Het Islamitisch Perspectief Betreffende Sex

Beschrijving

Islam erkent het feit dat in iemands seksuele lusten voorzien moet worden. Het beschouwt het vervullen van dit verlangen als iets prijzenswaardigs, zolang het gebeurt binnen de grenzen van de Shari’ah.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Het Islamitisch Perspectief Betreffende Sex

 Introductie

Alle lofprijzing is voor Allah, de Rabb van de werelden en moge Allah het noemen van zijn Profeet vermeerderen en hem en degenen van zijn huishouden veilig en beschermd laten zijn voor elk neerbuigend iets 

Islam erkent het feit dat in iemands seksuele lusten voorzien moet worden. Het beschouwt het vervullen van dit verlangen als iets prijzenswaardigs, zolang het gebeurt binnen de grenzen van de Shari'ah. Het is niet iets om op neer te kijken, dit vervullen van deze verlangens, en het moet ook niet genegeerd worden. Allah (Y) zegt:

(Voor de mensen is de liefde tot de begeerlijkheden aantrekkelijk gemaakt , zoals vrouwen, zonen, opgehoopte fortuinen van goud en zilver, gemerkte paarden, vee en bouwland. Dat is het genot van het tegenwoordige leven; maar Allah, bij Hem is de goede terugkomst [i.e. Jannah].)   (3:14)

De profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: "Vrouwen en parfum zijn mij dierbaar en ik vind rust in het gebed (Salah)."   (Nasa'ee)

Islam verbiedt het volledig onderdrukken van deze verlangens, want islam is de Deen die in overeenstemming is met de natuurlijke aard van de mens. Het vervult de natuurlijke verlangens op een goede manier, in overeenstemming met de Shari'ah  

Abu Hurairah (t) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (ﷺ‬) werd gevraagd wat ervoor zorgt dat mensen in Jannah [de hemelse verblijfplaats] worden toegelaten. Hij zei: 'De vrees voor Allah en goede manieren.' Hem werd toen gevraagd vanwege welke slechte daad de mensen het meest naar de hel worden gestuurd.' Hij zei: 'Iemands tong en privé delen.'   (Tirmidthi)

In dit boekje zullen we de islamitische methode bespreken om de seksuele verlangens te bevredigen en hoe deze kunnen worden omgevormd van primitieve verlangens naar een daad van aanbidding waarvoor een moslim een beloning ontvangt. Abu Dharr (t) zei dat sommige van de sahabah zeiden dat de profeet (e): 'O Boodschapper van Allah! De rijke sahabah hebben de meeste beloning verkregen…zij bidden zoals wij bidden, vasten als wij vasten en geven sadaqah van hun rijkdom!'

De boodschapper van Allah (e) zei: 'Heeft Allah jullie niet datgene gegeven van waaruit jullie sadaqah kunnen geven? Waarlijk elke Tasbeehah[1] is een sadaqah, elke Takbeerah[2] is een sadaqah, elke Tahmeedah[3] is een sadaqah en elke Tahleelah[4] is een sadaqah. Het goede gebieden is een sadaqah, en het slechte verbieden is een sadaqah en als een van jullie  zijn familie benadert, is dat ook een sadaqah.' De sahabah (y) zeiden: 'O boodschapper van Allah, iemand van ons benadert zijn vrouw verlangend naar haar en krijgt hiervoor een beloning ?’ De boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei: ‘Verkrijgt een persoon geen zonde als hij een vrouw benadert die niet rechtmatig voor hem is ? Op gelijke wijze, zal hij beloond worden als hij zijn vrouw benadert.'   (Muslim)

In Islam, wordt het huwelijk aangemoedigd. Het is de enige manier waarop een mens zijn seksuele spanning kan verlichten. De boodschapper (ﷺ‬) zei: 'Ik trouw met vrouwen, dus wie ook maar mijn sunnah negeert, is niet van mij.'   (Irwaa' al-Ghaleel)

Islam beschouwt het huwelijk als een natuurlijke behoefte in het leven van een individu. Liefde, erbarmen en altruïsme worden verspreid in de maatschappij en het zorgt voor het voortbestaan van het menselijk ras door middel van de voortplanting. Iemands eerzaamheid, deugdzaamheid en waardigheid worden hierdoor bewaard. Vandaar dat het ongetrouwd blijven voorkomt dat iemand deze voordelen en goede dingen zal verkrijgen en dit gaat bovendien in tegen zijn natuurlijke gesteldheid.

Een leven van rust, vrede en affectie is wat de islam tracht te bereiken tussen man en vrouw Allah (I) zegt: ((En tot Zijn tekenen behoort dat Hij uit jullie eigen midden echtgenotes voor jullie geschapen heeft, om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken)  (30:21)

Door het huwelijk kan de ene echtgenoot de andere beschermen tegen het onwettige; Dit is het doel van het huwelijk in Islam. Allah (I) zei: (Zij zijn lebaas (i.e. bekleding) (sakan [i.e. jullie vinden plezier in het leven met hen]) voor jullie en jullie voor haar .)   (2:187)

Er zijn sommigen die, in dit opzicht, tegen de islam zijn, zij prefereren seksuele relaties die niet onder de wetten van de Shari'ah vallen. Islam wijst moslims terecht die zich als beesten gedragen en hun seksuele verlangens bevredigen, op welke wijze ze dan ook maar willen. Wat een grote zonde is het, als een man zich begeeft op het pad van de seksualiteit met een vrouw die onwettig is voor hem!

 De profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: 'Er is geen grotere zonde na Shirk [het toeschrijven van partners naast Hem in aanbidding] dan seks buiten het huwelijk.'   (Ahmed)

Islam leert en voedt de moslims op, om puur, eerbiedwaardig en eerzaam te zijn. Het is de bedoeling om de manieren en etiquette van de moslims te verfijnen en te perfectioneren. Abu Umaamah (y) zei: 'Een jonge man kwam bij de profeet (ﷺ‬) en zei: 'O boodschapper van  Allah, sta me toe om zinah te plegen!' Mensen kwamen om hem heen staan en zeiden: 'Mah…Mah!'[5] De profeet (ﷺ‬) zei: 'Breng hem.' Hij kwam toen dichtbij de profeet (ﷺ‬) en hij (ﷺ‬) zei toen tegen hem: 'Zou je dit voor je moeder willen ?' Hij zei: 'Nee, bij Allah! Mag ik voor u als losgeld dienen!' De profeet (ﷺ‬) zei tegen hem: 'op gelijke wijze vinden mensen dit verschrikkelijk voor hun moeders.' De profeet (ﷺ‬) vroeg hem toen: 'Zou je dit willen voor je dochter?' Hij antwoordde: 'Nee, Bij Allah! Mag ik voor u als losgeld dienen!' Hij (ﷺ‬) zei tegen hem: 'op gelijke wijze vinden mensen dit verschrikkelijk voor hun dochters.' Hij (ﷺ‬) zei toen tegen hem: 'Zou je dit willen voor je zuster ?' Hij zei: 'Nee bij Allah! Mag ik voor u als losgeld dienen!' Hij (ﷺ‬) zei tegen hem: 'Op gelijke wijze vinden mensen dit verschrikkelijk voor hun zusters.' Hij (ﷺ‬) zei toen: 'Zou je dit willen voor de tantes van je vaderszijde ?' Hij zei: 'Nee bij Allah! Mag ik voor u als losgeld dienen!' Hij (ﷺ‬) zei: 'op gelijke wijze vinden mensen dit verschrikkelijk voor hun tantes van vaderszijde.' Hij (ﷺ‬) vroeg hem toen: 'Zou je dit willen voor je tantes van moederszijde ?' Hij zei: 'Nee, bij Allah! Mag ik voor u als losgeld dienen !' Hij (ﷺ‬) zei: 'op gelijke wijze vinden mensen dit verschrikkelijk voor hun tantes van moederszijde.' (De overleveraar van deze hadith zei dat ) de profeet (ﷺ‬) plaatste zijn hand op de borst van de jonge man en zei: O Allah vergeef hem, reinig zijn hart en bescherm hem tegen zinah.' Hierna werd voor deze jonge man zinah hetgeen hij het meest haatte.'   (Ahmed)

Islam keurt het celibaat af en ook de geheelonthouding van toegestaan wereldlijk plezier wordt afgekeurd. Anas b. Malik (y) zei: 'Drie mannen kwamen naar het huis van de profeet (ﷺ‬) om te vragen naar de wijze van de profeet (ﷺ‬) waarop hij aan aanbidding deed. Toen men hen hierover informeerde, leek hen dat weinig en zij zeiden: ‘wij zijn niet zoals de profeet (ﷺ‬); Allah heeft hem zijn vroegere en toekomstige zonden vergeven!’ Een van hen zei: 'Waar het mij betreft, ik zal niet stoppen met bidden gedurende de nacht.' De ander zei: 'Ik zal blijven vasten en deze niet verbreken.' De laatste zei: 'Ik zal geen vrouwen benaderen.' De boodschapper (ﷺ‬) kwam en vroeg: 'Zijn jullie diegenen die dit zeiden? Waarlijk, bij Allah, Ik ben het meest godvrezend van jullie en vroom, maar ik vast en verbreek mijn vasten, ik bid en neem rust en trouw met vrouwen, dus diegene die niet vasthoudt aan mijn sunnah, behoort niet tot mij.'   (Bukhari)

Islam staat het niet toe om iemands seksuele verlangens op een dierlijke wijze te laten vervullen. Muhammad Qutb schreef: 'Er is geen probleem met het onderwerp seks in Islam, de islam  kent regels waardoor iemand zijn natuurlijke verlangens kan vervullen [waaronder zijn seksuele verlangens] en verhindert hem niet dat te doen. De regels opgesteld in de islam (die over dit onderwerp gaan) zijn gelijk aan bruggen over een rivier; ze blokkeren de stroom niet, maar ze zorgen voor een goede en effectieve verkeersafwikkeling. Op deze manier kunnen ook andere doelen bereikt worden, die vóór het oprichten van de brug niet mogelijk waren. Dit is precies waarop islam doelt als het gaat om de seksuele behoefte bij de mens. Er zijn regels, niet om te voorkomen en te onderdrukken, maar om te organiseren en te reguleren, omdat dit de regels en grenzen zijn van Allah.

Allah zegt: (Overtreedt de grenzen van Allah niet). Dit zijn de grenzen die  Allah heeft aangegeven als veilige grenzen waarbinnen de mens zijn energie kwijt kan, en waarmee er goede dingen mogelijk zijn voor zowel het individu als de maatschappij.

De normen van de Jaahiliyah [onwetendheid] maatschappij regelden het belang van het reguleren en organiseren van alle natuurlijke menselijke verlangens behalve de seksuele verlangens! Het was het enige natuurlijke element dat ze niet reguleerden! Echter deze [De normen van die maatschappij] lieten bijvoorbeeld niet toe dat iemand willekeurig wat hij wilde, kon bezitten en in eigendom kon hebben, want dit werd als diefstal beschouwd. Eveneens, waren er regels aangaande de onderkomens en kleding, dit werd niet overgelaten aan iemands verlangens!'[6]

 Islamitisch Perspectief op Seks

Islam erkent het feit dat iemands seksuele verlangens bevredigd zouden moeten worden op een manier die onder Shari'ah wetten valt, (i.e. door middel van het huwelijk). Men kan niet zijn verlangens bevredigen op een andere wijze. Allah prijst diegenen die deze wetten gehoorzamen:  (Het zal de gelovigen welgaan, die in salaat deemoedig zijn, die geklets mijnden, die de zakat opbrengen, die hun schaamstreek kuis bewaren, behalve bij hun echtgenotes of slavinnen waarover zij beschikken , dan valt hun niets te verwijten.)  (23:1-6)

Allah, de Verhevene, moedigt moslims aan om te trouwen, omdat dit de Sunnah (leefwijze) van alle profeten en boodschappers was, moge Allah hen en degenen van hun huishouden veilig en beschermd laten zijn voor elk neerbuigend iets. Allah (I) zegt: (Wij hebben al voor jouw tijd gezanten gezonden en Wij hebben hun echtgenotes en nageslacht gegeven.)   (13:38)

De boodschapper van Allah (ﷺ‬) moedigde eveneens moslims aan om te trouwen en kinderen te krijgen. Ma'qel b. Yasaar (y) zei: "Een man kwam bij de boodschapper van Allah (ﷺ‬) en zei: 'O boodschapper van, Ik ga trouwen met een vrouw van hoge komaf een hoge status heeft en die ook rijk is, maar ze is onvruchtbaar. Zal ik met haar trouwen ? De boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei: 'Trouw de vriendelijke en vruchtbare vrouw, want ik zal opscheppen over (het grote aantal) mijn ummah ten opzichte van alle andere naties (op de dag der wederopstanding).'”   (Abu Dawood)

Islam heeft de moslims opgedragen om diegene meteen te helpen die wil trouwen. Abu Hurairah (y) vermeldt dat de boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei: 'als jullie benaderd worden door een man (met wiens manieren en Deen jullie tevreden zijn) laat hem dan trouwen, want als jullie dat niet doen, zullen Fitnah [verzoekingen en onmin] en het kwade de overhand krijgen.'   (Haakim)

Islam moedigt de wettelijke verzorgers aan om de zaken die het huwelijk betreffen, zo makkelijk mogelijk te maken. De boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei:  ‘Een teken van de Barakah [i.e. goedheid] in een vrouw, is gemak in haar verloving, mahr [bruidschat] en de bevalling.   (Haakim)

Islam gebiedt de moslims om te trouwen en geen armoe te vrezen. Allah (I) zegt: (En trouw met hen uit jullie midden die nog vrijgezel zijn en de rechtschapenen uit jullie slaven en slavinnen. Als zij arm zijn zal Allah hen door Zijn goedgunstigheid rijk maken. Allah is alomvattend en wetend [over de toestand van de mensen].)   (24:32)

De profeet (ﷺ‬) zei: ‘Allah zal zeker drie mensen helpen; de mujaahid [Moslim vechter] op het pad van Allah, degene die trouwt om zichzelf te beschermen en om eerzaamheid te zoeken en de slaaf die probeert zichzelf vrij te kopen.’   (Haakim)

Islam beveelt diegenen die het zich financieel niet kunnen veroorloven om eerzaam te leven. Allah (I) zegt: (En zij die geen manier vinden om te trouwen moeten kuis onthouding oefenen totdat Allah hen door Zijn goedgunstigheid rijk maakt.)   (24:33)

In Islam, wordt de jeugd bevolen om zo snel als mogelijk is te trouwen. De profeet (ﷺ‬) heeft ons geïnformeerd wat men moet doen om zijn verlangens te beteugelen als hij geen middelen heeft om te trouwen. Hij (ﷺ‬) zei: ‘O jongeren, wie ook maar van jullie het zich kan veroorloven om te trouwen, [financieel en fysiek] laat hem trouwen; want waarlijk het zorgt ervoor dat de blik neergeslagen wordt en het houdt iemand eerbaar en diegene die niet kan trouwen laat hem vasten want dat beschermt hem.’ (Bukhari)

De Qur’an heeft een voorbeeld gesteld voor de moslim jeugd als het gaat om hoe om te gaan met seksuele verlangens en hoe het te onderdrukken in het verhaal van Yousef (u). Allah (I) zegt: (En zij in wier huis hij was, probeerde hem te verleiden en zij sloot de deuren en zei: ‘kom maar hier, o jij.’ Hij zei: ‘Dat verhoede Allah, hij die mijn heer is heeft mij goed ondergebracht. De onrechtplegers zal het niet wel gaan. Maar zij begeerde hem en hij zou haar begeerd hebben als hij niet het bewijs van Zijn Heer gezien had. Zulks opdat Wij het kwaad en de gruwelijkheid van hem afwendden. Hij behoorde tot onze uitverkoren dienaren.)  (12:23-24)

Zelfs iemand die gevangen is en mishandeld, zou zich niet bezig moeten houden met onwettige relaties Allah (I) zegt: (Zij zei: ‘En dat is hij nu over wij jullie mij verwijten gemaakt hebben. Ik heb inderdaad geprobeerd hem te verleiden maar hij heeft weerstand geboden. Maar als hij niet doet wat ik van hem verlang dan zal hij gevangen gezet worden en een van de gekleineerden zijn.  Hij zei‘O mijn Rabb! De gevangenis is mij liever dan dat waartoe zij mij oproepen en als ﷻ‬ hun list niet van mij afwendt dan zal Ik mij tot hen aangetrokken voelen en tot de onwetenden behoren.)   (12:32-33)

…..  

 Stappen die in de Islam genomen zijn om de seksuele lusten te reguleren

Islam verbiedt alles wat iemand seksueel opwindt, -behalve datgene dat plaatsvindt tussen echtgenoten- vanwege de angst dat een mens iets zou doen dat onwettig is. De volgende handelingen worden in de islam doorgevoerd om te voorkomen dat men seksueel opgewonden zou kunnen raken. 

1. Het scheiden van de kinderen bij hun slaapplekken. De profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: 'Gebiedt je kinderen te bidden als ze 7 zijn en sla (een pedagogische tik) ze [als ze hun gebed niet verrichten] als ze 10 zijn en scheidt ze bij hun slaapplekken.' (Abu Dawood)

Dit is om te voorkomen dat ze seksueel opgewonden zouden raken, terwijl ze slapen.

Islam draagt de moslim vrouwen op om de hijab te dragen en niet zomaar tussen niet Mahram[7] mannen te zijn, op deze wijze kunnen ze hun eerbaarheid bewaren en voorkomen dat ze seksueel opgewonden raken.

Allah (I) zegt: (O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes, jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen iets van haar overkleding over zich heen naar beneden te laten hangen. Dat bevordert het best dat men haar herkent en niet lastig valt. En Allah is vergevend en barmhartig.)   (33:59)

Islam heeft het wel mogelijk gemaakt voor oudere vrouwen, die niet meer wensen te trouwen,  noch aantrekkelijk zijn voor anderen, om hun overkleding af te leggen.

Allah (I) zegt: (En voor de vrouwen die op leeftijd zijn en niet meer verwachten te trouwen is het geen overtreding als zij hun kleren afleggen maar dan zonder sieraad te vertonen, Maar als zij het nalaten is dat beter voor hen Allah is alhorend, alwetend.)   (24:60)

2. De blik neerslaan. De moslim wordt bevolen zijn/haar blik neer te slaan[8] en niet te kijken naar verboden dingen, uit angst dat een persoon gepassioneerd zou blijven kijken na de eerste blik, en zich dan dingen gaat voorstellen en dan uiteindelijke die onwettige dingen zou gaan doen.

Allah I zegt: (En zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren. Dat is zuiverder voor hen. Allah is welingelicht over wat zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is. En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of de zonen van hun broers of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen of slavinnen over wie zij beschikken of mannelijke volgelingen die geen geslachtsdrift meer hebben of de kinderen die nog niet op de schaamstreek van de vrouwen letten. En zij moeten niet met hun voeten stampen zodat men weet wat voor verborgen sieraad zij dragen. En wendt jullie berouwvol tot Allah, o gelovigen; misschien zal het jullie welgaan.)   (24:30-1)

Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, zei[9]: 'omdat overspel begint met het kijken, is het bevel om de blik neer te slaan belangrijker dan  het bevel om de edele delen te beschermen [i.e. de eerbaarheid] , omdat alles wat gebeurt, begint met wat men ziet, zoals een vuur start met wat vonken. Een onwettige blik, ontwikkelt zich tot een gedachte [in het hart] wat leidt tot een actie en uiteindelijk tot de zonde zelf. En daarom wordt er gezegd: 'Diegene die deze vier dingen beschermt, bewaart zijn Deen; zijn kijken, zijn gedachten, datgene wat hij zegt en wat hij doet.'

Iemand kan per ongeluk naar iets kijken, maar het is hem verboden om er een daaropvolgende keer bewust naar te kijken.

De profeet (ﷺ‬) zei tegen Ali (t): 'O Ali, kijk niet nog een keer en nog een keer. Je wordt niet bestraft voor de eerste keer kijken, maar wel voor de tweede keer kijken.'

Om te bewerkstelligen dat de moslims hun blik neerslaan, gaf de profeet (ﷺ‬) aan wat de beloning is als een moslim zijn blik neerslaat uit vrees voor Allah en hopend op Zijn beloning. Hij (ﷺ‬) zei: 'Een korte blik is als een vergiftigde pijl van Iblees; diegene die dat achterwege laat uit vrees voor Allah en om Zijn plezier te zoeken ontvange een beloning; zijn Iman [neemt toe], het plezier daarvan dat hij in zijn hart voelt.'   (Haakim)

3. Toestemming vragen voordat je bij iemand binnenkomt, om te voorkomen dat je iets ziet dat niet wettig voor je is. Allah (I) zegt: (Jullie die geloven! De slaven waarover jullie beschikken en zij uit jullie midden en zij uit jullie midden die nog niet de puberteit bereikt hebben, moeten aan jullie op drie tijden vragen of het gelegen komt; voor de salat van de dageraad, wanneer jullie op de middag je kleren aflegt en na de avondsalat, drie tijden namelijk waarop jullie ongekleed zijn. Het is voor jullie en voor hen geen overtreding als jullie daarna in en uit gaan. Zo verduidelijkt Allah voor jullie de tekenen; Allah is wetend en wijs.)   (24:58)

Allah (I) zegt: (En wanneer de kinderen uit jullie midden de puberteit bereikt hebben, dan moeten zij  vragen of het gelegen komt, zoals zij die ouder zijn dan zij. Zo verduidelijkt Allah voor jullie Zijn tekenen Allah is wetend en wijs.)   (24:59)

4. Islam verbiedt mannen om te lijken op vrouwen en vice versa. Ibn Abbas (y) heeft gezegd: 'De profeet van Allah (ﷺ‬) vervloekte mannen die vrouwen imiteerden en vrouwen die mannen imiteerden.'   (Bukhari)

5. Islam verbiedt om naar dingen te kijken die iemand seksueel opwinden, zoals een bepaald soort slechte foto’s  Abdurrahmaan b. Abi Sa'eed al-Khudri (t) zei dat zijn vader heeft gezegd dat de profeet (ﷺ‬) gezegd heeft: 'een man zou niet moeten kijken naar de privé delen van een andere man, en ook zou een vrouw niet moeten kijken naar die van een andere vrouw. Twee mannen zouden niet naakt samen onder 1 deken moeten liggen en twee vrouwen zouden niet naakt samen onder 1 deken moeten liggen’   (Muslim)

6. Luisteren naar dingen die iemand seksueel kunnen opwinden, zoals muziek. In het algemeen zet muziek aan tot slechte dingen en kan het de individu seksueel opwinden. De geleerden hadden gelijk toen zij zeiden dat: ‘Muziek leidt tot overspel.'[10]

7. De profeet (ﷺ‬) verbood het om je af te zonderen met een niet mahram vrouw. Want iemand kan ten prooi vallen aan zijn verlangens en overspel plegen met haar. De profeet (ﷺ‬) zei: 'Laat niet een van jullie zich zelf afzonderen met een niet mahram vrouw, want satan is de derde bij hen.'   (Ibn Hibban)

Vrije omgang tussen beide seksen is verboden in islam, want er zouden verboden relaties kunnen ontstaan en alles dat leidt tot hetgeen verboden is, is eveneens verboden.

Muhammad Qutb heeft gezegd in zijn boek 'Man between Materialism and Islam': 'Onschuldig de beide seksen samen naar school laten gaan, was een grote mythe die ontstond in het westen. Het was het moment dat het westen richting het secularisme aan het gaan was [ en haar idealen verloor] en het doel had om seksuele spanningen te behandelen, toen de sociologen en psychologen de voors en tegens van gezamenlijk leren presenteerden. Vervolgens drong het tot het westen door wat de gevolgen konden zijn van deze waarden. Psychiaters en Psychologen trokken hun eerdere meningen in en gaven aan dat ‘schuifelen’ [slow dancing], onschuldige feestjes, gemengde thee bijeenkomsten en picknicks, zelfs onder de supervisie van de ouders, kunnen leiden tot verlangens. Als deze verlangens onderdrukt worden vanwege sociale omstandigheden of verlegenheid, dan kunnen als gevolg hiervan mentale en nerveuze problemen, na de kalmte die men ervaren heeft tijdens deze gelegenheden.. In dit geval, grijpt de jeugdige naar twee dingen; of naar een plek te gaan waar hij dingen kan doen zonder dat zijn ouders op hem letten, of in een nerveuze geestestoestand blijven, wat zou kunnen leiden tot dit soort problemen. Dus wat is dat voor soort onschuldigheid, als het dit tot gevolg heeft ?’  

8. Islam verbiedt een vrouw om een andere vrouw te beschrijven aan haar echtgenoot om te voorkomen dat hij niet meer van zijn vrouw houdt hierna. Sommige eigenschappen die zijn vrouw hem vertelt over de ander kunnen hem bevallen die hem niet in zijn vrouw bevallen. Shaytaan kan hem zelfs uitdagen om deze vrouw op te zoeken. Abdullah b. Masood (t) zei dat de boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: 'Een vrouw zou niet bij een andere vrouw moeten zijn, om haar op deze wijze te kunnen beschrijven aan haar echtgenoot als was hij naar haar aan het kijken.'   (Abu Dawood)

9. Het is vrouwen verboden om hun huizen te verlaten terwijl ze geparfumeerd en ‘mooi gemaakt’ zijn, want dit zorgt ervoor dat mensen naar hen kijken, en dit zou  kunnen leiden tot het onwettige. Allah (I) heeft gezegd: (En blijft in jullie huizen en vertoont jullie niet opgesmukt als vroeger in de tijd van de onwetendheid. )   (33:33)

Het is haar ook verboden om op een zachte toon op een onderdanige manier te spreken, dit beschermt haar tegen zwakke mannen die overspel willen plegen. Een vrouw zou alleen tegen niet mahram mannen moeten praten als het nodig is, en als ze dat doet, moet ze niet spreken op een flirtende manier.[11]

Allah (I) zegt: (Als jullie Godvrezend zijn, wees dan niet bedeesd bij het spreken opdat niet iemand in wiens hart een ziekte is, begeerte kan krijgen. En spreekt op een behoorlijke manier.)   (33:32)

Allah (I) zegt: (En als jullie haar (de vrouwen van de profeet) iets om te gebruiken vraagt, vraagt haar dat dan vanachter een afscheiding Dat is reiner voor jullie harten en haar harten.)   (33:53)

Islam verbiedt naaktheid en het tentoonspreiden van de mooie dingen bij de vrouw. Allah (I) zegt: (O kinderen van Adam,! Wij hebben voor jullie kleding gemaakt om jullie schaamte te bedekken en kleding voor de sier. Maar de kleding van de godvrezendheid is beter. Dat behoort tot Allah’s tekenen; misschien zullen zij zich laten vermanen.)   (7:26)

Abu Hurairah (y) heeft gezegd dat de boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd:  'Er zijn twee soorten mensen die behoren tot het hellevuur, die ik nog niet heb gezien; mensen die zwepen hebben gelijk aan de oren van het vee, waarmee ze mensen slaan. En vrouwen die gekleed zijn en toch naakt; en wandelen op een verleidelijke wijze en niet Allah gehoorzamen. Hun hoofden zijn gelijk aan een ongelijke Bactrian bult van een kameel. Zij zullen niet het paradijs betreden, en de geur kan geroken worden van een grote afstand.'   (Muslim)

Islam verduidelijkt bij wie de vrouw haar haar etc. mag laten zien. Allah (I) zegt: (En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is. En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of de zonen van hun broers of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen of slavinnen over wie zij beschikken of mannelijke volgelingen die geen geslachtsdrift meer hebben of de kinderen die nog niet op de schaamstreek van de vrouwen letten. En zij moeten niet met hun voeten stampen zodat men weet wat voor verborgen sieraad zij dragen. En wendt jullie berouwvol tot Allah, o gelovigen; misschien zal het jullie welgaan.)   (24:31)

10. Islam gebiedt beide echtgenoten om elkaars seksuele verlangens te bevredigen wanneer een van de echtgenoten dat wil. Het is verboden voor een vrouw om haar man te weigeren als hij zijn seksuele verlangens wil bevredigen met haar; dit zou hem naar het slechte leiden. Hij zou naar een andere mogelijkheid kunnen zoeken of het zou kunnen leiden tot geestelijke problemen en beide zijn slecht voor de gezondheid. ...

De echtgenoot dient echter ook de verlangens van zijn vrouw te bevredigen om haar te beschermen tegen het slechte. Imam Ibn Hazm, moge Allah genade met hem hebben zei: ‘Het is een plicht van de man om gemeenschap te hebben met zijn vrouw, als ze weer rein is en als hij bij machte is; anders is hij een zondaar’.

Het bewijs zit in de woorden van Allah (I): (Wanneer zij zich gereinigd hebben, komt dan tot haar zoals Allah jullie bevolen heeft.)   (2:222)

Gezien de ernst van dit feit, kan de vrouw haar zaak bij de Shari'ah rechtbank voorleggen als de echtgenoot niet haar verlangens bevredigt- en zo nodig –kan ze haar recht vragen. Dit zorgt ervoor dat de maatschappij veilig blijft voor slechte dingen.

Diegenen die zouden willen dat het kwaad zich verspreidt in de gemeenschap, worden door Allah bedreigd met een verschrikkelijke straf. Hij (I) zegt: (Zij die graag zouden willen dat gruweldaad zich onder hen die geloven, verspreidt; voor hen is er een pijnlijke bestraffing in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals. Allah weet en jullie weten niet) (24:19)

Als dit de straf is voor degenen die het prettig vinden dat onwettige relaties vaak voorkomen (in de maatschappij) wat zal dan de straf zijn van diegenen die er mee bezig zijn en het verspreiden in diezelfde maatschappij ? 

 Het huwelijk in de islam

Sayyid Saabiq, moge Allah hem genadig zijn, zei in zijn boek 'Fiqh as-Sunnah'[12]: Islam heeft het vrijlaten van de seksuele verlangens niet gelegaliseerd behalve dan via het huwelijk, want Allah de Verhevene wilde de mens niet gelijk stellen met andere schepselen, die zonder kennis van zaken hun lusten bevredigen of dat de relatie met het vrouwelijk geslacht chaotisch zou zijn zonder regels.

Islam heeft een systeem ingesteld dat de eer en waardigheid van de mens beschermt. De relatie tussen man en vrouw bestaat alleen na de toestemming van beiden en als het huwelijk heeft plaatsgevonden met getuigen erbij, dan behoren de echtgenoten bij elkaar. Op deze manier komt er een goede en veilige relatie tot stand, het nageslacht wordt beschermd tegen het ‘afdwalen’ en blijft voortbestaan, en de vrouw wordt ook beschermd tegen het slechte. Islam heeft hiermee het hart van de familie bewaard, dat wordt gevoed door de moederlijke zorg en waarvoor wordt gezorgd door middel van vaderlijke affectie…..waarna de kinderen kunnen opgroeien in een goede omgeving. Dit is het systeem dat islam geaccepteerd heeft en wat alle andere uitgewist heeft.

Het is gepast om in het kort hier de stappen te noemen die genomen worden om een vrouw te trouwen.

 1e Stap: het kiezen van een vrouw

In islam is er een specifieke manier om een vrouw te kiezen, omdat het doel van een huwelijk in de islam niet alleen is om de seksuele verlangens te vervullen, maar het is een eerste stap op weg naar het vormen van een familie. Vanwege deze reden, zou een moslim een vrouw moeten kiezen met wie de familierelaties goed onderhouden kunnen worden. Dit kan alleen maar gebeuren als een man een vrome vrouw trouwt, die Allah vreest en haar plichten vervult, zonder andere aspecten te negeren, zoals het zich mooi maken voor haar.

Allah (I) zegt: (En trouw met hen uit jullie midden die nog vrijgezel zijn (i.e. een man die geen vrouw heeft en een vrouw die geen man heeft) en de rechtschapenen uit jullie slaven en slavinnen. Als zij arm zijn zal Allah hen door Zijn goedgunstigheid rijk maken. Allah is alomvattend en wetend [over de toestand van de mensen].)   (24:32)

De profeet  (ﷺ‬) verduidelijkte de dingen waarvoor iemand zou willen trouwen en zoals we hiervoor al aangaven, het belangrijkste hierin is taqwa en Deen.  Hij (ﷺ‬) zei:  'Een vrouw wordt getrouwd vanwege vier  redenen; vanwege haar vermogen, haar afstamming, haar schoonheid en haar Deen. Trouw vanwege haar Deen, moge je handen stoffig raken!'   (Bukhari) 

Islam is er op gericht om mannen klaar te stomen tot echtgenoten, die aan de beschrijving van de profeet (ﷺ‬) voldoen: 'De gelovigen met het meest complete en sterke imaan zijn diegenen die een goed karakter en goede manieren bezitten en de beste van jullie is de beste voor zijn familie.'   (Tirmidhi) 

Eveneens is de Islam er ook op gericht om vrouwen klaar te stomen tot echtgenotes, die aan de beschrijving van de profeet (ﷺ‬) voldoen. Hem werd gevraagd: 'Welke vrouwen zijn het best?

Hij zei: '[Zij is] degene die haar man pleziert als hij naar haar kijkt, hem gehoorzaamt als hij haar wat opdraagt[13], en hem niet ongehoorzaam is als hij haar roept [om zijn seksuele verlangens te bevredigen ] en hem helpt [zolang het niet met iets onwettigs is].’   (Nasa’ee) 

Islam wil de familie voorbereiden om een goed en behulpzaam element in de maatschappij te kunnen zijn. De profeet (ﷺ‬) zei: 'Moge Allah genade hebben met een man die zijn nachtgebeden heeft verricht en zijn vrouw wakker maakt, en als ze weigert wakker te worden, wat water op haar gezicht sprenkelt, en moge Allah genade hebben met een vrouw die haar nachtgebeden heeft verricht en haar man wakker maakt en als hij weigert wakker te worden, wat water op zijn gezicht sprenkelt (Ibn Khuzaimah) 

 2e Stap: Het kijken naar de vrouw[14]

Islam wil blijvende huwelijkse relaties opbouwen; een persoon zou een aantrekkelijke partner moeten zoeken die een goed karakter en goede manieren heeft, zodat beiden toegewijd zijn aan elkaar en de relatie. Daarom is het in de islam toegestaan voor beide echtelieden om voor het huwelijk elkaar te bekijken.

Een man kwam bij de profeet (ﷺ‬) en informeerde hem dat hij verloofd was met een vrouw van de Ansaar. Hij (ﷺ‬) zei tot hem 'Heb je naar haar gekeken?' Hij zei: 'Nee!' Toen zei de profeet (ﷺ‬) tot hem: 'Ga en kijk naar haar, want waarlijk er is iets (i.e. een defect) in de ogen van de Ansar [vrouwen].'   (Muslim)

De profeet (ﷺ‬) vermeldde  de wijsheid om een vrouw te bekijken voor wat betreft dit aspect. Anas (t) rapporteerde dat Al-Mughira b. Shu'bah (t) zichzelf verloofde met een vrouw en de profeet (ﷺ‬) zei tegen hem: 'Ga en kijk naar haar, want dit brengt jullie dichter bij elkaar.'   (Ibn Majah) 

De islamitische maatschappij is er een die veilig is en beschermd is tegen sociale problemen. Liefde en affectie, tussen man en vrouw, zijn normale gevoelens [in islam]. Zo lang als deze liefde puur, onschuldig en wettig is, zal islam deze erkennen.

Iemand zei tegen de profeet: 'O boodschapper van Allah! Ik heb een weesmeisje onder mijn hoede en twee mannen willen graag met haar trouwen. De een is rijk en de ander is arm. Wij vinden de rijke goed en zij vindt de arme goed… [aan wie zullen we haar ten huwelijk geven?]’ De boodschapper van Allah (e) zei: ‘niets is beter voor de mensen die van elkaar houden, dan het huwelijk.'   (Haakim)

Islam moedigt het aan om te bemiddelen voor een vrome man om te trouwen met een vrome vrouw die van elkaar houden.

Ibn Abbas (y) zei dat de man van Bareerah, moge Allah tevreden met haar zijn, -een salaaf genaamd Mugheeth- gewoon was huilend achter haar aan te lopen, terwijl er tranen van zijn baard af vielen. De profeet (ﷺ‬) zei tegen Abbas: 'O Abbas verbaast het je niet hoeveel Mugheeth van Bareerah houdt en hoeveel zij hem verafschuwt!' Hij zei toen tegen haar: 'Waarom ga je niet terug naar hem?' Zij vroeg hem: 'draag je me op dat te doen?' Hij (ﷺ‬) zei: 'Ik bemiddel alleen maar voor hem.' Zij zei: 'Ik heb geen behoefte aan hem.'   (Bukhari)

 Islam moedigt de mannelijke juridische beschermers/verantwoordelijken van de vrouwen aan om goede vrome echtgenoten te zoeken voor de vrouwen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, nadat deze vrouwen hun toestemming hebben gegeven, want de beschermer wil graag het beste voor diegenen die onder hem vallen.

Allah (I) zei: (En toen hij bij het water kwam [een bron] van Madyan vond hij daar een groep mannen die hun kudde te drinken gaven, en naast hen vond hij twee vrouwen die hun kudde bij zich hielden. Hij zei: 'Wat is er met jullie?' Zij zeiden: 'We kunnen nu niet onze kudde water geven, pas als de herders weg zijn. En onze vader is een heel oude man. En toen ging hij hun kudde water geven, ging terug naar de schaduw en zei, ‘mijn Rabb! Waarlijk ik heb nood aan datgene van het goede dat u mij wilt geven!' Toen kwam een van de twee vrouwen naar hem toe, verlegen. Zij zei: 'Waarlijk, mijn vader vraagt je of hij je een beloning mag geven voor het water geven van onze kudde.' Dus toen hij bij hem kwam en het hele verhaal vertelde , zei hij: 'Vrees niet. Jij bent ontsnapt aan de mensen die dhalimun [slechte mensen] zijn. Een van de twee vrouwen zei: 'O mijn vader! Neem hem in dienst! Waarlijk, de beste van mannen om in dienst te nemen , is de sterke en betrouwbare. Hij zei: 'Ik heb de intentie om een van mijn twee dochters aan jou ten huwelijk te geven, op de voorwaarde dat je acht jaar bij me in dienst komt; maar als je tien jaar vol maakt, dan is dat een geste van jouw kant. Maar ik wil het je niet moeilijk maken. Je zult, als Allah het wil vinden dat ik rechtvaardig ben.’ Hij [Musa] zei: 'Dat staat dan vast tussen jou en mij! Welke van de twee termijnen ik ook vervul, mij zal geen onrechtvaardigheid verweten kunnen worden en Allah is een getuige voor alles wat we zeggen!')   (28:23-28)

Salim b. Abdullah (y) zei dat hij gehoord had van Abdullah b. Umar (y) dat Umar b. al-Khattab (y) zei: 'Toen mijn dochter Hafsa b. Umar haar man Khunais b. Hudhaafah as-Sahmi verloor[15], ontmoette ik Uthman b. Affan (t) en stelde voor dat hij Hafsa zou trouwen, zeggend: 'Als je wilt, kan ik je Hafsa b. Umar aan je ten huwelijk geven.' Hierop zei hij,' Ik zal erover na denken.' Ik wachtte een paar dagen en toen zei hij tegen me, ik ben van mening dat ik nu niet zal trouwen , Toen ontmoette ik Abu Bakr (t).' en stelde voor dat hij Hafsa zou trouwen, zeggend: 'Als je wilt, kan ik je Hafsa b. Umar aan je ten huwelijk geven. Hij bleef stil en gaf me geen antwoord en ik werd bozer op hem dan ik op Uthman (t) was. Een paar dagen later, vroeg de boodschapper van Allah (ﷺ‬) om haar te mogen trouwen en ik liet haar met hem trouwen. Later, ontmoette ik Abu Bakr (t) en hij zei: 'was je boos op mij toen je hafsa met mij wilde laten trouwen en ik geen antwoord gaf?' Ik zei, 'ja.' Abu Bakr (t) zei, 'Er was niets dat mij verhinderde om je aanbod te accepteren, behalve dan dat de boodschapper van Allah (ﷺ‬) dit over Hafsa had aangestipt; en ik wilde niet het geheim van de boodschapper van Allah (ﷺ‬) openbaren, maar als hij [i.e. de profeet ﷺ‬] daar niet op ingegaan was, dan zou ik haar zeker geaccepteerd hebben.'   (Bukhari)

 3e stap: Het huwelijkscontract, mahr en huwelijksfeest

De pilaren en condities van het huwelijk:

1. Beide partijen accepteren en geven hun goedkeuring aan het huwelijk. De profeet (ﷺ‬) zei: 'De weduwe of gescheiden vrouw kan niet ten huwelijk worden gegeven als zij er niet in toestemt, en de maagd kan niet ten huwelijk worden gegeven totdat haar permissie is gevraagd.' De sahabah (y) zeiden: 'O boodschapper van Allah (ﷺ‬) hoe vragen we haar permissie?' Hij zei: 'als ze niets zegt.'   (Bukhari) 

Als een vrouw gedwongen wordt om met iemand te trouwen, heeft ze het recht om het huwelijk nietig te laten verklaren. Khansaa b. Khidam al-Ansaariyah vertelde de profeet (ﷺ‬) dat haar vader haar gedwongen had om met iemand te trouwen die ze niet mocht, waarop de profeet (ﷺ‬) het huwelijk nietig verklaarde.'   (Bukhari)

Deze voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen opdat het familieleven niet uit elkaar valt en het kwade niet wijdverspreid wordt [i.e. het bedriegen van de ander echtgenoot] als een van beide echtgenoten de ander niet meer ziet zitten.  

2. De wali (juridische verantwoordelijke voor de vrouw) is een noodzakelijke voorwaarde voor een geldig huwelijk. De profeet (ﷺ‬) zei: 'Er is geen huwelijk geldig, behalve als er een wali en twee getuigen zijn (om van het te sluiten huwelijk getuige te zijn). '   (Ibn Hibban) 

Deze maatregel wordt genomen opdat de banden tussen de familie(s) niet uiteengereten worden. Gewoonlijk, weet de wali meer en wil hij graag dat het diegenen goed gaat die onder zijn onder zijn hoede vallen. Hij wil graag een goede partner kiezen die de vrouw gelukkig zal maken en houden.  

In het geval dat de vrouw geen mahram heeft die haar wali kan zijn, of dat haar familie haar verhindert om een goede persoon te trouwen, dan wordt diegene die het land regeert, haar wali. De profeet (ﷺ‬) zei: 'Diegene die (het land) regeert is de wali van de vrouw die geen wali heeft.'

Ibn Abbas (t) zei over de uitleg van de ayah: (O jullie die geloven het is jullie niet toegestaan vrouwen tegen haar wil te erven en houdt haar niet tegen om iets van wat jullie aan haar gegeven te hebben, mee te nemen, behalve als zij een overduidelijke gruweldaad hebben begaan; En gaat vriendelijke met haar om, Als jullie een afkeer van haar hebben, dan zijn jullie misschien wel afkerig van iets waarin Allah toch veel goeds heeft gelegd.)   (4:19)

In de tijd van de jahiliyah, (i.e. onwetendheid) werden de broers van een man als hij stierf de rechtmatige erfgenamen van zijn vrouw; diegene van hen die wilde, kon met haar trouwen of ze konden haar verbieden om te trouwen met iemand anders, en daarom openbaarde Allah deze ayah.

3. Als beide partijen het met elkaar eens zijn, dan is de echtgenoot verplicht haar de mahr te geven. Allah (I) zegt: (Geeft de vrouwen haar bruidsgiften als een schenking, maar als zij jullie uit eigen beweging er iets van toestaan, gebruikt het dan met genoegen en voldoening .)   (4:4)

De Mahr (bruidschat) moet van een redelijke omvang zijn. De profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: ‘Een teken van de barakah bij een vrouw [i.e. goedheid], is gemak bij haar verloving, haar mahr en tijdens de bevalling [i.e. van het kind].   (Haakim)

Umar b. al-Khattab (t), de tweede kalief, zei: 'Maak de mahr van een vrouw niet hoog. Als het prijzenswaardig zou zijn (in dit leven) of een teken van vroomheid zou zijn, dan had de profeet van Allah (ﷺ‬) dit wel gedaan. Hij gaf geen van zijn dochters ten huwelijk voor meer dan twaalf Oqiyah[16].'   (Tirmidthi, Abu Dawood & Ibn Majah) 

Als er voorwaarden in het contract worden gezet, dan moeten ze vervuld worden en de man en vrouw moeten zich hier aan houden. De profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:  'De beste voorwaarden die men kan vervullen zijn die te maken hebben met het huwelijk. (Bukhari) 

Om het goede nieuws te verspreiden, nodigt men familie en vrienden uit voor een huwelijksmaaltijd. De bedoeling hierachter is om het huwelijk publiekelijk kenbaar te maken.

Anas b. Malik (t) heeft gezegd dat Abdurrahman b. Auf (t) vanuit Makkah naar Madinah kwam en de profeet (ﷺ‬) een broederschapsverbond sloot tussen hem en Sa'd b. ar-Rabi al-Ansari. Al-Ansari had twee vrouwen, dus hij stelde voor dat Abdurrahman de helft zou nemen, zowel van zijn vrouwen als van zijn eigendommen. Abdurrahman antwoordde: 'Moge Allah je zegenen met je vrouwen en je eigendommen. Wees zo vriendelijk om me de markt te wijzen.' En zo ging Abdurrahman naar de markt en verdiende wat gedroogde yoghurt en boter. Na een paar dagen zag de profeet (ﷺ‬) Abdurrahman met wat gele vlekken op zijn kleren en vroeg hem, 'Wat is dat, O Abdurrahman?' Hij antwoordde: 'Ik ben getrouwd met een vrouw van de Ansar.' De profeet (ﷺ‬) vroeg, 'Hoe veel Mahr (i.e. bruidschat) heb je haar gegeven?' Hij antwoordde: 'Het gewicht van een dadelpit in goud.' De profeet (ﷺ‬) zei: 'geef een walimah [huwelijksfeest] al is het maar met 1 schaap.'   (Bukhari) 

Men moet niet spilziek en extravagant zijn met dit feest. Allah (I) zei: (De verspillers zijn de broeders van de shayateen en de shaytaan is jegens zijn Rabb ondankbaar.)   (17:27)

Het is een verplichting voor diegene die uitgenodigd is voor het huwelijksfeest om te komen, behalve als er een goede reden is om niet te komen. De profeet (ﷺ‬) zei: 'Diegene die uitgenodigd zijn voor een huwelijksdiner moet komen.'(Bukhari) 

De gasten die het huwelijksdiner bezoeken zouden duah voor het paar moeten maken, zoals in de hadith van de profeet (ﷺ‬) staat:

اللهم اغْفِرْ لَهُمْ وارْحَمْهُم وبارِكْ لَهُمْ فيما رَزَقْتَهُم

Allaahummaghfir lahum warhamhom wa baarik lahom feemaa razaqtahom

'O Allah, vergeef hen, en heb erbarmen met hen, en zegen hen in datgene dat ﷻ‬ voor hen voorzien heeft.'   (Ibn Hibban) 

De gasten zouden ook Allah moeten aanroepen voor beide echtelieden, zeggend:  

بارَكَ اللهُ لَكَ وبارَك عَلَيْك وجَمَع بَيْنَكُما في خَيْر

Baarakal-laahu laka wa baaraka alaika wa jama’a bainakoma fee khair

'Moge Allah jullie beiden zegenen en jullie verenigen in goedheid.' (Haakim) 

De tamboerijn (duff, i.c. zonder ‘bellen’) en het zingen van onschuldige liedjes, ..., die zijn toegestaan voor vrouwen , ook weer om het huwelijk bekend te maken.

De profeet (ﷺ‬) zei tegen A'ishah (t) die een dame van de Ansaar hielp met het zich voorbereiden als bruid voor een man: 'O A'ishah! Heb je geen plezier gehad ? [gedurende de huwelijksceremonie] omdat de Ansaar van amusement houden.'   (Bukhari)

 Etiquette van de huwelijksnacht

Als de bruidegom en bruid elkaar voor de eerste keer als man en vrouw ontmoeten, is het de bruidegom aangeraden om zichzelf op een aangename wijze te presenteren, en lief met zijn vrouw te praten om op deze wijze een goede relatie tot stand te brengen en eventuele nerveusheid van de vrouw te laten verdwijnen.

Asmaa bint Yazeed b. as-Sakan, moge Allah tevreden met haar zijn , zei:  'Ik maakte A'ishah gereed voor de boodschapper van Allah (ﷺ‬) en riep hem toen; hij (ﷺ‬) kwam en zat naast haar. Een beker melk werd hem overhandigd, waarvan hij wat dronk en toen aan A'ishah gaf. Zij boog (verlegen met de situatie) haar hoofd. Asmaa' zei,  ‘Ik benaderde haar en zei tegen haar : “Pak het uit zijn (ﷺ‬) hand en drink ervan!” Toen pakte ze de beker en dronk ervan, De profeet (ﷺ‬) zei toen tegen haar, geef het aan je metgezel.' Asmaa zei, Ik zei: 'O boodschapper van Allah, pak het zelf, geef het dan aan mij met jouw hand.' Hij nam de beker en dronk ervan en gaf het toen aan mij.' Ik zat en draaide de beker rond zodat ik kon drinken van dezelfde plek waarvan de profeet (ﷺ‬) had gedronken. Hij zei toen: 'Geef het aan hen.' [i.e. de andere vrouwen die bij me waren] Zij zeiden: 'We hoeven niet!' De profeet (ﷺ‬) zei: 'wees niet tussen honger en leugens!' (Ibn Majah)

Het is ook van de sunnah als de bruidegom zijn hand op het voorhoofd van de vrouw plaatst en een duah doet, zoals in de hadith:

اللهُمّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرها وخَيْر ما جُبِلَتْ عليه وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرّ ما جُبِلت عليه

Allahumma innee as'aluka khairaha wa khair ma jobelat alaihi wa a’oothu beka min sharrehaa wa sharree ma jobelat alaihi

'O Allah! Ik zoek bij u het beste van deze vrouw en het beste uit haar karakter. O Allah! Ik zoek mijn toevlucht bij u om me te beschermen tegen al het slechte van deze vrouw en het slechte uit haar karakter.'   (Bukhari)

 Voorspel tussen de echtgenoten

Islam beschouwt het bevredigen van de seksuele verlangens als een natuurlijk instinct, dat op een goede manier zouden moeten worden vervuld volgens bepaalde regels. Het doel van het huwelijk is dat beide echtgenoten rust en spirituele stabiliteit vinden bij elkaar.

Allah (I) zegt: (En tot Zijn tekenen behoort dat Hij uit jullie eigen midden echtgenotes voor jullie geschapen heeft, om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken.)   (30:21)

Het  huwelijk wordt aangemoedigd, Jabir b. Abdullah (t) zei: 'Mijn vader stierf en liet (zeven of) negen meisjes na en ik trouwde een oudere vrouw. De boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei: 'O Jabir! Ben je net getrouwd?' Ik zei: 'Ja.' Hij zei: 'een maagd of een oudere vrouw?' Ik antwoordde: 'Een oudere vrouw.' Hij zei, waarom niet een maagd, zodat je met haar kunt spelen en zij met jou ? ' Ik zei: 'Abdullah [mijn vader] stierf en liet meisjes achter en ik wilde niet een meisje zoals hen trouwen, daarom trouwde ik met een oudere vrouw die voor hen kan zorgen.' Hierop zei hij: 'Moge Allah je zegenen.'   (Bukhari)

Voorspel met de echtgenoot is een belangrijke zaak, want dit laat de liefde, zorg en toewijding  toenemen, die men voor elkaar heeft

De boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei: Alles behalve de dhikr voor Allah is amusement en spel [i.e. vluchtig en niets waard] behalve vier dingen: het plezier maken van de man met zijn vrouw, het trainen van zijn paard, het boogschieten en het leren zwemmen.’   (Saheeh al-Jami as-Saghir)

Beide echtgenoten moeten zich mooi maken voor de ander. Ze moeten zich reinigen, parfum dragen en mooie kleren aandoen. Dit laat de liefde voor elkaar toenemen.

De profeet (ﷺ‬) zei:  'Allah is prachtig en houdt van schoonheid.'   (Muslim)

Nafi’, moge Allah genade met hem hebben zei dat Abdullah b. Umar (t) gewoon was om zich te parfumeren met pure Ood en Ood gemixed met kamfer, en zei: 'Dit is hoe de profeet (ﷺ‬) zichzelf parfumeerde.'   (Muslim)

A'ishah (t) zei: 'Ik was gewoon de profeet (ﷺ‬) met de beste parfums die hij bracht, te parfumeren, en zag de glans ervan op zijn hoofd en zijn baard.'   (Bukhari)

Ibn Abbas (t) zei: 'Ik maak me mooi voor mijn vrouw, zoals zij zichzelf mooi maakt voor mij. Ik vraag niet al mijn rechten van haar, want dan zou ik haar al haar rechten moeten geven, want Allah (I) zegt:

(Zij hebben rechten op hetzelfde (onderhoud) als waartoe zij in redelijkheid verplicht zijn, (gehoorzaamheid en respect) .) (2:228)

 Soorten voorspel tussen de echtgenoten

a. In het Bed

Elke echtgenoot is gerechtigd om compleet naakt voor de ander te zijn, en het is hen toegestaan naar elkaar te kijken met plezier. Bahz b. Hakeem levert over dat zijn vader zei dat diens grootvader (t) zei:

'O boodschapper van Allah! Op welke wijze moeten we onze privé delen bedekken?' De boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei: 'bedek je privé delen volledig[17] behalve voor je echtgenote of je slavin.' Hij vroeg toen aan de profeet (ﷺ‬): 'Wat als er meer mensen bij elkaar zijn op een plek?’ Hij zei: 'Als je het kunt voorkomen dat mensen haar zien, doe dat dan.' Ik vroeg toen: O boodschapper van Allah (ﷺ‬) en wat als een van ons alleen is?' Hij zei: 'men zou meer verlegen moeten zijn voor Allah dan voor de mensen.'   (Abu Dawood)  

Beide echtgenoten kunnen plezier met elkaar hebben op wat voor wijze ze ook maar willen, zolang de man zijn vrouw benadert op de juiste manier en plaats (i.e. de vagina).

Ibn Abbas (t) zei dat Umar b. al-Khattab (t) bij de profeet (ﷺ‬) kwam en zei: ‘O boodschapper van Allah! Ik ben geruïneerd!' De boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei: 'Wat heeft je vernietigd?' Hij zei: 'Ik heb mijn vrouw benaderd op een andere wijze vannacht.'[18] De boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei niets tegen hem en Allah openbaarde:

(Jullie vrouwen zijn een akker voor jullie, Komt dan tot jullie akker zoals jullie willen.)   (2:223)

De profeet (ﷺ‬) zei: 'Benader jullie vrouwen op elke wijze jullie maar willen, zolang als het in de vagina is en ze niet menstrueert.'   (Tirmidhi)

Deze hadith betekent niet dat de man weg moet blijven bij zijn vrouw en niet met haar eet of drinkt met haar als ze menstrueert. A'ishah (t) zei:

'Terwijl ik menstrueerde, dronk ik van uit een beker en de profeet (ﷺ‬) dronk van dezelfde plek waarvan ik had gedronken en ik at vlees van het bot en de profeet at van dezelfde plek (waarvan ik had gegeten).’

Men mag plezier hebben met zijn vrouw terwijl ze menstrueert, maar moet gemeenschap met haar vermijden. Anas b. Malik (t) zei: ‘Als een Joodse menstrueerde, dan wilde er niemand (van de Joden) met haar eten of drinken, en ze wilden haar niet benaderen als ze in hun huizen waren.’ De sahabah (y) vroegen de profeet (ﷺ‬) hierover en Allah openbaarde:

( Jullie vrouwen zijn een akker voor jullie, Komt dan tot jullie akker zoals jullie willen. En laat er iets aan voorafgaan voor jullie zelf. Vreest Allah en weet dat jullie hem zult ontmoeten. En verkondig het goede nieuws aan de gelovigen .) (2:223)

De profeet ﷺ‬ zei: 'geniet met je vrouwen, maar heb geen gemeenschap.'   (Muslim)

Toen de Joden dit hoorden, zeiden zij: 'Deze man wil verschillend van ons zijn op elk vlak!' Usaid b. Hudair en Abbaad b. Bishr informeerde de profeet (ﷺ‬) over wat de Joden hadden gezegd en zei: 'Moeten wij dan eigenlijk maar gemeenschap met onze vrouwen hebben terwijl ze menstrueren?' (Toen hij dit hoorde) werd de profeet (ﷺ‬) boos en de twee sahabah gingen weg. Iemand bracht wat melk als een geschenk voor de profeet (ﷺ‬) en hij riep ze terug, zodat de sahabah (y) niet zouden denken dat hij boos op ze was.'  (Muslim & Abu Dawood)

Jabir (t) zei, de Joden zeggen:: ‘Als een man zijn vrouw van achteren benadert (maar in de vagina) dan wordt het kind scheel geboren.' Dus Allah (Y) openbaarde het volgende vers:

(Jullie vrouwen zijn een akker voor jullie, Komt dan tot jullie akker zoals jullie willen.)   (2:223)

Jabir (t)zei toen: 'Als een man wenst, dan mag hij zijn vrouw benaderen op welke wijze hij wil zolang als hij haar maar in de vagina benadert .'   (Muslim)

Het is een Sunnah om de naam van Allah te benoemen, als een man zijn vrouw benadert en de duah te zeggen die in de volgende hadith staat:

'Als iemand zijn vrouw wenst te benaderen en dan zegt:

بِسْم الله اللّهُمَ جَنِّبْنَا الشَّيْطَان وجَنِّبْ الشّيْطانَ ما رَزَقْتَنَا

‘Bismillah, Allaahumma jannibnash-shaitan wa jannib ash-Shaitan ma razaqtana.’

'Ik begin met de naam van Allah…O Allah hou de shaytaan weg van ons en van datgene waarmee u ons voorziet.'  

Insjaa Allah als er een kind wordt geboren dan zal shaitaan hem nooit wat kunnen doen.'   (Bukhari)

Hij zou ook aan voorspel met zijn vrouw moeten doen, door haar aan te raken en te kussen om haar seksueel opgewonden te laten worden. Een man moet wachten tot zijn vrouw seksueel bevredigd is.

Anas (t) zei dat de boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei: 'Als een echtgenoot gemeenschap heeft met zijn vrouw, dan moet hij lief met haar zijn. Als hij eerder dan haar seksueel bevredigd is, dan moet hij wachten tot zij seksueel bevredigd is.' (Abu Ya’la)

Umar b. Abdul-Aziz heeft overgeleverd dat de profeet(ﷺ‬) gezegd heeft: 'Heb niet meteen gemeenschap met je vrouw. Wacht tot ze net zo seksueel opgewonden is als jij.' De man vroeg: O boodschapper van Allah! Wat kan ik doen [om dat te bereiken?] Hij (ﷺ‬) antwoordde: ‘Kus haar, raak haar aan, en probeer haar op te winden. Als je bemerkt dat ze net zo opgewonden is als jij, heb dan gemeenschap met haar.' (Al-Mughni)

Het is ook een sunnah om de ghusl te doen, of in ieder geval wuduh, zoals voor het gebed, als de man nogmaals gemeenschap met zijn vrouw wil hebben. De profeet (ﷺ‬) zei:

'Als een man gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw en dat nog een keer wil, en dan haar nog een keer wil benaderen, laat hem wuduh doen.' (Muslim)

Deze wijze van handelen is puur, meer hygiënisch en bevordert dat de persoon een sterkere seksuele drive en verlangen heeft.

b. Tijdens het badritueel

Voorspel met je vrouw is niet beperkt tot het bed. Een echtgenoot mag plezier hebben met zijn vrouw op elk moment, zolang privacy is gegarandeerd.

A'ishah (t) zei: 'De boodschapper van Allah (ﷺ‬) en ik wasten ons van dezelfde bak water. Hij (ﷺ‬) haastte zich om het water te pakken en ik zei tegen hem, “laat wat voor mij, laat wat voor mij !”  (Muslim)

c. In het huis

A'ishah (t) werd gevraagd: 'Wat deed de profeet van Allah (ﷺ‬) als hij het huis binnenkwam?' Zij zei: 'Hij gebruikte de Siwak, waarschijnlijk om zijn mond te reinigen om zijn familie te kussen en te omhelzen.' 

A'ishah (t) zei: 'De boodschapper van Allah (ﷺ‬) kuste een van zijn vrouwen en ging naar de moskee om zijn gebeden te verrichtten, en hij deed de wuduh.'   (Ahmed)

d. Buiten het huis

Zoals we eerder aangaven, is plezier met de echtgenote op alle tijden toegestaan, zolang volledige privacy is verzekerd. Niemand moet de man en vrouw zo samen zien.

A'ishah (t) zei: 'Toen ik nog jong was, voordat ik wat zwaarder werd, waren de boodschapper van Allah (ﷺ‬) en ik op een trip. Hij vroeg de sahabah (y) om voor hen uit te gaan en vroeg mij om met hem hard te lopen. Ik won de race. Hierna vroeg de boodschapper van Allah (ﷺ‬) me niet meer om met hem hard te lopen. Later, nadat ik zwaarder was geworden en vergeten was dat ik van hem gewonnen had, vroeg hij de sahabah, terwijl ik met hem op reis was, om voor ons uit te gaan. Hij vroeg toen of ik met hem wilde hardlopen, Ik zei: “O boodschapper van Allah! Hoe kan ik met je hardlopen terwijl ik dikker ben geworden?” Hij (ﷺ‬) zei: “Doe het maar.” We renden en hij won van mij. Hij (ﷺ‬) zei: “O A'ishah deze gewonnen [door mij] voor die gewonnen [van jou] !”.' (As-Silsilah as-Saheehah)

Het is absoluut niet toegestaan om huwelijkse geheimen tussen man en vrouw openbaar te maken of erover te praten.

De profeet (ﷺ‬) zegt: 'Het grootste verraad op de dag van wederopstanding  is dat van een man die zijn vrouw benadert en zij benadert hem…en hij vervult zijn verlangens met haar, en gaat dan de mensen vertellen wat hij met haar gedaan heeft.'   (Muslim)

Islam heeft verschillende rechten over de beide echtgenoten verdeeld, om zo het huwelijkse leven in stand te houden en de familie te beschermen.

 De rechten van de echtgenote op de echtgenoot

Het is afdoende om hier sommige verzen uit de Qur'an en profetische tradities aan te halen die de rechten van de echtgenote in de islam, uit leggen.

1. Allah (I) zegt: (En ga vriendelijk met haar om, als jullie een afkeer van haar hebben, dan zijn jullie misschien wel afkerig van iets waar Allah toch veel goeds in heeft gelegd.)   (4:19)

2. Allah (I) zegt: ( Zij hebben rechten op hetzelfde (onderhoud) als waartoe zij in redelijkheid verplicht zijn, (gehoorzaamheid en respect) maar de mannen hebben een positie boven haar (omdat zij in het onderhoud van de vrouw moeten voorzien) Allah is machtig en wijs.) (2:228)

3. De profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: 'De besten van jullie zij diegenen die goed voor hun familie zijn.'   (Ibn Majah)

4. Hakeem b. Mu'awiyah al-Qushairi zei dat zijn vader had gezegd: 'O boodschapper van Allah, wat is het recht van een van onze vrouwen op ons?' Hij zei: 'haar te voeden en te kleden zoals hij zichzelf voedt en kleedt. Sla haar niet in het gezicht, of zeg geen slechte en lelijke dingen tegen haar. Hij zou haar alleen maar alleen in het bed moeten laten  [en haar niet wegsturen naar een ander huis].'   (Abu Dawood)

5. De profeet (ﷺ‬) zei: 'De meeste gelovigen zijn het best gemanierd en de besten van jullie zijn het best voor hun familie.'  (Ibn Hibban)

6. De profeet (ﷺ‬) zei: Vrees Allah, en wees beducht voor Hem als het om vrouwen gaat. Jullie hebben ze genomen d.m.v. het recht (gegeven aan jullie) van Allah, en hebt ze benaderd met de woorden van Allah.[19] Ze zou niemand in je huis moeten toelaten, waarvan ze weet dat deze je niet bevalt, ongeacht of het een vrouw of man is. En als ze dat doen, sla haar dan (zachtjes, zonder ze pijn te doen). En zij (vrouwen) hebben rechten (op hun echtgenoten) (waar het het levensonderhoud aangaat)] gelijk aan die [van hun echtgenoten (waar het gehoorzaamheid en respect aangaat)] in het redelijke.' (Muslim) 

7. De profeet (ﷺ‬) zei: 'Laat een gelovige man niet een gelovige vrouw haten, want als hij een karaktertrek in haar haat, dan zou hij een andere aantrekkelijk [in haar] kunnen vinden.' (Muslim)

En alleen aan Allah behoort perfectie.

 De rechten van de man over zijn vrouw

1. Allah zegt over de vrome vrouwen: (De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat Allah hen dit opdraagt (i.e. hun kuisheid, het huis en de eigendommen van hun man).) (4:34)

2. A'ishah, moge Allah tevreden zijn met haar, zei: Ik vroeg de boodschapper van Allah (ﷺ‬):

'Wiens recht op de vrouw is het grootst?' Hij zei: 'het recht van haar man.' Ik vroeg toen: 'Wiens recht op de man is het grootst?' Hij zei: 'Het recht van zijn moeder.' (Haakim)

3. Husain b. Mehsen zei dat zijn tante van vaderskant had gezegd: Ik ging naar de boodschapper van Allah (ﷺ‬) en vroeg hem over een bepaalde zaak. Hierna vroeg hij (ﷺ‬) me: 'Heb je een echtgenoot?' Ik antwoordde bevestigend. Hij (ﷺ‬) vroeg: 'Hoe behandel jij hem?' Ik antwoordde: 'Ik doe mijn best om hem te dienen, tot ik niet meer kan.' Hij (ﷺ‬) zei: 'Verzorg hem, want hij is of jouw weg naar Jannah (het paradijs) of naar het vuur'.   (Haakim)

4. De profeet (ﷺ‬) zei: 'Als een vrouw (echtgenote) haar vijf dagelijkse gebeden verricht, de maand Ramadan vast, kuis is en zichzelf beschermt en haar echtgenoot gehoorzaamt, krijgt ze de keuze uit welke van de poorten van Jannah ze dan ook maar naar binnen wil gaan.'   (Ibn Hibban)

...

 De scheiding in de Islam

Islam beschouwt het huwelijk als een gezegend ritueel en vanwege deze reden is men er in de islam op gebrand om de relatie tussen de man en zijn vrouw. Allah beschrijft het huwelijkscontract als een  ‘sterk en stevig convenant’.

Hij (ﷻ‬) zegt: (En hoe kunnen jullie het nemen terwijl jullie al tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een solide overeenkomst aangegaan zijn?)   (4:21)

De woorden van de profeet (ﷺ‬) bevestigen dit standpunt ook. Hij zei: 'Hij is niet van ons, diegene die een echtgenote of slavin tegen haar man of meester opzet.' (Saheeh al-Jami as-Saghir)

Alhoewel het huwelijk gezegend is en heilig in de islam, is echtscheiding wettelijk toegestaan.

Als de huwelijkse relatie niet meer volgehouden kan worden, dan is een echtscheiding een alternatief, want het voorkomt dat het slechte zich verspreidt in de maatschappij, zoals een echtgenoot die zijn vrouw bedriegt en vice versa. Het voorkomt de ‘verandering’ van de afstamming, en de onderbreking van de erfenis en het slechte in de maatschappij. Scheiding is geregeld binnen strikte grenzen, zodat er geen misbruik van kan worden gemaakt door diegenen die weinig verstand van zaken hebben. De geleerden hebben uitgelegd dat scheiding onderworpen is aan de volgende regels:

1. Waajib (i.e. verplicht): Het is verplicht in de volgende gevallen:

a. Als de twee ‘arbiters’ (een van de familie van de vrouw en een van de familie van de man)   besluiten dat zij moeten scheiden.

Allah (Y) zegt: (En als jullie onmin tussen beiden vrezen, zendt dan een scheidsrechter van zijn mensen en een scheidsrechter van haar mensen, Als zij beiden het weer goed willen maken, dan zal Allah hen met elkaar verzoenen. Allah is alwetend en wel ingelicht 4:35)

b. Als de vrouw zich niet houdt aan de islamitische regels of niet kuis is. Dit geldt ook voor de echtgenoot, als de vrouw de scheiding wil van haar man als hij zich niet houdt aan de islamitische regels of niet kuis is.

c. Als de echtgenoot een eed uitspreekt dat hij geen seksuele betrekkingen zal hebben met zijn vrouw, en hij haar meer dan vier maanden niet benaderd heeft.

Allah (Y) zegt: (Voor hen die zweren zich van hun vrouwen te onthouden is er een wachttijd van vier maanden, maar als zij erop terugkomen, dan is Allah vergevend en barmhartig.)  (2:226)

Ibn Umar (t) heeft gezegd: 'Als de periode eindigt, dan moet de man of terugkeren naar zijn vrouw op een goede wijze of haar de scheiding geven zoals Allah heeft bevolen.'   (Bukhari)

2. Makrooh (i.e. afkeurenswaardig): Dit is de situatie van iemand die zonder reden van zijn vrouw scheidt. Dit is wat Shaytaan probeert te laten gebeuren, moge Allah hem vervloeken.

De profeet (ﷺ‬) zei: 'Iblis (Shaytaan) plaatst zijn troon boven het water en stuurt zijn troepen weg. Degene die hem het liefst is (van zijn troepen) is degene die het moeilijk maakt en de mens probeert te verleiden. Als dat gebeurt, dan zorgt Satan dat deze (van zijn troepen), dichter bij hem mag komen (uit eer en respect voor wat hij deed). Een van de leden van de troepen van Satan komt naar voren en rapporteert wat voor slechts hij gedaan heeft. Satan zegt dan: ‘je hebt niets gedaan!’ Dan komt er een ander naar voren en zegt: ‘ik ben niet bij deze man weggegaan tot ik hem liet scheiden van zijn vrouw.” Satan brengt hem dichter bij hem (uit respect en eer) zeggend: “Ja zeker, jij bent degene (die die eer verdient).' (Muslim)

3. Mubaah (i.e. wettig): Het is wettig als de vrouw een slecht karakter heeft, alhoewel men wel geduldig moet zijn met haar als hij een kind bij haar heeft.

4. Haram (i.e. verboden): Als de man van zijn vrouw scheidt gedurende de menstruatie of als ze rein is, na gemeenschap met haar gehad te hebben[20].

Allah (Y) zegt: (O Profeet (ﷺ‬)! Als jullie van de vrouwen scheiden, scheidt dan van hen met inachtneming van een wachtperiode, en bereken de periode nauwkeurig en vrees Allah jullie Rubb.) (65:1)

Ibn Umar (t) scheidde van zijn vrouw terwijl ze menstrueerde, dus Umar (t) vroeg de boodschapper (ﷺ‬) hierover en hij (ﷺ‬) zei: 'Beveel hem (je zoon) om haar terug te nemen en haar bij zich te houden tot ze weer rein is (van haar menstruatie) en wacht dan tot ze de volgende menstruatie heeft en daarna als hij haar wil houden, dan kan hij dat doen en als hij wenst, dan kan hij van haar scheiden voordat hij gemeenschap met haar zou hebben en dat is de voorgeschreven periode die Allah heeft vastgesteld voor de vrouw waarvan gescheiden zou moeten worden.' (Bukhari)

Khul'[21] in Islam

Als het huwelijkse leven niet is gebouwd op liefde, harmonie en vriendschap tussen man en vrouw, dan kan het een verschrikking worden. En in dit geval wordt het in de islam aanbevolen om geduldig te verdragen.

Allah (I) zegt: ( En ga vriendelijk met haar om, als jullie een afkeer van haar hebben, dan zijn jullie misschien wel afkerig van iets waar Allah toch veel goeds in heeft gelegd .)   (4:19)

Als de omstandigheden echt onverdraaglijk worden en de man kan zijn vrouw niet meer om zich heen dulden dan kan hij van haar scheiden (de Talaq) en als het de vrouw is die het huwelijk met haar man niet meer kan verdragen, dan kan zij de Khul' vragen. In dit geval, moet ze aan haar man de mahr (bruidschat) die aan haar bij de aanvang van het huwelijk is gegeven, teruggeven, waarna het huwelijk eindigt. Dit is een teken van de volledige rechtvaardigheid in de islam; De man gaf de mahr aan zijn vrouw en nam alle kosten van het huwelijk voor zijn rekening.

Allah (I) zegt: (De  scheiding geven mag twee keer, daarna moeten zij in redelijkheid teruggenomen worden of op een goede manier weggezonden worden. Het is jullie niet toegestaan iets te nemen van wat jullie haar gegeven hebben, behalve als beiden bang zijn Allah’s bepalingen niet te kunnen nakomen. Dan geldt dat waarmee zij zich loskoopt niet als overtreding voor hen beiden. Dat zijn Allah’s bepalingen: overtreedt ze niet. Wie  Allah’s bepalingen overtreden dat zijn de onrechtplegers.) (2:229)

Ibn Abbas (t) levert over dat de vrouw van Thabit b. Qais bij de profeet (ﷺ‬) kwam en zei: 'O boodschapper van Allah! Ik verwijt Thabit geen gebreken in zijn karakter en zijn Deen, maar als een moslim, haat ik het om me on-islamtisch te gaan gedragen (als ik bij hem blijf)." Hierop zei de boodschapper van Allah (ﷺ‬) tegen haar: 'Wil je hem de tuin terug geven die jouw echtgenoot je heeft gegeven als bruidschat [Mahr]?’ Ze zei: 'Ja.' Toen zei de profeet (ﷺ‬) tegen Thabit, 'O Thabit! Neem je tuin terug en scheidt van haar op dit moment..'  (Bukhari)

Het doel van de islam hiermee is om de eerbiedwaardigheid van de mens in stand te houden en de maatschappij tegen slechte dingen te beschermen. Als een vrouw blijft bij een man die ze niet wil of kan verdragen of als een man blijft bij een vrouw die hij niet wil of kan verdragen, dan kan dit leiden tot onwettige dingen bij een van hen (of beiden ), zeker als ze geen sterk imaan of taqwah hebben om hen te weerhouden van het doen van onwettige dingen:

Allah (I) zegt: (En als zij beiden scheiden dan zal Allah aan allebei voldoende van Zijn overvloed geven. Allah is alomvattend en wijs.)   (4:130)

 Het resultaat van seksuele vrijheid

Islam heeft overspel verboden, en het wordt beschouwd als een van de grootste zonden. Islam heeft ook alle dingen verboden die er naar toe zouden kunnen leiden.

Sayyid Qutb, moge Allah erbarmen met hem hebben, zei[22]: 'Islam wil het seksuele gedrag dat dieren vertonen, waarbij het niet eens interessant is wie met wie paart, elimineren bij de mens. Het is juist de bedoeling om langdurige relaties aan te knopen en een familie te stichten, niet een one-night-stand. Islam streeft er ook naar om tussen de beide seksen in het huwelijk een goede band op te bouwen op basis van gevoelens en emoties; een relatie waarin de harten, lichamen en gevoelens van de echtgenoten samensmelten. Zij leven een gezamenlijk leven en hebben dezelfde hoop en dezelfde pijn en zoeken samen naar een goede toekomst. In deze atmosfeer groeit de nieuwe generatie op, onder het toeziend oog van de beide ouders op een goede wijze.

Anderzijds, is er een zware straf voor overspel in islam, en het wordt beschreven als een beestachtige terugval, die alle goede doelen hierboven genoemd, wegvaagt en de mens verandert in een beest……. Het maakt een man dan niet meer uit of hij met de ene of de andere vrouw te maken krijgt en hetzelfde geldt voor een vrouw. Het enige dat dan nog belangrijk is , is om je seksuele verlangens te bevredigen. En zelfs als je wel de ene met de andere zou kunnen vergelijken in een relatie dan zal er niets goeds uit een dergelijke relatie voortkomen. Er zal ook geen goeds voor de maatschappij uit voortkomen. Ook werkelijk echte gevoelens doen er dan niet meer toe en dat zijn juist wel de dingen die er toe zouden moeten doen. Dit is het verschil tussen lusten, passie en waarachtige gevoelens. Velen maken geen verschil hiertussen of weten niet hoe dat te doen. Wat vaak gezien wordt als emotie, is in werkelijkheid dierlijk gedrag! Islam wil iemand niet weghouden van het uitdrukken van iemands gevoelens, en passie wordt ook niet gezien als slecht, maar islam wil alleen dat alles puur en rein is en vrijgemaakt van alle slechte aspecten. Overspel, ontucht en met name hoererij is op geen enkele wijze waardig en is ver verwijderd van echte gevoelens, emoties en ethisch gedrag en het gevoel echt bij iemand te horen in een veilige relatie. Islam beschouwt overspel, ontucht en hoererij als de ergste dingen in de maatschappij. Het haalt de mens naar beneden en stelt hem gelijk aan een dier. Bovendien zijn er vele diersoorten die een goed georganiseerd sociaal leven leiden, ver verwijderd van het soort problemen die ontstaan als gevolg van overspel in de menselijke maatschappij.'

Hieronder vindt u een lijst van sommige problemen die ontstaan als gevolg van overspel in een maatschappij; ondermeer:

1. Het zich verspreiden van dodelijke ziekten die niet alleen het individu schaden maar ook de maatschappij als geheel.   Allah (I) zegt: (En jullie mogen geen ontucht benaderen. Dat is iets gruwelijks en een slechte manier van doen.)   (17:32)

De boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei: 'O Muhajireen Ik zoek mijn toevlucht bij Allah, dat jullie zullen worden getest of getuigen zullen zijn van vijf zaken:

Onwettige seks zal aan het licht komen onder de mensen, door ziekten die voorheen niet voorkwamen onder hen.

Een volk zal niet bedrog plegen in het verkopen van goederen die afgewogen dienen te worden, behalve wanneer zij getroffen worden door hongersnood en droogte en gebrek aan voorzieningen met een heerser die hun onderdrukt.

Een volk zal er niet van weerhouden worden om de Zakah, te geven behalve als zij geen regen meer krijgen, en als het niet vanwege de dieren was, hadden ze niet (meer) regen gekregen .  

Een volk zal niet de eed met Allah verbreken en zijn boodschapper (ﷺ‬) behalve wanneer hun vijanden de overhand krijgen en van hen pakken waar zij voorheen bevelhebbers over waren.

Als de heersers niet leiden volgens het boek van Allah zijn hun pogingen niets meer dan het vechten en ruzie maken met anderen.   (Haakim) 

Slechte dingen doen, neemt de eerbiedwaardigheid en trots bij iemand weg, en verandert hem in een beest, wiens enige doel is om zijn lusten te bevredigen. Hij erft de armoede, omdat hij zijn geld alleen maar gebruikt voor slechte dingen. Het veroorzaakt onrust in dit leven en de kans op straf in het hiernamaals is erg groot. Het verkort ook iemands leven, slechte dingen doen is niet goed voor iemands gezondheid (denk aan s.o.a.’s etc.).

2. Onwettige kinderen, die niet weten wie hun vader (of soms moeder, bij het afstaan van het kind) is, hebben geen goede start in dit leven. Er wordt minder goed naar ze omgekeken, en vaak krijgen ze geen goede richtlijn mee voor het leven. Niemand behalve de eigen ouders, zijn beter toegerust (normaal gesproken) in het meegeven van die ouder-kind band, al opgroeiend kunnen deze kinderen dan de minachting en onverschilligheid van de maatschappij over zich heen krijgen. Anna Freud, geeft in haar boek Children without Families, aan dat de psychologische afwijkingen als gevolg daarvan bijna niet verholpen kunnen worden.

3. Psychologische afwijkingen: Onwettige seksuele relaties kunnen tot ontevredenheid, minderwaardigheidscomplexen en schuldgevoelens leiden, bij mensen die dit soort relaties onderhouden. Allah (I) zegt: (En tot Zijn tekenen behoort dat Hij uit jullie eigen midden echtgenotes voor jullie geschapen heeft, om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken.)  (30:21)

4. Seksuele vrijheid leidt tot morele corruptie in de maatschappij. Het is een algemeen bekend feit dat geld mensen aantrekt om slechte dingen te doen. Geld maakt het eveneens mogelijk voor een mens om alles wat hij wil te krijgen, zeker daar waar het gaat om plezier en bevrediging van verlangens. Zodat vervolgens diegenen die het geld niet hebben slechte dingen gaan doen om dat voor elkaar te krijgen wat ze willen hebben. (en diegenen die veel geld hebben zullen mensen vinden die voor geld slechte dingen willen doen en zo op deze wijze hun lusten bevredigd krijgen. Stelen, bedriegen, mishandelen, verkrachten, liegen, afpersing, alles is mogelijk. Het interesseert ze niet hoe men het geld of de dienst verkrijgt en wie ze ervoor pijn moeten doen. 

5. De straf van Allah daalt neer op de maatschappijen waar veel overspel en ontucht voorkomt.

De profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: 'Het zal goed gaan met mijn ummah zo lang als er geen onwettige kinderen verschijnen. Op het moment dat dit gebeurt, zal de straf van Allah dichtbij zijn.' (Ahmed & Saheeh at-Targhib wat-Tarhib)

We hebben in dit boekje wat punten gepresenteerd betreffende de islamitische visie op seks. We hopen dat dit boekje u kan helpen bij het begrijpen van dit belangrijke onderdeel van het menselijk leven, en de islamitische methode om dit te reguleren en te begeleiden zodat het beschouwd kan worden als  een daad van aanbidding, waardoor een moslim een beloning kan krijgen. We hopen ook dat dit boekje aanzet om meer over de islam te weten te willen komen over alles wat een moslim doet zowel in zijn privé leven maar ook publiekelijk. Als een moslim echt naar de beloning van Allah zoekt, dan zal deze beloning niet stoppen met zijn dood, maar zal hij ook na zijn dood beloning blijven krijgen.

De profeet (ﷺ‬) zei: 'Als de zoon van Adam sterft, dan eindigen al zijn daden behalve drie dingen: sadaqah jariyah (liefdadigheidsdaden), goede kennis die hij nalaat en een vroom kind dat duah doet naar Allah voor hem.'   (Muslim)

De profeet (ﷺ‬) zei:  'Diegene die de mensen oproept tot de leiding, krijgt de beloning die gelijk is aan diegenen die die leiding volgen, zonder dat hun beloning vermindert. Diegene die de mensen oproept om slechte dingen te doen, hij krijgt de zonde ‘bijgeschreven’ en ook de zonden van diegenen die hem in die zonde volgen, waarbij hun eigen zonden niet verminderd worden.'   (Muslim)

Een bewijs dat laat zien dat de islam samenhangt met alles, ongeacht hoe klein of groot het is kan gehaald worden uit de hadith van Salman (t), die zei:

De polytheisten zeiden tegen ons:  'We zien dat jullie vriend [i.e. de boodschapper van Allah ﷺ‬] jullie zelfs geleerd heeft hoe je je zou moeten ontlasten!' Salman zei: 'Ja! Natuurlijk, hij verbiedt ons om onszelf met de rechterhand te reinigen en dat we ons naar de Qiblah richten terwijl we ons ontlasten. Hij verbiedt ons om botten of mest te gebruiken om ons te reinigen. Hij zei ook: 'Laat niemand zich reinigen met minder dan drie stenen.'   (Muslim)

Dr. Hopkins, professor in Filosofie aan de Harvard University, schrijft in zijn boek “The Spirit of International Policy”: De ontwikkeling en vooruitgang van de islamitische landen is niet door van de westerse landen te imiteren, waar geclaimd wordt dat de religie zich niet met het dagelijkse leven van de individu zou mogen bemoeien, met wetten en een politiek systeem. De mens moet in de religie een bron van groei en voorspoed vinden. Soms vragen sommige mensen zich af, of de islam wel in staat is om nieuwe ideeën en onderwerpen te overzien, en die te integreren in het modern leven. Het antwoord hierop is: “Ja, islam is van binnen klaar om te groeien, of eigenlijk zou men kunnen zeggen, dat de islam beter is dan vele vergelijkbare systemen om te kunnen groeien. Niettemin, De moeilijkheid zit ‘m niet in de onmogelijkheid van de islamitische religie hierin, of vanwege het evt. gebrek aan middelen, maar meer in het gebrek aan motivatie om de regels in de islam te gebruiken. Ik meen werkelijk dat ik kan aangeven dat islam alle noodzakelijke elementen bevat voor succes”.'

Wat een prachtig manier van leven is islam! Het geeft leiding aan de mens gedurende elk fase van diens leven, en organiseert alle aspecten van dat leven! Een manier van leven met zulke kwaliteiten zou gewaardeerd moeten worden en er zou strikt aan vast gehouden moeten door alle moslims. En zij zouden alle mensen tot deze manier van leven moeten oproepen, zodat een ieder zijn leven vredig zou kunnen leiden.

Niet-Moslims zouden de islam moeten bestuderen, zonder vooroordelen. Zij zouden geïnformeerd moeten worden over alle voordelen en deugden, en prachtige aspecten. Islam is de sleutel tot goedheid en bevrijdt de maatschappij van de problemen die de mensheid tegenwoordig kent. Het probleem is dat vele moslims tegenwoordig niet meer de voorschriften van de islam toepassen in hun eigen leven, vanwege hun lusten en verlangens of voordelen die ze denken te kunnen behalen, waardoor men slechts bezig is met het materialistische leven, zelfs als dat zou betekenen dat je anderen zou moeten bedriegen. [1] i.e. te zeggen 'Subhanallah' meaning: Verheven als Allah is van elke imperfectie. (AM)

[2] i.e. te zeggen 'Allahu Akbar' meaning: Allah is de grootste. (AM)

[3] i.e. te zeggen: 'Alhamdulillah' meaning: 'All lof is voor Allah.' (AM)

[4] i.e. te zeggen 'Laa ilaaha illaa Allah': 'Er is geen god waardig om aanbidden te worden behalve Allah alleen. (AM)

[5] Een uitdrukking, gebruikt om afschuw aan te geven.  (AM)

[6] Manhaj at-Tarbiyah al-Islaamiyyah vol. 2, pg. 218-9

[7] i.e. de mannen met wie ze zou kunnen trouwen. (AM)

[8] Dit is van toepassing op zowel mannen als vrouwen. (AM)

[9] Al-Jawab al-Kafi leman sa'ala an ad-dawaa' ash-shafee (Het juiste antwoord voor diegene die een curatieve remedie vraagt) pg. 232

[10] Dit is het citaat van Fudail b. 'Iyaad, moge Allah erbarmen met hem hebben , en is verteld door Ibn Abid-Dunya en al-Baihaqi. (AM)

[11] Dit geldt ook voor mannen.  (AM)

[12] Vol. 2, pg. 7.

[13] Zij zou haar man moeten gehoorzamen zolang hij geen dingen van haar verlangt die onwettig zijn. (AM)

[14] Men zou het volgende in ogenschouw moeten nemen:

a. Het is onwettig voor een man om met een vrouw afgesloten te zijn van iedereen. De profeet (e) zei:

‘Hij die gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem zich niet afzonderen met een vrouw (vreemde) behalve als zij is vergezeld door een Mahram [mannelijke beschermer] ander zal Shaytaan de derde zijn.’   

(Ahmed)

b. Hij kijkt naar wat er gewoonlijk te zien is van de vrouw: gezicht, handen, voeten, etc.

c. Hij  moet echt geïnteresseerd zijn om met haar te willen trouwen

d. Hij moet met niemand spreken over de tekortkomingen van die vrouw. (AM)

[15] Hij was een van de sahabah van de boodschapper van Allah (ﷺ‬) en hij vocht in de slag bij Badr en overleed in Madinah. (AM)

[16] Een ‘Oqiyah’ is gelijk aan 40 zilveren Dirham. (AM)

[17] altijd. (AM)

[18] i.e. hij benaderde haar van achteren, maar wel in de vagina. (AM)

[19] De woorden van of Allah refereert aan het vers waarin Allah (I) zegt:

(…then marry of women as may be agreeable to you, two, or three, or four.)   (4:3) (AM)

[20] Het is ook verboden voor een man om van zijn vrouw te scheiden door de talaq drie keer uit te spreken in een gesrpek/situatie. (AM)

[21] Khul’ is het ontbinden van het huwelijk op verzoek van de vrouw, het wordt ook wel de onmiddelijke scheiding genoemd. (AM)

[22] Fee Dhilaal al-Qur'an (In de schaduw van de  Qur'an)