektocht, maar zelf had afgehaakt, verteld ik: ik ben nu Moslim. Ze kon hier niet mee lachen, omdat ze wist dat als ik iets doe het grondig doe en aangezien de vele negatieve reclame tegen de Islam (dit is toch alles na 9/11) zou dit zeer negatief overkomen op het werk.
  19. Uiteindelijk ben ik naar de Merkes Islami in de Grote Moskee in het Jubelpark te Brussel gegaan waar men mijn bekering tot de Islam heeft vastgelegd.

  (http://www.centreislamique.be/ ) Een jaar na mijn bekering tot de Islam ben ik op Hadj gegaan – de verplichte Pelgrimtocht4. Al-hamdulillah (eind 2006). Het was een zeer gezegende tijd. Het eerste oogcontact met de Kaaba is niet te omschrijven. Dit Huis van Allah (BeytAllah) is een getuige van Zijn eeuwige verbondenheid met Zijn aanbidders. Het idee van zo’n huis was mij niet vreemd daar in de Bijbel wordt gezegd dat Jakob (vrede op hem), een van de achterkleinzonen van Abraham (vrede op hem) een huis voor Allah bouwde in Bethel (letterlijk: Huis van Ellah). (Zie Genesis 28:10-22) Ook was het lopen op de plaats waar Adam had gelopen en de profeten Abraham, Isaak en uiteindelijk Mohammed (vrede en zegeningen op hen allen) een unieke ervaring. Maar het belangrijkste was het feit dat de Hadj één van de vijf zuilen is van de Islam en moge Allah mijn Hadj met alle beperkingen die ik toen had aanvaarden.

  1. Na ongeveer één maand na mijn bekering tot de Islam heb ik me laten besnijden en dit omdat degenen die behoren tot de godsdienst van Abraham (vrede op hem) besneden dienen te worden. Dit was een teken in het vlees tussen Allah en de nakomelingen van Abraham (vrede op hem) (Zie Genesis 17: 22-27). En de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen op hem) heeft gezegd zoals Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Vijf (zaken) behoren tot de fitrah (natuurlijke aanleg); Het scheren van de schaamstreek, de besnijdenis, het kortknippen van de snor, het epileren van het okselhaar en het kortknippen van de nagels.” (al-Boechari en Moeslim)
  2. Een JG die dit allemaal leest zal wellicht met veel vragen zitten zoals hoe kan je nu geloven in wat de Islam onderwijst, zoals een vurige hel? Antwoorden hierop kunnen gevonden in de artikelen die ik schrijf op mijn blog: http://tawheed777.wordpress.com/
  3. ﷻ‬ stelt zich wellicht de vraag wat is er met mijn vrouw gebeurt? Zij kon niet aanvaarden dat ik een Moslim was geworden en vooral dat ik dit geloof in praktijk omzette. Voor haar was deze totale ommekeer in ons leven sinds we de JG hadden verlaten een zeer emotionele periode en dit was er voor haar teveel aan. Na zes maanden hebben we besloten een punt te zetten achter ons huwelijk, daar we alle twee vrede wouden in ons leven. We zijn dan ook vredig gescheiden en ieder gaat nu zijn weg.
  4. Misschien lijkt u dit verhaal als niet-Moslim overdreven of kom ik over als iemand die maturiteit ontbreekt. Maar ik kan zeggen dat wie de Islam bestudeerd en dit doet vanuit een open geest, veel geestelijke bevrediging zal vinden. De Islam is een allesomvattende levenswijze, dat de mens aandringt op evenwichtigheid in denken en handelen.
  5. Ik hoop elke morgen op te staan als Moslim en te sterven als Moslim. Deze biografie is zeer beknopt en wellicht zijn er dingen die beter of anders verteld kunnen worden, maar Allah weet beter en bij Hem is de kennis.
  6. Als laatst nodig ik u uit (als u dat wenst en uit vrije wil) de Islam te aanvaarden en een wonderlijke reis te beginnen van meer dan Duizend en Eén nacht.

  Wenst u te reageren dan kan u mij altijd mailen op: [email protected]

  1JG noemen hun groepen gemeenten. Deze benaming wordt ook wel gebruikt bij Protestanten. Naar officiële instanties gebruiken zij soms het woord kerk.

  2Dit kwam neer op 90 uur per maand.

  3Bijvoorbeeld de Pildownmens was een samenraapsel van menselijke resten en dat van apen.

  4Deze is verplicht zodra men daartoe de middelen heeft.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !