Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen

Beschrijving

Als alle moslims één en dezelfde Koran volgen, waarom zijn er dan zoveel verschillende sektes en verschillende scholen/richtingen onder de moslim?

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Waarom zijn de moslims verdeeld in sektes/ verschillende richtingen

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  auteur: Zakir Naik

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.overislam.nl

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1435

  Islam voor iedereen

  لماذا تفرق المسلمون

  « باللغة الهولندية »

  المؤلف: د. زكر نيك

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  المصدر: www.overislam.nl

  2013 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah.

  Vraag: Als alle moslims één en dezelfde Koran volgen, waarom zijn er dan zoveel verschillende sektes en verschillende scholen/richtingen onder de moslims?

  Antwoord:

  1. Moslims zouden een Eenheid moeten vormen

  Het is een feit dat er vandaag de dag verdeeldheid heerst onder de moslims. De tragedie is dat zulke verdeeldheid helemaal niet wordt beaamd door de Islam. De Islam gelooft in het koesteren van de eenheid onder zijn volgelingen.

  De Glorieuze Koran zegt:

  "En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.." [Koran 3:103]

  Naar welk touw refereert Allah in dit vers? Het is de Glorieuze Koran. De Glorieuze Koran is het touw van Allah, waaraan alle moslims zich zouden moeten vasthouden. Er is een dubbele benadrukking in dit vers. Naast dat het zegt, 'houdt jullie allen stevig vast', zegt het ook 'weest niet verdeeld'.

  De Koran zegt verder:

  "O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper" [Koran 4:59]

  Alle moslims zouden de Koran en de authentieke Ahadieth moeten volgen en zouden niet verdeeld moeten zijn.

  2. Het is in de Islam verboden om sektes en verschillende partijen te maken

  De Glorieuze Koran zegt: "Voorwaar, degenen die hun godsdienst opsplitsen en tot partijen werden, jij (O Mohammad) bent niet verantwoordelijk voor hen, hun kwestie rust slechts bij Allah. Vervolgens zal Hij hun berichten over wat zij plachten te doen." [Koran 6:159]

  In dit vers zegt Allah, Subhanahu wa Ta'ala, dat iedereen zich moet distantiëren van degenen die hun verdeeldheid in hun religie veroorzaken en het opsplitsen in partijen/sektes/stromingen.

  Maar wanneer iemand aan een Moslim vraagt: "Wie of wat ben je?", dan het algemene antwoord óf "Ik ben een Soenniet", óf "Ik ben een Shiet". Sommigen noemen zichzelf Hanafi ofShafi of Maliki of Hanbali. Sommigen zeggen 'ik een Deobandi', terwijl anderen weer zeggen 'Ik ben een Barelvi'.

  3. Onze Profeet (saws) was een Moslim

  Iemand kan zulke moslims vragen: "Wie was onze geliefde Profeet (saws)? Was hij een Hanafi of een Shafi of een Hanbali of een Maliki?" Nee! Hij was een Moslim, net zoals alle andere profeten en boodschappers die Allah voor hem heeft gestuurd.

  Het wordt vermeld in hoofdstuk 3 vers 52 van de Koran dat Jezus (as) een Moslim was. Verder zegt de Koran in hoofstuk 3 vers 67 dat Ibrahim (as) noch een Jood noch een Christen was, maar een Moslim.

  4. De Koran zegt dat je jezelf een Moslim moet noemen.

  a. Als iemand aan een Moslim de vraag stelt: "Wie ben jij?", dan zou hij moeten zeggen "Ik ben een MOSLIM", niet een Hanafi of Shafi. Surah Fussilat, hoofdstuk 41 vers 33 zegt:

  "En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: 'Ik behoor tot de moslims." [Koran 41:33]

  De Koran zegt: "en die zegt: "Ik behoor tot de moslims"

  b. De Profeet (saws) dicteerde brieven aan niet-Moslim koningen en leiders om ze uit te nodigen de Islam te accepteren. In deze brieven vermelde hij een vers uit de Koran van Surah Ali Imran, hoofdstuk 3 vers 64: "..zegt dan: "Getuigd dat wij ons aan Allah overgegeven hebben" (met andere woorden, dat wij moslims zijn).

  5. Respecteer alle grote geleerden van de Islam.

  We zouden alle grote Islamitische geleerden moeten respecteren, waaronder de vier Imaams, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi en Imam Hanbal (moge Allah tevreden met hen zijn). Ze waren zeer grote geleerden en moge Allah hen belonen voor hun onderzoek en arbeid. Iemand kan er geen bezwaar tegen hebben als iemand het eens is met de mening en het onderzoek van Imam Abu Hanifa of Imam Shafi, etc. Maar wanneer men wordt gevraagd wie hij is, dan zou hij moeten antwoorden: "Ik ben een Moslim."

  Sommigen zullen de hadieth van onze geliefde Profeet (saws) erbij halen van Sunan Abu Dawood, hadieth No. 4579. In deze hadieth wordt er overgeleverd dat de Profeet (saws) hij gezegd: "Mijn oemah zal worden opgesplitst in drieenzeventig sektes." Deze hadieth zegt dat de Profeet (saws) de opsplitsing in 73 delen voorspeld. Hij zei niet dat de moslims actief zouden moeten zijn in het verdelen in sektes.

  De Glorieuze Koran beveelt ons om geen sektes/partijen te creëren. Degenen die de leerstellingen van de Koran en de Sahih Hadieth volgen en geen verdeling veroorzaken zijn de mensen die de rechte Leiding volgen.

  Volgens Tirmidhi Hadieth No. 171 is er overgeleverd dat de Profeet (saws) heeft gezegd: "Mijn Oemmah zal worden opgedeeld in drieënzeventig groepen en ze zullen allemaal naar de Hel gaan, behalve één groep." De metgezellen vroegen de Boodschapper van Allah (saws) welke groep dat zou zijn, waarop hij antwoordde: "Het is de groep waar ik en mijn metgezellen bij horen."

  De Glorieuze Koran vermeld in verscheidene verzen, "gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt Zijn Boodschapper". Een ware Moslim zou alleen de Glorieuze Koran en de Sahih Hadith moeten volgen. Hij kan het eens zijn met de meningen van iedere geleerde, zolang ze volgens de leerstellingen van de Koran en de Sahih Hadith (Soennah) zijn. Als zulke meningen ingaan tegen het Woord van Allah of de Soennah van Zijn Profeet (saws), dan hebben ze geen gewicht en tellen ze niet, hoeveel kennis deze geleerde ook bezit.

  Als de moslims de Koran eerst eens met verstand zouden lezen en zich zouden hechten aan de Sahih Hadieth, dan zullen insha Allah, de meeste van deze verschillen uit de wereld worden geholpen en zouden de moslims zich weer kunnen verenigen als één moslim oemmah.

  Einde.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !