Alahadieth Alqodsi

Beschrijving

Een hadith qudsi bevat de woorden van Allah die ons overgeleverd zijn door de profeet (vzmh) m.a.w. de uitspraken van de profeet Mohammed (vzmh) zoals ze door de Almachtige aan hem geopenbaard zijn, maar deze woorden maken geen deel uit van de Koran.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Alahadieth Alqodsi

 40 Hadith Qudsi

 Hadith 1

Op gezag van Aboe Hurairah(Moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft,dat de Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Toen Allah het bevel tot de schepping gaf,deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over mijn wraak zegevieren. Dit is overgeleverd door Moeslim(ook iu Al-Boehari, an-Nasa’i en Ibn Maadjah).

 Hadith 2

Op gezag van Aboe Hurairah(Moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah (Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: Allah de Allerhoogste heeft gezegd: De zoon van Adam heeft Mij ontkend, en hij had daartoe het recht niet.En hij heeft Mij beschimpt en hij had daartoe het recht niet.Zijn ontkenning komt door de uitspraak:Hij zal mij niet opnieuw scheppen zoals Hij mij de eerste keer heeft geschapen [20] - en de eerste schepping(van hem) is even makkelijk voor Mij, als hem opnieuw scheppen. Zijn beschimping komt door de uitspraak: Allah heeft Zichzelf een zoon genomen, terwijl ik de Ene, de Eeuwigdurende Toevlucht ben.Ik verwek niet noch ben ik verwekt en niemand is aan Mij gelijk. Dit is overgeleverd door Al-Boechari(ook door an-Nasa’i).

________________

20 Oftewel: mij na de dood weer tot leven brengen

 Hadith 3

Op gezag van Zaid ibn Chalid Al-Djoehaniyy(Moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: De Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) leidde het ochtend gebed voor ons in al-Hoedaibiah, nadat het er s’nachts had geregend.Toen de profeet(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) klaar was [21] , keerde hij zich tot de mensen en zei tot hen: “Weten jullie wat jullie Heer heeft Gezegd?” Zij zeiden: “ Allah en Zijn Boodschapper weten het beste” Hij zei:”Deze ochtend is één van Mijn dienaren een gelovige in Mij geworden en één een ongelovige in Mij. Degene, die gezegd heeft:”Wij hebben regen gekregen door Allah en Zijn genade”, dat is de gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren [22], en degene die zegt:”Wij hebben regen gekregen door die en die ster is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari(ook door Malik en an-Nasa’i)

___________

21 Letterlijk verlaten had

22 De pre-islamitische Arabieren geloofden, dat de regen veroorzaakt werd door de bewegingen van de sterren. Deze Hadith wijst ons erop dat wat ook de directe oorzaak van zo’n natuurlijke verschijnsel als regen is, het Allah de Almachtige is Die alles regelt.

 Hadith 4

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: Allah heeft gezegd: De zonen van Adam zijn tegen de (wisselvalligheid van de) tijd te keer gegaan, en Ik ben de tijd, in Mijn hand zijn de nacht en dag.[23]  Dit is overgeleverd door Al-Boechari(ook door Moeslim)

________

23 Omdat de Almachtige over alles beschikt, staat het tekeergaan tegen rampspoeden, die een onderdeel van de tijd zijn, gelijk aan het tekeergaan tegen Hem.

 Hadith 5

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah(de Verheerlijkte en Verhevene) heeft gezegd:Ik ben zo zelfgenoegzaam, dat Ik het niet nodig heb, dat er iemand met Mij geassocieerd werd. [24]  Dus als iemand een daad doet terwille van iemand anders als van Mij, dan doe ik afstand van die daad aan degeen die hij met Mij vergeleek. Dit is overgeleverd door Moeslim(ook door Ibn Maadjah).

______

24 Letterlijk: Ik ben de meest zelfgenoegdzame van alle deelgenoten en Ik heb geen deelgenoot nodig.

 Hadith 6

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah heeft gezegd: “De eerste onder de mensen tegen wie het oordeel wordt uitgesproken op de Dag der Opstanding zal een man zijn, die als martelaar gestorven is. Hij zal voor God geleid worden en God zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen.( De Almachtige)zal dan zeggen:”En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal dan zeggen:”Ik heb voor ﷻ‬ gevochten tot ik als martelaar stierf”. Allah zal dan zeggen: “Je hebt gelogen. Je vocht slechts zodat er(van jou) gezegd zou worden: “Hij is moedig”. “En zo werd het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht voort gesleurd wordt, tot hij in de hel geworpen wordt.Dan zal er een man komen , die (religieuze) kennis heeft vergaard en onderwezen en die gewend was om de Koran te reciteren. Hij zal voor Allah gebracht worden en Die zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen.(De Almachtige) zal zeggen: “En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal antwoorden:”Ik heb (religieuze) kennis vergaard en ik onderwees deze en ik heb voor ﷻ‬ de Koran gereciteerd. Hij zal zeggen:”Je liegt. Je hebt alleen (religieuze) kennis vergaard, zodat er (van jou) gezegd zou worden:”Hij is een geleerde, en je hebt de Koran gelezen zodat er (van jou) gezegd zou worden: “Hij is een recitant.”En zo wordt het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.

Dan komt er een man, die Allah rijk heeft gemaakt en aan wie Hij allerlei soorten weelde heeft gegeven. Hij zal voor Allah geleid worden en Hij zal hem Zijn gunsten tonen, die hij zal erkennen.( De Almachtige) zal zeggen:”En wat heb jij ermee gedaan?” Hij zal zeggen.”Ik heb geen gelegenheid voorbij laten gaan, om geld uit te geven omwille van Uw zaak zoals ﷻ‬ dat wenste.” Hij zal zeggen: “Je liegt. Je hebt dat alleen maar gedaan opdat men zou zeggen: “Hij is vrijgevig.”En zo is het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.”

Dit is overgeleverd door Moeslim(ook door at-Tirmidhi en an-Nasa’i)

 Hadith 7

Op gezag van ‘Oeqbah ibn ‘Amir(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zeggen:Jullie Heer is verheugd over de schaapherder, die bovenop een rots, de oproep tot het gebed[adzaan] doet en bidt. Dan zegt Allah(de Verheerlijkte en de Verhevene):”Kijk naar deze dienaar van Mij, hij doet de oproep tot het gebed op en bidt: hij heeft ontzag voor Mij. Ik heb Mijn dienaar (zijn zonden) vergeven en hem tot het paradijs toegelaten.” Dit is overgeleverd door an-Nasa’i met een goede keten van overleveraars.

 Hadith 8

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: Wie een gebed verricht zonder daarin oemoel alkitab [25] te lezen, daarvan is het gebed onvolmaakt(en hij herhaalde dit woord drie maal), onvolledig. Iemand zei tegen Aboe Hurairah: (Zelfs als) we achter een imam staan? [26] Hij zei: “Reciteer het voor jezelf, want ik heb de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) horen zeggen: “Allah(de Almachtige en Verhevene), heeft gezegd:Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar in tweeën verdeeld, en Mijn dienaar krijgt waarover hij vraagt. Als Mijn dienaar zegt:” Al-7amdoe lillahi rabbi Al3alamien.” [27] zegt Allah ( de Almachtige en Verhevene):”Mijn dienaar heeft Mij geprezen.”En als hij zegt: Ar-Ra7maani ‘ﷺ‬-Ra7iem” [28] Zegt Allah (de Almachtige, de Verhevene): “Mijn dienaar heeft Mij verheven” en als hij “Maaliki yawmi ‘d-din [29], zegt, zegt Allah:”Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt”- en bij een gelegenheid zei Hij: “Mijn dienaar heeft zich aan Mijn macht onderworpen.”En als hij zegt: “Iyyaka na3boedoe wa iyyaka nasta3ien” [30].zegt Hij: “Dit is tussen Mij en mijn dienaar en Mijn dienaar krijgt wat hij vraagt. En als hij zegt: “Ihdina ’s-Siraata ‘l-moestaqiem, sirata ‘lladziena an3amta 3alaihim ghairi-l-maghdubi 3alaihim wa la ‘d-daallien” [31]. Zegt Hij: “Dit is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij vraagt.”

_______________________

25 Soerah al-fatiha, de eerste soerah van de Koran

26 Dat wil zeggen als we achter een imam staan en naar hem luisteren als hij de Fatiha reciteerd

27 “Geprezen zij Allah, Heer der Werelden

28 De Genadevolle, de Barmhartige

29 Meester van de Dag des Oordeels

30 Alleen ﷻ‬ aanbidden wij en alleen ﷻ‬ smeken wij om hulp.

31 Leidt ons op het rechte pad.Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken-niet dat van hen, op wie de toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden

 Hadith 9

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn),die gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah),zei: “De eerste daad [32] waarvoor de dienaar van Allah op de Dag der Opstanding verantwoording moet afleggen is het gebed. Als het goed is, dan zal hij opbloeien en geslaagd zijn; en als het gebrekkig is [33] zal hij gefaald en verloren hebben. Als er iets aan de verplichte gebeden ontbreekt, dan zegt de Heer (de Almachtige en Verhevene): [34] “Kijk of Mijn dienaar nog vrijwillige gebeden heeft gedaan, die het ontbrekende in zijn verplichte gebeden kunnen aanvullen. Daarna wordt de rest van zijn daden op dezelfde manier beoordeeld”

Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Aboe Dawoed, an-Nasa’i, Ibn Maadjah en Ahmad) ___________

32 Dat wil zeggen religieuze daad.

33 D.w.z. als de verrichter van het gebed in zijn verplichte gebeden tekort schiet

34 Hij zei tegen de engelen:

 Hadith 10

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: “Allah(de Almachtige en Verhevene) zegt: “Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.(Een man) geeft zijn seksuele genot,zijn eten en drinken voor Mij op. Vasten is als een schild, en degene, die vast heeft twee genoegens: een genoegen als hij zijn vasten verbreekt en een genoegen als hij zijn Heer ontmoet. De verandering van adem [35] uit de mond van een vastende is volgens Allah’s maatstaf beter dan de geur van muskus.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari(ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi,an-Nasa’i en Ibn Maadjah).

___________

35 Omdat het vasten voor een slechte adem kan zorgen,geeft de Hadith de verzekering dat dit de moslim beslist niet van het vasten moet laten weerhouden.

 Hadith 11

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei,dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah zei: “Besteed [36], O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden.” Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim)

_______

36 Dat wil zeggen besteed aan liefdadigheid

 Hadith 12

Op gezag van Aboe Mas’oed al-Ansari(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), zei: Een man van degenen, die voor jullie waren, moest rekenschap afleggen. Er werd niets goeds bij hem gevonden behalve dat hij gewend was om met de mensen om te gaan [37] en, aangezien hij in goede doen verkeerde, gaf hij zijn bedienden het bevel om de man, die in moeilijke omstandigheden verkeerde,vrijstelling(van het betalen van zijn schulden) te verlenen.Hij [38] zei, dat Allah zei:”Wij maken daar meer aanspraak op dan jij [39]. Laat hem gaan.  Dit is overgeleverd door Moeslim(ook door Al-Boechari en an-Nasa’i)

______________

37 Letterlijk: zich mengde onder

38 Dat wil zeggen de Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)

39 Dat wil zeggen om zo edelmoedig te zijn.

 Hadith 13

Op gezag van Adiyy ibn Hatim(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: Ik was bij de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) en er kwamen twee mannen naar hem toe: één van hen klaagde over armoede, terwijl de ander klaagde over berovingen. De Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: ”Wat de berovingen betreft, het zal niet lang meer duren voordat een karavaan(in staat zal zijn) om zonder bewaking uit Mekka te vertrekken. Wat de armoede betreft, het Uur [40] zal niet komen voordat één van jullie met zijn liefdadigheid rondgaat, zonder iemand te vinden, die het van hem zal aannemen. Dan [41] zal één van jullie zeker voor Allah staan, en er zal geen scheiding tussen Allah en hem zijn, noch een tolk om voor hem te vertalen. Dan zal Hij tegen hem zeggen: “Heb Ik je geen welvaart gebracht?” En hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal Hij zeggen: “Heb ik jullie geen boodschapper gestuurd?” En hij zal antwoorden: “Ja.” En hij zal naar zijn rechterkant kijken en niets anders dan het hellevuur zien en dan zal hij naar zijn linkerkant kijken en niets anders dan het hellevuur zien, dus laat ieder van jullie zichzelf tegen het hellevuur beschermen, al is het maar met het geven van een halve dadel- en als hij die niet heeft, dan met een vriendelijk woord.” Dit is overgeleverd door Al-Boechari.

_____________

40 Dat wil zeggen, de Dag des Oordeels

41 Dat wil zeggen ten tijde van het Uur

 Hadith 14

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: Allah(de Geprezene en de Verhevene) heeft een extra aantal engelen, die uitzwermen om op zoek te gaan naar bijeenkomsten waar Allah’s naam wordt aangeroepen; zij zitten daar en vouwen hun vleugels om elkaar, en zij vullen dat wat tussen hen en de laagste hemel is. Als de mensen in de bijeenkomst vertrekken, staan ze op en rijzen ten hemel. Hij [42] zei:”Dan vraagt Allah(de Almachtige, de Verhevene) hen (hoewel) Hij alles over hen weet:”Waar komen jullie vandaan?” En zij zeggen:”Wij komen van Uw dienaren op de aarde; zij verheerlijken ﷻ‬ [43] , zij loven ﷻ‬ [44] , zij getuigen dat er geen god is behalve ﷻ‬ [45] , zij prijzen ﷻ‬ [46] en zij vragen (gunsten) van ﷻ‬.  Hij zegt:”En wat vragen ze van Mij?” Zij zeggen: “Zij vragen van ﷻ‬ Uw Paradijs.” Hij zegt:”En hebben zij Mijn Paradijs gezien?” Zij zeggen: “Nee O Heer.” Hij zegt:”En hoe zou het zijn als zij Mijn Paradijs hadden gezien!” Zij zeggen: “En zij vragen Uw bescherming.”Hij zegt:”Waartegen vragen zij Mijn bescherming?” Zij zeggen:”Tegen het hellevuur, O Heer.” Hij zegt:”En hebben zij het hellevuur gezien?” Zij zeggen: “Nee.” Hij zegt:En hoe zou het zijn als zij Mijn hellevuur gezien hadden!” Zij (de engelen) zeggen:”En zij vragen om Uw vergeving.” Hij zei: “Dan zegt Hij “Ik heb hen vergeven en heb hen geschonken waar zij om gevraagd hebben, en Ik schenk hen een schuilplaats tegen datgene waartegen zij Mijn bescherming vroegen.” Hij zei:”Zij zeggen: “O Heer onder hen is die en die, een heel zondige dienaar, die slechts voorbij kwam en bij hen is gaan zitten.” Hij [47] zei: “En Hij Zegt: “En Ik schenk (ook) aan hem Mijn vergiffenis; degene die bij zulke mensen zit, zal niet lijden.” Dit is overgeleverd door Moeslim( ook door Al-Boechari, at-Tirmidhi en an- Nasa’i).

_____________

42 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

43 Dat wil zeggen zij zeggen Soebhana’llah – Geprezen zij Allah (niet lett. Betekenis)

44 Door te zeggen: Allahoe Akbar- (Allah is groot (niet let. Betekenis)

45 Door te zeggen: Laa ilaha illa ‘llah ( Er is geen god dan Allah).

46 Door te zeggen: Al-Hamdoe lillah- Alle dank aan Allah (niet let. Betekenis).

47 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

 Hadith 15

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), (gehoord) heeft, die zei:”Allah de Almachtige zegt: Ik ben zoals Mijn dienaar denkt, dat Ik ben [48] . Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, als hij Mij in een gemeenschap noemt, dan noem Ik hem in een gemeenschap, die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe rennen.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari(ook door Moeslim, at-Tirmidhi en Ibn Maadjah)

_________

48 Een mogelijke andere vertaling van het Arabisch is: “Ik ben zoals Mijn dienaar verwacht dat Ik ben.” Dit betekent dat vergeving en aanname van berouw bij de Almachtige afhangt of Zijn dienaar echt gelooft dat Hij vergevend en genadevol is. Maar om zo’n geloof niet met de juiste daden te begeleiden is spotten met de Almachtige.

 Hadith 16

Op gezag van de zoon van “Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), dat er onder zijn uitspraken die hij van zijn Heer( de Verheerlijkte en de Verhevene) gehoord had één is, waarin Hij gezegt heeft: “Allah heeft de goede en de slechte daden opgeschreven. Dan legde Hij het uit(door te zeggen dat), degene, die zich voorgenomen heeft om een goede daad te doen en dit niet doet,Hij het voor Zichzelf als één goede daad opschrijft, maar als hij zich voorgenomen heeft om het te doen en hij doet het ook, dan schrijft Hij het voor Zichzelf op, variërend van tien goede daden tot zevenhonderd goede daden of nog vele malen meer. Maar als hij zich voorgenomen heeft om een slechte daad te doen en hij doet het niet, dan schrijft Hij het op als één goede daad, maar als hij het voorneemt en hij doet het ook, dan schrijft Hij het op als één slechte daad.” Dit is overgeleverd door Al-Boechari en Moeslim

 Hadith 17

Op gezag van Aboe Dharr Al-Ghifari(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) is er onder de uitspraken een die hij van zijn Heer (de Verheerlijkte) heeft gehoord, Hij zei: “O Mijn dienaren, Ik heb Mijzelf verboden te onderdrukken en Ik heb het jullie verboden, ondruk elkander niet.

O Mijn dienaren, jullie dwalen allen behalve diegene die Ik geleid heb, zoek daarom Mijn leiding en Ik zal jullie leiden. O Mijn dienaren jullie hebben allen honger, behalve degene die Ik gevoed heb, zoek daarom Mijn voedsel en Ik zal jullie voeden. O Mijn dienaren, jullie zijn allen naakt behalve degene, die Ik gekleed heb, zoek daarom Mijn kleding en Ik zal jullie kleden. O Mijn dienaren, jullie zondigen bij nacht en bij dag, en Ik vergeef alle zonden, zoek daarom Mijn vergiffenis en Ik zal jullie vergeven. O Mijn dienaren, jullie kunnen Mij niet kwetsen, want Ik ben onkwetsbaar en jullie kunnen Mijn gunsten niet van Me afnemen, en jullie kunnen Mij niet begunstigen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, zo vroom waren als het vroomste hart van welke man van jullie dan ook, dan zou dit Mijn koninkrijk met niets vermeerderen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, zo verdorven waren als het meest verdorven hart van welke man van jullie dan ook, het zal Mijn koninkrijk met niets verminderen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, met elkaar zouden opstaan en Mij een verzoek zouden doen, en Ik iedereen zou geven waar hij om vroeg, dan zou dit niet verminderen wat Ik heb, niet meer dan een naald de zee verminderd als hij daar in wordt in gestoken. [49]

O Mijn dienaren, het zijn uw daden waarvoor Ik jullie verantwoordelijk stel en jullie vergoed, laat daarom degene, die het goede [50] vindt, Allah prijzen. En laat degene, die iets anders vindt, niemand anders dan zichzelf verwijten”. Dit is overgeleverd door Moeslim(ook door at-Tirmidhi en Ibn Maadjah).

___________

49 Dit slaat op de kleine hoeveelheid water die aan een naald blijft hangen als hij in de zee wordt gestoken.

50 Dat wil zeggen in het Hiernamaals.

 Hadith 18

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei, dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah (de Almachtige en de Verhevene) zal op de Dag der Opstanding zeggen: “O zoon van Adam, Ik voelde mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht.” Hij zal zeggen: “O Heer, en hoe had ik ﷻ‬ moeten bezoeken terwijl ﷻ‬ de Heer der werelden bent?”Hij zal zeggen:”Wist je niet dat Mijn dienaar, die en die, ziek is geworden en je hem niet bezocht had? Wist je niet dat als je hem bezocht had, je Mij bij hem aangetroffen zou hebben? O zoon van Adam, Ik heb je om eten gevraagd en je hebt Mij niet gevoed.” Hij zal zeggen:”O Heer, en hoe had ik ﷻ‬ moeten voeden , terwijl ﷻ‬ de Heer der werelden bent?” Hij zal zeggen: “Wist je niet, dat mijn dienaar, die en die, jou om voedsel had gevraagd en je gaf hem niet te eten? Wist je niet dat als je hem gevoed had, je dat zeker bij Mij gevonden had [51] . O zoon van Adam, Ik vroeg je om Mij te drinken te geven en je hebt Mij niet te drinken gegeven.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe had ik ﷻ‬ te drinken moeten geven want ﷻ‬ bent de Heer der werelden.” Hij zal zeggen: “Mijn dienaar die en die, heeft je om drinken gevraagd en je hebt hem niet te drinken gegeven. Als je hem te drinken had gegeven dan had je dat zeker bij Mij gevonden.” [52]  Dit is overgeleverd door Moeslim

________

51 Dat wil zeggen de beloning voor een goede daad

52 Dat wil zeggen de beloning voor de goede daad

 Hadith 19

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei dat Allah ( de Verheerlijkte en Verhevene) zei: “Trots is Mijn mantel en grootsheid is Mijn kleed, en degene, die met Mij om één van beiden wedijvert, die zal Ik in het hellevuur werpen.”  Dit is overgeleverd door Aboe Dawoed(ook door Ibn Maadjah en Ahmad) goede overleveringsketen. [53]

 _____________________

53 Deze Hadith komt ook bij Moeslim in een andere versie voor.

 Hadith 20

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:“De poorten van het Paradijs zullen op maandag en donderdag geopend zijn, en iedere dienaar(van Allah) die geen deelgenoten aan Allah heeft toegekend, zal vergeven worden, behalve de man die een wrok tegen zijn broeder heeft.(Over hen) zal gezegd worden:”Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben; Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben.” Dit is overgeleverd door Moeslim(ook door Malik en Aboe Dawoed)

 Hadith 21

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei dat Allah de Almachtige zei:“Er zijn drie [54] wiens tegenstander Ik op de Dag der Opstanding zal zijn: een man die in Mijn naam zijn woord heeft gegeven en dat gebroken heeft; een man die een vrije man als slaaf [55] verkocht heeft en de prijs daarvan geconsumeerd heeft; en een man die een arbeider gehuurd heeft, diens volledige inspanning heeft ontvangen en hem niet zijn loon heeft gegeven.” Dit is overgeleverd door Al- Boechari (ook door Ibn Maadjah en Ahmad Ibn Hanbal).

_____________

54 Dat wil zeggen soorten mensen

55 Dat wil zeggen een man die iemand anders tot slaaf heeft gemaakt en hem verkocht heeft

 Hadith 22

Op gezag van Aboe Sa’id (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:“Laat niemand van jullie zichzelf kleineren.” Zij zeiden: O Boodschapper van Allah, hoe kan iemand van ons zichzelf kleineren?” Hij zei: “Hij stuit op een zaak, die Allah aangaat, waar hij iets over had moeten zeggen, maar hij zegt (het)niet, daarom zegt Allah(de Almachtige, de Verhevene) op de Dag der Opstanding tot hem:”Wat heeft jou weerhouden om over ‘dit en dat, en dit en dat’ iets te zeggen?” Hij zegt:(Het was) uit angst voor de mensen.” Dan zegt Hij(Allah): “Je kunt beter voor Mij de gepaste vrees hebben.” Dit is overgeleverd door Ibn Maadjah met een goede overleveringsketen

 Hadith 23

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen:“Waar zijn degenen, die elkaar liefhebben dankzij Mijn glorie? Vandaag zal Ik hen schaduw in Mijn schaduw geven, het zal een dag zijn waar geen schaduw dan Mijn schaduw is.” Dit is overgeleverd door Al-Boechari(ook door Malik)

 Hadith 24

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: “Als Allah een dienaar (van Hem) liefheeft roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt:”Ik hou van die en die, hou daarom van hem.” Hij [56] zei: “Dus houdt Djibriel van hem.”Dan roept hij [57] in de hemel: “Allah houdt van die en die, hou daarom van hem.” En zo houden de inwoners van de hemel van hem. Hij [58] zei: “Dan wordt hij op aarde geaccepteerd.”En als Allah een hekel heeft aan een dienaar (van Hem), roept Hij Djibiel en zegt: “Ik heb een hekel aan die en die, heb daarom een hekel aan hem.” Derhalve heeft Djibriel een hekel aan hem.”Dan roept hij [59] in de hemel: “Allah heeft een hekel aan die en die, heb daarom een hekel aan hem.” Hij [60] zegt: “Ze hebben daarom een hekel aan hem en voor hem wordt er op aarde vijandschap ingesteld.”

_________________

56 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

57 Dat wil zeggen Djibriel

58 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

59 Dat wil zeggen Djibriel

60 Dat wil zeggen de profeet(vzmh)

 Hadith 25

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah (Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd: “Wie zich vijandig toont jegens iemand die aan Mij is toegewijd, daar zal Ik mee in oorlog zijn. Mijn dienaar komt nader tot Mij met iets waar Ik meer van houd dan de religieuze verplichtingen, die Ik hem heb opgelegd, en Mijn dienaar komt steeds dichterbij door extra vrijwillige goede daden waardoor Ik meer van hem ga houden. Als Ik van hem houd, dan ben ik zijn gehoor, waarmee hij hoort, en ben zijn gezicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij aanraakt en zijn voet, waarmee hij loopt. Als hij (iets) van Mij vraagt, dan geef Ik het hem beslist, en als hij bij Mij toevlucht zoekt, dan sta Ik het hem beslist toe. Ik aarzel over niets meer dan over (het opeisen van) de ziel van Mijn toegewijde dienaar; hij haat de dood en Ik haat het om hem te kwetsen.” Dit is overgeleverd door Al-Boechari

 Hadith 26

Op gezag van Aboe Oemamah(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei dat Allah( de Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd:  “Waarlijk van degenen, die zich aan Mij hebben gewijd, heb Ik het liefst de gelovige met karige middelen, die zich veel aan het gebed heeft overgegeven, die goed was in de aanbidding tot zijn Heer en Hem in stilte heeft gehoorzaamd [61] , die zich voor de mensen verborg en niet met de vingers werd nagewezen en die net genoeg verdiende om van te leven, en dit in geduld verdroeg.”  Toen schudde hij [62] met zijn hand en zei: “De dood zal vroeg bij hem komen, hij zal maar weinig mensen hebben, die om hem rouwen, zijn bezit zal schamel zijn. “ Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi(ook door Ahmed ibn Hanbal en Ibn Maadjah). De keten van overleveraars is betrouwbaar.

___________

61 Dat wil zeggen dat hij niet pronkerig in zijn gehoorzaamheid was.

62 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

 Hadith 27

Op gezag van Masroeq, die gezegd heeft: “We vroegen(of ik vroeg) [63] ‘Abdoellah (dat wil zeggen: Ibn Mas’oed) over dit vers:”En denk niet over degenen die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken [64]. “ Hij zei:”Wij vroegen hiernaar en hij [65] zei:”Hun zielen bevinden zich in groene vogels, die lantaarns hebben hangen aan de Troon, zij vliegen vrij door het Paradijs, waar zij maar willen, en dan zoeken zij beschutting in deze lantaarns. Dan laat hun Heer Zijn blik op hen vallen [66] en zegt: “Wensen jullie nog iets?” Zij zeggen: “Wat zouden wij nog wensen, nu wij vrij door het paradijs kunnen vliegen?” Zo ondervroeg Hij hen driemaal. Toen zij inzagen, dat zij niet van deze ondervraging gespaard zouden blijven, zeiden zij: “O Heer, wij zouden graag willen dat ﷻ‬ onze zielen weer in onze lichamen terugbrengt, zodat we nog een keer voor ﷻ‬ kunnen vechten.” En toen Hij zag dat zij niets meer nodig hadden, liet Hij hen met rust.” Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi, an-Nasa’i en Ibn Maadjah)

__________

63 Een manier van lezen

64 Qur’aan 3:169

65 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

66 Dat wil zeggen degene die voor de zaak van Allah zijn gestorven

 Hadith 28

Op gezag van Djoendoeb ibn ‘Abdoellah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: “Onder degenen, die voor jullie kwamen, was een man met een wond. Hij had (zo’n) pijn dat hij een mes pakte en daarmee in zijn hand sneed, en het bloeden stopte niet tot hij stierf. Allah, de Meest Verhevene zei:Mijn dienaar is Mij voor geweest; Ik heb hem het paradijs verboden.”  Dit is overgeleverd door Al-Boechari.

 Hadith 29

Op gezag van gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah(de Meest Verhevene) zegt: “De beloning voor Mijn toegewijde dienaar, als Ik zijn beste vriend van de bewoners van de wereld tot Mij heb genomen, en hij dit geduldig voor Mij verdraagt, zal niets minder dan het paradijs zijn.” Dit is overgeleverd door Al- Boechari

 Hadith 30

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah (de Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd: “Als Mijn dienaar Mij wil ontmoeten, dan wil Ik hem ontmoeten; als hij Mij niet wil ontmoeten, wil Ik hem niet ontmoeten.” Dit is overgeleverd door Al-Boechari en Malik.

Een profetische versie van Moeslim verduidelijkt de betekenis van de hierboven genoemde Heilige Hadith [67] :  Op gezag van ‘Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Hij die Allah wil ontmoeten, Allah wil hem ontmoeten; en hij die Allah niet wil ontmoeten, Allah wil hem niet ontmoeten.” Ik zei: “O Profeet van Allah, komt dit door de afkeer van de dood, want iedereen heeft toch een afkeer van de dood?” Hij zei: “Dat is niet zo, maar het is zo dat als een gelovige het nieuws van Allah’s genade, Zijn instemming en Zijn paradijs, hoort, dan wil hij Allah ontmoeten en Allah wil hem ontmoeten; maar als de ongelovige het nieuws van Allah’s straf en Zijn onvrede hoort, dan wil hij Allah niet ontmoeten en Allah wil hem niet ontmoeten.”

___________

67 “In de overlevering van Muslim wordt de hadith niet toegeschreven aan Allah. De hadith in deze strekking wordt ook vertaald in Tirmidhi en Al-Nasai.

 Hadith 31

Op gezag van Joendoeb (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) vertelde: “Een man zei: “Bij Allah, Allah zal ‘die en die’ niet vergeven.” Hierop zei Allah, de Almachtige: “Wie is dat, die Bij Mij zweert dat Ik ‘die en die’niet zal vergeven? Waarlijk Ik heb ‘die en die’vergeven en Ik heb jouw (eigen goede) daden teniet gedaan [68] (of van soortgelijke strekking) [69]. Dit is overgeleverd door Moeslim.

______________

68 Een zelfde Hadith is door Aboe Dawoed(ra) overgeleverd waarin aangeduid wordt dat de persoon waar deze Hadith op slaat een godsvruchtige man was wiens vorige goede daden teniet werden gedaan door te verklaren dat Allah iemands slechte daden niet zou vergeven.

69 Een formule om de mogelijkheid te dekken dat er een kleine variant in de bewoording kan zijn

 Hadith 32

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei:“Een man had grote zonden tegen zichzelf begaan, en toen de dood naderde, beval hij zijn zoons: “Als ik overleden ben, verbrand mij, vermaal mij dan en strooi (mijn as) in de zee, want, bij Allah, als mijn Heer mij te pakken krijgt, dan zal Hij mij op zo’n manier straffen als Hij niemand anders heeft gestraft.”

Dit deden zij met hem. Toen zei Hij (Allah) tegen de aarde: “Breng voort wat je hebt genomen – en daar was hij! En Hij (Allah) zei tegen hem: “Wat heeft jou ingegeven om te doen wat je deed?” Hij zei: “Angst voor ﷻ‬, O mijn Heer(of hij zei: “Ik was bang voor ﷻ‬) [70] en om deze reden vergaf Hij hem. Dit is overgeleverd door Moeslim ( ook door Al-Boechari, an-Nasa’i en Ibn Maadjah).

__________

70 Een andere bewoording

 Hadith 33

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), van onder de zaken die hij van zijn Heer(de Almachtige, de Verhevene) heeft overgeleverd, waarover hij zei:“Een dienaar (van Allah) beging een zonde en zei: “O Allah vergeef mij mijn zonde.” En Hij (de Verheerlijkte en Verhevene) zei: “Mijn dienaar heeft een zonde begaan en weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en ze bestraft.” Toen zondigde hij opnieuw en zei: “O Heer vergeef mij mijn zonde.” En Hij (de Verheerlijkte en Verhevene) zei: “Mijn dienaar heeft een zonde begaan en weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en ze bestraft.” Toen zondigde hij opnieuw en zei: “O Heer vergeef mij mijn zonde.” En Hij (de Verheerlijkte en Verhevene) [71] zei: “Mijn dienaar heeft een zonde begaan en weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en ze bestraft. Doe wat je wilt, want Ik heb je vergeven.” Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Al-Boechari. An-Nasa’i en Ibn Maja)

___________

71 Dat wil zeggen Allah, de Verhevene zei:...

 Hadith 34

Op gezag van Anas(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei:”Ik hoorde de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zeggen: “Allah de Almachtige zei: “O Zoon van Adam, zo lang je een beroep op Mij doet en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik vind dat niet erg. O zoon van Adam, al reikten je zonden tot de wolken van de hemel, als je mij om vergeving vroeg, zou Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij kwam met zonden, die bijna zo groot als de aarde waren en als je Mij onder ogen zou komen, zonder Mij deelgenoten toe te schrijven, dan zou Ik je vergiffenis geven bijna zo groot als dat.” [72] Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Ahmad ibn Hanbal). De overleveringsketen is betrouwbaar. [73] _________________

72 Dat wil zeggen: als de aarde

73 Zie Al- Albani (Al-Hadith al-Sahiha) hadith nummer 127 deel 1 bladzijde 39. Al-Nawawi (Ryadat al-Salihien) hoofdstuk “vergeving” (Al-istaghfar) hadith 1876).

 Hadith 35

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: “Onze Heer (de Verheerlijkte en Verhevene) daalt iedere nacht af van de hemel de tot aarde, als het laatste derde deel van de nacht aanbreekt en Hij zegt: “Wie zegt er een gebed voor Mij dat Ik mag beantwoorden? Wie vraagt Mij iets wat Ik hem kan geven? Wie vraagt er om vergiffenis zo dat Ik hem kan vergeven?” Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi en Aboe Dawoed).

In een versie door Moeslim eindigt de Hadith met de volgende woorden: En zo gaat Hij door tot (het licht van) de dageraad aanbreekt.

 Hadith 36

Op gezag van Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei: “De gelovigen zullen op de Dag der Opstanding bij elkaar komen en zeggen: “Moeten wij niet (iemand) zoeken die voor ons bij onze Heer kan bemiddelen?” Ze zullen zodoende bij Adam komen en zeggen:”ﷻ‬ bent de vader van de mensheid; Allah heeft u met Zijn hand geschapen en Hij zorgde ervoor dat de engelen zich voor u bogen en Hij leerde u de namen van alle dingen, bemiddel dus voor ons bij onze Heer, zodat Hij ons wat verlichting geeft van deze plaats waar we zijn. En hij zal zeggen: “Ik ben niet in de positie (om dat te doen)- en hij zal zijn fouten noemen en hij zal zich schamen en zeggen:”Ga naar Noach, want dat is de eerste boodschapper die Allah naar de bewoners van de aarde stuurde. Zodoende zullen ze bij hem komen en hij zal zeggen: “Ik ben niet in de positie (om dat te doen)- en hij zal vertellen dat hij iets van zijn Heer vroeg waarvan hij niet de (gepaste) kennis had [74], en hij zal zich schamen en zeggen: “Ga naar de Vriend van de Genadige [75] . Zo zullen ze bij hem komen en hij zal zeggen: “Ik ben niet in de positie (om dat te doen).” Ga naar Mozes, een dienaar waartegen Allah gesproken heeft en die Hij de Torah heeft gegeven. Zo doende zullen zij bij hem komen en hij zal zeggen:”Ik ben niet in de positie (om dat te doen)” en hij zal het hebben (over het feit) dat hij een leven had genomen, anders dan voor een leven [76] en hij zal zich in het aangezicht van zijn Heer schamen en zal zeggen: “Ga naar Jezus, Allah’s dienaar en boodschapper, Allah’s woord en geest. Zo zullen ze bij hem komen en hij zal zeggen: “Ik ben niet in de positie (om dat te doen).” Ga naar Mohammed(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), een dienaar die Allah al zijn verkeerde daden, in het verleden en in de toekomst, heeft vergeven. “Zo zullen ze bij mij komen en ik zal naar voren treden en om toestemming vragen om bij mijn Heer te komen, en de toestemming zal mij gegeven worden, en als ik dan mijn Heer zie, dan zal ik knielen. Hij zal mij in die houding laten, net zolang als Hij dat wil, dan zal er (tegen mij) gezegd worden: “Verhef je hoofd. Vraag en het zal je gegeven worden. Spreek en het zal gehoord worden. Bemiddel en je bemiddeling zal geaccepteerd worden.”Dan zal ik mijn hoofd opheffen en Hem prijzen in de vorm die Hij mij geleerd heeft. Dan zal ik bemiddelen en Hij zal mij een grens stellen(van het aantal mensen), dan zal ik hen in het paradijs toelaten. Dan zal ik naar Hem terugkeren en als ik mijn Heer zie (dan zal ik neerknielen)zoals eerder. Dan zal ik bemiddelen en Hij zal mij een grens stellen (van het aantal mensen). Dezen zal ik in het paradijs toelaten. Dan zal ik de derde keer terug keren, en de vierde, en ik zal zeggen:”Er blijven in het hellevuur slechts degenen achter waarvan de Koran het bepaald heeft [77] en die daar tot in de eeuwigheid moeten verblijven.” Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, a-Tirmidhi en Ibn Maadjah).

Een andere versie van Al-Boechari voegt daar aan toe: De Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Degene, die zegt: “Er is geen god behalve Allah” en die in zijn hart de goedheid heeft ter zwaarte van een gerstekorrel, zal uit het hellevuur komen; dan zal degene, die zegt:”Er is geen god behalve Allah” en die in zijn hart de goedheid heeft ter zwaarte van een graankorrel, uit het hellevuur komen; dan zal degene die zegt: “Er is geen god behalve Allah” en die in zijn hart de goedheid heeft ter zwaarte van een atoom, uit het hellevuur komen.” _______________

74 Dit slaat op de Koran, Soera 11:45-46, waarin Noach de Almachtige vraagt om zijn zoon van de Vloed te redden en waarin hem verteld wordt dat zijn zoon geen goede daden verricht heeft en dat hij, Noach niet moet verwachten dat hij gered zou worden, alleen maar omdat het zijn zoon is.

75 Dat wil zeggen: Ibrahim

76 Dit verwijst naar de Koran Soera 28:15-16, waarin wordt verteld hoe Mozes een van zijn volgelingen te hulp kwam, die in gevecht was met een andere man, hij sloeg die andere man, en die overleed aan de klap.

77 Dat wil zeggen degenen waar de Koran naar verwijst als “voor altijd verblijvend”.

 Hadith 37

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah heeft gezegd:“Ik heb voor Mijn rechtgeschapen dienaren voorbereid wat geen oog ooit gezien en geen oor ooit gehoord heeft, noch is het in het menselijk hart verschenen. Reciteer dus, als je wenst [78] : “En geen enkele ziel weet, welke vreugde er voor hem verborgen blijft.” [79] “ Dit is overgeleverd door Al-Boechari,Moeslim,at-Tirmidhi en Ibn Maadjah. ___________

78 De woorden: “Reciteer dus als je wenst” zijn de woorden van Aboe Hurairah.

79 Koran Soera 32:17

 Hadith 38

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: “Toen Allah het paradijs en het hellevuur geschapen had, stuurde Hij Djibriel naar het paradijs en zei: “Kijk ernaar en kijk wat Ik daarin voor zijn bewoners heb voorbereid!! Hij [80] zei: “Hij kwam er dus naar toe en keek ernaar en naar wat Allah voor de bewoners had voorbereid.Hij [81] zei:”Hij keerde terug tot Hem en zei: Bij Uw glorie, niemand hoort ervan zonder er binnen te treden. Derhalve beval Hij dat het met allerlei soorten moeilijkheden omringd moest worden [82] en Hij zei: “Keer er naar terug en kijk naar wat Ik er voor de bewoners in voorbereid heb. Hij [83] zei:”Hij keerde zodoende terug naar Hem en zei: “Bij al Uw glorie, ik ben bang, dat er niemand naar binnen zal gaan.” Hij zei: “Ga naar het hellevuur en kijk ernaar en naar wat Ik voor zijn bewoners erin heb voorbereid”, en hij ontdekte dat het lagen boven elkaar waren. Toen kwam hij bij Hem terug en zei: “Bij Uw glorie, niemand, die hierover hoort zal er binnen willen treden.”Derhalve beval Hij dat het omringd met lust moest zijn. Toen zei Hij: “Ga ernaar terug.” En hij ging er naar terug en zei: “Bij Uw glorie, ik ben bang dat niemand aan de binnenkomst erin zal ontsnappen.

Dit werd overgeleverd door at-Tirmidhi, die zei dat het een goede en betrouwbare Hadith was(ook door Aboe Dawoed en an-Nasa’i)

_____________

80 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

81 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

82 Het Arabische woord dat hier gebruikt wordt is makarih, dit betekent letterlijk “zaken waar een afkeer van is.” In deze context slaat het op vormen van religieuze discipline, positief en negatief, die de mens meestal zwaar ervaart.

83 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

 Hadith 39

Op gezag van Aboe Sa’id al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei: “Het paradijs en het hellevuur waren samen aan het redetwisten, het hellevuur zei: “In mij zijn de machtigen en de hooghartigen.” Het paradijs zei: “In mij zijn de zwakken en de armen.”Daarom oordeelde Allah tussen hen (en zei:)”Jij ben het paradijs, Mijn genade, door jou geef Ik genade aan wie Ik maar wil. En jij ben het hellevuur, Mijn straf, met jou straf Ik wie Ik maar wil, en het is Mijn plicht dat Ik jullie allebei vul.” Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Al-Boechari en at-Tirmidhi).

 Hadith 40

Op gezag van Aboe Sa’id al-Khudri(moge Allah tevreden met hem zijn) die zei dat de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), zei: “Allah zal tegen de bewoners van het paradijs zeggen: “O bewoners van het paradijs!” Zij zullen zeggen: “O onze Heer, wij presenteren onszelf aan ﷻ‬ en zijn er tot Uw genoegen, en goedheid is in Uw handen.” Dan zal Hij vragen:”Zijn jullie tevreden?” En zij zullen zeggen:”Hoe zouden we niet tevreden kunnen zijn, O Heer, als ﷻ‬ ons (iets) gegeven heeft wat ﷻ‬ aan niemand anders in Uw schepping gegeven heeft?” Dan zal Hij zeggen:”Willen jullie dat Ik jullie iets beters geef, dan dit?” En zij zullen zeggen:”O Heer en wat is dan beter dan dit?”En Hij zal zeggen: “Ik zal ervoor zorgen dat Mijn gunsten op jullie neerdalen en zal daarna nooit meer ontevreden over jullie zijn.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim en at-Tirmidhi).

Bron: Boek.. "Veertig Hadith Qudsi"