Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof?

Beschrijving

In dit artikel toont de auteur de vredelievende boodschap van de Islam aan en vewerpt het tegenovergestelde.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof?

[nederlands - dutch-الهولندية]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2015 - 1436

Islam voor iedereen

كيف يمكنني أن أرى الإسلام دين يدعو إلى السلم

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

الناشرالنا

2015- 1436

بسم الله الرحمن الرحيم

 Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof?

Vraag:

Het meeste geweld in de wereld vindt plaats in moslim landen, terroristen zijn meestal moslims, geweld tegen anders denkenden middels zelfmoord maakt van een moslim een martelaar en dus direct een lieveling van Allah.

Het oplaaiende geweld van de IS met bijbehorende moord partijen wordt niet algemeen veroordeeld door moslim landen. Geestelijk leiders roepen op tot geweld, de Joden moeten in zee gedreven worden en zo.

Wat in vredesnaam is positief aan de islam ?

De islam is niet veel meer dan een kopie van het Christendom met zeer eigen inbreng van mohammed. Die daarvoor in de leer geweest was bij de Christenen.

De Christelijke wereld heeft zeker ook z’n kwalijke tijden meegemaakt maar de oorzaak daarvan was de kerkelijke intrepetatie van het Schrift.

De Bijbel predikt liefde en verdraagzaamheid. De Koran legitimeerd het doden van niet gelovigen, moord dus. Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof ?

Antwoord:

Beste,

Helaas moeten we je gelijk geven dat er veel geweld wordt gepleegd over de hele wereld. En veelal wordt het geloof als excuus gebruikt om dit haat/geweld goed te praten. Het is voor ons onbegrijpelijk dat een religie als islam, die 14 eeuwen lang, liefde, respect en tolerantie heeft gepredikt, juist de laatste decennia in één adem wordt genoemd met geweld, haat en terrorisme.

Als we alleen al kijken naar de geschiedenis van de islam, zien we dat onder de islamitische heerschappij moslims, christenen, joden e.a. vredig en met respect met elkaar eeuwenlang hebben geleefd. In steden zoals bijv. Istanbul zien we nog steeds moskeeën, kerken en synagogen naast elkaar.

Een mooi voorbeeld is onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Hij stond op uit respect voor de overledene toen een menigte voor hem liep met een doodskist. Zijn metgezellen waren verbaasd omdat de overledene een joodse vrouw was en zeiden dit ook tegen onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Hij antwoordde: ‘ Zij is toch een mens.’ (Moeslim, Djenaiz 78)

Zeer interessant en noemenswaardig is dat het hier gaat om een ‘vrouw’. Onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, staat op voor een overleden joodse vrouw. Als er zoveel respect en waarde voor een ‘overleden’ vrouw wordt getoond. Is het dan mogelijk dat dezelfde religie een vrouw die nog leeft; minderwaardig, respectloos, onderdrukkend enz. laat behandelen?

Als de islam ons leert dat we respect moeten hebben voor overledenen, is het dan mogelijk dat dezelfde islam ons gaat aanmoedigen levenden, van welk (on)geloof te haten, onderdrukken, gewelddadig te zijn of te doden?

Waarden en normen van de islam is zelfs bij vele hedendaagse moslims helaas ver te zoeken.

Nog nooit in zijn ruim 14 eeuwige verleden is de islam zo misvertegenwoordigd door zijn volgelingen, 11 september, moord op Theo van Gogh, Al-Qaida en nu Isis, is zo’n grote smet die door ‘zogenaamde’ moslims op het schitterende gelaat van de islam is besmeurd, dat de ‘ware’ moslims die zich distantiëren van alle soorten geweld en misdaden, tientallen jaren nodig zullen hebben om deze smet weg te poetsen zodat de ware schittering weer tevoorschijn zal komen.

Onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeld dat een moslim diegene is waarbij anderen niet hoeven te vrezen voor zijn handen en tong (Moeslim Imaan 14) Als momenteel mensen vrezen voor sommige moslims, dan vallen die moslims niet in de categorie ‘moslims’ zoals onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, het heeft gedefinieerd. Waar ze wel bij horen zullen ze in het Hiernamaals zien, duidelijk is wel dat ze geen plek hebben in de islam van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en de Koran.

Allah verbied de moslims om zelfs te roddelen achter iemand.‘Spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid’ (49:12) Ook wordt in de Koran zeer duidelijk gemaakt dat het doden van één mens gelijk is aan het doden van de gehele mensheid. (5:32). Als onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en de Koran deze verheven richtlijnen geven voor de moslims, hoe is het mogelijk dat diegenen die claimen volgelingen te zijn van de islam terreuraanslagen plegen en vele onschuldigen kunnen vermoorden? En dit bovendien ook nog pretenderen te doen in de naam van de islam?

Hierbij moeten we de islam geen onrecht aandoen. Alle negativiteit en slechte voorbeelden van de ‘moslims’ heeft er niet voor kunnen zorgen dat de verheven waarden en normen van de islam zijn schittering en aantrekkingskracht heeft verloren. Hoe kunnen we anders verklaren dat vooral in het moderne westen tienduizenden mensen zich per jaar aangetrokken voelen voor deze heldere verheven boodschap?

Zij hebben door de zandstorm die vooral uit het Midden-Oosten opwaait, toch nog de verheven normen en waarden van de islam gezien en met beide handen gegrepen. Nog interessanter om te vermelden is dat de overgrote deel van deze westerlingen die kiezen voor deze ‘vrouwonvriendelijke’ geloof, vrouwen zijn.

Helaas zullen er ook mensen zijn die door deze misdaden van ‘moslims’ afgeschrikt worden en die de misdaden van deze ‘moslims’ toeschrijven aan de Koran en graag zouden willen zien dat de Koran verboden zou worden. Dat er mensen zijn die door de daden van de moslims zo over de Koran denken is als een ‘zonde’ voldoende voor deze ‘moslims’. Met hun (mis)daden en zelfmoordacties schenden zij niet alleen de rechten van onschuldige andersgelovigen maar ook de rechten van ruim anderhalf miljard moslims. Ze zullen hierover geen verantwoording kunnen afleggen. Dus laat staan dat ze als ‘martelaar’ het paradijs binnenkomen, ze mogen blij zijn als de hel hen accepteert.

Hoe ‘vredelievend’ en humaan een samenleving ook is, er zijn momenten dat ze moeten strijden en zich moeten verdedigen tegen de aanvallen van agressors. Ook hiervoor heeft de islam richtlijnen gegeven. Hij heeft de woeste, wrede barbaarse nomaden van hun ‘wreedheden’ ontdaan en hen ‘humane’ verdedigings methoden tijdens strijdveld en hoe te handelen tijdens een oorlogssituatie geleerd.

Enkele geboden hieromtrent in de Koran zijn:

* Enkel strijden tegen diegenen die tegen jullie strijden. Dus van diegenen die niet strijden en niet op strijdtoneel verschijnen en thuis gebleven zijn, daar blijf je van af! Marteling en verminking is een gruwelijke overtreding, Allah houd niet van overtreders dus weerhoud jullie van deze gruweldaden:

– ‘Strijd (zonder eigenbelang) op de weg van Allah tegen hen,die jullie bestrijden,

– maar overtreed (de grenzen, de regels) niet. Allah houdt immers niet van overtreders.’ (2:190)

* Als ze vrede (staak het vuren) willen dan moeten jullie stoppen met oorlogvoeren. Dus niet nog even doorgaan om ze een genadeklap te geven.

– ‘…Dus indien zij zich op een afstand van jullie houden en jullie niet bevechten en jullie

– vrede aanbieden, (dan) heeft Allah jullie niet toegestaan om iets tegen hen te ondernemen.’ (4:90)

– ‘Indien zij tot vrede neigen, neig jij daar dan eveneens toe en stel jouw vertrouwen in Allah.’ (8:61)

* Als ze jullie continu aanvallen en de vrede die jullie aanbieden niet accepteren dan zit er niets anders op en is jullie toestemming gegeven om deze agressors te doden tijdens oorlog waar ze zich ook bevinden.

– ‘….Indien zij zich derhalve jullie niet met rust laten,noch jullie vrede aanbieden, noch

– hun handen van jullie afhouden, grijp hen dan en dood hen waar jullie hen ook vinden. Tegen diegenen hebben Wij jullie duidelijk gezag verleend.’ (4:91) Er wordt een zeer duidelijke onderscheid gemaakt tussen hoe moslims moeten handelen in ‘vrede-‘ en ‘oorlogssituatie’.

– ‘Allah verbied jullie niet om hen, die niet met jullie strijden om het geloof en jullie niet verdrijven uit jullie woonplaatsen, goed en rechtvaardig te behandelen. Allah houdt van diegenen die rechtvaardig zijn.’ (60:8)

– ‘Allah verbied jullie echter hen als bondsgenoten te nemen die tegen jullie strijden vanwege het geloof en die verdrijven uit jullie woonplaatsen hen (anderen) helpen om jullie te verdrijven. Degenen die hen als bondgenoot nemen, dat zijn de onrechtplegers.’ (60:9)

Hoe ‘vredelievend’ en humaan een land ook is, ze zullen nooit hen poorten nooit openhartig voor aanvallers en agressors openen omdat ze tegen geweld en oorlog zijn. Zoals ieder ‘vredelievend’ land, zelfs de meest humane democratische land, ‘speciale’ wetten heeft en deze hanteert tijdens oorlogssituatie, netzo heeft de islam ‘speciale’ wetten en regels die enkel en alleen gelden tijdens oorlogssituatie en niet daarbuiten. Helaas zijn er mensen die deze verzen, die enkel van toepassing zijn tijdens oorlog, uit hun verband rukken en de islam als een oorlogszuchtige religie bestempelen. Het meest trieste is dat enkele moslims hieraan hun bijdrage leveren.

Wat er zo positief is aan de islam kunnen we beter aan de tienduizenden moderne westerse ‘nieuwe’ moslims vragen die zich tot de islam hebben bekeerd en nog steeds bekeren. Om deze vraag niet helemaal onbeantwoord te laten willen we enkele van de ontelbare ‘positieve’ kanten van de islam belichten.

Islam is de enige religie die zijn volgelingen aanspoort om na te denken en hun verstand te gebruiken en zich niet blindelings moeten vasthouden aan dogma’s, tradities en gebruiken van hun voorvaderen en/of leiders.

Enkele van de vele verzen in de Koran die dit aanspoort:

– ‘En wanneer tegen hen wordt gezegd: “Volg hetgeen Allah heeft neergezonden”, dan zeggen zij:

– ‘Nee, wij volgen hetgeen wij bij onze voorvaderen hebben aangetroffen.” Is dit ook het geval indien hun vaderen nergens verstand van hadden en niet de juiste richtlijnen hebben gevolgd? (2:170)

– ‘Denken jullie dan niet na?’ (2:44)

– ‘Gebruiken jullie je verstand dan niet?’ (10:16), (21:10), (21:67), (28:60)

– ‘En zeker heeft hij (satan) velen van jullie doen dwalen. Gebruiken zij hun verstand dan niet?’ (36:62)

– ‘En in de opeenvolging van nacht en dag, en in dat gene wat Allah uit de hemelen doet neerdalen aan levensonderhoud……, bevinden zich tekenen voor een volk dat haar verstand gebruikt.’ (45:5)

– ‘En Hij is Degene Die doet leven en doet sterven,…… Begrijpen jullie (dat) dan nog steeds niet?’ (23:80)

– ‘Er bevinden in de schepping van de hemelen en van de aarde,……. tekenen voor de mensen die verstand bezitten.’ (3:190)

Eerste gebod van de islam was ‘Lees!’ en niet: ‘ga bidden, ga vasten, doe een hoofddoek om, eet geen varkensvlees, drink geen alcohol, of een andere praktische gebod. Want diegene die de gehele schepping kan lezen gelooft niet meer in een ‘onzichtbare god’ maar hij/zij ziet in de gehele schepping zijn Schepper.

Hierna verricht hij/zij de geboden met pure overgave. (moslim betekent ‘diegene die zich overgeeft’) Iemand die zijn verstand gebruikt en de tekenen ziet verbaasd zich net als de Koran dat andere rationele, verstandige mensen niet kunnen/willen geloven in de Schepper die overal duidelijk aanwezig is. Hij/zij ziet dat alles zo perfect geordend is dat het onmogelijk is dat dit alles door ‘toeval’ is ontstaan. Islam leert ons na te denken en te bezinnen over de gehele schepping. Alles is zo volmaakt en perfect dat dit een valkuil is om Schepper over het hoofd te zien en de natuur als de schepper te zien.

De Koran leert ons om zo naar de gehele schepping te kijken deze te lezen en te bezinnen. Ieder plant, boom, dier, planeet, ster, mens is een vers van Allah die gelezen dient te worden. De Koran verbaasd zich hierdoor over mensen die ondanks al deze tekenen toch de Schepper niet kunnen zien.

Daarom spoort de Islam de wetenschap juist sterk aan. In de Koran staan geen wetenschappelijke onwaarheden. Tenzij miljarden moslims, waaronder ook vele wetenschappers, eeuwenlang dit over het hoofd hebben gezien. De Koran is een Boek die als leidraad en handleiding voor ieder fase van de mens en samenleving is geopenbaard. Het is niet enkel een gebedenboek of een geschiedenisboek. Het is een boek die alle fasen van het leven en de samenleving vormgeeft. Hij leert de mensen hoe ze op deze vergankelijke aarde optimaal moeten handelen en zaaien zodat ze volledige winst uit hun oogst in het hiernamaals kunnen halen. Hij geeft richtlijnen hoe een optimale samenleving vormgegeven kan worden.

Islam verbiedt om anderen wat op te dringen en gebiedt om iedereen rechtvaardig te handelen ook al is het je vijand. Hoe is het mogelijk dat dezelfde islam onmenselijkheid, barbaarsheid en intolerantie predikt?

– ‘Er is geen dwang in de godsdienst (islam)(2:256)

– ‘Indien jouw Heer dat had gewild, zouden allen die op aarde zijn hebben geloofd, allen tezamen. Zou jij de mensen dan dwingen totdat ze gelovigen zijn?’ (10:99)

– ‘Laat niet de vijandschap van een volk jullie ertoe brengen onrechtvaardig te handelen. Handel rechtvaardig, dat ligt dichter bij vroomheid.’ (5:8)

– ‘Bespied elkaar niet en spreek geen kwaad over elkaars afwezigheid.’ (49:12) De islam leert ons hoe we optimale rust en genot kunnen vinden in onze harten:

– ‘Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.’ (13:28). De islam leert ons dat deze wereld het niet waard is om te stressen en depressief te worden en dat het eigenlijke leven in het Hiernamaals is:

– ‘Iedere ziel zal de dood ondergaan, en voorwaar: pas opde dag der opstanding zullen jullie je beloning (volledig) ontvangen….. Wereldse leven is slechts een misleidende genieting.’ (3:185)

– ‘Het genot van de wereld is weinig en het Hiernamaals is beter voor wie (Allah) vreest en jullie worden in het geheel niet onrechtvaardig behandeld.’ (4:77)

– ‘Het wereldse leven is niets dan spel en vermaak. Doch voor diegenen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden jegens Allah is het verblijf in het Hiernamaals beter. Begrijpen jullie dat dan niet?’ (6:32 ; 29:64)

– ‘De genieting van het wereldse leven is slechts kort vergeleken tot het Hiernamaals.’ (9:38)

– ‘O mensen, de belofte van Allah is waar. Laat de wereldse leven jullie niet misleiden en laat de bedrieger (Satan) jullie niet van Allah weghouden.’ (35:5)

– ‘Dit wereldse leven is slechts een (vergankelijke) genieting, en het Hiernamaals is de eeuwige verblijfplaats.’ (40:39)

– Wie de beloning van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning; en wie de beloning van het wereldse leven wenst, aan hem geven we daarvan, maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel. (42:20)

De Koran maakt ons duidelijk dat de wereld geen plek is om te stressen en depressief te worden zodat je geestelijke gezondheid gaat aan tasten. Als we een vergelijking maken met de hoeveelheid antidepressiva die men in moderne westerse samenleving gebruikt zien we dat ‘het Westen’ de islam onmogelijk kan benaderen wat betreft ‘geestelijke gezondheid’ van zijn volgelingen.

Het is geheel onterecht dat u denkt dat moslimlanden IS niet veroordelen en dat geestelijke leiders oproepen tot geweld. Hieronder hebben we enkele van de vele veroordelingen van islamitische landen en geleerden. Helaas zijn vele niet-moslims hiervan niet op de hoogte omdat, in tegenstelling tot de media in islamitische landen, vele westerse media hier (bijna) geen of minimale aandacht aan schenkt.

– CMO (spreekt namens 380 moskeeën in NL) : heeft op 21 augustus via persbericht laten weten dat ze afstand nemen van IS en hen daden afkeuren.

– België: Executief van de moslims in Belgie. (Koepelorganisatie die de moslimgemeenschap in België vertegenwoordigd) heeft afstand genomen en zich gedistantieerd van de misdaden van IS. En ze heeft vermeld dat de criminele handeling van IS niets te maken hebben van de Islam.

– Groot Brittannië: Moslimraad (vertegenwoordigers van de islamitische groeperingen) hebben de IS ter strengste veroordeeld. Dit boodschap hebben ze persoonlijk doorgegeven op het paleis van Westminster.

– Verenigde Staten: Raad voor Amerikaans-Islamitische relaties hebben IS veroordeeld en hen ‘onislamitisch en moreel verwerpelijk’ genoemd.

– Saudi-Arabië: Grootmoefti Sheikh Abdoelaziz heeft leden van IS als nummer 1 vijand van de islam bestempeld.

– Egypte: hoogste religieuze autoriteit grootmoefti Shawqi heeft IS bestempeld als: corrupte, extremistische organisatie die schadelijk is voor de islam en moslims.

Turkije: belangrijkste geestelijke leider Mehmet Gormez: ‘De jihadistische militanten die hun wreedheden begaan in naam van de Islam, kunnen niet tot het geloof worden berekend. Ze maken misbruik van van een zeer heilig woord als de islam. ‘Deze zieke’ ideologie is niet terug te vinden in de islam.

Marokko: vooraanstaande Marokkaanse imam en vice president van de islamitische partij (grootste partij van Marokko) Sheikh ben Hammad en de heeft de Marokkaanse jeugd gewaarschuwd voor IS propaganda om niet in de val te trappen van terroristische organisaties.

Dus de moslimlanden veroordelen weldegelijk de IS. Het probleem is dat deze niet interessant zijn als nieuwsbericht en daardoor de kijkers, luisteraars en surfers niet bereikt.

Allah heeft vanaf Adam vele boodschappers, waaronder ook Abraham, Jezus, Mozes enz. vrede zij met hen allen, naar de mensheid gezonden. Al deze boodschappers hebben in essentie hetzelfde boodschap overgebracht. ‘Geloof in de éénheid van Allah, er is een leven na de dood waar je je moet verantwoorden, enz. Als laatste boodschapper is onze nobele profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, gezonden

Deze profeten hebben niet van elkaar ‘gekopieerd’ maar ze zijn ‘gevoed’ door Één Bron.

Dat de Islam een kopie is van het Christendom en dat onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, in de leer is geweest bij de christenen is niets anders dan een ‘hersenspinsel van enkel christelijke voorgangers die hun volgelingen wilden afhouden van de enorme aantrekkingskracht van de islam. Dit berust op geen enkel geschiedkundige en wetenschappelijke feiten en deze aantijgingen hebben geen enkele waarde.

Als dat inderdaad zo was dan hadden vele christelijke wetenschappers en oriëntalisten hiervan dankbaar gebruik gemaakt. Maar we zien dat deze aantijgingen nooit door wetenschappers naar voren wordt gehaald omdat het geen enkel waarheid bevat.

Tot slot willen we je bedanken voor je openhartige vraag. Hoewel we het er niet mee eens zijn en vooral uw reactie over de islam en onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, afkeuren, respecteren we je mening en standpunt.

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !