Opgelet voor een slechte einde

Beschrijving

Een plaats die onrust veroorzaakt bij de ‘arifine (mystici) en die slaaploze nachten verwekt bij degene die vrezen. Een plaats waar veel zondaars niet slagen, een plaats waar velen te gronde gaan. Die plaats heet “slechte einde”.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Opgelet voor een slechte einde

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Alle lof bohoort tot Allah, de Beschermer in tegenspoed, de Unieke in trotsheid en vrede zij met de profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.

Vervolgens: Een plaats die onrust veroorzaakt bij de ‘arifine (mystici) en die slaaploze nachten verwekt bij degene die vrezen. Een plaats waar veel zondaars niet slagen, een plaats waar velen te gronde gaan. Die plaats heet “slechte einde” , een plaats die leid naar het vuur, die leid naar een vreselijke straf.

 O zondaar! Beschik je kennis over die plaats?!

O zondaar! Heb je ooit eens van de volgende hadieth gehoord, die de harten van de vromen ontsteld, de profeet (vzmh) zei:”Echter een man verricht een tijd lang daden van iemand die het paradijs zal binnen treden, maar hij eindigt zijn leven met een daad van iemand die in het vuur zal belanden, en man verricht een tijd lang daden van iemand die in het vuur zal belanden, maar hij eindigt zijn leven met een daad van iemand het paradijs zal binnen treden. (overgeleverd door imam moslim)

Hij (vzmh) zei ook: “...immers het zijn uw laatste daden die bepalend zijn.“ Ibn rajab gaf de volgende commentaar op deze hadieth: “Algemeen gezien zijn de laatste daden van een moslim de vruchten van zijn vorige daden. Dit alles staat geschreven in het boek, zodoende waren de metgezellen erg angstig voor een desastreus einde, onder hen waren er die nerveus of zenuwachtig worden als ze dachten aan hun vorige daden.“

Hatim Alassam zei: ”Wiens hart niet bewust is van vier gevaren, is bedrogen en is niet veilig van de ellende. 1) De dag des plechtigheid, de dag toen er gezegt werd:” Die mensen zijn voor het paradijs bestemt en het maakt niet uit, en die mensen zijn voor het vuur bestemt en het maakt niet uit.” En hij weet niet tot welk groep hij behoort. 2) Toen hij in drie duistere fasen geschapen werd waarbij de engel, de vreugde en de ellende verkondigt, en hij weet niet of hij tot de vreugde mensen behoort of tot de mensen van ellende. 3) Hawl Almatla’[1] en hij weet niet of Allah tevreden is over hem of Zijn toorn op hem rust 4) De dag dat de mensen in verschillende groepen tevoorschijn komen en hij niet weet welk weg hij zal bewandelen.

Sahl bnoe ‘ata zegt: “De vromen hebben angst voor een slechte afloop bij ieder voetstap die ze zetten en bij elke beweging die ze doen, zij zijn degenen die Allah als volgt beschrijft: “En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun heer zullen terugkeren (23-60)

‘Ata algafaaf zei: “Ieder keer als ik Attawri zag, waren zijn ogen in tranen. En als ik vroeg wat er gaande is, antwoorde hij:“Ik ben bang dat ik in het Boek tot mensen van ellende zal behoor.“


O zonderdaar! Hier werd je uitgelegd door de ‘arifoen (mistici) wat een slechte afloop inhoud....Hoe sta jij daarover? Behoor je tot degenen die de slechte afloop vrezen of tot degenen die denken dat hen een goede afloop werd verzekerd. Wat bent u toch een sukkelaar als je bij de tweede groep mensen behoort? En hoe kan een persoon zich veilig voelen als hij de weg bewandeld richting slechte einde.

O zondaar! Opgelet...opgelet!

Ibn Almoubaraq zei:“De helderzienden voelen zich niet veilig voor 4 dingen:

1) Een zonde die zij hebben begaan, en zij weten niet wat Allah met hen zal doen

 2) Zij voelen zich niet veilig om zondeloos door de rest van hun leven te gaan.

 3) Deugden die hen werden geschonken, maar die gelijkertijd een proef zijn.

 4)Dwaling die hen versiert werd als leiding...“


O zondaar! Hoe kun je je eigen wijs maken dat je zult slagen en je bewandelt het pad van de zondaars...en je brengt je nachten in de ontevredenheid van Allah door.  

 Opelet voor een verrassing, waarvan je wakker wordt tot u zich voor strenge engelen bevindt.

Hassan Albasri zegt in zijn preken:“Haast u!Haast u!  Het is een kwestie van ademhaling, want als die ophoud, worden je daden waarmee je Allah aanbid beindigd. Mag Allah de persoon vergeven die naar zijn eigen kijkt, vervolgens in tranen barst als hij zijn zonden op somt en daarna het volgend vers leest:“ Wij zullen voor hen de juiste (vergelding) voorbereiden“ (19-84)


En als je wilt –ocharme- kan ik u een paar verhalen van vrome voorgangers vertellen die erin slaagden een evenwicht te creëren tussen aanbiddingen en angst voor een slechte afloop. Hopelijk keert uw verloren hart terug naar Allah en dat u wakker geschud wordt voor het te laat wordt. Door ’Ali bin abi talib : “Ik bezocht Omar bin Alkhatab en ik trefte hem huilend aan, na dat hij door aboe loe’loe‘ met een mes bestoken werd“ ik vroeg hem wat er gaande was. Hij antwoorde: “De boodschap vanuit de hemel doet mij huilen, daar ik niet weet wat mijn Heer met mij zal aanvangen, behoor ik tot de mensen van het paradijs of tot degenen van het vuur“ Ik antwoordde: ‘‘Ik verheug u, ik hoorde de boodschapper van Allah (vzmh) meerdere malen het volgende zeggen: “Aboe bakr en Omar zijn de leiders van het paradijs.“ Omar zei:“ Bent u getuig voor mij o ‘Ali, dat ik het paradijs zal betreden?“ Hij (‘Ali) antwoorde:“Ja ....“.

Mohammed bin Qais zei:“Een man uit Medina lag op zijn sterfbed en opeens schrok hij, de mensen rond hem zeiden:“Schrik je?“ en hij antwoorden:“Waarom zou ik niet schrikken, ik zou zelf schrikken indien de leider van Medina zijn boodschapper naar mij zou sturen en wat dan met de boodschapper van de Heer der werelden.“

Een ander huilende op zijn sterfbed, toen hem gevraagt werd waarom hij huilde zei hij: “Allah zegt: “...En er zullen voor hen (bestraffingen) van Allah verschijnen, waar zij nooit rekening mee gehouden hebben.“ Bij Allah ik weet niet wat mij te wachten staat!  

Een man zei eens: “Als ik moet kiezen tss. martelaarschap aan de deur van mijn huis of sterven als een moslim aan de deur van mijn kamer, dan zou ik de tweede kiezen, want ik weet niet wat er met mij kan gebeuren tussen de deur van mijn kamer en de deur van mijn huis. 

Sofian Attawri huilde en zei: “Ik vrees mijn geloof te verliezen op mijn sterfbed.“

Malik ibn Dinar bad eens nachts en nam zijn baard bij zij hand en zei: “O mijn Heer u kent de inwoners van het paradijs en de inwoners van de hel, tot welke groep behoort Malik.“

O zondaar!

Trek hier leringen uit, als dat het geval is van vrome mensen, waar onder hen Omar bin Algataab, metgezel van de profeet (vzmh) en het paradijs is voor hem gegarandeerd en de satan durft niet in zijn bijzijn komen, dat allemaal is een reden –o zondaar- dat uw angst duurt en dat uw ogen in tranen barst zoals een regenbui.

O zondaar!

Let op voor het omkeren van je hart! Anas verhaalt: De profeet (vzmh) had de gewoonte het volgende doe’a te zeggen: “O degene die de harten doet draaien, maak mijn hart standvastig op uw religie.“  En ik zei:“ O boodschapper van Allah, wij geloven in u en in datgenen waarmee je bent gekomen, vrees je nog altijd voor ons?“ De profeet (vzmh) antwoordde:“ Natuurlijk , de harten bevinden zich tss de vingers van Arrahmane (Allah), Hij doet ze draaien zoals hij wil.“  Overgeleverd door Attirmidi en is sahieh verklaart door sheikh Al-albani

O zondaar! Hoeveel harten zijn niet door Allah bestempelt[2], waardoor ze niet meer in staat is dingen te begrijpen, zodoende ze goed als kwaad beschouwt en kwaad als goed, ze is in verwarring en blindheid en word in die toestand ter dood gebracht wat zoveel betekent als een slechte afloop!

O zondaar! Zonden vormen de oorzaak van een slechte afloop!

 O zondaar! De zonden is de weg naar de hel, zoals goede daden de weg is naar het paradijs!

Aboe Mohammed Abdelhaq zei: “Weet dat een slechte afloop niet gegeven wordt aan degene die standvastig is zowel in zijn uiterlijk als zijn innerlijk , dat hebben we nooit gehoord nog geweten, maar dat is wel het geval bij iemand die permanent grote zonden begaat of bij iemand met corrupte intellect, tot dat de satan hem overmeestert bij deze shock (dood) en hem verrassend ontrukt.“

Ik zoek mijn toevlucht tot Allah! Ik zoek mijn toevlucht tot Allah! Dat is ook het geval (slechte afloop) bij iemand die standvastig is, en vervolgens veranderd en buiten zijn gewoontes treed, dat resulteert een slechte afloop. 

Abdel Aziz bin Abi dawoud zei:‘‘Ik stond aan het sterfbed van een man, om hem het woord “La ilaha ilallah“  te herinneren, waarop hij het woord zei, maar bij zijn laatste momenten herinnerde ik hem opnieuw het woord, waarop hij zei: Ik geloof niet in wat u mij zegt en hij stierf.  Daarna vroeg Abdel Aziz bin Abi dawoud zijn vrouw over zijn dagelijks leven en ze zei dat hij een dronkaard was. Hij zei: “O mensen plaats een barrière tussen jullie en de zonden, want het zijn zijn zonden die hem dit hebben aangedaan.“

O zondaar! Let op voor het herhaardelijk zonden! Herhaardelijk zonden leid tot desastreuze gevolgen, zonden heeft velen ten gronde gebracht.

Hoeveel zondaren zijn er niet die degraderen, en weet dat herhaaldelijk zonden tot een normale gevoel t.o.v. zonden leidt bij de zondaren en dat resulteert tot een gewoonte bij hem, zodanig dat het zeer moeilijk is voor hem om die zonden te laten. Waardoor zijn onoplettendheid duurt tot hij met de dood verrast wordt.

Ibn rajeb zegt: ’’Zolang een mens hoopt in het leven, zal hij nooit de hoop opgeven in de wereldse zaken, zelfs zijn eigen ego verbied hem het genot van de zonden op te geven en de satan op zijn beurt fluistert hem in dat hij berouw kan tonen op het einde van zijn leven zodanig dat hij het uitstelt, maar als hij zeker is dat hij zal sterven en geen kans meer geeft om te leven en wakker wordt van het levensgenot en een grote spijtgevoel geeft en een terugkeer naar de wereld vraagt om het goede te verrichten en berouw te tonen maar niets van al het vernoemde krijgt tot dat zijn uur is aangebroken en het onmogelijk is om alles in te halen. En Allah de meeste vehevene waarschuwde in zijn boek zijn dienaren van al het vernoemde zodanig dat hij zich voorbereid met berouw en door goede daden te verrichten voor dat de dood plaats vindt.  Allah zegt in de Koran: ((Wendt u tot uw Heer en onderwerpt u aan Hem voordat de straf over u komt, want dan zult gij niet meer worden geholpen. 55. "En volgt het beste dat u geopenbaard is door uw Heer voordat de straf onverwachts over u komt terwijl gij het (naderen er van) niet bemerkt;  56. Opdat geen ziel moge zeggen: "O wat een spijt heb ik over hetgeen waarin ik te kort schoot tegenover Allah! En inderdaad behoorde ik tot de spotters." 57. Of opdat zij niet moge zeggen: "Had Allah mij geleid dan zou ik zeker tot de godvruchtigen hebben behoord." 58. Of opdat zij de straf ziende, niet moge zeggen: "Ik wilde dat er voor mij een terugkeer was, dan zou ik tot de goeden behoren.))

Opgelet ocharme dat de dood u verrast, en de deuren van de tawba worden gesloten, en opgelet dat je Allah ontmoet met je zonden, die dag zal een hevig dag zijn voor je.  Ibn rajab zegt dat de vrome voorgangers (onder hen heb je Omar bin Abdelaziz) het volgende vers: „En er is een hinderpaal (afscheiding) gemaakt tussen hen en hetgeen zij verlangen...“ (34-54) als volgt interpreteren nl. dat ze berouw vroegen toen er een barriere werd gezet tussen hen en het berouw.

Alhassan albassari: “Vrees Allah o zoon van Adam, zodat je niet verrast wordt met twee zaken nl. de kwellingen van de dood en het verdriet om de verloren tijd.  

Ibn assamaak zegt: “Wees op je hoede voor de kwellingen en het verdriet, niemand kan je omschrijven wat je zal ontmoeten en eveneens wat je zal zien.“

O Zondaar! Herpak je en haast je en verricht een oprecht berouw, echter dagen en nachten rollen je leven op zonder dat je het beseft. Een verstandige is degene die zich voorbereid op de onmoeting van Allah en een slechte afloop vreest.

Ibn rajab zegt: “De metgezellen zeiden: er zijn mensen die wensen om in jullie plaats te zijn, de doden wensen om maar een uur te leven zodanig dat ze berouw kunnen tonen, en streven naar goede daden, en dat kan niet waar zijn.

O zondaar!  Een slecht einde is de slechste bestemming en de ergste plaats.  Hieronder lees je het verhaal van mensen die continu zondigen. Totdat de dood hen verrast en zij nog altijd plezier beleven en in een slechte einde belanden.

Mohammed bin ‘Ojaina Alfizari zegt: “Ik hoorde Abo Ishaaq Alfizari zeggen tegen Abdellah bin Almoubarak: ‘‘O Abo Abdellah er was een man onder ons die meer kennis had dan jou, en toen hij op zijn sterfbed lag, zei men tegen hem: “Zeg la ilaha ila Allah“. Die man atwoordde: “Ik kan het niet zeggen“. Dat werd hem twee keer herhaalt, totdat hij op die wijze stierf  en toen ik mij naar hem informeerde, werd mij gezegd dat hij zijn ouders ongehoorzaam is.

Abo bakr bin Abdellah Almouzani zei:“Een man van bani Isra-iel had veel geld verzamelt, maar toen hij op zijn sterfbed lag, zei hij tegen zijn zonen, laat mij eens mijn geld zien, en toen zijn zonen hem een deel van zijn eigendommen hebben laten zien barste hij in tranen uit. De engel des dood treft hem wenend aan en vroeg hem waarom hij huilde en dat hij hem niet zal verlaten totdat hij een einde maakt aan de relatie tss. hem en zijn ziel, de man van bani Isra-iel vroeg de engel des dood om hem wat tijd te geven om zijn geld uit te delen. Waarop hij antwoorde: ‘‘Ik kan je geen tijd meer geven, je had het beter gedaan voor je tijd is aangebroken en hij nam zijn ziel.“

Rabi‘ bin barrah: “Ik zag een man in shaam op zijn sterfbed waarbij men hem vroeg om het woord ‘‘la ilaha ila allah uit te spreken.“ En hij zei grijnzend: “Moet ik het eten of drinken“

Abo hafs zei: “Ik ging bij een man binnen en hij lag op zijn sterfbed en ik zei tegen hem zeg “La ilaha ila Allah“. Hij zei: “Er is een barrière tss. mijn en het woord.“

Ibn Rajab zei: “Ik zag een mens bij zijn dood zijn hoofd klappen geven en hij herhaalde de volgende woorden van Allah : “Opdat geen ziel moge zeggen: "O wat een spijt heb ik over hetgeen waarin ik te kort schoot tegenover Allah! En inderdaad behoorde ik tot de spotters." En een ander zei op zijn sterfbed: “Het wereldsgenot heeft mij voor spot gezet en mijn dagen gingen voorbij.“  Weer een ander zei op zijn beurt: “Laat het wereldsgenot je niet misleiden.“

Er was eens een dronken persoon die door zijn vrouw  vermaant wordt, hij werd kwaad en zwoer dat hij drie dagen niet zal bidden anders zal hij met zijn vrouw scheiden, maar hij kon de scheiding van zijn vrouw niet verdragen en koos uiteindelijk om drie dagen niet te bidden, vervolgens overleed hij zonder dat hij het gebed verricht en hij was verslaafd aan drank.

Er werd eens vertelt over een dronkaard dat hem werd gezegd bij zijn dood: “Zeg ‘la ila Allah‘, waarop zij antwoordde:“Drie en een half, vier en een half.“ (Een teken dat hij dronken is).

Er wordt weer aan een ander gezegd: “Zeg la ilaha illa llah“. En hij antwoordde:“Het huis van x werd gerenoveerd en in de tuin van y werd bewerkt.

O zondaar! Haast je en verricht berouw voor het te laat is. Denk aan de dood, en weet dat de zonden de weg is naar een slechte einde.

Streef ocharme naar de purificatie van het innerlijke en het uiterlijk, de dood is een nadere bezoeker, en degene die bang zijn zetten zich in en vluchten, dus vlucht van je zonden naar de Vergever van de zonden, en begin een nieuwe leven, een leven die begint met berouw en die eindigt met goede daden, hopelijk word je een van degenen die welslagen en degenen die een slechte einde zullen ontwijken.[1] Hawl Almatla‘ is datgene wat bij de dood van een mens onthult wordt zoals zijn bestemming hetzij het paradijs hetzij het vuur.

[2] Bestempelt: een hart dat bestempelt is, is een hart die door Allah is afgedwaalt

Beoordelingen