Zes belangrijkste verzamelaars van hadith

Beschrijving

Zes belangrijkste verzamelaars van hadith kort besproken.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Zes belangrijkste verzamelaars van Hadith [nederlands - dutch -الهولندية ]

  auteur: Marajana

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.ontdekislam.nl

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1435

  Islam voor iedereen

  أصحاب الكتب الستة

  « باللغة الهولندية »

  المؤلف: مرين

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  www.ontdekislam.nl

  2014 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah.

  Zes belangrijkste verzamelaars van Hadith kort besproken

  1. Imam Bukhari (ﷺ‬.a.) Zijn volledige naam is Mohammad ibn Isma’il al- Bukhari ad-Dj ‘ufi. Hij werd geboren op 21 juli 810 in Bukhari, in het huidige Oezbekistan (de voormalige USSR). Hij hoorde naar verluid zijn meester een keer zeggen: “Was er maar iemand die een verkorte uitgave van de ware Sunnah van de Profeet (vrede zij met hem) zou willen verzorgen.” Toen besloot Bukhari dat op zich te nemen. Zijn vader verzamelde ook Hadith en liet hem, toen hij stierf, een fortuin na. Als kind was Bukhari lichamelijk erg zwak, maar hij bleek wel een scherp geheugen te bezitten en tevens volop kwaliteiten om intellectuele prestaties te kunnen leveren. AI op elf jarige leeftijd begon hij Hadith te studeren. Toen hij 16 jaar was, ging hij op Hadj (bedevaart) naar Mekka. Vervolgens reisde hij ongeveer 40 jaar door de Islamitische wereld en probeerde zo veel mogelijk vertellers van Hadith te bezoeken.Tijdens zijn leven was hij erg vroom en eerlijk en deelde hij zijn bezittingen met armen en studenten. Hij was onbevreesd, zelfs tegenover de Kalief, wanneer het ging om de correcte weergave van Hadith. Bukhari had één liefhebberij en dat was het boogschieten. Hij blonk hierin uit. Iedere keer nam hij Wudu (kleine rituele reiniging) voordat hij een Hadith in zijn Sahih opnam. Wanneer een uitleg nodig was, gaf hij daarbij duidelijk aan dat het de zijne was. De belangrijkste hoofdstukken in de Sahih worden door teksten uit de Qur’an ingeleid. Na de periode van reizen wilde hij zich in Nishapur (Iran) vestigen, maar hij kon zich niet verenigen met de wensen van de plaatselijke gouverneur en vertrok weer. Vervolgens vestigde hij zich in Samarkand waar hij in 870 is overleden.

  2. Moslim(ﷺ‬.a.) Abdul Hussain Muslim ibn al-Hadj-Djaadj al- Nishapuri werd in 817 in een rijke familie geboren in de provincie Khorasan (Iran). Zijn vader was een belangrijk verzamelaar van Hadith. Moslim maakte grote reizen om Hadith te verzamelen en vestigde zich uiteindelijk in Nishapur waar hij zich tot aan zijn dood in 875 zich bezighield met het uitdragen van kennis van de Hadith. Sahih Moslim bestaat uit 7275 Hadith (inclusief de dubbele) Het belangrijkste verschil in opzet tussen de Sahih van Muslim en die van Bukhari is dat Muslim alle verschillende versies (Isnaads) van dezelfde Hadithtekst bij elkaar zet en ze niet bij andere hoofdstukken iedere keer weer herhaalt.

  3. Abu Dawuud (ﷺ‬.a.)Abu Dawuud schreef vele boeken over Islamitische Wetgeving en Hadith, waarvan zijn “Sunan” de belangrijkste is. Het kostte hem bijna 20 jaar om dit staandaardwerk samen te stellen. Hij nam daarin 4.800 Hadith op uit een totaal van 500.000. Abu Dawuud (817- 888) is na vele reizen in Basra (Irak) overleden.

  4. Tirmidhzi (ﷺ‬.a.) Tirmidhi (825- 892) was de eerste die probeerde de antecedenten van de vertellers van Hadith te bepalen. Tevens gaf hij bij elke Hadith de graad van betrouwbaarheid aan, zoals bv. “Sahih”, “Hasan Sahih” en “Hasan”. Aan de hiervoor genoemde hadithverzamelingen van Bukhari en Muslim kan de hoogste graad van betrouwbaarheid, ofwel “Sahih” worden toegekend. Zijn Hadithverzameling staat als Djaam’i bekend, omdat daarin behalve hoofdstukken over “Fiqh” (Islamitische Jurisprudentie) ook andere onderwerpen aan bod komen. Ook Tirmidhi (825-892) heeft grote reizen gemaakt. Hij overleed in Tirmidhi (voormalige USSR).

  5. AI-Nisaai (ﷺ‬.a.)Abdur Rahman Ahmad al-Nisaai (830- 916) is de schrijver van de “AI-Maiytana”, een collectie met uitsluitend betrouwbare Hadith. Zijn “Sunan” bevat echter ook diverse zwakkere Hadith. Dit heeft hij zelf toegegeven. Het ging hem er echter vooral om de tekst van de Hadith en de verschillen tussen de diverse versies vast te stellen. Hij bezweek aan de verwondingen die men hem toebracht in verband met meningsverschillen over bepaalde Hadith. Hij ligt in Mekka tussen de heuvels Safa en Marwa begraven.

  6. Ibn Madja (ﷺ‬.a.) De “Sunan” van Ibn Madja (824- 887) behoort tot de “Sihah Sitta” ofwel de 6 authentieke boeken. Sommigen geven echter aan de Muwatta van Imaam Malik de voorkeur boven dit werk. Hij bezocht talloze Islamitische centra als Basra, Kufa, Mekka, Syrië en Egypte.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !