Wordt het geen tijd om moslim te worden ?

Beschrijving

Wordt het geen tijd om moslim te worden ?

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Wordt het geen tijd om moslim te worden ?

 Inleiding

Er zijn vele boeken geschreven over het islamitische geloof: sommige gaan heel diep op een onderwerp in, sommige gaan over algemeenheden. Dit boek ‘Goede nieuws’ verschilt van eerder samengestelde boeken; in plaats van aandacht te besteden aan de plichten van de moslim, zijn in dit boek de vele intrinsieke kwaliteiten van het islamitische geloof samengebundeld voor diegenen die er op gespind zijn om de waarheid over de islam te ontdekken.

Beschouw dit boekje als een ‘sleutel’ die je op een opwindende reis laat gaan om het islamitische geloof te onderzoeken. Ik geloof er sterk in dat als je de punten leest die gepresenteerd worden in dit boekje, je anders gaat denken over hetgeen je al wist van de islam.  Voordat we ingaan op de kwaliteiten van het islamitische geloof, is het extreem belangrijk voor een onderzoeker naar de waarheid om de volgende dingen in het achterhoofd te hebben:  

1.                       Heb een oprechte intentie; kijk niet naar islamitische leerstellingen met de intentie om fouten te ontmaskeren. Diegene die de waarheid zoekt, zal het vinden en zal er tevreden mee zijn. Allah de Verhevene zegt: “En wie Allah wil leiden, (voor diegene) verruimt Hij zijn borst voor de islam, en wie Hij wil laten afdwalen (voor diegene) vernauwt Hij zijn borst en laat (Hij) deze bedrukt zijn alsof hij naar de hemel probeert te klimmen Zo legt Allah de straf op aan diegenen die niet willen geloven.” (6:125)

2.                       Roep Allah in alle oprechtheid aan om je te leiden naar de waarheid. Allah de Verhevene, zegt: “De mensen behoorden tot één gemeenschap, waarna Allah profeten zond als verkondigers van de verheugende Tijdingen en als waarschuwers. En Hij zond met hen het boek neer met de Waarheid, om tussen de mensen te oordelen over datgene waarover zij (van mening) verschilden. En alleen degenen aan wie het was gegeven verschilden daarover (van mening) nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen. (Dit) uit onderlinge afgunst. Vervolgens leidde Allah met Zijn toestemming degenen die geloofden naar de Waarheid van datgene waarover zij (van mening) verschilden. En Allah leidt wie Hij wil, naar het rechte Pad.” (2:213)

3.                       Negeer vooroordelen en alle vooropgestelde meningen. Men zou niet anderen beslissingen moeten laten nemen voor hem of haarzelf. En hetzelfde geldt voor het kiezen van een geloof. Allah de Verhevene zegt: “En wanneer tot hen gezegd wordt “Volg wat Allah heeft neergezonden”, zeggen zij: Nee! Wij volgen datgene waarop wij onze voorvaderen aantroffen”. Zelfs als hun voorvaderen niets begrepen en ook niet recht geleid waren ?” (2:170)

De onderzoeker moet zich ervan bewust zijn dat de islam geen Arabisch geloof is. Het is een wereldwijde religie die de hele mensheid kan aannemen. Er zijn geen vooroordelen of racisme in Islam. Een ieder die hierin gelooft is een moslim. En diegene die niet naar deze regels leeft, is geen moslim, zelfs als hij van nobele afkomst is.

De sociale opbouw van de vroege islamitische gemeenschap werpt een licht op dit uitgangspunt want vele van de metgezellen van de profeet saws kwamen van diverse achtergronden. Echter ondanks dat, werden ze niet slecht behandeld of niet gerespecteerd ; in tegendeel, hen werd volledige en complete gelijkheid gegeven ten opzichte van de nobelen uit de gemeenschap. Onder de bekende metgezellen waren:

1.                       Bilal, die de muezzin was van de vijf dagelijkse gebeden, en uit Abyssinië kwam[1],

2.                       Suhaib die een vrijgelaten slaaf was van Romeinse achtergrond,

3.                       Salman die een Perzische achtergrond had.

Islam is niet een religie die slechts bij Mekkah en Medina hoort of tot het Arabisch schiereiland. Integendeel, elk land dat de islamitische wet hooghoudt kan omschreven worden als een islamitisch land, zelfs als het in het midden van Afrika of Azië ligt.

Het is belangrijk om te zien dat vele moslims tegenwoordig dingen kunnen doen of een bepaald geloof kunnen uitdragen, die feitelijk vreemd aan islam zijn! Deze praktijken hebben een vernietigende rol gespeeld in het troebel maken van de ware islam, en hebben vele mensen van de islam weggehouden.[2]

Er is een simpele regel, waarmee men kan zien of een actie in overeenstemming is met de islamitische regels of niet. Als een handeling , waar het over gaat:

a.                        Strijdig is met de natuurlijk dispositie van de mens,

b.                       In tegenstelling is met gezond verstand en intellect,

c.                        Simpelweg verstandige mensen tegen de borst stuit,

…dan zijn dat de tekenen dat de handeling in kwestie wezensvreemd is aan de islamitische leerstellingen! Vervolgens kan er verdere uitleg worden gevraagd bij diegenen die grondige kennis van de islam hebben.

Islam leert ons dat er slechts Een God is. Het draagt de beste ethiek en manieren uit en is een complete wijze van leven.

In realiteit, is er een fluctuatie bij de moslims in hun toewijding aan hun geloof; er zijn er die zeer toegewijd zijn en er zijn er die dat minder zijn. Allah verduidelijkt dit in de Quran : “Vervolgens lieten Wij degenen die Wij hebben uitverkoren onder Onze dienaren het Boek erven. Onder hen zijn er (sommigen) die zichzelf onrecht hebben aangedaan, en onder hen zijn er (sommigen) die zich beperken tot (het verrichten van) de benodigde daden (om het paradijs binnen te gaan), en onder hen zijn er (sommigen) die (anderen) zijn voorgegaan in (het verrichten van ) het goede, met de Toestemming van Allah. Dat is de grote Gunst: (35:32)

Je zou altijd de feiten moeten halen over islam van de juiste bronnen. Men kan niet afgaan op bevooroordeelde bronnen zoals de media en dit als ware, goede bronnen van islamitische kennis zien. Diegene die wil leren over de islam zou waarheidsgetrouw moeten willen zijn en de moed hebben om het te benaderen vanuit de echte bronnen. De profeet saws, (vrede zij met hem) zei in een hadith (overgeleverde traditie): “Ik heb twee dingen nagelaten, als jullie daaraan vasthouden, dan zullen jullie na mij niet verloren zijn: het boek van Allah en mijn sunnah (de profetische tradities en wijze van leven).”

Dit gezegd hebbende, is het natuurlijk heel normaal dat elk individu zoekt naar hetgeen hem of haar het best past, dus het kiezen van een geloof dat appelleert aan het algemeen verstand zou iets moeten zijn waar een persoon ook naar zou moeten streven.  Wat we in dit boekje zullen presenteren, zijn de basis uitgangspunten van het islamitische geloof.

Uiteindelijk, zul je zelf de keuze moeten maken, een keuze die zijn impact heeft op je leven in deze wereld en het volgende leven, omdat wij geloven dat er leven is na de dood, waarin men of leeft in eeuwige heerlijkheid of in eeuwige verdoemenis. Allah de Verheven zegt: “En zo openbaarden Wij aan jou (o Mohammed) een Arabische Koran, zodat jij (de inwoners van) de moeder van de steden (d.w.z. Mekkah) en diegenen daaromheen zult waarschuwen. En (zodat jij hen ook) zult waarschuwen voor de Dag van de Verzameling waarover geen twijfel bestaat. Een groep bevindt zich (op die Dag) in het Paradijs en een groep bevindt zich in het laaiende Vuur.” (42:7)

Ik bid tot Allah dat al wie dit leest, geleid zal worden naar de waarheid over de islam.  Ameen!

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha


 Wat Is Islam?

Islam is afkomstig van de wortel van het woord ‘sa-la-ma’ dat in het Arabisch refereert aan overgave; dus Islam betekent overgave aan Allah alleen, en geen enkele partners toekennen in de aanbidding naast Hem. Het islamitische geloof is de schakel tussen een individu en Allah.[3]

Een moslim is zich altijd bewust van Allah gedurende de dag en nacht, De vijf dagelijkse gebeden zijn bedoeld om de relatie tussen Allah en de mens te behouden. Het gehele leven van de moslim is vervlochten met en van Allah. Allah de Verhevene zegt:"Zeg (o Mohamed) Voorwaar, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer van de werelden.” (6:162)

 De eigenschappen van het islamitische geloof

Voor een moslim, is de islam de laatste van de hemelse religies die een goddelijke link heeft. Een van de leerstellingen van de islam is het strikt vasthouden aan het echte monotheïsme. Voor een moslim zijn er geen andere partners naast Allah. Allah, de Verhevene zegt:”En wie een andere godsdienst dan de islam (overgave)  zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.” (3:85)

Omdat het meer dan een gewoon  geloof of religie is, wordt de islam ook wel  “Deen” genoemd, dat zoveel betekent als een manier van leven. Het heeft alle oplossingen voor de problemen van de mensheid en is toepasbaar in alle tijden en op alle plekken. Met dank aan de holistische wijze van het islamitische leven, bevat de islam bepaalde eigenschappen die het anders maakt dan elke andere religie. We zullen er een paar in het kort de revue laten passeren.

  Het past bij de natuurlijke gesteldheid van de mens.

Islam doet een beroep op het gezonde verstand van de mens; want hij is geprogrammeerd met het geloof in de Eenheid van Allah. Als je je omgeving eens goed bekijkt en overdenkt, zul je het duidelijke bewijs zien dat dit aangeboren geloof ondersteunt. Allah de Verhevene, zegt: “Wend daarom jouw gezicht tot de godsdienst als een Hanief, de (natuurlijke) Aanleg van Allah waarin Hij de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah is niet te veranderen. Dat is de rechte godsdienst, maar de meeste mensen weten (het) niet.” (30:30)

Iemand’s gemeenschap of opvoeding kan ervoor zorgen dat men het contact verliest met deze natuurlijke aanleg en dat kan er weer toe leiden dat hij anderen naast Allah (de Ene en Enige God) zal aanbidden. De profeet saws heeft gezegd “Elke pasgeborene is in de staat van Fitrah (i.e. een onveranderde natuurlijke dispositie) maar zijn ouders maken hem een Jood, Christen of Magian.”

 Islam is de religie van monotheïsme en oprechtheid.  

Islam leidt naar de aanbidding van Allah alleen en het zorgt voor een directe relatie tussen Allah en Zijn slaven. Deze relatie schrijft voor dat men te allen tijde zich tot Allah wendt en dat men berouw bij Hem zoekt. Islam heeft alle voorafgaande en veranderde spirituele systemen afgeschaft, waar hulp werd gezocht van tussenpersonen om Allah te kunnen bereiken. Dit wordt duidelijk uit Allah’s woorden in de Quran, waar Hij de polytheïsten berispt voor het hebben van andere goden als tussenpersonen. Hij zegt: “Weet dat de zuivere godsdienst alleen aan Allah toebehoort. En degenen die naast Hem helpers nemen, (zeggende): “Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons nader tot Allah zullen brengen.”Waarlijk Allah zal tussen hen oordelen over datgene waarover zij (van mening) verschilden. Voorwaar Allah leidt degene die een ongelovige leugenaar is, niet.” (39:3)

Islam houdt strak vast aan de pure vorm van het monotheïsme . De ‘sjahadah’[4] de sleutel waarmee men tot de Islam toetreedt. Op basis hiervan, heeft Allah alle schepselen geschapen en de hemelen en de hel. Alle profeten en boodschappers predikten dit intrinsieke geloof  van de profeet Noah tot en met de profeet Muhammad, moge Allah hen allen prijzen. Allah de Verhevene zegt: “En Wij hebben voor jou (o Mohamed) geen boodschapper gestuurd , of Wij openbaarden aan hem dat er waarlijk geen god is dan ik (Allah) . Aanbid mij daarom.” (21:25)

 De geloofsgetuigenis houdt in:

a.                        Geloven dat Allah rechtstreeks aanbeden moet worden, zonder tussenpersonen. Hij heeft geen partners, vrouwen of kinderen. Allah de Verhevene zegt: “Dat is Allah, jullie Heer. Er is geen god dan Hij, de Schepper van alle zaken. Dus aanbid (alleen) Hem. En Hij is de Zaakwaarnemer over alle zaken.” (6:102)

b.                       Geloven dat Allah de enige Schepper is van alles wat bestaat. Hij is degene die voorzieningen geeft, het leven geeft en weer wegneemt, als Hij wil. Allah de Verhevene zegt: “Hij is de Levende. Er is geen god dan Hij. Dus roep (alleen) Hem aan, terwijl jullie de godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden. Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden.” (40:65)

c.                        Dat Allah’s namen en attributen Hem toebehoren en Zijn absolute perfectie aangeven. Allah de Verhevene, zegt: “De Stichter van de hemelen en de aarde. Hij heeft uit jullie zelf echtgenotes voor jullie gemaakt en uit het vee paren. Hij schept jullie daarin (d.w.z. in de baarmoeders). Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende.” (42:11)

 Dienstbaarheid.

Allah heeft de schepping slechts gemaakt om Hem te aanbidden. Hij zegt: “En Ik (Allah) heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.” (51:56)

De behoefte om te aanbidden en zich tot Allah te wenden is een aangeboren behoefte diep van binnen bij de mens: zoals het lichaam voedsel en drinken nodig heeft om in leven te blijven; zo heeft de ziel behoefte aan spirituele voeding! Dit is duidelijk aanwezig bij elke mens, niemand uitgezonderd.

Van de tijd van de profeet Adam tot de tijd van de profeet Noah, moge Allah hen beiden prijzen, waren de mensen alleen Allah aan het aanbidden. Polytheïsme kwam voor het eerst voor onder de mensen van Noah. Vanaf toen, aanbaden de mensen een veelheid aan afgoden, variërend van bomen, dieren tot zelfs natuurverschijnselen.

De profeet was gezonden om de mensen te leiden naar het pure geloof in de Eenheid van Allah. Dit geloof stabiliseert de mensen in hun fysieke en spirituele levens. Allah, de Verhevene, zegt: “Heb jij degene gezien die zijn begeerte als god heeft genomen? En Allah heeft hem met Kennis (die Hij bezit) laten afdwalen en Hij heeft Zijn gehoor en hart verzegeld, en Hij heeft op zijn ogen een bedekking geplaatst. Wie kan hem dan (nog) leiden na Allah? Trekken jullie er dan geen lering uit ?” (45:23)

Strikt monotheïsme is een kwaliteit die exclusief is voor islam. Andere religies die het monotheïsme preken zijn niet echt monotheïstisch (meer). Onder de Joden waren er die Ezra aanbaden, en hem verhieven tot de status van een god, en in het Christendom, aanbidden de christenen Jezus, moge Allah hem prijzen, die door hen ook verheven is tot de status van een god.  Allah, de Verhevene, zegt: “Voorwaar, degenen die jullie naast Allah aanroepen zijn dienaren, net zoals jullie. Roep hen dan aan en laat hen jullie (smeekbeden) verhoren, als jullie waarachtig zijn.” (7:194)

 Islam is een rationele religie die respect predikt.

De leerstellingen van de Quran spreken het verstand van iemand aan en moedigen iemand aan om dit te gebruiken. Er zijn vele verzen in de Quran die zeggen: “Begrijpen jullie niet?”, “Denken jullie niet na?”, “Overpeinzen jullie niet?”, “Weten jullie niet?”, “Zijn jullie je er niet van bewust van?” Al deze verzen moedigen aan om te onderzoeken en je intellect te gebruiken en je gezonde verstand.  Allah de Verhevene, zegt: “Voorwaar, in de hemelen en op de aarde bevinden zich zeker tekenen voor de gelovigen. …..En in jullie schepping en (in de schepping) van ieder schepsel dat zich (op aarde) voortbeweegt, bevinden zich tekenen voor een volk dat overtuigd is. …..En de afwisseling van de nacht en de dag en wat Allah aan levensonderhoud uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde na haar dood tot leven brengt, en het van richting veranderen van de winden, zijn tekenen voor een volk dat nadenkt.” (45:3-5)

De gebieden waarin het verstand een belangrijke rol speelt zijn de zaken die we kunnen bevatten die van fysieke/natuurkundige aard zijn.

Waar het gaat om de wereld van het onzichtbare die niet waargenomen kan worden door onze zintuigen, kunnen we ons simpelweg overgeven aan wat Allah daarover heeft gezegd in Zijn Boek. Allah de Verhevene zegt: [Hij is] de Alwetende over het onwaarneembare, En Hij maakt het onwaarneembare van Hem aan niemand zichtbaar.” (72:26)

De leerstellingen van de islam kunnen rationeel worden bewezen als zijnde correct, en de waarde ervan kan duidelijk worden waargenomen. Het algemene thema van elk gebod en verbod binnen de islamitische regelgeving is dat het ons brengt wat goed voor ons is en dat het ons ver houdt van wat ons schaadt.

 De leerstellingen van de islam zijn goddelijk.

De religieuze aspecten, daden van aanbidding, ethische regels, en de rechten voor elk individu, zijn goddelijk vastgelegd.[5] Zij zijn niet aan verandering onderhevig. Allah de Verhevene, zegt: [De quran] is een neerzending van de Heer van de Werelden.” (56:80)

Het is geen ‘man-made’ religie die gevoelig is voor verandering en vergissingen en kan ook niet beïnvloed worden door elementen van buitenaf. De islam is geopenbaard door een continue ononderbroken keten van Allah. De Quran is opgeschreven en is uit het hoofd geleerd door vele mensen en door alle tijden heen. Allah, de Verhevene, zegt: “Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de eenheid van Allah)?.” (5:50)

Islam is de enige religie die bewaard is gebleven in zijn oorspronkelijke en perfecte vorm.

 De bronnen  van het islamitisch recht zijn de volgende:

a.                       Quran: Dit is het geopenbaarde woord van Allah. Het werd geopenbaard aan de profeet Muhammad saws.  Het blijft in zijn oorspronkelijke vorm. Moslims hebben een monumentale inspanning verricht om het Woord van Allah uit het hoofd te leren en door te geven van generatie op generatie. Dit is gedeeltelijk vanwege de aanmoediging van de profeet saws, die gezegd heeft: “De beste van jullie zijn degenen die de quran van buiten leren en dit aan anderen leren.” (Bukhari)

Uit het hoofd leren en lezen van de Quran is een vorm van aanbidding. De profeet saws heeft ons geïnformeerd dat een ieder die een vers reciteert van de Quran een beloning ontvangt voor elke individuele letter van de Quran die wordt gereciteerd.[6]

b.                       Sunnah (Profetische overleveringen)[7]. Dit is de tweede bron van islamitisch recht. Het is bewaard gebleven en blijft in zijn perfecte vorm. Geleerden hebben de vele ketens van de overlevering doorgespit en zo de sterke van de zwakke hadith onderscheiden. Een hadith die in de categorie “authentiek” of “goed” valt, wordt geaccepteerd; in tegenstelling tot een die als “zwak” wordt gezien, deze wordt verworpen.

 Islam is een wereldwijde religie.

Islam is een wereldwijde boodschap; het is toepasbaar voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond, etniciteit, huidskleur, of taal, het is dus voor alle mensen en voor alle tijden. Diegene die gelooft dat Allah zijn God is en dat Muhammad de boodschapper van Allah is en dat islam zijn geloof is, dezen worden gezien als moslims. Er zijn geen speciale procedures of examens of speciale inauguratie riten die afgerond dienen te worden door iemand om moslim te worden!

Islam is anders dan voorgaande religies, die werden geopenbaard aan specifieke naties. Bijvoorbeeld, de profeet Mozes as, deze preekte alleen tot zijn eigen mensen, en hetzelfde deed de profeet Jezus as. Hun boodschappen waren niet bedoeld om voor de hele wereld te zijn. Allah de Verhevene, zegt: “En Wij gaven Moesa het boek en maakten dit als Leiding voor de kinderen van Israel (zeggende): “Neem geen zaakwaarnemer naast Mij” (17:2)

Toen de kinderen van Israel van het rechte pad afweken na de profeet Mozes, zond Allah hen de profeet Jezus om hen weer naar het rechte pad te leiden, Allah de Verhevene zegt“En Wij hebben over hun harten sluiers geplaatst, dus begrijpen zij het (de quran) niet . En Wij hebben doofheid in hun oren geplaatst. En wanneer jij jouw Heer in de quran,als enige gedenkt, dan keren zij hun rug toe, (d.w.z. weglopen) terwijl zij er een afkeer van hebben.” (17:46)

Na een periode waarin er geen profeet was gezonden na de Jezus, zond Allah Muhammad, moge Allah hem prijzen. Hij werd gezonden zowel naar de mens als de djinn[8] en zijn boodschap was de laatste boodschap voor de mensheid. Allah de Verhevene zegt: “Gezegend is Degene Die de Onderscheider (d.w.z. de quran) heeft neer gezonden aan Zijn dienaar (Muhammad), opdat hij een waarschuwer voor de werelden zal zijn.” (25:1)

Ook al is islam een wereldwijde boodschap, niemand wordt gedwongen deze te accepteren. Elke persoon heeft het recht om zijn of haar eigen pad in het leven te kiezen. Allah de Verhevene, zegt: “En zeg: De Waarheid is (afkomstig) van jullie Heer. En wie wil kan (ervoor kiezen om) niet (te) geloven. Waarlijk, Wij hebben voor de onrechtplegers een Vuur gereedgemaakt, waarvan de muren (van vuur) hen zullen omgeven. En als zij om hulp vragen (dan) worden zij te hulp geschoten met water, lijkend op kokende olie, dat de gezichten verschroeit. Verschrikkelijk is deze drank en afschuwelijk is deze Verzamelplaats.” (18:29)

 Islam predikt matigheid.

Een van de belangrijkste kenmerken van het islamitische geloof is dat het een gematigd geloof is en dat ook makkelijk is voor een ieder om te begrijpen. De profeet saws, heeft gezegd: “De meest geliefde deen (geloof/levenswijze) voor Allah is het gematigde geloof dat recht door zee is.” (Bukhari)

 De profeet waakte ervoor om de mensen te overbelasten. Allah, de Verhevene, zegt: “En strijd omwille van Allah zoals jullie voor Hem horen te strijden. Hij heeft jullie uitgekozen en Hij de godsdienst niet moeilijk gemaakt voor jullie. (Dit is) de religie van jullie vader Ibraahiem. Hij (Allah) is Degene Die jullie voorheen (d.w.z. in de voorgaande Boeken) en hierin  (d.w.z. in de quran) moslims heeft genoemd, opdat de boodschapper getuige van jullie zal zijn en opdat jullie getuigen zullen zijn van de mensen. Onderhoud dus het gebed en draag de zakaat af en houd jullie vast aan (de Voorschriften van) Allah. Hij (Allah) is jullie beschermer. (Hij is) een voortreffelijke Beschermer en een voortreffelijke Helper” (22:78)

Islam is recht door zee en simpel in de leerstellingen en regelgeving. Het is gegrondvest op gemak en belast niemand boven zijn of haar vermogen, een voorbeeld hiervan is de situatie van iemand die gedwongen wordt om iets te eten of drinken dat onwettig is, in een zaak van leven of dood. Allah zal deze persoon niet straffen. Hij, de Verhevene zegt: “Maar wie door noodzaak gedwongen wordt zonder dat hij het wenst, en niet overdrijft, waarlijk jouw Heer is dan Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.” (6:145)

Het gemak dat gevonden kan worden in de islamitische leerstellingen duidt op de Goddelijke oorsprong van islam. Allah, de Verhevene zegt: “Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Zij zal beloond worden voor dat wat zij heeft verworven.” (2:286)

De profeet bevestigde dit eveneens door zijn hadith: “Wat ik heb verboden voor jullie, blijf erbij weg en wat ik jullie heb opgedragen te doen, doe dit zo goed als jullie kunnen”

A’ishah, de vrouw van de profeet saws, heeft gezegd: “De boodschapper van Allah saws, was nimmer een keuze gegeven tussen twee zaken, of hij koos de makkelijkste van de twee, behalve als het een zondige zaak was.”

 Islam is een compleet systeem vol van perfectie.

Islam is perfect. Allah, de Verhevene, zegt: “Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de islam voor jullie uitgekozen als godsdienst.” (5:3)

Islam heeft alle voorgaande religies afgeschaft. Het is niet gepast voor iemand om naast Allah iemand anders te aanbidden. De profeet saws, heeft gezegd: “Mijn voorbeeld en dat van de profeten voor mij is dat van een man die een bouwwerk heeft gemaakt, hij heeft het mooi gemaakt en versierd, behalve een plek in een van de hoeken. De mensen lopen langs het bouwwerk en bewonderen het en zeggen als er nou maar een steen op dat laatste plekje gelegd zou worden! Ik ben die steen en ik ben de laatste van de profeten.” (Muslim)

Allah, De Verhevene zegt: “Voorwaar Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de quran) neer gezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.” (15:9)

 Islam predikt transparantie en duidelijkheid.

Er is geen ruimte voor dubbelzinnigheid. Dit is DE beschrijving van de Quran, die de eerste bron is van het islamitische geloof. Het is een ‘Duidelijk Boek’ en een bron van leiding voor de mensheid. Allah, de Verhevene, zegt: “O lieden van het Boek, voorzeker, Onze boodschapper is tot jullie gekomen, om jullie duidelijk te maken wat jullie veelal probeerden te verbergen van het Boek, en Hij vergeeft veel. Voorzeker, er is tot jullie een licht van Allah gekomen en een duidelijk Boek,” (5:15)

Elk menselijk wezen heeft het recht om navraag te doen over dingen die men niet kan bevatten. Men zou moeten begrijpen dat niet iedere moslim zijn geloof even helder begrijpt. Dus een ieder die antwoorden zoekt op moeilijke vragen, zou diegenen moeten vragen met werkelijke kennis. Hetzelfde kan gezegd worden over om het even welk ander aspect van het leven. Als iemand ziek is dan wil hij advies van een gediplomeerd arts. Als men een ander probleem heeft, vindt men het belangrijk om te zoeken naar een professional op dat gebied. Je gaat niet een dokter vragen over zaken die betrekking hebben op machines. Allah de Verhevene, zegt: “Vraag het maar aan degenen die kennis hebben (van de eerdere boeken), indien jullie (het) niet weten.” (21:7)

Het moet vermeld worden dat er kwesties zijn die iemands verstandsvermogen te boven gaan, in dat geval geven we aan dat het om zaken van het onwaarneembare gaat. Zelfs al zouden we er ons in gaan verdiepen dan nog heeft dat niet zo veel zin of meerwaarde. Op dit punt geloven we simpelweg in datgene waar Allah ons over heeft geïnformeerd. We geloven dat Hij Almachtig is en doet wat Hij wil.

De kwestie van het onwaarneembare is de lakmoesproef om te bezien wie een echte  gelovige is en zich zo onderscheidt van anderen. Allah zegt: “Alif Lam Miem. Dit is het Boek (de quran) , waarover geen twijfel bestaat, een Leiding voor de godsvruchtigen. Degenen die geloven in het onwaarneembare, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien: En degenen die geloven in datgene wat aan jou (o Muhammad) is neer gezonden (en degenen die) overtuigd zijn van het hiernamaals. Zij bevinden zich op de (ware) Leiding van hun Heer en zij zijn degenen die succesvol zijn ” (2:1-5)

 Islam predikt positiviteit.

De Shari’ah (Islamitisch rechtsstelsel) is een systeem dat opgebouwd is rondom positiviteit. Islam beveelt haar volgers om de positieve boodschap te verkondingen van hoop, vrede en mededogen voor anderen. Het is niet afdoende voor een moslim om een goed individu te zijn die vroom is; Hij moet er ook naar streven om de boodschap van de islam te delen met diegenen die om hem heen zijn. Allah de Verhevene zegt: “En laat een gemeenschap uit jullie voortkomen die naar het behoorlijke uitnodigt, het goede beveelt en het slechte verbiedt. En zij zijn degenen die succesvol zijn.” (3:104)

Islam vindt dat liefde voor anderen en het goede voor hen willen, een belangrijk onderdeel van het geloof is. De profeet saws, heeft gezegd: “Diegene die anderen tot het pad van de leiding oproept, krijgt de beloning ervoor en eveneens de beloning die de anderen krijgen die dit pad volgen, zonder dat hun beloning verminderd wordt.” (Muslim)

  Islam is een religie van stabiliteit en ontwikkeling.

Islam accepteert de voordelen van het tegenwoordige leven en is faciliterend. Beslissingen worden genomen voor het soort dingen die er vroeger nog niet waren. Dit wordt bereikt door de richtlijnen en principes neergelegd in de islam die onveranderlijk zijn, waardoor zaken worden opgelost die in het verleden niet voorkwamen.

Voorbeelden:

1.                       Roken en drugs gebruik/verslaving: Profeet Muhammad saws, heeft gezegd: “doe jezelf, noch anderen, kwaad.” Gebaseerd op deze richtlijn hebben de geleerden in de islam verklaard dat roken en drugsgebruik onwettig is op basis van het overweldigende medische bewijs dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. 

2.                       Abortus: Allah, de Verhevene, zegt: “…..Dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is alsof hij alle mensen heeft laten leven…… .” (5:32) Naar aanleiding van dit vers hebben de geleerden beslissingen genomen die over abortus gaan.

 Islam integreert het spirituele leven met het fysieke leven.

Islam beantwoordt de spirituele en fysieke behoeften van de mensheid. Allah de Verhevene zegt: “En streef met datgene wat Allah jou heeft gegeven naar het Huis van het Hiernamaals, en vergeet jouw aandeel niet in deze wereld. En doe goed, zoals ook Allah goed voor jou is geweest. En streef er niet naar in verderf op aarde te zaaien, waarlijk Allah houdt niet van de verderf zaaiers.” (28:77)

Er is geen monnikschap is islam. Je kunt je niet afzonderen van de gemeenschap of iets verboden maken wat Allah geoorloofd heeft gemaakt. Allah de Verhevene, zegt: “Zeg (o Muhammad) , "Wie heeft de fraaie kleding die Allah voor Zijn dienaren ter beschikking heeft gesteld en de reine zaken van het levensonderhoud verboden?" Zeg, "Zij zijn in het wereldse leven voor degenen die geloven, maar op de Dag der Opstanding uitsluitend voor hen . Zo zetten Wij de tekenen uiteen voor een volk dat weet .” (7:32)

Islam verordonneert dat een mens zijn of haar leven op een gematigde, rustige wijze leeft. In de volgende hadith wordt dit duidelijk weergegeven:

“Drie mannen kwamen naar het huis van de vrouwen van de Profeet saws , en vroegen hen hoe zijn saws aanbidding was. Toen men hen hierover vertelde, vonden zij van zichzelf dat hun eigen aanbidding maar onbetekenend was en zeiden: 'Waar staan we in vergelijking met de profeet? Allah heeft hem zijn vroegere en toekomstige zonden al vergeven!' Een van hen zei: 'Wat mij betreft, ik zal het gebed gedurende de hele nacht verrichten.' Een ander zei: 'Ik zal voor altijd vasten, en dit nooit verbreken.' Een ander zei: 'Ik zal vrouwen mijden en nooit trouwen.' De profeet, saws, kwam toen bij hen en zei: “Zijn jullie de mensen die deze dingen zeiden? Ik zweer bij Allah, dat ik Hem meer vrees dan jullie, en dat ik de meest gehoorzame en plichtsgetrouwe onder jullie ben, maar toch, ik vast en verbreek mijn vasten, ik bid (de extra gebeden) en slaap soms en ik trouw ook. Dus diegene die zich afwendt van mijn Sunnah (i.e., mijn weg) is niet van mij.”

  Islam is goddelijk beschermd door Allah.

Allah heeft beloofd om zowel de quran als de sunnah te bewaren. Hij, de Verhevene, zei: “Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de quran) neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.” (15:9)

De profeet saws, zei: “Er zal altijd een succesvolle groep van mijn ummah zijn die aan de waarheid vasthoudt, Zij werden niet beschadigd door diegeenn die dat probeerden, en zij zullen zo blijven tot het laatste uur is aangebroken.” (Muslim)

  Islam is een holistische manier van leven.

Islam is een holistische manier van leven. Haar regelingen zijn ervoor om een gemeenschap te laten bestaan die hoge ethische maatstaven heeft en ernaar streeft dat een ieder met waardigheid en eer kan leven in deze gemeenschap. Alle de Verhevene zegt: “En gedenk de Dag waarop Wij uit iedere gemeenschap een getuige uit hun midden zullen aanstellen (die) tegen hen (zal getuigen). En Wij (dan) met jou (o Muhammad) als getuige komen tegen deze gemeenschap. En Wij hebben aan jou het Boek (d.w.z. de quran) neer gezonden, als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, Genade en verheugende Tijding voor de moslims.” (16:89)

Islam heeft de relatie tussen het individu en Allah beschermd en tussen moslims en moslims en tussen moslims en niet-moslims. Islam houdt hoog dat ethiek een belangrijk en integraal onderdeel is van geloof. De profeet saws heeft gezegd: “Iman (je (innerlijk) geloof) bestaat uit ruim zeventig onderdelen, het hoogste daarvan is het geloof uitspreken in de Eenheid van Allah en het laagste is het verwijderen van schadelijke objecten van de weg en bescheidenheid/zedigheid is een onderdeel van geloof.”       (Muslim)

a.                        De mensheid is vereerd: zij is boven alle andere schepselen gezet. Allah de Verhevene zegt: “En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het land en de zee gedragen. En wij voorzagen hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven velen (anderen) onder degenen die Wij hebben geschapen, verkozen.” (17:70)

b.                       Men wordt aangemoedigd om goede relaties te hebben met degenen om hem heen. Allah de Verhevene, zegt: “O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen. Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah, is degene die Allah het meest vreest. Voorwaar Allah is op de hoogte (van Alles), Alwetend (over het verborgene).” (49:13)

c.                        De islam promoot het sociaal maatschappelijk welzijn. Het is een plicht voor de moslims om te zorgen voor en te geven om hun mede moslims. De profeet saws, heeft gezegd: “De moslims zijn in hun liefde en affectie naar elkaar toe als een lichaam, als een deel pijn voelt, dan voelt de rest van het lichaam ook pijn.” (Bukhari)

d.                       Het promoot vrijheid. Dit betekent niet dat men de vrijheid heeft om elke slechte daad maar te doen.

Wat hier bedoeld wordt zijn de volgende dingen:

1.                       Vrijheid om te denken. Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, vreest Allah en spreek goede woorden.” (33:70)

2.                       De vrijheid om halal (wettige) inkomsten te vergaren. Allah de Verhevene zegt: “Voor de mannen is er een deel (van de beloning) voor wat zij hebben verworven (aan daden) en voor de vrouwen is er (ook) een deel (van de beloning) voor wat zij hebben verworven.” (4:32)

3.                       Vrijheid om kennis te zoeken. De profeet, saws, heeft gezegd: “kennis zoeken is een plicht voor elke moslim.” (Ibn Majah)

4.                       Vrijheid om wat er op de aarde aan ‘provisie’ is te gebruiken. Allah de Verhevene, zegt: “Hij is degene die de aarde aan jullie dienstbaar heeft gemaakt, Loop dan op de wegen daarvan en eet van Zijn levensonderhoud. En tot Hem is de opstanding.” (67:15)

e.                        Het verzekert ons dat we de complete stabiliteit in ons leven zullen vinden. Dit wordt bereikt op de volgende manieren:

1.                       Spiritueel: De ziel heeft voedsel nodig net zoals het lichaam. Het aanbidden van Allah bevredigt de spirituele behoefte onder de mensheid. Allah de Verhevene, zegt: “en waarlijk , de beste proviand is godsvrucht. Vrees daarom Mij, o bezitters van verstand!” (2:197)

2.                       De bescherming van zichzelf. Allah de Verhevene, zegt: “En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de Woede en de Vloek van Allah rusten op hem en Hij heeft voor hem een geweldige Bestraffing voorbereid.” (4:93)

3.                       De bescherming van iemands welvaart/’vermogen’ . Allah de Verhevene zegt: “En nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig en koop de gezaghebbers daarmee niet om , zodat jullie op zondige wijze een deel van de bezittingen van de mensen opeten, terwijl jullie (het) weten.” (2:188)

4.                       De bescherming van iemands eer.  Allah, de Verhevene, noemt een preventieve maatregel die daarvoor kan zorgen[9]: “En nader de ontucht niet. Waarlijk het is een verdorvenheid en een slechte weg.” (17:32)

5.                       De bescherming van iemands intellectuele capaciteiten. Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, de alcoholhoudende dranken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn slechts onreinheden, behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zijn. ” (5:90)

f.                         Het verzekert ons ervan dat de rechten worden gegeven aan diegenen die het toekomen. Dit valt uiteen in 2 categorieen.

1.                       Specifieke rechten. Allah de Verhevene zegt: “En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en behandel de ouders op een goede wijze (evenals) de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de naaste buur, de naaste metgezel, de (behoeftige) reiziger en wat jullie rechterhand bezit, (d.w.z. de slavinnen) . Waarlijk Allah houdt niet van degene die zich verwaand en hooghartig opstelt” (4:36)

2.                       Algemene rechten.  De profeet saws, heeft gezegd:  "Benijd elkaar niet, maak de prijzen niet hoger voor elkaar, haat elkaar niet, keer je niet van elkaar af, onderbiedt elkaar niet in de handel, maar wees slaven van Allah en broeders onder elkaar. Een moslim is de broeder van een moslim: hij onderdrukt hem niet, noch laat hij hem in de steek, noch liegt hij tegen hem, noch minacht hij hem. Taqwa (vroomheid) is hier [en hij wees drie keer op zijn borst]. Het is slecht genoeg voor een man als deze zijn medemoslim minacht. Een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn eigendommen,  en zijn eer." (Muslim)

g.                       Islam draagt een boodschap van erbarmen uit. Het erbarmen is voor de gehele schepping. De profeet saws, heeft gezegd: “De barmhartigen zullen erbarmen krijgen van Allah. Wees barmhartig voor eenieder op aarde en jullie zult erbarmen worden betoond door Degene boven de hemelen.”

De barmhartigheid van de islam behelst zelfs dieren. De volgende hadith geeft dit duidelijk aan:  “Een man was aan het wandelen toen hij zeer dorstig werd. Hij vond een bron en hij ging erin om water te drinken. Toen hij wegging, zag hij een hond die hijgde van de dorst. Zijn tong hing uit zijn bek en hij was vochtige aarde aan het oplikken vanwege zijn extreme dorst. De man dacht bij zichzelf: `Deze hond is extreem dorstig, zoals ik was.' En dus ging hij naar beneden in de bron, vulde zijn leren sok met water en hield het vast met zijn tanden, klom naar boven en liet de hond zijn dorst lessen. Allah beloonde zijn actie en vergaf hem zijn zonden". De sahabah vroegen: "Zullen we zelfs beloond worden voor het goed zijn voor dieren ?'' Hij, saws, zei, "Een beloning wordt gegeven in verband met elk levend wezen.”

h.                       Islam promoot het wederzijds consulteren. Allah de Verhevene, zegt: En het was , dankzij de Genade van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen. En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan zouden zij rondom jou uiteengaan. Dus neem hen in genade aan en vraag (Allah) om vergiffenis voor hen. En raadpleeg hen over de zaak. Zodra jij dan een beslissing neemt, stel dan je vertrouwen in Allah. Waarlijk, Allah houdt van degenen die hun vertrouwen in Hem stellen.” (3:159)

i. Islam is een religie van gelijkheid. Er is geen verschil tussen 2 mensen; het enige dat de een van de ander zou kunnen onderscheiden in het zicht van Allah is vroomheid. Allah de Verhevene zegt: “O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene).” (49:13)

j.  Islam promoot totale rechtvaardigheid. Allah de Verhevene, zegt: “Voorwaar Allah beveelt rechtvaardigheid, het goede en het geven (van hulp) aan de verwanten. En Hij verbiedt de verdorvenheid, het slechte en de overtreding. Hij vermaant jullie, opdat jullie er lering uit zullen trekken.” (16:90)

k.                       Islam is een religie van vrede. De profeet saws, heeft gezegd: “Zal ik jullie niet vertellen over de ware gelovige ? Hij is degene die door de mensen vertrouwd kan worden v.w.b. hun geld, wereldlijke bezittingen en hun levens. De moslim is degene die anderen niet beschadigt met de tong, fysieke ongerechtigheid. En v.w.b. de Mujahid (diegene in Jihad) hij is degene die volhardt in het gehoorzamen van Allah en de  Muhajir (diegene die geëmigreerd is) is degene die zonden vermijdt.” (Ibn Hibban).

l. Islam moedigt de mensheid aan om goede werken te doen. De profeet saws, heeft gezegd: “als iemand er op uit gaat en hout verkoopt dan is dat beter voor hem dan te bedelen bij de mensen.” (Bukhari)

m.                     Islam is een religie van reinheid en van reiniging. Een aantal van de prachtige manieren die dit ideaal propageren zijn de volgende:

1.                       Wassen van de handen voor en na het eten. De profeet saws, heeft gezegd: “De zegening in iemands voedsel wordt bereikt door wudhu (het reinigen met water) ervoor en erna.” (Tirmidthi)

2.                       Het spoelen van de mond na het eten en er zorg voor dragen dat deze schoon is.  De profeet saws, heeft gezegd: “Als het niet zo was dat ik mijn volk ermee zou belasten, dan zou ik hen bevolen hebben om de siwak (tanden-stokje) voor elk gebed.” (Muslim)

3.                       Het reinigen van die delen van het lichaam die wellicht overgeslagen zouden kunnen worden (in termen van reinheid). De profeet, saws., heeft gezegd : “De tien dingen van de fitrah zijn: het bijknippen van de snor, het de baard laten staan, het gebruiken van het tand-stokje (siwak), het reinigen van de neusholten door het opsnuiven van water in de neus, het knippen van de nagels, het de haren in de oksels plukken, het scheren van de schaamharen en het schoonmaken van de schaam delen met water." De overleveraar heeft gezegd: 'Ik ben het tiende vergeten, maar het kan “het spoelen van de mond.' zijn

4.                       Het reinigen van het lichaam na w.c. bezoek. De profeet saws, heeft de moslims bevolen om zichzelf te reinigen nadat zij zich zelf ‘ontlast’ hebben.

5.                       Het hebben van een goed voorkomen en een plezierige geur. Allah, de Verhevene zegt: “O kinderen van Adam, bedek je bij het verrichten van elk gebed met fraaie kleding en eet en drink, maar verkwist niet. Voorwaar Hij houdt niet van de verkwisters.” (7:31)

In Islam, het reinigen is een hoeksteen van alle daden van aanbidding. In het algemeen, valt het reinigen in een van de twee volgende categorieën.

a.                       Lichamelijke reiniging: Dit is inclusief het reinigen van iemand’s lichaam, kleren en de gebedsplaats. Het is een onlosmakelijk onderdeel van het gebed. De Profeet saws, heeft gezegd: “Geen enkel gebed wordt geaccepteerd zonder reiniging.” (Muslim)

Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie je bevinden in een staat van onreinheid, reinig jullie dan.” (5:6)

b.                       Spirituele reiniging: Dit is reinheid als het om het geloof gaat; i.e. dat men niet vasthoudt aan een ongepast system van geloof. Allah, de Verhevene zegt: “Aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe…..” (4:36)

Dit houdt ook het jezelf reinigen van bijv. opschepperij. Allah de Verhevene zegt: “Wee dan degenen die het gebed (zodanig) verrichten. (Waardoor zij behoren tot) degenen die achteloos met hun gebed omgaan. (en die ook behoren tot) degenen die (goede daden verrichten om het aan de mensen te ) laten zien. En die (het uitgeven van) al-Maa’oen (d.w.z. de baatvolle spullen) weigeren.” (107:4-7)

Het houdt ook in dat men zich reinigt van arrogantie en trots. Allah de Verhevene, zegt:  “En wend jouw wang (d.w.z. jouw gezicht) niet af van de mensen en loop niet hoogmoedig op aarde. Voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande, hooghartige (persoon).” (31:18)

Ook geeft het aan dat men zich moet reinigen van jaloersheid. De profeet, saws, heeft gezegd: “Wordt niet jaloers, want waarlijk, jaloersheid eet de goede daden van iemand op zoals het vuur het hout op’vreet’ .” (Abu Dawood)

Ook moet men zich reinigen van het op anderen neerkijken. De profeet saws, heeft gezegd: “Arrogantie is het afwijzen van de waarheid en anderen kleineren.” (Muslim)

  Islam handhaaft een onberispelijk system van manieren en ethiek.

De profeet saws, heeft gezegd: “Waarlijk Allah heeft me aangesteld als een profeet om de goede ethische manieren en gedragscode te implementeren.” (Bukhari)

Een moslim  moet de goede manieren hooghouden en alle slechte personen vermijden. De profeet saws, heeft gezegd: “Vermijd alles wat verboden is en je zult je onder de meest gehoorzamen aan Allah bevinden. Wees tevreden met wat Allah je gezegend heeft en je zult tot de rijkste van de mensen behoren. Wees goed voor je buur en je zult een gelovige zijn.  Wil voor de mensen wat je voor jezelf wilt, en je zult een moslim zijn. Maak er geen gewoonte van om buitensporig te lachen, want buitensporig lachen, kan er voor zorgen dat men vergeet wat echt belangrijk is.” (Tirmidthi)

De profeet saws, verduidelijkte dit punt in vele ahadith (overleveringen). In een ervan vroeg hij saws aan zijn metgezellen, “Weet je welke persoon bankroet is?” De metgezellen zeiden, “Degene die bankroet is, heeft geen geld!” De profeet saws antwoordde toen: “ Diegene die bankroet is, is degene met vele goede daden op zijn naam, maar vanwege het feit dat hij deze persoon beschadigde, een andere persoon vervloekte, weer een ander sloeg, zal hij elk van deze mensen van zijn goede daden geven tot al zijn goede daden op zijn en als dat is gebeurd, zal hij van hen hun slechte daden overgeheveld krijgen, en dan zal hij in de hel gegooid worden.” (Muslim)

Islam is een geloof dat strikt vasthoudt aan een hoog niveau van gedrag en ethiek. Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, laat een volk een (ander) volk niet bespotten, wellicht zijn zij beter dan zij, en laat vrouwen andere vrouwen niet bespotten, wellicht zijn zij beter dan zij. En laster elkaar niet, en spreek elkaar niet aan met (beledigende) bijnamen. Slecht is de verdorven bijnaam na het geloof te hebben omarmd. En wie geen berouw toont, zij zijn dan de onrechtplegers…….O jullie die geloven, vermijd veel van jullie achterdochtige gevoelens. Voorwaar een deel van deze vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten ? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En vrees Allah, voorwaar Allah is berouwaanvaardend meest Genadevol.” (49:11-12)

 Islam is een religie van integriteit en eerlijkheid.

Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven. En wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dit dan met rechtvaardigheid te doen. Voorwaar, goed is datgene waar Allah jullie mee vermaant. Waarlijk Allah is Alhorend, Alziend.” (4:58)

 Islam is een religie van waarheidslievendheid.

Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.” (9:119)

 Islam beveelt de moslims om hun taken en verplichtingen te vervullen.

Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, kom de verbonden na. Toegestaan voor jullie zijn de veedieren, behalve dat wat aan jullie voorgedragen zal worden. Niet toegestaan is het (jagen op) wild, terwijl jullie je in ihram[10] bevinden. Waarlijk Allah oordeelt hoe Hij wil.” (5:1)

 Islam is een religie van rust en vriendelijkheid.

De profeet saws, heeft gezegd: “Waarlijk, rust en vriendelijkheid verbetert alles waarbij het gebruikt wordt en alles waarbij het niet gebruikt wordt, raakt vernietigd.” (Muslim)

 Islam is de religie van liefde, harmonie en genegenheid.

De Profeet saws, heeft gezegd: “Niemand van jullie zal geloven, totdat jullie voor je broeder wil, (van het goede) wat je voor jezelf wilt.” (Bukhari)

Deze deugdelijke kwaliteiten van het islamitische geloof worden geïmplementeerd in de gemeenschap door middel van verschillende dingen:  Door het bevelen van het goede en het verbieden van het kwade. Allah de Verhevene, zegt: “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht. Jullie bevelen het goede, verbieden het slechte en geloven in Allah. En als de lieden van het Boek hadden geloofd, dan was dit beter voor hen geweest. Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn de verdorvenen” (3:110)

A.                     Door oprecht advies. Allah de Verhevene zegt: “Bij de tijd. Voorwaar, de mens verkeert zeker in ( staat van) verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” (103)


 Conclusie

Wij geloven dat de islam, naast een religie, tevens een manier van leven is, en het grootste geschenk is van Allah voor de mensheid. Onze bedoeling is simpelweg om de islam in haar ware vorm te presenteren; zonder het sensationele van de media en zonder de onwetendheid van degenen die onwetend (willen) zijn. Naar mijn mening zijn de uitgangspunten van het islamitisch geloof in dit boekje uiteengezet en zouden ze je moeten aansporen om die spirituele reis naar de islam te beginnen. Islam staat niet achter terrorisme; het is echt een religie van gematigdheid. Ook al mogen sommigen achter diverse aanvallen ‘toevallig’ moslim zijn, het islamitische geloof is tegen elke vorm van geweld. Het komt juist door de onwetendheid van zulke personen dat zij zich wenden tot dit extremisme. Men moet zich bedenken dat de handelingen van een moslim niet altijd gelijk staan met wat de islam leert; de vraag die gesteld kan worden is, ‘hoe behoedzaam zijn degenen die zulke daden doen, in het volgen van de islamitische leerstellingen ?’

Beste lezer:

Volgens de islamitische leerstellingen krijgt degene die moslim wordt een zeer grote beloning. Allah de Verhevene, zegt: “Degenen aan wie wij het boek daarvoor (d.w.z. voor de quran) hebben gegeven, zijn geloven erin…... En wanneer het (d.w.z. de quran) aan hen wordt voorgedragen, zeggen zij: Wij geloven erin. Waarlijk het is de Waarheid van onze Heer. Voorwaar, wij waren hiervoor al moslims (d.w.z., wij geloofden hier al eerder in).... Zij zijn degenen aan wie hun beloning twee keer wordt gegeven, omdat zij geduldig waren en het slechte met het goede weren en omdat zij uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien .” (28:52-54)

Een andere beloning wordt ons beloofd in de woorden van de profeet saws: islam verwijdert alle zonden die daar voorafgaand begaan zijn.”  )Muslim)

De derde beloning is in de woorden van Allah, de Verhevene, waar hij ons informeert dat Hij onze zonden zal vervangen voor goede daden als men de islam accepteert:  Hij zegt“ Behalve voor wie berouw toont en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden. En Allah is meest Vergevingsgezind, meest Barmhartig.” (25:70)

                                                                                                                                     Eigenlijk hopen we simpelweg dat u geleid zult worden naar de waarheid![1] Je kunt meer lezen in het boek ‘Bilal the Abyssinian – One Light, Many Colors.’ door: Dr. Abdul-Rahman Al-Sheha.

[2] Voor meer informatie, kun je het boek lezen ‘The Message of Islam’ door: Dr. Abdul-Rahman Al-Sheha.

[3] Voor meer informatie, lees ‘Islam-The Religion of Peace’ door: Dr. Abdul-Rahman Al-Sheha.

[4] Om het volgende uit te dragen ‘Ik getuig dat er geen God waardig is om aanbeden te worden dan Allah en dat Mohamed  de ( laatste) boodschapper is van Allah.’

[5] Voor meer informatie lees ‘Human Rights in Islam’ door: Dr. Abdul-Rahman Al-Sheha.

[6] Opgenomen in de collectie van at-Tirmidthi.

[7] Dit is inclusief de handelingen, acties, uitspraken en goedkeuringen.

[8] De djinn zijn spirituele wezens genoemd in de Quran die de bewoners zijn van de ongeziene ‘wereld’. Samen, zijn de djinn, de mensen en engelen de drie belangrijkste scheppingen van Allah.

[9] Honor in het Engels moet niet verwisseld worden met honorkilling, dat totaal verworpen wordt in de islam. Honor/eer: daarmee wordt hier simpelweg bedoeld dat de seksuele relatie binnen het huwelijk plaatsvindt en niet daarbuiten.

[10] Dit is de staat waarin zowel mannen als vrouwen zich voorbereiden om op pelgrimage naar Makkah te gaan.