Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie’ah

Beschrijving

Het is voor iedereen duidelijk dat de financiële crisis de hele wereld doet schudden, van het oosten tot het westen. Het is een ingrijpende gebeurtenis welke politici, beleidsmakers, prominente denkers en economen slapeloze nachten bezorgt. Het is een enorme en complexe ramp welke vele implicaties heeft. Dit verklaart de grote onrust die economen en politici ervaren.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie'ah

Het is voor iedereen duidelijk dat de financiële crisis de hele wereld doet schudden, van het oosten tot het westen. Het is een ingrijpende gebeurtenis welke politici, beleidsmakers, prominente denkers en economen slapeloze nachten bezorgt. Het is een enorme en complexe ramp welke vele implicaties heeft. Dit verklaart de grote onrust die economen en politici ervaren. Het verklaart eveneens waarom er zoveel over geschreven wordt. Ze verkeren in een staat van grote verwarring en geven elkaar de schuld voor hetgeen er gebeurd is.

Deze crisis vraagt om enige uitleg om een aantal belangrijke shar'i aspecten die er mee te maken hebben naar voren te brengen.

 1. De crisis is echt

Het heeft geleid tot de ineenstorting van grote banken en financiële instellingen; internationale aandelenmarkten zijn achteruitgegaan, biljoenen dollars zijn in rook opgegaan, miljarden zijn van de financiële markt verdwenen, vele landen in de wereld zijn enorm in de problemen geraakt, miljoenen hebben hun rijkdom verloren, zij het in de vorm van aandelen, spaargeld of beleggingen; de investeringen van het Amerikaanse volk in de aandelenmarkten hebben vierduizend miljard dollar verloren. Deze crisis is als een tsunami geworden welke de economieën van vele landen heeft getroffen.

 2. “het dak viel boven op hen neer” 

Economie en geld zijn de belangrijkste fundamenten van de westerse samenleving, en toen zij daar tevreden mee waren en de wetten van Allah verlieten, “greep Allah hun bouwwerken bij de fundamenten en daarop viel het dak boven op hen neer, en de bestraffing trof hen van waar zij het niet beseften.” [Soerat an-Nah'l (16), aayah 26.]

De grootschalige verwoesting die we vandaag de dag zien, staat op het punt hen volkomen te vernietigen. De economische structuur waar ze over opscheppen en waarvan ze denken dat het hen beschermen zal en is uitgegroeid tot de oorzaak van hun onrust en verval. De ramp is van onder hen en van boven hen tot hen gekomen. Ze dachten dat hun financieel systeem perfect was, maar vanuit dat systeem is hetgeen voortgekomen dat zij nooit verwacht hadden. “En de bestraffing trof hen van waar zij het niet beseften.”

3. “Zeg (tegen hen): ‘Het komt van jullie zelf (vanwege jullie slechte daden)'” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 165.]


Net zoals calamiteiten en rampen bekende, materiële oorzaken hebben, hebben zij ook spirituele oorzaken. Het feit dat er materiële oorzaken voor bestaan is niet in tegenspraak met het feit dat er ook spirituele oorzaken voor zijn.

Onderdrukking, overtreding, zondes, ongehoorzaamheid jegens Allah en het ontzeggen van rechten van anderen zijn allemaal oorzaken van rampen die de mensen zowel individueel of gezamenlijk treffen, en zelfs op globaal niveau, zoals we nu zien met deze crisis, waarbij de ene ramp de ander volgt.

“Het verderf is op het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht.” [Soerat ar-Room (30), aayah 41.]

“En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.” [Soerat ash-Shooraa (42), aayah 30.]

En in de saheeh hadeeth staat: “Wanneer zinaa (ontucht, overspel) en ribaa (rente) in een stad zichtbaar worden, dan hebben zij de bestraffing van Allah over zichzelf gebracht.” [Overgeleverd door at-Tabarani in al-Kabeer , en als saheeh (authentiek) geclassificeerd door al-Albaani in Saheeh al-Jaami' (679).]

Wat de mensen is overkomen is niet een probleem vanuit de hemel, maar veeleer een ramp die hen heeft getroffen als gevolg van hun zondes en wat hun eigen handen hebben voortgebracht.

 4.  Allah geeft uitstel maar vergeet niet 

Hij heeft hen uitstel gegeven terwijl zij handelden in ribaa (rente) en er met meervoudige verdubbeling van aten (verg. Aal ‘Imraan 3:130) en al zoveel jaar oorlog tegen Hem voeren, totdat Hij hen bestrafte met een tekort aan gewassen en vernietiging, zoals Hij Fir'awn en zijn volk eerder bestrafte: “En voorzeker grepen Wij het volk van Fir'awn met jaren (van hongersnood) en tekorten aan oogstopbrengsten. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen.” [Soerat al-A'raaf (7), aayah 130.]

De profeetr heeft gezegd: “Allah geeft uitstel aan de onderdrukker totdat, wanneer Hij hem grijpt, Hij hem niet zal laten gaan.” Vervolgens reciteerde hij: “En zo is de ingreep van jullie Heer wanneer Hij de steden grijpt die onrechtvaardig zijn. Voorwaar, Zijn greep is pijnlijk, hard.” [Soerat Hood (11), aayah 102.] (Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim.)


Niemand moet denken dat Allah in Zijn verhevenheid, macht en kracht deze mensen vrijlaat om anderen onrecht aan te doen en te rebelleren (ongehoorzaam zijn jegens Allah) op aarde zonder het recht daartoe te hebben (verg. Yoonus 10:23), terwijl zij niet in Hem geloven en elke grote zonde verrichten, en dat Hij vervolgens Zijn toorn en bestraffing niet op hen doet neerdalen.

 5. De bestemming van de valsheid is zwakte en verval

Ongeacht hoe hoog de valsheid is opgerezen, er zal een dag komen dat het onvermijdelijk neergehaald zal worden. Dit is een van de wetten die Allah nooit verandert. “Het is Allah's belofte dat er niets in deze dunya verrijst, behalve dat Hij het neer zal halen.” (Al-Bukhari, 2872.)

De westerlingen bezetten de top van de mondiale economie en zeiden: “Wie is er sterker dan ons?” dus Allah voerde hen uit hun financiële forten en burchten, en boezemde angst in hun harten en legde de valsheid van hun beweringen bloot.


 6. Het breken van de stok van de westerse wereld 

De houtworm van ribaa en de onwettige zaken rondom geld verslond de stok waarop de westerse wereld leunde en waarmee zij de wereld de indruk gaf dat zij sterk waren en rechtop stonden, terwijl zij in feite op een stok leunden die van binnen rot was, waarop, toen het viel, zowel de jinn als de mensen, zowel Oost als West, duidelijk werd dat het bouwwerk hol was en de fundamenten verrot waren en het niet gered of hersteld kon worden. De Duitse minister van financiën, Peer Steinbruck, zei: “De wereld zal nooit meer worden zoals het vóór de crisis was.”

 7.  Allah verklaart oorlog aan degenen die in ribaa (rente) handelen

“O jullie die geloven! Vrees Allah en geef op wat er van (het vragen) van ribaa overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: wees op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn boodschapper…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 278-279.]

Deze oorlog manifesteert zich vandaag de dag op vele manieren: op de harten en gedachten, op overvloed en welvaart, op bezit en macht, geluk en gemoedsrust.

Het is een oorlog van zorgen en angst, vernietigend en verpletterend als gevolg van dit afschuwelijk systeem dat op ribaa is gebaseerd, welke tot op heden nog steeds gevoerd wordt en alles op haar pad vernietigt.

Zij worden vandaag de dag, als gevolg van de financiële crisis, getroffen door depressie, bezorgdheid, frustratie en zenuwinzinkingen, in zodanige mate dat de Amerikaanse psychologe Nancy Molitor zei: “Ik heb nog nooit in de twintig jaar dat ik werkzaam ben in dit beroep een dag gezien als deze. De niveaus van bezorgdheid breken alle records.”

Het heeft een niveau bereikt waarop moorden en zelfmoorden plaatsvinden als gevolg van de druk van deze crisis.

(Zie het artikel Het consumeren van ribaa (rente).)

8. “Allah zal de rente vernietigen” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 276.] 

Vernietiging is zowel materieel als immaterieel. Het neemt de zegeningen van de rijkdom weg zodat de bezitter ervan er niet van profiteert. Of het doet de rijkdom geheel verdwijnen, zoals de twee triljoen dollar van de Amerikaanse pensioenfondsen die in vijf dagen geheel verdwenen zijn.


De crisis heeft geleid tot het verdwijnen van zestien banken, waaronder de IndyMac Bank die toezicht hield op de activa ter waarde van 32 miljard dollar en de deposito's ter waarde van 19 miljard dollar. Er zijn zelfs faillissementprocedures ingesteld tegen zeven grote banken in Europa.

Een aantal analisten verwachten dat er meer dan 110 banken, met een vermogen tot ongeveer 850 miljard dollar, halverwege volgend jaar gesloten zullen worden.

 9. Degene die in ribaa (rente) handelt zal zodanig gestraft worden dat zijn doel vernietigt wordt

“Wat jullie van eigendommen van de mensen gegeven hebben als rente om te vermeerderen: het vermeerdert niets bij Allah.” [Soerat ar-Room (30), aayah 39.]

In de saheeh hadeeth staat: “Niemand handelt in ribaa om te vermeerderen (om zijn rijkdom te doen toenemen) behalve dat hij zal eindigen met weinig (zijn rijkdom zal afnemen).” (Overgeleverd door Ibn Maajah en als saheeh geclassificeerd door al-Albaani.)


Dit is op vele manieren aan de mensen bewezen, zoals de tien rijkste mensen in Groot-Brittannië die veertig miljard dollar verloren; een van de grootste handelaren in ribaa verloor zijn rijkdom in vier maanden tijd tegen een tarief van zeven miljoen dollar per uur; de verliezen geleden door de zakenlieden in Rusland hebben bijna de 230 miljard dollar bereikt, wat 62 procent representeert van de totale rijkdom van de rijke Russen! Hoe diep zal het spijtgevoel van deze mensen wel niet zijn?!

 10. Het samenkomen van ribaa en gokken is een teken van ondergang en vernietiging

Een van de gevolgen van deze combinatie is dat grote Amerikaanse banken zich failliet verklaarden, zoals Leman Brothers, Integrity, Washington Mutual; en de grootste verzekeraar, AIG, die elf miljard dollar betaalde ter compensatie, stortte ineen en leed de grootste verliezen in haar negentigjarige geschiedenis.

Tussen de twee en drie miljoen Amerikanen worden geconfronteerd met het risico hun huis te verliezen omdat ze niet in staat zijn de maandelijkse termijnen te betalen.

Ondanks deze berichten vragen sommigen in wiens hart een ziekte is ons om onze deposito's te verzekeren tegen een faillissement!

 11. Het gevolg van gierigheid

Hebzucht, gierigheid, bedrog en afzetterij in contracten, alsmede het misleiden van mensen en het profiteren van hun behoefte zijn allemaal factoren die een duidelijk effect hebben op de crisis. Sommige van deze banken gingen tot het uiterste in het verlenen van geld dat zestig maal meer bedraagt dan hun feitelijk kapitaal, vanuit hebzucht en verlangen naar meer winst. Sommige kranten reageerden met de volgende woorden op deze crisis: geef hebzucht de schuld. 

 12. De gevaren van het handelen in illusionaire activa

De crisis heeft aangetoond dat er een groot verschil is tussen de materiële sector, welke goederen, diensten en echte producten omvat, en de moderne financiële derivaten zoals elektronisch geld, financiële obligaties, credit cards die te vergelijken zijn met illusionair geld, en elektronische fondsen die nergens bestaan behalve in computergeheugens en die hun waarde verkregen hebben door de garantie van de banken. Zodra het vertrouwen in de banken en de financiële instituties verloren gaat, verdwijnt hun waarde.

Wat zullen ze doen als de astronomische cijfers van biljoenen en triljoenen, die over de schermen van de beurzen heen dansten, verdwijnen?

 13. De vrije economie en de mislukking 

De crisis is het grootste bewijs van de mislukking van de theorie van de vrije economie die de deur wijd open laat voor ieder individu zodat die kan doen wat hij wil, zonder enige beperking of richtlijn aangaande zijn economische transacties, opdat zijn rijkdom zal groeien. Dit leidde tot een verhoging van het kapitaal voor één groep in de samenleving, waarop de balans kantelde en het klassensysteem ontstond, met gevolgen die het tegenovergestelde zijn van de woorden van Allah: “…zodat deze (rijkdom) niet rondgaat onder de rijken van jullie…” [Soerat al-Hashr (59), aayah 7.]

Ondanks de zogenaamde vrijheid zien we dat hun oplossing voor het probleem de bemoeienis van de staat is, met diens gezag, om de banken en financiële instellingen te nationaliseren en geld te pompen in het kopen van activa, het veranderen van het systeem en het beperken van de vrijheid van de eigenaars om zo de economische instellingen te beschermen tegen instorting.

 14. Daling van de kapitalistische principes 

Deze crisis heeft het falen van het kapitalistische systeem blootgelegd en haar onvermogen om financiële zekerheid, evenwicht en economische rechtvaardigheid tussen de verschillende groepen in de samenleving te bereiken. Hoe vaak schepte het Westen niet op over haar financieel systeem en beweerde dat het de meest perfecte was die ooit door de mensheid bereikt is, zodanig dat Fukuyama zei: “De Amerikaanse samenleving is het toppunt van menselijke volmaaktheid, waarna er niks zal zijn.” Westerse leiders geven vandaag de dag het falen van hun financieel systeem toe en beschrijven het zelfs als versleten en waardeloos.

De Franse president Sarkozy zei zelfs: “We moeten het wereldwijde financiële en valuta systeem vanaf de wortels weer opbouwen.”

Ze zetten een top op waarin de leiders van de grootste landen elkaar ontmoetten om een nieuw financieel wereldsysteem op te zetten vóór het eind van het jaar.

 15. Waar zijn degenen die misleid zijn door dit economisch wereldsysteem? 

Degenen die dachten dat zij hun toevlucht hadden gevonden bij een machtige kracht (verg. Hood 11:80)? Ze zeiden: Het financieel wereldsysteem is welgebouwd en kan geen enkele fouten bevatten… Vervolgens werd duidelijk dat zij een luchtspiegeling volgden waarin zich niets reëels bevind, en dat zij misleid zijn door valse schijn die al deze lof en aanprijzing niet verdient.

Er schuilt een grote wijsheid achter het uitstel van de val, welke diende als een beproeving en uitstel voor de onrechtvaardigen en zij die door hen misleid zijn, en eveneens diende het voor het blootstellen van de hypocrieten en degenen die werden verleid door de systemen van de niet-moslims.

16. Toen bogen zij hun hoofden uit schaamte (verg. al-Anbiyaa 21:65) 

Na het doorlopen van de eerste gevolgen van de financiële ineenstorting stonden er een aantal hypocrieten en kapitalisten op om hun versleten financieel systeem te verdedigen. Ze beweerden dat het probleem niet in het systeem lag maar in de slechte toepassing ervan en het ontbreken van een aantal beperkingen en dat het niet nodig was om het systeem te veranderen; het behoefde slechts een aantal aanpassingen. Dit is koppigheid van de kant van degenen die niets leren van gebeurtenissen.

“En er komt geen teken tot hen van de tekenen van hun Heer of zij wenden zich er van af.” [Soerat Yaa Seen (36), aayah 46.]

“Zeg: ‘Aanschouw wat er in de hemelen en de aarde is.' Maar de tekenen en de waarschuwingen baten niet voor een volk dat niet gelooft.” [Soerat Yoonus (10), aayah 101.]

 17. De gevaren en schade van het scheiden van economie van de Islam  

Een lange tijd hebben de hypocrieten gezegd dat het essentieel is om economie en religie gescheiden te houden, maar hiermee zeggen zij impliciet wat het volk van Shu'ayb (eeuwen geleden ook) zei: “O Shu'ayb! Gebied jouw salaah (gebed) dat wij verlaten wat onze voorvaderen aanbaden, of dat wij ophouden met onze bezittingen te doen wat wij willen? Voorwaar, je bent zeker zachtmoedig, verstandig (zeiden zij sarcastisch).” [Soerat Hood (11), aayah 87.]

Wat heeft religie te maken met het persoonlijk gedrag van mensen en hoe zij met hun bezittingen omgaan? En wat heeft het te maken met hun politieke, sociale en economische leven, hun wijze van productie en distributie?

De crisis heeft ons laten zien dat de economie, wanneer die ontdaan wordt van de shar'i regelgevingen en principes, zal dwalen in het donker en leidt tot rampen en problemen.

 18. De financiële principes in de sharie'ah zijn een veiligheidsklep voor de economie 


Omdat de mensen deze principes van de sharie'ah over het hoofd zagen in hun financiële transacties en de heilige grenzen van Allah overtraden door leningen te verschaffen en te lenen op basis van ribaa , de verkoop van schulden, illusionaire transacties, verkopen alvorens goederen in bezit te nemen, het verkopen van dingen die zij niet bezitten, bedrieglijke en dubbelzinnige transacties en het handelen in gokken en verzekeringen, die leidden tot rampen en de ineenstorting van hun bedrijven en banken. De omvang van de noodlottige financiële derivaten die de oorzaak zijn van het onheil in de wereld bedraagt meer dan zeshonderd biljoen dollar.

 19. Een solide fundament leidt tot een solide bouwwerk 

“Is hij, die zijn bouwwerk op vrees voor Allah heeft gegrondvest en op Zijn welbehagen, dan niet beter? Of hij dan, die zijn bouwwerk heeft gegrondvest op de rand van een ravijn, dat dan met hem in het vuur van de Hel stort? En Allah leidt het onrechtplegende volk niet.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 109.]

Er kan geen economie bestaan zonder het licht van de openbaring, niet zoals de hypocrieten beweren dat “er geen economie kan zijn zonder banken en geen banken zonder ribaa .”

[De Schepper heeft een perfect systeem voor de mens gemaakt, een perfect rond wiel dat rijdt als een trein. Maar mensen houden zich bezig (door o.a. democratie) met bakkeleien over dat perfecte ronde wiel en proberen de vorm aan te passen in hun dwaze veronderstelling het wiel beter te kunnen laten rollen.]

 20. Een gouden kans voor da'wah

Wat er is gebeurd moet beschouwd worden als een grote kans voor de volgelingen van het islamitische economisch systeem om uit te leggen dat dit het enige succesvolle systeem is dat kan bereiken wat de wereld nodig heeft.

Dit feit zijn de westerlingen zelf nu beginnen te realiseren. De grootste economische krant in Europa heeft opgeroepen om de islamitische wet toe te passen op economisch gebied om op die manier te ontsnappen aan de klauwen van het kapitalistische systeem; het systeem dat achter de economische ramp zit en de wereld nu overweldigt.

Een van hen schreef zelfs, zich afvragend: “Is Wall Street bereid om de beginselen van de islamitische sharia te omhelzen?”


Sawati Taneja, een financieel expert in Europa, zei: “De financiële crisis in Amerika biedt de islamitische economie, welke tegengesteld is aan transacties met rente, een gouden kans.”

 21. Bereidheid van politieke en financiële systemen om het islamitisch systeem te accepteren 

Nadat het systeem zich er voorheen vijandig tegenover opstelde, is er onlangs een boek gepubliceerd door de Italiaanse onderzoekster Loretta Napoleoni, onder de titel Rogue Economics , waarin zij wijst op het belang van islamitische financiering. Ze zegt: “De islamitische banken kunnen een geschikt alternatief zijn voor westerse banken.”

Sommige Arabische banken zijn serieus na gaan denken over het beëindigen van vele financiële handelsovereenkomsten van een westerse aard, zoals het verkopen van schulden en het verkopen van aandelen.

Helaas begonnen zij daar pas over na te denken nadat het Westen daartoe besloten heeft, hen stap voor stap volgend.


 22. Investeren in deze crisis om de waarheid aan de mensen te verkondigen

Een van de plichten van de islamitische experts op financieel gebied is uit te zoeken wat de basisprincipes zijn van het islamitisch financieel systeem in de Koran en de sunnah en om dit te presenteren aan de mensen als een compleet onafhankelijk systeem, zonder hierin andere systemen te volgen of het te vermengen met andere systemen.

Het islamitisch systeem is niet slechts rentevrij en is niet beperkt tot enkele regels in uitsluiting van andere. Het is geen systeem dat westerse producten aanbiedt in een islamitische verpakking; het is een compleet en onafhankelijk systeem die de doelstellingen van de sharie'ah en rechtvaardigheid bewerkstelligt in alle financiële transacties.

 23. Het aantonen van Allah's Wijsheid in de wetgeving

Het is voor eenieder die beschikt over een verstand en diep begrip duidelijk geworden dat Allah niets gebiedt dan datgene wat in het voordeel is van de mensen, en Hij verbiedt niets dan datgene wat schadelijk is voor hen in dit leven en in het Hiernamaals.


Deze financiële crisis heeft duidelijk het kwaad laten zien dat is veroorzaakt door rente en financiële transgressie. Verheerlijkt zij Degene Die het verboden heeft en dit verbod heeft benadrukt.

Het komt dan ook niet als een verassing dat de hoofdredacteur van het tijdschrift Challenges heeft gezegd: “Als de mensen die onze banken onder hun hoede hadden de leer en de uitspraken van de Koran hadden geprobeerd te respecteren, dan zouden deze rampen en crisissen ons niet getroffen hebben.”

 24. Genezing en herstel kunnen niet plaatsvinden door middel van datgene wat Allah verboden heeft

Het geld dat bestemd was voor het redden van de banken en het financieel systeem, zoals zij zeggen, werd verkregen door te lenen op basis van rente of door ten onrechte de belastingen te verhogen of door meer geld te drukken zonder hiervoor een draagvlak te hebben ter ondersteuning, wat tot inflatie leidt. De Franse krant Le Parisien vermeldde dat de Franse regering 10,5 miljard euro aan zes banken zou geven met een rentetarief van acht procent. Dit geld is zelf ook weer een op rente gebaseerde lening van andere banken en landen.

Wat zij eigenlijk zeggen is: behandel mij met datgene wat de reden was van mijn ziekte.

 25. Materiële kracht dat in het bezit is door ieder ander dan de gelovige, misleidt en maakt arrogant

Het maakt dat zij arrogant worden op aarde en dat zij anderen tot slaven maken, en het maakt dat zij de Macht van Allah vergeten en ongelovig worden in Hem en Zijn tekenen ontkennen.

Dit is het ernstige probleem dat het volk van ‘Aad overkwam: “Zij waren hoogmoedig op de aarde, zonder recht, en zij zeiden: ‘Wie is er sterker dan wij?'” [Soerat Fussilat (41), aayah 15.]

Hoeveel tirannieke volkeren en mensen uit het verleden en het heden gedragen zich exact hetzelfde? Allah zal ze vernietigen zoals Hij de mensen van ‘Aad vernietigde.

De ongelovigen van vandaag hebben geen enkele bescherming tegen de Toorn van Allah.

“Zijn jullie ongelovigen beter dan deze (de volkeren van Nooh, Loot, Saalih en Fir'awn) ? Of hebben jullie een vrijbrief (tegen Onze bestraffing) in de vroegere Schriften?” [Soerat al-Qamar (54), aayah 43.]


 26. De consequenties van onrecht, overtreding en arrogantie zijn slecht

Degenen die onrechtvaardig handelen op aarde, misdaden plegen en zonder recht arrogant zijn, zijn niet veilig voor een slecht einde en zij zullen niet welslagen.

“Voorwaar, de onrechtplegers slagen niet.” [Soerat al-An'aam (6), aayah 21.]

“En degenen die onrecht pleegden zullen spoedig weten tot welke plaats van terugkeer zij zullen terugkeren.” [Soerat ash-Shu'araa (26), aayah 227.]

Het sterkste land ter wereld heeft hulp nodig en wil op wat voor manier dan ook geld lenen, nadat zij dit heeft gespendeerd aan de ongerechtvaardigde oorlog in Irak, zoals sommige politici hebben toegegeven.

Sommigen van hun eigen onderzoekers hebben de kosten van hun militaire avonturen over de gehele wereld geschat op drie triljoen dollar.

 27. De manier waarop Allah handelt met de onrechtvaardige volkeren is één en dezelfde

“En hoevelen uit de steden vernietigden Wij niet die onrecht pleegden, na wie Wij een ander volk deden opstaan?” [Soerat al-Anbiyaa (21), aayah 11.]

“En dat zijn de steden die Wij vernietigd hebben toen zij onrechtvaardig waren; en Wij hebben voor hun vernietiging een tijdstip bepaald.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 59.]

“En tegenspoed blijft degenen die ongelovig zijn treffen wegens wat zij bedreven. Of er zal een ramp vlakbij hun huizen plaatsvinden, totdat de belofte van Allah komt. Voorwaar, Allah verbreekt de belofte niet.” [Soerat ar-Ra'd (13), aayah 31.]

Het woord qaari'ah (hierboven vertaald als ‘een ramp') wordt vermeldt in onbepaalde tijd en is algemeen in betekenis. Het kan dus verwijzen naar elke soort ramp, zoals bliksemflitsen en stormen, of het inboezemen van paniek en angst in de harten van de mensen, zoals de angst voor financieel verlies of crisissen.  

Het is een stille angst op de beeldschermen! 

De Britse professor van politieke en economische wetenschappen, John Grey, schreef een artikel in The Observer genaamd ‘Het beslissende moment in de val van Amerika's macht', waarin hij zei: “De tijdperk van de Amerikaanse dominantie is ten einde.” Soortgelijke uitspraken zijn ook gedaan door Russische politici en anderen.

 28. De negatieve consequenties van zonden treffen iedereen

Dit is duidelijk zichtbaar in de schade die mondiaal alle economieën heeft getroffen en is bevestigd door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties: “De financiële crisis bedreigt het levensonderhoud van miljarden mensen over de hele wereld.”

In een brief van de Voedsel- en Landbouworganisatie gezonden aan 34.000 bureaus voor voedselveiligheid over de gehele wereld staat: “De instorting van de geldmarkten over de hele wereld zal leiden tot een ernstige hongersnood die, aan het begin van 2009, zesendertig landen in Azië, Afrika en Latijns Amerika zal treffen.” 

De wereldwijde verliezen op de beurzen heeft een som bereikt van bijna drie triljoen dollar en op de beurzen in de Golfstaten ging in één week 155 miljard dollar in rook op.

De president van de Internationale Arbeidsorganisatie waarschuwde dat tegen het einde van het volgend jaar ongeveer twintig miljoen mensen hun baan zullen verliezen als gevolg van de crisis.


Allah sprak de waarheid toen Hij zei: “En vrees een beproeving die niet uitsluitend degenen die onrecht plegen onder jullie zal treffen. En weet dat Allah hard is in de bestraffing.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 25.]

Het is door de wijsheid van Allah dat degenen die zich in het epicentrum van de financiële aardbeving bevonden gehaat werden door mensen over de hele wereld omdat zij hen verantwoordelijk stellen voor deze ramp. 

 29. Allah heeft een geweldige wijsheid in Zijn wil en bepaling

Zijn bepaling is gebaseerd op Zijn wijsheid en rechtvaardigheid; dit is het besluit van de Almachtige, de Alwetende. 

Niets in het universum gebeurt in contrast met Zijn wijsheid, daar Hij de Meest Wijze is, Degene Die van alles op de hoogte is.

Door Zijn wijsheid heeft Hij ter vermaning calamiteiten en rampen gecreëerd om de mensen te herinneren en om hen te doen terugkeren naar Hem.


“En Wij zullen hen zeker de bestraffing van het wereldse (leven) doen proeven, vóór de grotere bestraffing (in het Hiernamaals) . Hopelijk zullen zij terugkeren.” [Soerat as-Sajdah (32), aayah 21.]

“Het verderf is op het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hun een gedeelte van wat zij hebben verricht, doet proeven. Hopelijk zullen zij terugkeren (door Allah berouw te tonen).” [Soerat ar-Room (30), aayah 41.]

Er zijn mensen die door deze crisis naar Hem zullen terugkeren, maar er zijn er velen voor wie de bestraffing gerechtvaardigd is (verg. al-Hajj 22:18); zij zullen nooit berouw tonen of terugkeren naar Allah. “En waarom zijn zij, toen Onze bestraffing tot hen kwam, niet nederig geworden? Integendeel, hun harten werden zelfs hard en de shaytaan (satan, de duivel)deed wat zij plachten te doen schoonschijnend lijken.” [Soerat al-An'aam (6), aayah 43.]

 30. Ware superioriteit behoort aan Allah

Hij vertrouwde de mensen deze rijkdom toe; Hij laat wat Hij wil en Hij neemt wat Hij wil; Hij maakt rijk wie Hij wil en Hij maakt arm wie Hij wil; Hij geeft wat Hij wil en Hij onthoudt wat Hij wil.


De crisis is een les voor degenen die misleidt en bedrogen waren, degenen die zeiden wat Qaaroon zei: “Dit is mij gegeven slechts op basis van kennis die ik bezit” [Soerat al-Qasas (28), aayah 78.] Zij vergaten dat Allah in staat is om hen te straffen en om onverwacht al hun rijkdom ineens weg te nemen.

 31. De mens is ongeduldig en prikkelbaar

Deze crisis heeft de mate van ongeduld en prikkelbaarheid die de mensen treft blootgelegd, zoals Allah zegt: “Voorwaar, de mens is ongeduldig geschapen. Als het kwade hem treft, is hij prikkelbaar (terneergeslagen, ontevreden) . En als het goede hem overkomt, is hij gierig. Behalve degenen die de salaah (het gebed) verrichten.” [Soerat al-Ma'aarij (70), aayah 19-22.]

Als hem iets slechts overkomt, raakt hij in paniek en wanhoopt hij: “En wanneer Wij de mens Barmhartigheid van Ons doen proeven, (en) die vervolgens van hen wegnemen: voorwaar, hij wordt dan een wanhopige ondankbare.” [Soerat Hood (11), aayah 9.]


Deze crisis heeft geresulteerd in gevallen van zelfmoord, moord, hartaanvallen, beroertes, chronische ziekten, zenuwinzinkingen, mentale ziekten… uit sommige onderzoeken werd geconcludeerd dat 57% van de medewerkers op aandelenbeurzen getroffen zijn door psychosomatische ziekten. In een verklaring die gepubliceerd werd door de Wereld Gezondheidorganisatie staat: “De financiële crisis zal de mate van mentale ziekten wereldwijd toe laten nemen.”

Wat de gelovige betreft, zijn zaak is volledig anders: “Hoe wonderlijk is de situatie van de gelovige; al zijn zaken zijn goed! Wanneer hem iets goeds overkomt is hij dankbaar en dat is goed voor hem; wanneer hem iets slechts overkomt draagt hij het met geduld en dat is goed voor hem. En dit geldt voor niemand anders, behalve voor de gelovige.” [Overgeleverd door Muslim (2999).]

 32. De mens is erg gehecht aan geld 

Deze crisis is een duidelijk voorbeeld van het feit dat Allah genoemd heeft in het vers: “En jullie houden van het bezit met overdreven liefde.” [Soerat al-Fajr (890, aayah 20.]


En Allah zegt: “Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke (zaken) als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) kinderen, omvangrijke gouden en zilveren bezittingen, gemerkte paarden en kudden dieren en akkers. Dat is de genieting van het wereldse leven. En Allah, bij Hem is de beste terugkeer.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 14.]

Het gevolg hiervan is dat sommigen onder degenen die hun bezit verloren zelfmoord pleegden, want het bezit was voor hen alles in hun leven. Toen zij dit dus kwijtraakten, hadden zij niets meer om voor te leven. Zodoende pleegden zij zelfmoord nadat zij de slaven waren geworden van de dinar , dirham en dollar. Dit is het resultaat van het hart dat gehecht is geraakt aan iets anders dan Allah.

 33. Zwakte van het vertrouwen in Allah met betrekking tot iemands levensonderhoud 

Deze crisis heeft de mate van bezorgdheid om de toekomst blootgelegd; de bezorgdheid als gevolg van angst voor het niet in staat zijn om te voorzien in de basisbehoeften en het niet kunnen afbetalen van schulden en de gevolgen daarvan. Als de mensen geloofden in de woorden van Allah: “Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan” [Soerat Hood (11), aayah 6]

en: “Voorwaar, Allah is de Voorziener, Bezitter van macht, de Krachtigste” [Soerat adh-Dhaariyaat (51), aayah 58], dan zou Hij hen voorzien van het goede en het gemakkelijk verkrijgbare net zoals Hij de vogels voorziet.

 34. In het verlies van de rijkdom van de tiran is een les die ons doet denken aan de houding van de twee groepen ten opzichte van de tiran Qaaroon

Toen hij voor de mensen verscheen in zijn pracht en opsmuk, “zeiden degenen die het wereldse leven wensten: ‘Hadden wij maar zoveel als Qaaroon gegeven is. Voorwaar, hij is zeker een man die geweldig geluk heeft'.” [Soerat al-Qasas (28), aayah 79.]

Dit is wat degenen die misleid zijn in elk tijdperk zeggen. Wat de mensen van kennis en geloof betreft, zij zeggen: “Wee jullie! De beloning van Allah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En niemand bereikt dit, behalve de geduldigen.” [Soerat al-Qasas (28), aayah 80.]

Toen Allah hem in de aarde deed wegzinken, was het resultaat: “En degenen die de vorige dag zijn positie wensten, begonnen te zeggen: ‘O wee, het is Allah Die het onderhoud verruimt en beperkt voor wie Hij wil van Zijn dienaren. Als Allah ons niet begunstigd had, had Hij ons zeker doen wegzinken. O wee, de ongelovigen welslagen niet.'” [Soerat al-Qasas (28), aayah 82.]

 35. Deze wereld zal niet hetzelfde blijven en het zal verdwijnen.

 “Alles wat op aarde is zal vergaan” [Soerat ar-Rahmaan (55), aayah 26.]

Deze wereld is een steeds kleiner wordende schaduw; haar genietingen vervagen en haar versiering is niet echt.

“En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 185.]

“Het Hiernamaals is beter en blijvender.” [Soerat al-A'laa (87), aayah 17.]

“En voorwaar, het Hiernamaals is de eeuwige verblijfplaats.” [Soerat Ghaafir (40), aayah 39.]

Dat wil zeggen: het Hiernamaals is de plaats van vestiging, vrede en rust.


Deze wereld is groen en zoet en ze misleidt mensen. (Zie het artikeltje In een Afrikaans Bos.) Toen de ongelovigen dachten dat hun bezittingen eeuwig zouden blijven bestaan, nadat zij succesvol waren in de handel en industrie en vooruitgang hadden geboekt in de technologie en in uitvindingen, trof het bevel van Allah hen en ving hen onverhoeds, zoals Hij zegt: “Totdat, wanneer de aarde haar versierselen heeft aangenomen en zij mooi is geworden en haar bewoners menen dat zij machthebbers zijn over haar, Onze bestraffing tot hen komt, in de nacht of overdag, waarop Wij haar tot een afgemaaid veld maken, alsof er de dag ervoor niets groeide. Zo zetten Wij de Tekenen uiteen aan een volk dat nadenkt.” [Soerat Yoonus (10), aayah 24.]

En Allah zegt: “Weet dat het wereldse leven slechts een spel is, een vermaak, een versiering en opschepperij tussen jullie en wedijver in vermeerdering van bezit en kinderen, als de gelijkenis van een regen waarvan de planten (die zij voortbrengt) bij de boeren verwondering wekt. Daarna worden ze droog en je ziet ze geel worden, en vervolgens worden ze tot vergane resten. En in het Hiernamaals is er een harde bestraffing en een vergeving van Allah en welbehagen. En het wereldse leven is niets dan een verleidende genieting.” [Soerat al-Hadeed (57), aayah 20.]

 36. Tekortkomingen van de mensheid in het analyseren en voorspellen van crises 

Een aantal studies naar toekomstige ontwikkelingen in het Westen suggereerden dat (de economie) zou blijven groeien en dat de markten zich zouden blijven verbeteren. Eén van de centra voor dergelijke studies voorspelden zelfs dat 2009 een jaar van economische welvaart zou zijn.

De Amerikaanse Morgan Stanley Bank verwachtten dat de prijs van een vat olie tot een prijs van 150 dollar zou oplopen. Ze zeiden: “Het tijdperk van goedkope olie is tot een einde gekomen.” Anderen verwachtten dat de prijs zou oplopen tot 200 dollar per vat.

Met de vooruitgang van de wiskundige wetenschap en kanstheorieën en de uitvinding van computers die zeer complexe vergelijkingen analyseren en uitwerken dachten sommige westerlingen dat dat voldoende was om de toekomst te beoordelen en die precies te kennen. Zij vertrouwden dus voor een groot deel op de resultaten van hun onderzoeken. Deze crisis was daarom een grote teleurstelling en in strijd met hun verwachtingen en studies, een schok die hen ertoe dwong hun tekortkomingen en onbekwaamheid toe te geven en hen deed toegeven dat zij hun voorspellingen zullen moeten herberekenen en aan moeten passen.


Allah sprak de waarheid toen Hij zei: “En van de kennis wordt jullie niet gegeven, behalve weinig.” [Soerat al-Israa (17), aayah 85.]

“Zij kennen het uiterlijk van het wereldse leven, terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzamen zijn.” [Soerat ar-Room (30), aayah 7.]

Sommige wijze mannen onder hen hebben gewaarschuwd tegen deze ineenstorting en de oorzaken ervan, maar zij sloegen daar pas acht op toen het te laat was en nadat het niet meer mogelijk was om het te vermijden.

Tenslotte vragen we Allah de Verhevene Zijn religie te helpen en Zijn woord de hoogste te maken, de Islam en de moslims te doen zegevieren en de hypocrieten en ongelovigen te vernederen en de getroffen moslims te compenseren met het goede en hun beloning te vermeerderen. Moge Hij ons allen helpen datgene te doen waar Hij van houdt en waar Hij tevreden mee is. “En Allah is de Beheerser van Zijn zaken, maar de meeste mensen weten (het) niet.” [Soerat Yoosuf (12), aayah 21