Belangrijke richtlijnen voor de jongeren

Beschrijving

In dit boekje citeert de nobele sheich Saalih Ibn Fawzaan een paar belangerijke adviezen voor de jongeren, teneinde ze op de goede spoor te leiden.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Belangrijke richtlijnen voor de jongeren

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  Sheich Saalih Ibn Fawzaan

  vertaler: Youssef aboe Safiyyah

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: tawdjiehaat moehimmat lishabaab al- oemmah

  publicatie: www.ahloelhadieth.com

  2014 - 1435

  توجهات مهمة لشباب الأمة

  « باللغة الهولندية »

  الشيخ صالح بن فوزان

  ترجمة: يوسف أبو صيفية

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  النشر: www.ahloelhadieth.com

  2014 - 1435

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Alle lof is aan Allah de Heer der Werelden. Vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed (vzmh), zijn familie en al zijn metgezellen.

  Vervolgens dit: Er is geen twijfel over mogelijk dat de jongeren het fundament zijn in het opbouwen van de mensheid waar de oemmah (gemeenschap, natie, groep etc.) op zal steunen. Zij (i.e. de jongeren) zijn de opkomelingen die de verantwoordelijkheid zullen overnemen na hun ouders. En de jongeren hebben lichamelijk vermogen, ideeën en nieuwe talenten die de ouderen daar en tegen missen.

  De ouderen daar en tegen hebben weer wijsheid en ervaring en de jongeren hebben vermogen en voorbereiding. Dus wanneer de jongeren en de ouderen samenwerken en elkaar helpen in het opleven van de oemmah dan zit daar veel goeds in. Echter wanneer de jongeren zich distantiëren van hun ouders en de ouderen, dan komen de menselijke duivels en djinns tussen hen in (i.e. om problemen en fricties te veroorzaken). Dit zorgt er dan voor dat de jongeren een andere koers inslaan die schade toebrengt aan de oemmah.

  Daarom heeft de profeet (vzmh) waarde gehecht aan de jongeren. Hij (vzmh) zei tegen de zoon van zijn oom; `Abdoellah ibn `Abbaas (vzmh). Terwijl hij een jongeman was: “O jongeman! Voorwaar, ik zal je wat woorden leren! Bescherm Allah (i.e. bescherm zijn religie door het verrichten van zijn geboden en het laten van zijn verboden) en Hij zal jou beschermen. Bescherm Allah en je zal Hem met je vinden. Als je om iets vraagt, vraag het dan aan Allah. Als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. En weet dat als de gehele oemmah bij elkaar zou komen om jou van voordeel te verschaffen, dan zal dit alleen plaatsvinden als Allah dit voor jou bepaald heeft. En als zij (i.e. de gehele oemmah) bij elkaar zouden komen om jou schade te berokkenen, dan zouden zij dat alleen kunnen doen als Allah dit voor jou bepaald heeft. De pennen zijn opgeheven en de papieren zijn opgedroogd.”[1]

  Overgeleverd door at-Tirmidhie en hij zei over deze overlevering: “hassan sahieh”. De bovengenoemde woorden zijn dus een methodiek voor de jongeren om te bewandelen. Want het advies van de profeet (vzmh) dat gericht is aan één persoon is een advies voor iedereen.

  “Als je om iets vraagt, vraag het dan aan Allah. Als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. En weet dat als de gehele oemmah bij elkaar zou komen om jou van voordeel te verschaffen, dan zal dit alleen plaatsvinden als Allah dit voor jou bepaald heeft. En als zij (i.e. de gehele oemmah) bij elkaar zouden komen om jou schade te berokkenen, dan zouden zij dat alleen kunnen doen als Allah dit voor jou bepaald heeft. De pennen zijn opgeheven en de papieren zijn opgedroogd.”

  Dit advies bevat geweldige richtlijnen voor de jongeren in hun `aqiedah, gedrag, het vertrouwen op Allah en in hun geloof in al-qadr (voorbeschikking). Het is dus een

  geweldig allesomvattend advies.

  En op gezag van Anas (vzmh) dat de profeet (vzmh) (terwijl Moe`aadh achterop zat op zijn rijdier) zei: “O Moe`aadh! Hij (Moe`aadh) zei: `Hier ben ik o boodschapper van Allah en tot uw dienst.’ Hij (vzmh) zei: `O Moe`aad! Hij (Moe`aadh) zei: `Hier ben ik o boodschapper van Allah en tot uw dienst’. Hij zei dit drie keer. Hij (vzmh) zei: `Er is geen dienaar die oprecht uit zijn hart La ilaha illallah wa Mohammed ar-Rasoeloellah (dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is) getuigt, behalve dat Allah het hellevuur voor hem verboden heeft.’ Hij (Moe`aadh) zei: `O Boodschapper van Allah, zal ik dit goede nieuws aan de mensen vertellen!?’ Hij (vzmh) zei: `Zij zullen hier dan afhankelijk van zijn.

  Vervolgens heeft Moe`aadh de bovengenoemde overlevering net voor zijn dood overlevert omdat hij bang was een zonde te began.[2]

  Dit zijn dus richtlijnen voor de jongeren waarmee de profeet (vzmh) verduidelijkt wat de verplichting is van de schepping tegenover Allah. Deze verplichting is: Hem alleen te aanbidden zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. En dit is de reden dat Allah hen geschapen heeft. Hij zegt: “En Ik (Allah) heb de djinn`s en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.”[adh-Daariyaat(51):56]

  Dus het recht van Allah op zijn dienaren is een individuele verplichting waar zij geen keus in hebben. Het is niet zo dat als zij willen ze het uit voeren, en als zij niet willen dan voeren zij het niet uit!? Nee, het is echter een verplichting voor hen!

  Wat betreft het recht van de dienaren op Allah dit is slechts een begunstiging voor hen, want Allah heeft geen verplichting tegenover niemand niet. Het is dus een begunstiging. En het recht van Zijn begunstiging is: “Dat Hij (Allah) degene die geen enkele deelgenoten aan hem toekent in Zijn aanbidding niet bestraft.”[3]

  Wat erop duidt dat de tauwhied[4] een garantie is tegen ernietiging, wat ofwel absoluut kan zijn waarbij hij nooit wordt bestraft, of dat hij niet voor altijd en voorgoed in het hellevuur zal verblijven wanneer hij wordt bestraft vanwege zonden. Het is echter zo dat hij het hellevuur zal uittreden en het paradijs zal binnentreden zolang hij van de mensen van tauwhied is en geen shirk[5] pleegt.

  En het duidt er ook op dat degene die shirk pleegt, door Allah voor altijd en voorgoed zal worden bestraft en hem zal nooit meer vreugde overkomen. Hij zegt: “Voorwaar, hij die shirk pleegt; Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers.” [al-Maa`idah(5):72]

  En Hij zegt: “Voorwaar, Allah vergeeft het niet dat Hem deelgenoten toegekend worden (in zijn aanbidding), maar Hij vergeeft daarnaast alles.”[an-Nisaa(4):48]

  En zijn uitspraak: “Dat Hij (Allah) degene die geen enkele deelgenoten aan hem toekent in Zijn aanbidding niet bestraft.”

  Met andere woorden: al hetgeen wat naast Allah aanbeden wordt zoals: een boom, een steen, een dood of levend persoon, een djinn, een mens of afgodsbeeld, engelen, boodschappers, profeten of awliyaa[6]. Degene die anderen naast Allah aanbidt, Allah zal hem niet vergeven, behalve wanneer hij vergiffenis toont bij Allah en terugkeert naar tauwhied.

  Echter wanneer hij sterft op shirk, dan zal hij altijd en voorgoed in het Hellevuur verblijven.

  Hij (i.e. Mohammed (vzmh) zei eens op een dag tegen `Omar ibn abie Salama terwijl hij als jongeman op de schoot van de profeet (vzmh) zat; want de profeet (vzmh) trouwde met zijn moeder na de dood van abie Salama (zijn vader). En deze jongeman werd dus opgevoed door de boodschapper van Allah (vzmh). Toen het eten werd geserveerd zij de boodschapper van Allah (vzmh) tegen hem: “O jongeman! Spreek de naam uit van Allah (i.e. zeg bismillah), eet met rechts en eet van (het bord) wat het dichts bij je ligt.”[7]

  Dit zijn richtlijnen van de profeet (vzmh) voor deze jongeman.

  Hij (vzmh) heeft ook tegen de jongeren gezegd: “O verzameling jongeren! Wie van jullie in staat is om te trouwen laat hem dat doen, want het vergemakkelijkt het neerslaan van de ogen en het bewaren van kuisheid. En degene die niet in staat is (om te trouwen) laat hem vasten, want het vasten is een bescherming (i.e. het breekt de lusten).”[8]

  De profeet (vzmh) droeg de jongeren op om hun kuisheid te bewaren door middel van trouwen als zij in staat zijn of door te vasten wat de lusten verzwakt en vermindert. Dit omdat hij (vzmh) bang was voor hen om in fitnah (i.e. rampspoeden en beproevingen) te vervallen. En dit valt onder de toewijding van de profeet (vzmh) voor zijn oemmah.

  Dit zijn dus adviezen van de profeet (vzmh) voor de jongeren waar ze zich aan dienen vast te houden totdat het Uur aanbreekt.

  En hij (vzmh) heeft gezegd over één van de zeven personen welk Allah in Zijn schaduw zal plaatsen op de dag dat er geen schaduw zal zijn behalve Zijn schaduw:

  “Een jongeman die opgroeit met de aanbidding van Allah.”[9]

  In een andere overlevering: “Jouw Heer verbaast zich (i.e. is tevreden) over een jongeman zonder begeerten”[10]

  Als hij dus opgroeit met de aanbidding van Allah (zonder dat de sprongen die hij maakt tijdens het opgroeien of de instabiliteit van de jongeren hem treft tot het verrichten van zonden) en het gehoorzamen van Allah heeft de overhand, zal hij op de dag des oordeels dit wonder krijgen waarbij Allah hem in Zijn schaduw zal plaatsen. Op die dag wanneer het erg heet zal zijn en de zon dicht bij de hoofden (i.e. van de mensen) zal staan waardoor zij hevig zullen zweten, zal Allah een groep mensen in Zijn schaduw plaatsen. En een van deze groepen is: “Een jongeman die opgroeit met de aanbidding van Allah.”

  In een andere overlevering: “Jouw Heer verbaast zich (i.e. is tevreden) over een jongeman zonder begeerten”[11]

  Met andere woorden: het gehoorzamen van Allah heeft de overhand gedurende bepaalde perioden die de jongeren treffen. Allah verbaast zich hierover omdat deze jongeman zich onderscheidt met een geweldige onderscheiding. En de betekenis hiervan is, dat Allah hem begunstigt en beschermt in deze wereld. Kijk maar eens naar zijn uitspraak tegen ibn `Abbaas: “Wanneer je alleen Allah kent in makkelijke tijden, dan zal Hij (i.e. Allah) je in moeilijke tijden kennen.”[12]

  Dus wanneer je Allah aanbidt en dichter bij Hem komt in tijden van gemak, en je komt dan terecht in moeilijke tijden, dan zal Allah je redden uit deze moeilijke tijden.

  Het is dus een verplichting voor de ouders om hun kinderen op te voeden. Want een jong persoon zal niet rechtschapen zijn behalve door het nemen van middelen. En de grootste middel is een rechtschapen opvoeding. Zijn ouders dienen hen op te voeden zodat zij gehoorzaamheid aan Allah tonen tijdens het opgroeien en hier (i.e. gehoorzaamheid aan Allah) mee vertrouwd raken.

  Echter wanneer zij hun verwaarlozen, zullen zij opgroeien in onachtzaamheid en instabiliteit wat hun ondergang zal zijn in de maatschappij. Vandaar dat de profeten(vzmh) doe`aa verrichtten voor hun kinderen en nakomelingen. Ibrahiem (vzmh) zei: “Mijn Heer, maak mij en mijn nakomelingen van degenen die het gebed onderhouden.”[Ibrahiem(14):40]

  En Zakaria (vzmh) zei: “Mijn heer, schenk mij van ﷻ‬ een goed nageslacht, voorwaar ﷻ‬ bent het die de smeekbede verhoort.”[ale-Imraan(3):38]

  Hij (i.e. Zackaria) zij niet alleen; “schenk mij van ﷻ‬ een nageslacht” en was daarna stil. Echter zij hij; “een goed nageslacht.” Want het werkelijke nageslacht dat is een goed nageslacht.

  Zoals de profeet (vzmh) heeft gezegd: “Wanneer de zoon van Adam (i.e. een persoon) overlijdt, komen al zijn daden tot een eind, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waarvan wordt geprofiteerd of een rechtschapen zoon die doe`aa voor hem verricht,”[13]

  Dit vindt plaats na zijn dood. Echter gedurende zijn oude dagen zal zijn zoon goed zijn tegen hem. En vanwege de opvoeding zal zijn zoon hem ook bedienen en doe`aa voor hem verrichten.

  Hij zegt: “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “oef” tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees onderdanig voor beiden door genade, en zeg: “O mijn Heer, schenk hun (Uw) genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.””[al-Isra(17):23-24]

  Hij (i.e. de zoon) maakt doe`aa voor hen vanwege de goede opvoeding die hem leidde tot het goede en een reden was voor zijn geluk. Op deze manier toont hij het geode nadat hijzelf het goede heeft ontvangen. Daarom is het een verplichting om aandacht en moeite te besteden aan de kinderen.

  Een man dient een rechtschapen vrouw uit te zoeken wanneer hij gaat trouwen. En een voordeel hiervan (i.e. een rechtschapen vrouw) is dat zij de kinderen met het goede zal opvoeden. Want het gaat hierom het nageslacht! Dus dient hij een rechtschapen vrouw uit te zoeken.

  De profeet (vzmh) heeft gezegd: “Een vrouw wordt gehuwd omwille van vier zaken: haar rijkdom, haar afkomst, haar schoonheid en haar religie. Triomfeer door een vrouw te kiezen omwille van haar religie. Moge je handen met zand geraakt worden.[14] [15]

  Kijk niet alleen naar schoonheid, noch naar geld en noch naar haar afkomst en status bij de mensen. Kijk echter naar haar religie, want de religie brengt al het goede tezamen. Want een vrouw zonder religie kan leiden tot een slecht einde. Haar schoonheid kan haar misleiden, rijkdom kan leiden tot tirannie en haar afkomst kan leiden tot hoogmoed tegenover de man.

  Wat betreft de religieuze vrouw, wat van haar afstemt is alleen maar het goede. Wanneer zij gezegend wordt met rechtschapen kinderen zal zij hen opvoeden met het goede.

  En zo ook is het aan de man om een goede naam te kiezen wanneer hij gezegend wordt met een pasgeborene. Hij dient geen afgeraden naam te kiezen. Want de naam heeft een effect op degene die vernoemd wordt, en zoals ze zeggen; eenieder ontvangt een aandeel van zijn naam.

  En de beste namen zijn `Abdoellah en `Abdoer-Rahmaan zoals de profeet (vzmh) heeft gezegd. [16]

  Bedoelend: dat men een naam kiest welk `abd[17] bevat en deze koppelt aan een van de namen van Allah. Zoals `Abdoel-`Aziez, `Abdoer-Rahmaan, `Abdoellah, `Abdoel-Kariem, enzovoorts.

  Of hij dient hem te vernoemen naar Mohammed, `Alie, Saalih of andere goede namen. En hij kiest geen naam uit wat een afkeer veroorzaakt wanneer men zijn naam hoort. Want de naam heeft een effect op degene die het hoort. En zo ook heeft het een effect op degene die ernaar vernoemt wordt.

  Toen Soehayl ibn `Amroe (terwijl hij moeshriek was) naar de profeet (vzmh) kwam in Hoedaybiyyah om verzoening te vragen, zei de profeet (vzmh) tegen hem: “Moge jullie zaken vergemakkelijkt worden”[18]. Hij (vzmh) zei dit uitoptimisme in opvolging van zijn naam Soehayl.[19] Een goede naam heeft dus ongetwijfeld een effect op degene die het hoort en zo ook op degene die ernaar vernoemt wordt.

  En vanonder de rechten van het kind op zijn ouders: is dat zij de `aqieqah[20] voor hem verrichten door voor het kind te slachten ter aanbidding van Allah en als dankbetuiging. En de `aqieqah heeft een goed effect op de pasgeborene. En het verrichten van een aanbidding daar zit goeds in. Hij dient 2 schapen te slachten voor een zoon en één schaap voor een dochter. Dit is een sterk aanbevolen soennah welk een goed effect heeft op de pasgeborene.

  De profeet (vzmh) heeft gezegd: “Ieder kind wordt gewaarborgd door zijn `aqieqah”[21]

  Het slachten vind de 7de dag plaats en zo ook het scheren van de hoofd en het vernoemen van het kind. Dit zijn middelen die de ouders dienen te nemen welk leiden tot rechtschapenheid van het kind.

  De ouders dienen ook het bevel van de profeet (vzmh) uit te voeren t.o.v. hun kinderen waarin hij (vzmh) zegt: “Gebied jullie kinderen te bidden wanneer ze zeven jaar zijn, en sla hen (i.e. discipliner hen) wanneer ze tien jaar zijn (en niet willen bidden), en scheidt hen (van elkaar) in hun bedden.”[22]

  De vader is dus een hoeder en daarmee verantwoordelijk voor zijn kudde. En zo ook is de moeder een hoedster en daarmee verantwoordelijk.

  Dus het is aan hen om hun kinderen het gebed te gebieden wanneer zij zeven jaar worden. Het gebed is dan nog niet verplicht voor hen maar het zal een goed effect op hen hebben. En op deze manier zijn zij aan het oefenen en zullen zij eraan wennen.

  Ook dient men hen te controleren bij het slapen, dat zij niet dicht bij elkaar liggen zodat zich geen lusten ontwikkelen waardoor er het slechte plaatsvindt. Men dient hun dus van elkaar te scheiden en hen niet in één bed te laten. Dit valt onder het voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen, zoals ze zeggen.

  Vandaar dat toen de metgezellen deze richtlijnen uitvoerden bij hun kinderen, creëerden zij jongeren die de oemmah stuurden met kennis, djihaad, onderwijs en in het uitnodigen naar Allah. Zoals ibn `Abbaas, ibn `Omar, `Abdoellah ibn `Amroe ibn al-`Aas, Moe`adh ibn Djabal, Zayd ibn Thaabith, enzovoorts. Jongeren vanonder de metgezellen die tot de dag van vandaag nog vermeld worden door de historie heen! Omdat zij opgroeiden met de richtlijnen van de boodschapper (vzmh) en door de goede opvoeding van hun ouders.

  Wij dienen dus geen rechtschapenheid te verwachten van onze kinderen terwijl wij onachtzaam zijn jegens onze kinderen. Wij dienen echter de middelen te nemen. En de kinderen zullen verloren gaan wanneer de ouders wensen dat zij (i.e. de kinderen) rechtschapen zijn maar daarentegen niet de middelen nemen.

  En de poëet zegt: En degene die zoekt naar verhevenheid (i.e. hoge positie) zonder enige inspanning Die heeft zijn levensjaren verspilt in het zoeken naar het onmogelijke.

  Het nemen van de middelen is dus noodzakelijk als men wenst dat zijn kinderen opgroeien met het goede en met rechtschapenheid. En zo ook als men wenst dat de kinderen van profijt zullen zijn voor de ouders en de oemmah.

  Span jullie dus in voor jullie kinderen en wees geduldig met de moeilijkheden die jullie ervaren met hen. Want dit is omwille van Allah.

  Hij zegt: “En beveel jouw familie het gebed en wees hier geduldig in.”[Ta-Ha(20):132]

  Geduld hebben is dus onvermijdelijk. Echter wanneer je laks bent terwijl je wenst dat je kind rechtschapen wordt, dit zal niet gebeuren! Men dient geduld te hebben en de beloning bij Allah te zoeken met een oprechte intentie, Als je dus de vrome middelen neemt, dan zal Allah de beloning van vrome daden niet verloren laten gaan.

  Hij zegt: “En degenen die geloven en die in het geloof gevolgd worden door hun nakomelingen, Wij voegen hun nakomelingen bij hen en Wij verminderen (i.e. de beloning) voor hun daden niet. Ieder mens staat borg voor wat hij verrichtte.”[at-Toer(52):21]

  Allah zal de kinderen bij hun ouders plaatsen in het paradijs. Want hun ouders hebben hen op laten groeien met geloof, gehoorzaamheid, aanbidding en het goede. Hierdoor volgden zij hun ouders op en traden in hun voetsporen. En op de dag des oordeels, als de ouders en de kinderen het paradijs binnen treden, en de kinderen in een positie geplaatst worden en de ouders op een hogere positie geplaatst worden, dan zal Allah de ouders eren en hun kinderen in positie verhogen.

  Of andersom! Als de ouders in een bepaalde positie (in het paradijs) zijn en de kinderen bevinden zich in een hogere positie, dan zal Allah de ouders eren door hen samen te brengen met hun kinderen.

  Wat betreft jullie O jongeren, jullie dienen belang te hechten aan jullie zelf door ten eerste: Profijtvolle kennis te leren. Richt jullie tot de geleerden in het verkrijgen van profijtvolle kennis. Of dit nou in scholen, instituten, universiteiten of moskeeën plaatsvindt. Zit bij de lessen van de geleerden die bekend staan om hun kennis ,standvastigheid, vrees voor Allah en geen afwijkende gedachten en vreemde uitspraken hebben.

  Houdt jullie vast aan de rechtschapen geleerden die het correcte pad bewandelen!

  Leer van hen de `aqiedah (i.e. geloofsleer), kennis, manieren, gedragingen en de correcte methodiek waarmee jullie met jullie zelf en anderen kunnen omgaan. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. Net zoals de jonge metgezellen van de Boodschapper (vzmh) en de geleerden vanonder de metgezellen leerden, dienen jullie van de erfgenamen van de boodschapper (vzmh) te leren (i.e. de geleerden).

  Neem jullie kennis van degene die gekwalificeerd zijn, of dit nu in plaatsvindt in studies, het bijwonen van seminars, lezingen, preken of bij het lezen van profijtvolle boeken.

  Momenteel zijn er twee afwijkende manieren in het onderwijzen:

  Ten eerste: het opdoen van kennis uit boeken zonder gebruik te maken van de geleerden. Want velen zijn afgedwaald hierdoor. Want hij begrijpt niet wat er in het boek staat of hij begrijpt het op een verkeerde manier omdat het niet aan hem is uitgelegd of verduidelijkt. Of het kan zijn dat de schrijver van het boek afgedwaald is in zijn denkwijze of kennis waardoor zijn boeken vol met fouten zitten. En als een

  onwetende jongeman dit dan leest neemt hij dit aan. Dus men dient niet alleen afhankelijk te zijn van boeken.

  En ook als is het een correct boek. Je zult het boek niet op een correcte manier begrijpen. En de chawaaridj[23] zijn niet afgedwaald vanwege hun slimheid en vroomheid maar zij dwaalden af omdat zij zich afzonderden van de geleerden en op hun eigen begrip vertrouwden. En zo ook vertrouwden zij op elkaar en namen zij kennis van elkaar. Hierdoor werden zij schadelijk voor zichzelf en voor de oemmah. En in werkelijkheid is dit het resultaat wanneer men zich afzondert van de geleerden.

  Ik adviseer jullie om jezelf bezig te houden met profijtvolle kennis onder het gezag van de geleerde. En vermijdt het spreken over mensen, roddelen, lasteren, misprijzen en bekendmakingen. Want dit is een dreigend kwaad wat de jongeren heeft opgesplitst tot

  groeperingen.

  Ten tweede: er zijn bepaalde jongeren die zich alleen maar bezighouden met die persoon heeft dit gezegd, en die persoon heeft dat gezegd. Wat gaat het jou aan wat die en die heeft gezegd? Jij dient kennis op te doen zodat je de waarheid kent. Echter wanneer je mensen bekritiseert en zegt dat ze fout zijn voordat je überhaupt kennis hebt opgedaan en je bezighoudt met die heeft dit gezegd, en die heeft dat gezegd, en pas op voor deze persoon enzovoorts, dit is geen correcte methodiek!

  Allah zegt: “O jullie die geloven, als een faasiq (i.e. zondaar) met een bericht komt, verifieer het dan nauwkeurig, anders treffen jullie uit onwetendheid een volk met ramp, waarna jullie spijt zouden krijgen van wat jullie deden.”[al-Hoejoeraat(49):6]

  En hoe kan je verifiëren behalve door profijtvolle kennis op te doen bij degenen die hierom bekend staan (i.e. de geleerden). En wees gewaarschuwd o jongeren voor de dwalende uitnodigers, want zij zijn vandaag de dag velen. En de profeet (vzmh) heeft reeds tegen hen gewaarschuwd. Hij (vzmh) zei: “Voorwaar, hetgeen ik voor mijn oemmah vrees dat zijn de dwalende uitnodigers.”[24]

  Degenen die hen (i.e. de oemmah) leiden tot het hellevuur. En hij (vzmh) heeft gezegd: “Voorwaar, hetgeen ik voor mijn oemmah het meest vrees is iedere hypocriet die eloquent spreekt”[25]

  Met andere woorden: degene die welsprekend is en in staat is om twijfels te propageren en de werkelijkheid te vervalsen om dit vervolgens los te laten op de mensen.

  En de onwetende denkt dat hij een geleerde is, en dat hij een bewijs is terwijl dit in werkelijkheid een misleiding is net zoals een fata morgana (luchtspiegeling).

  Houdt jullie dus vast aan het opdoen van kennis! En neem het van degenen die erom bekend staan en neem geen genoegen met alleen het lezen van boeken of het luisteren naar bandjes. Want sommigen mensen hebben dit als methode genomen in het opdoen van kennis. Zo zie je dat een van hen in een boek leest of een bandje beluistert en daarna zegt: “ik heb kennis genomen van die en die persoon vanuit zijn boek of bandje.” En dit is een grote fout. Kennis wordt genomen van de geleerden. De boeken zijn er als hulpmiddel die men gebruikt samen met de geleerde waarbij hij (i.e. de geleerde) vragen kan stellen, het kan uitleggen en verduidelijking kan geven wanneer iets goed of fout is.

  Als jij bijvoorbeeld geneeskunde wilt leren, ga je dan alleen geneeskunde boeken lezen om vervolgens de praktijk uit te voeren? Ga je dan de mensen genezen alleen maar door middel van hetgeen je gelezen hebt? Op deze manier kan het zijn dat mensen door jouw schuld overlijden. Om dat je in werkelijkheid geen dokter bent! En er is een waarschuwing gekomen voor degene die zich bezighoudt met geneeskunde terwijl hij dit niet goed kan uitoefenen. Dit is met betrekking tot geneeskunde. Hoe zit het dan met de religie en kennis?! Terwijl je niet eens op de correcte manier hebt geleerd, echter heb je een bandje geluisterd of een boekje gelezen of je hebt iets gehoord. Dit is niet de manier om kennis te vergaren.

  Hij zegt: “En vraag de bezitters van kennis (i.e. de geleerden) indien jullie het niet weten.” [an- Nahl():43]

  En de bezitters van kennis dat zijn de geleerden. Neem dus geen genoegen met je eigen begrip of die van iemand anders die hetzelfde of minder is als jij. Het is aan jouw om de geleerden te vragen. En Allah heeft niet gezegd: “Vraag elkander”. Echter zei Hij specifiek: “Vraag de bezitters van kennis.”

  Dit is dus een advies voor alle jongeren dat zij profijtvolle kennis opdoen bij de betrouwbare en godvrezende geleerden.

  Sommigen van de selef zeiden: “Voorwaar deze kennis is religie, kijk dus van wie jullie je religie aannemen.”[26]

  Neem je dan je religie van een onwetende of dwalende? Dit is niet correct. Of neem je, je religie uit een boek? Dit allemaal is niet correct? Neem je religie alleen van een godvrezende geleerde.

  Hij zegt: “Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis (i.e. de geleerden) onder Zijn dienaren die Allah vrezen.”[Faatir(35):28]

  Twee voorwaarden dient men in acht te nemen wanneer men van de geleerden wil nemen: dat het een geleerd persoon is en dat hij Allah vreest. Want wanneer hij een geleerde is die Allah niet vreest dan dien je geen kennis van hem te nemen en zo ook bij degene die Allah vreest maar geen kennis heeft.

  Het is authentiek overlevert op gezag van de profeet (vzmh) dat hij heeft gezegd: “Er was voor jullie (tijd) een man die 99 zielen had gedood. Hij vroeg vervolgens om de meest geleerde persoon op aarde. Hij werd toen verwezen naar een monnik. Hij ging naar hem toe en zei: “Ik heb 99 zielen gedood, is er voor mij tauwbah (vergiffenis)?”

  De monnik zei: “Nee.” Waarop de man de monnik doodde en daarmee 100 zielen had gedood. Vervolgens vroeg hij (weer) om de meest geleerde persoon op aarde. Hij werd toen verwezen naar een geleerde en zei tegen hem: “Ik heb 100 zielen gedood is er voor mij tauwbah?”

  De geleerde zei tegen hem: “Ja, en wat hindert jou om tauwbah te verrichten? Ga naar die en die land, want (in dat land) bevinden zich mensen die Allah aanbidden, dus aanbidt Allah samen met hen. En keer niet terug naar jouw eigen land want het is een slecht plaats.”

  Dus vertrok hij, totdat hij op de helft van zijn weg was en vervolgens overleed. Vervolgens ontstond er een meningsverschil tussen de engelen van barmhartigheid en de engelen van bestraffing. De engelen van barmhartigheid zeiden: “Hij kwam met een berouwvol hart naar Allah.’’

  En de engelen van bestraffing zeiden: “Hij heeft niets goeds gedaan.”

  Vervolgens kwam er een engel in menselijke gedaante en de engelen (die een geschil hadden) stemden erin toe om hem als arbiter te nemen.

  Hij zei toen tegen hen: “Meet de afstand tussen de twee landen. Het land waar hij het dichts bij is daar behoort hij toe.”

  Zij voerden de meting uit en ondervonden dat hij het dichts bij het land was waar hij naar toe wilde. Dus werd hij meegenomen door de engelen van barmhartigheid.”[27]

  En in een andere overlevering staat: “En hij was een handbreedte dichter bij het vrome dorp, dus werd hij van hen.”

  En in een andere overlevering staat: “Allah openbaarde aan de ene kant (i.e. land) om verder weg te gaan en dat de andere kant (i.e. land) dichterbij kwam. Vervolgens zij Hij (i.e. Allah): “Meet de afstand tussen hen.” Ze ondervonden dat hij een handbreedte dichter bij dit land (i.e. waar hij naar toe ging) was en werd toen vergeven.” In een andere overlevering staat: “Hij wendde zijn borst in de richting van het land waar hij naar toe wilde.”

  Al dit goede vond plaats omdat hij een geleerde had gevraagd. En we weten wat er gebeurde toen hij de onwetende aanbidder had gevraagd. En dit is het verschil tussen het antwoord van de onwetende en het antwoord van de geleerde.

  En daarom heeft de profeet (vzmh) gezegd: “De gunst van een geleerde in vergelijking met een aanbidder is zoals de gunst van de maan in vergelijking met de resterende sterren.”[28]

  Wat is het verschil tussen de maan en de ster? De maan verlicht de gehele aarde voor de mensen, maar de ster verlicht zich alleen maar voor zichzelf.

  En de aanbidding die een aanbidder verricht beperkt zich tot hemzelf en de mensen hebben er geen profijt van. Wat de geleerde betreft, zijn profijt is zoals het licht van de maan. Onthoudt jullie dus niet van de geleerden! Echter dienen jullie naar hen toe te gaan, kennis van hen te nemen en hen vragen te stellen aangezien zij aanwezig zijn. En beperk jullie zelf niet tot jullie eigen begrip. Of het begrip van een onwetende of moeta`aalim[29] die beiden niet bij de geleerden hebben gestudeerd. Zij hebben kennis opgedaan van zichzelf of van iemand die zoals hun is. Hun en degenen die kennis van hen nemen bewandelen een foute pad. Want zij hebben kennis op de verkeerde manier vergaren. En Allah zegt: “En het is niet van al-Birr (vroomheid, rechtschapenheid) dat jullie de huizen binnentreden aan de achterzijden, maar al-Birr (is de kwaliteit van degene) die (Allah) vreest. En treedt de huizen binnen door hun deuren.” [al-Baqarah(2):189]

  Kennis wordt dus betreden door haar deuren. En wordt niet betreden van bovenaf. Echter vindt dit plaats in stadia, beetje bij beetje, van de makkelijke kwesties naar de moeilijke kwesties. Degenen die kennis in één teug nemen die betreden kennis van bovenaf. Zij bereiken hierdoor niets behalve onwetendheid en hoogmoed.

  En was het maar zo dat hun onwetendheid en hoogmoed beperkt was tot henzelf. Maar het probleem is dat zij anderen adviseren, fataawa geven en zonder kennis over Allah en Zijn boodschapper spreken gebaseerd op hun fout begrip. Dit is dus een slechte weg, en het is een weg van at-ta`aaloem[30] wat in deze tijd veel plaats vindt. En veel jongeren hebben afstand genomen van de geleerden en van hun kennis. En jullie zien het effect van deze geweldige fitnah waarbij een persoon djihaad claimt en claimt dat hij kennis heeft waardoor hij onrust en angst creëert en mensen begint te vermoorden.

  Dit is het resultaat wanneer men afstand neemt van de geleerden. Want zij zijn weg gelopen van de geleerden en naar degenen gegaan die zoals henzelf zijn vanonder de dwalende uitnodigers en mensen met afwijkende gedachten. En zij hebben hen gebrainwashed en deze (afwijkende) gedachtes aangeleerd. Dit komt doordat zij afstand hebben genomen van de geleerden, moslim gemeenschap en de Islamitische leider.

  De profeet (vzmh) zei tegen Hoedayfah ibn al-Yamaan toen hij hem berichtte over de fitan (i.e. rampspoeden en beproevingen)[31]: Ik (Hoedayfah) zei: “Wat adviseert u mij als ik deze tijd bereik?” Hij (vzmh) zei: “Houdt je vast aan de djamaa`ah van de moslims en hun leider.”[32]

  Dit is de redding van fitan. Wanneer je de moslim gemeenschap en de Islamitische leider verlaat dan zal je door deze fitan vernietigd worden zoals dit bij hen is gebeurd.

  De profeet (vzmh) heeft gezegd: “Drie zaken waar het hart van een gelovige geen haat voor draagt: de daden oprecht verrichten voor Allah (i.e. al-ichlaas), het adviseren van de regeringsleiders van de moslims, en het vasthouden aan de djamaa`ah van de moslims want voorwaar, hun uitnodiging omvat degenen achter hen (i.e. de (islamitische) uitnodiging van de moslims is als een omheining en bescherming).”[33]

  En Allah zegt: "O jullie die geloven, vreest Allah en wees met de waarachtigen."[at-Tawbah(9):119]

  Met andere woorden: wees met de gelovige djamaa`ah en met de oprechte geleerden en met de leiders van de moslims. Zodat men beschermt zal worden tegen fitan en (afwijkende) gedachten.

  Het is ook aan jullie O jongeren om jullie tijd nuttig te besteden met datgene wat van profijt is voor jullie religie en jullie wereldse zaken zoals het verkrijgen van rizq, kennis vergaren, goed zijn tegenover de ouders, uitvoeren van de verplichtingen en het wegblijven van verboden. Houdt jullie hieraan vast want dit is de weg der redding.

  Pas op voor het verspillen van jullie tijd met het kijken naar televisie zenders, of met het internet, of met kranten en magazines die kwaadheden met zich meebrengen en afwijkende gedachten.

  En pas ook op voor de dwalende uitnodigers die op de jongeren jagen en hen afsnijden van hun families en hun gemeenschappen en hen deze (afwijkende) gedachten aanleren. Zo zie je dat een jong persoon zich afzondert van zijn ouders, zijn familie en vervolgens zichzelf afzondert van de moskee en de gemeenschap.

  Vervolgens weet men niet waar hij naar toe is gegaan totdat men hoort dat hij is overleden samen met de geruïneerde. Of dat hij samen met hen is opgepakt. Dit is het resultaat wanneer men onachtzaam wordt. Dit is ook het resultaat van de jongeren die geen advies accepteren en niet de uitspraak van de boodschapper (vzmh) accepteren om bij de djamaa`ah en de islamitische leider te blijven, hun ouders te gehoorzamen en het handhaven van het vrijdag middag gebed en het gezamenlijk gebed. Toen zij (i.e. de jongeren) deze zaken verspilden kwamen zij in de handen van hun vijanden terecht die hen deze (afwijkende) gedachten aanleerden waardoor het leven van deze jongeren teniet werd gedaan. En ook al bleven er bepaalde jongeren over, hun genezing is erg moeilijk. Want hun denkwijze is verpest en hun hersenen zijn gebrainwashed. Dus het is erg moeilijk om hen te genezen, net zoals de zieke waar geen genezing voor is zoals de ziekte van kanker, enzovoorts.

  Een verpest denkwijze is erger dan een ongeneeslijke ziekte, want een ongeneeslijke ziekte vernietigd het lichaam, en er is toch geen ontkomen aan de dood. Echter wanneer de hersenen en denkwijze ziek zijn dan vernietigd dit de religie en `aqiedah. En er zal hierna geen geluk meer zijn behalve wanneer Allah deze persoon begunstigd waardoor hij tauwbah (vergeving) verricht. En Allah is in staat tot alles. Maar het is voor deze personen moeilijk om tauwbah te verrichten want deze (afwijkende) denkwijze is in hun hersenen door gedrongen. Allah zegt: “Toen zij dwaling kozen, liet Allah hun harten dwalen. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet.”[as-Saff(61):5]

  Dit als bestraffing voor hen, want Allah is in staat hen te leiden. Maar Hij (i.e. Allah) heeft hen bestraft en hen Zijn leiding verboden.Waarom? Omdat zij zich niet aan de bevelen van Allah hielden bestrafte Hij hen. Dat zij geen tauwbah verrichten en niet terugkeren is een bestraffing van Allah terwijl Allah in staat is om hen te leiden. Maar Hij verbood hen leiding ter bestraffing van hen.

  Wij vragen Allah om welzijn. En wij vragen Allah: dat hij het goede plaats in deze korte woorden en dat het correcte richtlijnen zijn met de Wil van Allah. En in werkelijkheid heeft deze zaak meer nodig maar vanwege de tijd en de vele vragen zullen we de rest van de tijd laten voor het beantwoorden van vragen.

  En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed (vzmh), zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

  [1] Overgeleverd door at-Tirmidhie, nr. 2518

  [2] Overgeleverd door Iemaam al-Boechaari in zijn sahih, nr. 128 en Iemaam Moslim in zijn sahih, nr 32. Beiden vanuit de overlevering van Anas ibn Maalik.

  [3] Overgeleverd door Iemaam al-Boechaari in zijn sahih, nr. 2856 en Iemaam Moslim in zijn sahih, nr 30 met zijn overlevering waarvan de eerste gedeelte als volgt luidt: “Ik was de compagnon van de boodschapper van Allah (vzmh) op zijn rijdier (ezel)...”. Beiden overleveringen vanuit de overlevering van Moe`aadh ibn Djabal.

  [4] Voetnoot vertaler: tauwhied (i.e. Islamitische monotheïsme).

  [5] Voetnoot vertaler: shirk: polytheïsme (het aanbidden van anderen naast of behalve Allah).

  [6] Voetnoot vertaler: awliyaa: vrienden van Allah i.e. de vromen.

  [7] Overgeleverd door Iemaam al-Boechaari in zijn sahih, nr. 5376 en Iemaam Moslim in zijn sahih, nr 2022. Beiden vanuit de overlevering van `Omar ibn abie Salama.

  [8] Overgeleverd door Iemaam al-Boechaari in zijn sahih, nr. 5066 en Iemaam Moslim in zijn sahih, nr 1400. Beiden vanuit de overlevering van `Abdoellah ibn Mas`oed.

  [9] Overgeleverd door Iemaam al-Boechaari in zijn sahih, nr. 1423 en Iemaam Moslim in zijn sahih, nr 1031. Beiden vanuit de overlevering van aboe Hoerayrah

  [10] Overgeleverd door Ahmed in zijn moesnad (4/151) vanuit de overlevering van `Oqbah ibn `Aamir

  [11] Overgeleverd door Ahmed in zijn moesnad (4/151) vanuit de overlevering van `Oqbah ibn `Aamir

  [12] Overlevert door `Abd ibn Hoemaid in zijn moesnad, blz. 214, nr. 636 en overlevert door Iemaam Ahmed in zijn moesnad (1/307). Beiden vanuit de overlevering van ibn `Abbaas.

  [13] Overgeleverd door Iemaam Moslim in zijn sahih, nr. 1631. Vanuit de overlevering van aboe Hoerayrah

  [14] Voetnoot vertaler: de laatste regel in deze overlevering is een doe`aa die niet letterlijk genomen dient te worden. Moge je handen met zand geraakt worden is een referentie naar armoede. De Arabieren waren gewoon om zulke doe`aas te verrichten wanneer ze iemand mochten ook al lijkt de betekenis iets slechts. Hier betekent het dat degene die triomfeert door een vrouw te kiezen omwille van haar religie, dat is degene het goede heeft gewonnen en niet van de verliezers is. Een andere uitleg is die van ibn Al-`Arabie zoals ibn Hadjar overlevert in zijn uitleg van Sahieh al-Boecharie (Fath al-baari): waarin hij zegt dat de betekenis hier een referentie is naar armoede wat jou zal overkomen wanneer je een vrouw niet kiest omwille van haar religie. Verder zijn er verschillende andere uitspraken van de geleerden hierover. Wallahoe A`lam.

  [15] Overgeleverd door Iemaam al-Boechaari in zijn sahih, nr. 5090 en Iemaam Moslim in zijn sahih, nr 1466. Beiden vanuit de overlevering van aboe Hoerayrah.

  [16] Overgeleverd door Iemaam Moslim in zijn sahih, nr 2132 met de uitspraak: “De meest geliefde namen bij Allah zijn `Abdoellah en `Abdoer-Rahmaan.” Vanuit de overlevering van ibn `Omar

  [17] Voetnoot vertaler: `abd wat diennaar betekent.

  [18] Overgeleverd door Iemaam al-Boechaari in zijn sahih, nr. 2731 en 2732. Vanuit de overlevering van al-moesawar ibn Magrama en Marwaan.

  [19] Voetnoot vertaler: Soehayl; wat afstamt van sahala wat vergemakkelijken betekent in het Arabisch.

  [20] Voetnoot vertaler: voor de betekenis van `aqieqah zie: http://www.ahloelhadieth.com/index.php/en/zusters/over-kinderen/142-de-betekenis-van-aqieqah-en-haarregelgeving

  [21] Overgeleverd door aboe Dawoed in zijn soenan nr. 2837, 2838, door at-Tirmidhi nr. 1522 en an-Nasaa`ie nr. 4220. Allen vanuit de overlevering van Samrah ibn Djoendoeb

  [22]Overgeleverd door aboe Dawoed in zijn soenan nr. 495 vanui de overlevering van `Amroe ibn Sho`ayb op gezag van zijn vader, op gezag van zijn opa.

  [23] Voetnoot vertaler: een afgedwaalde groepering binnen de Islam. Zie volgende link,voor,meer,verduidelijking:http://www.ahloelhadieth.com/index.php/en/aqiedah/sekten-groeperingen-en-dergelijke/34-de-duivelsemisleiding-van-de-chawaaridj

  [24] Overgeleverd door at-Tirmidhi in zijn soenan nr. 2230, aboe Dawoed in zijn soennan nr. 4252, ibn Maadjah nr. 3952, Iemaam Ahmed in zijn moesnad nr. 22505,(5/284) en ad-Daarimie in zijn soenan nr. 109. Allen vanuit de overlevering van Thauwbaan

  [25] Overgeleverd door Iemaam Ahmed in zijn moesnad (1/22) nr. 143. Vanuit de overlevering van `Omar ibn al- Khattaab.

  [26] Gezegd door ibn Sierien zoals te vinden is in sharh `ilal at-Tirmidhi (1/252).

  [27] Overgeleverd door Iemaam al-Boechaari in zijn sahih, nr. 3470 en Iemaam Moslim in zijn sahih, nr 2766. Beiden vanuit de overlevering van aboe Sa`ied al-Khoedri

  [28] Overgeleverd door aboe Dawoed in zijn soenan nr. 3641 en door at-Tirmidhi in zijn soennan nr. 2683. Beiden vanuit de overlevering van aboe Dardaa.

  [29] Voetnoot vertaler: moeta`aalim ( المتعالم ) een persoon die praat (en zijn mening geeft) over zaken waar hij geen kaas van heeft gegeten.

  [30] Voetnoot vertaler: hetgeen waar een moeta`aalim (zie voetnoot 29) in vervalt.

  [31] Voetnoot vertaler: de volledige overlevering luidt als volgt: Hoedayfah ibn al-Yamaan (vzmh) heeft gezegd: De mensen vroegen de boodschapper van Allah (vzmh) over het goede. En ik vroeg hem over het slechte uit angst dat het me zou overkomen. Ik (Hoedayfah) zei: “O boodschapper van Allah wij waren in onwetendheid en slechtheid, vervolgens kwam Allah met dit goede (Islam), is er na dit goede nog iets slechts?” Hij (de profeet) (vzmh) zei: “Ja.” Ik (Hoedayfah) zei: “En is er na dit slechte nog iets goeds?” Hij (vzmh) zei: “Ja, maar er zal een verborgen kwaad in zitten.”Ik (Hoedayfah) zei: “En wat is dit verbogen kwaad?” Hij (vzmh) zei: “Een volk dat leiding zal geven buiten mijn leiding om, je zult goede en slechte zaken zien.” Ik (Hoedayfah) zei: “En zal er na dit goede nog iets slechts komen?” Hij (vzmh) zei: “Ja, uitnodigers aan de poorten van het Hellevuur, degene die hun uitnodiging accepteert zullen ze in het Hellevuur gooien.” Ik (Hoedayfah) zei: “O boodschapper van Allah, beschrijf hen voor ons.” Hij (vzmh) zei: “Zij zullen eruit zien zoals wij, en met onze taal spreken.” Ik (Hoedayfah) zei: “Wat adviseert u mij als ik deze tijd bereik?” Hij (vzmh) zei: “Houdt je vast aan de djamaa`ah van de moslims en hun leider.” Ik (Hoedayfah) zei: “En als er geen djamaa`ah is noch een leider?” Hij (vzmh) zei: “Blijf dan weg van al deze groepen, ook al moet je, je vastbijten aan de wortels van een boom, totdat de dood je tegemoet komt in deze staat.”

  [32] Overgeleverd door Iemaam al-Boechaari in zijn sahih, nr. 7084 en Iemaam Moslim in zijn sahih, nr 1847. Beiden vanuit de overlevering van Hoedhayfah

  [33] Overgeleverd door Iemaam Ahmed in zijn moesnad (5/183) nr. 20607. Vanuit de overlevering van Zayd ibn Thaabit. En zie ook moedjma` alzawaa`ied wa manba` al-fawaa`ied (1/137 en wat erna komt).

  Beoordelingen