Hisn al-Mu’min “De Vesting van de Gelovige”

Beschrijving

Hisn al-Mu’min “De Vesting van de Gelovige”

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Hisn al-Mu'min

“De Vesting van de Gelovige”

 Introductie

Alle lof is verschuldigd aan Allah, om Wiens hulp we smeken, en om Wiens vergeving, leiding, en bescherming tegen ons eigen kwaad en zonden we zoeken. Hij die Allah recht leidt, niemand kan hem doen dwalen; en wie Hij doet afdwalen, niemand kan hem recht leiden. Ik getuig dat er geen ware god het waard is om aanbeden te worden behalve Allah alleen Die geen partner heeft, en ik getuig dat Mohammed, moge Allah zijn vermelding verheffen, de slaaf is van Allah, en Zijn Boodschapper. Moge Allah zijn vermelding verheffen en hem en zijn huishouding, zijn Metgezellen, en degenen die hun weg volgen, veiligheid toekennen op de Dag van Opstanding.

Eén van de genades die Allah, de Verhevene, aan de Moslims heeft gegeven is dat Hij voor ons daden van aanbidding heeft toegewezen welke ons dichter bij Hem brengen te allen tijde. Herinnering aan Allah en smeekbedes zijn twee van zulke daden van aanbidding.

De Profeet (ﷺ‬) verduidelijkte zijn verdiensten en deugdzaamheid, zeggende: "Zal ik jullie vertellen over een daad die geliefd is door Allah, en iemands rang zal verheffen, en beter is voor degen die hem verricht dan het besteden van goud en zilver voor de zaak van Allah, en beter is dan het vechten voor de zaak van Allah? Ze zeiden: ‘Wat is dat, O Boodschapper van Allah? De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: “De herinnering aan Allah, de Verhevene." (Haakim #1825)

De herinnering aan Allah is de ‘vesting’ welke de gelovige, zijn familie en zijn weelde beschermt. Deze wereld is een vergankelijk stadium, waarin een persoon wordt beproefd en getest. Allah zegt:

(Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde druppel om hem te beproeven. Daarop gaven wij hem gehoor en gezichtsvermogen.) (76:2)

 Allah zegt: (Voorzeker, Wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen.) (90:4)

De mens is zwak; hij kan geen voordelen of kwaad brengen aan iemand, noch kan hij het van zichzelf of iemand anders doen vermijden. Hij leeft in een staat van constante behoefte...welke niet zal ophouden tot hij sterft. De mens is in ontzettende behoefte aan hulp; daarom, heeft Allah de slaaf geleid om Hem te vragen en te smeken. Smeken is de link tussen de Schepper en de slaaf. De slaaf zal zijn Schepper smeken om voor zijn behoeften te zorgen, en Allah zal antwoorden. Allah zegt:

(En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.”) (40:60)

 Allah zegt: (En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen.) (2:186)

De Profeet (ﷺ‬) zei: “Wie niet aan Allah vraagt, Allah zal kwaad op hem zijn. Inderdaad, Allah zal kwaad zijn op hem die Hem niet vraagt...en dit zal niemand anders boosmaken.” (Haakim #1807)

In dit boekje, zal ik spreken over de verschillende typen van kwelling en processen die de Ummah (natie) is overkomen en hoe deze te voorkomen, en hoe er mee om te gaan nadat ze zijn voorgevallen. Ik vraag Allah om ons succes toe te kennen en om ons naar het Rechte Pad te leiden. Ameen

 Calamiteiten vanuit een Shari’ah Perspectief

Calamiteiten zijn niet een kwaadaardig voorteken zoals sommigen bemerken; eerder wordt een persoon getest met goede zaken.

Allah zegt: (Iedere ziel zal de dood ervaren en Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving, en tot Ons zullen jullie terug keren.) (21:35)

Als voor het type genoemd in het bovenstaande vers…het proces van kwaad; Allah zal zijn slaaf testen om te zien of hij geduldig zal verdragen of niet.

Allah zegt: (En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen.) (2:155)

Als voor het tweede type, het proces van goed; Allah zal Zijn slaaf testen om te zien of hij dankbaar is of niet. Allah, de Verhevene vertelt ons het verhaal van de Profeet Sulaiman :

(Degene met kennis van Schrift zei: “Ik zal hem in een oogwenk naar jou toebrengen.” En toen hij hem vóór zich geplaatst zag, zei hij: “Dit is een gunst van mijn Heer, om mij op de proef te stellen of ik dankbaar zal zijn of ik ondankbaar zal zijn. Maar hij die dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf. En wie ondankbaar is: voorwaar, mijn Heer is Behoefteloos, Edel.”) (27:40)

Een persoon moet begrijpen dat als hij getest wordt met goede zaken het niet een teken is dat Allah van hem houdt en tevreden met hem is. Allah zegt over Qaroon:

(Voorwaar, Qaroen behoorde tot het volk van Moesa, maar hij bedroog hen. En Wij schonken hem zoveel schatten dat hun sleutels met moeite door een groep sterke mannen gedragen zouden kunnen worden. (Gedenkt) toen zijn volk tot hem zei: “Wees niet hoogmoedig: voorwaar, Allah houdt niet van de hoogmoedigen. En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals en vergeet niet jouw deel in de wereld. En doe goed zoals Allah jou goed heeft gedaan en zoek geen verderf op de aarde. Voorwaar, Allah houdt niet van de verderfzaaiers.” Hij (Qaroen) zei: “Voorwaar, dat wat aan mij gegeven is, berust slechts op kennis die ik bezit.” Wist hij dan niet dat Allah vóór zijn tijd generaties heeft vernietigd die veel sterker waren dan hij en meer (rijkdom) verzameld hadden? En de misdadigers hoeven niet over hun zonden ondervraagd te worden (want Allah kent hun zonden al). Toen begaf hij zich onder zijn volk, in vol ornaat. Degenen die het wereldse leven wensten, zeiden: “Hadden wij maar zoveel als Qaroen gegeven is. Voorwaar, hij is zeker een man die geweldig geluk heeft.” En degenen aan wie de kennis gegeven was, zeiden: “Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En zij wordt niet bereikt, behalve door de geduldigen.” Daarom deden wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken. En voor hem was er geen groep naast Allah die hem kon helpen. En hij behoorde niet tot de weerbaren.) (28:76-81)

Sahl b. Sa'd zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ Dhul-Hulaifah passeerde en een rottend schaap zag met zijn poot omhoog, en hij ﷺ‬ zei: ‘Is dit schaap waardeloos voor zijn meester?’ de Metgezellen zeiden: ‘ja! Hij ﷺ‬ zei toen: ‘Bij de Ene in Wiens handen mijn leven is, deze wereld is meer waardeloos voor Allah dan dit dier voor zijn meester! Ware het leven in deze wereld eender aan de vleugel van een vlieg, Hij zou de ongelovigen zelfs geen water te drinken hebben gegeven.’ (Haakim)

Allah geeft werelds rijkdommen aan degenen van wie Hij houdt en aan degenen van wie Hij niet houdt; aangezien het succes in het Hiernamaals alleen wordt toegekend aan degenen van wie Allah houdt. Verder, als een persoon met een calamiteit te kampen krijgt, betekent dit niet dat Allah deze persoon haat. Allah, de Verhevene vertelt ons in de Koran het verhaal van de Profeet Ayoub zeggende:

(En (gedenkt) Ayyoeb toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) “Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en ﷻ‬ bent de Barmhartigste der Barmhartigen.” Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op. En Wij gaven hem zijn familie en het daaraan gelijke aan hem (erbij), als een Barmhartigheid van Ons en als een vermaning voor de aanbidders. (21:83-84)

Mus'ab b. Sa'd b. Malik leverde over dat zijn vader zei: “O Boodschapper van Allah, wie zijn de meest geteste en beproefde mensen in deze wereld? Hij antwoorde: “De Profeten, en dan degenen die overeenkomstig aan hen zijn (i.a.w. de godsvrezenden en vromen). Een man zal worden getest en beproefd in overeenstemming met zijn vroomheid en Deen. Als het individu een sterk geloof heeft, wordt hij op een hardere manier getest en beproefd, evenzo, als de man’s Deen zwak is, wordt hij in overeenstemming daarmee getest. Een persoon zal te kampen krijgen met calamiteiten totdat hij zondenvrij zal zijn. (Ibn Hibban #2901)

Abd Allah b. Mughaf'fal zei dat een man een vrouw streelde ,die bekend stond als hoer tijdens de Dagen van Onwetendheid, toen hij langs haar liep. Ze riep in afkeuring uit: ‘Laat me met rust! Allah heeft ons gereinigd van Shirk (polytheisme) en heeft ons gëeerd met Islam!’ Hij liet haar gaan, maar draaide zijn hoofd om naar haar te kijken, (en terwijl hij dit deed) botste hij op een muur en sneed zijn gezicht. Hij ging toen naar de Profeet ﷺ‬ en hij zei: “Allah wil het goede voor jou, want als Allah het goede voor een slaaf wil, zal Hij hem straffen in dit leven voor de zonden die hij begaan heeft. Maar als Hij het slechte voor een slaaf wil, zal Hij de straf voor zijn zonden uitstellen tot het Hiernamaals.” (Hakim #8133)

De Profeet ﷺ‬ zei: ‘Een persoon wordt geteisterd en beproefd in zijn gezondheid, nakomelingen en weelde totdat hij Allah (op de Dag der Opstanding) zondenvrij zal ontmoeten.’ (Ibn Hib'ban #2924)

De beloning die Allah heeft beloofd voor degenen die geduldig verdragen is alleen voor de geduldige gelovige!

Imam Ibn al-Qayyim, moge Allah hem genadig zijn, zei[1]: 'Een persoon wordt beschouwd in een categorie van zes categoriëen, als hij afkeur heeft van iets dat is voorbeschikt voor hem.

1ste Categorie:

Zuivere Tawheed, zodanig dat een persoon zal zeggen, ‘Allah heeft voorbestemd, voorbeschikt, gecrëeerd, en Zijn Wil zal geschieden.’

2e Categorie:

Gerechtigheid, zodanig dat een peroon zal zeggen, ‘Allah is rechtvaardig, al wat Hij bepaald is rechtvaardig.’

3e Categorie:

Barmhartigheid, zodanig dat een persoon zal zeggen, 'Allah's barmhartigheid overtreft Zijn boosheid.'

4e Categorie:

Wijsheid, zodanig dat een persoon zal zeggen, 'Allah is al-Wijs, en Hij heeft verordend dat deze beschikking zal geschieden, daarom moet er een goddelijke wijsheid achter zitten welke we wel of niet kunnen waarnemen.’

 5e Categorie:

Dankbaarheid, zodanig dat een persoon zal zeggen, ‘Alle lof komt Allah alleen toe.’

6e Categorie:

Complete Onderwerping aan Allah, zodanig dat een persoon zich zal realiseren dat hij een slaaf is, en dat al wat zijn Meester verordent en wil, zal geschieden.


 Redenen voor Calamiteiten die Mensen Overkomen

1. Zonden begaan.

Allah zegt:

(En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.) (42:30)

A’ishah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: “Richting het eind der tijden zullen sommige landen verdwijnen, sterke winden zullen opsteken (en aardbevingen zullen voor komen).’[2] Ze zei: ‘O Boodschapper van Allah! Worden we vernietigd, en onder ons zijn de vromen? ‘Hij zei: ‘Ja, als het kwaad wijd verspreid is.’ (Tirmidthi)

Abu Musa zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: ‘Allah zal de onderdrukker vele kansen geven om zijn onderdrukkig te stoppen; maar als Hij hem straft (voor zijn onderdrukking) Hij zal er niet van afzien. De Boodschapper van Allah ﷺ‬ reciteerde toen: (Zo is de kastijding van jullie Rubb wanneer Hij samenlevingen afstraft in het midden van hun onrecht; afschuwelijk, inderdaad, en zwaar is Zijn kastijding.) (Bukhari)

Ali zei: ‘Iedere droefenis welke (de Ummah) overkomt is verschuldigd vanwege een zonde, en er wordt niet van afgezien totdat (mensen) berouw tonen (aan Allah).’

Een Dichter zei: Zonden maken iemand achteloos, en als iemand doorlopend zondigt; zal hij worden vernederd.

Wanneer iemand zijn zonden opgeeft, zijn hart zal herleven, en het is beter voor hem om het met zijn grillen oneens te zijn.

2. Liefde voor dit leven en er naar verlangen boven al het andere; achteloosheid voor het Hiernamaals, en zich er niet op voorbereiden.

De Profeet ﷺ‬ zei: ‘ Degenen die verlangen en zoeken naar de versiering van het Hiernamaals, Allah zal toereikend zijn voor hem met wat hij heeft, en zal voor hem zijn zaken verzamelen, en wat Allah voor hem heeft gewild van deze Dunya (wereldse zaken) hij zal het op een makkelijke manier bereiken. Degenen die verlangen en zoeken naar de versiering van dit leven, Allah zal hem in nood hiervan stellen, en zal niet voor hem zijn zaken verzamelen, en hij zal alleen in deze Dunya bereiken wat Allah heeft verordend.’ ' (Tirmidthi)

3. Verslindende Riba (woekerrente), en het faciliteren ervan.

Allah zegt:

(O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er van (het vragen) van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: weest op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn Boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn: dan blijft jullie oorspronkelijke bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandeld. (2:278-279)

Verslindende Riba zal de goedheid van de weelde uitvegen. De Pofeet ﷺ‬ zei: ‘Niemand verteert Riba, behalve als hij nooddruftig wordt.’ (Ibn Majah)

Degene die Riba verteert, wordt verwijderd van de genade van Allah. Jabir zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei:

‘Allah vervloekt degene die Riba neemt, en degene die het geeft, en degene die (het contract) schrijft, en de twee getuigen die dit verklaren.’ (Muslim)

Een ander bewijs welke zijn kwaad bewijst zijn de woorden van de Profeet ﷺ‬: ‘Riba heeft drieënzeventig niveau’s, de minste staat gelijk aan ontucht met iemand’s (eigen) moeder; en de ernstigste is (het binnenvallen) van de (beschermde privacy) van een Gelovige.’ (Hakim)

4. Publiekelijk zondigen, het verfraaien en hopen dat het onder de mensen wordt verspreid. Allah zegt:

(Voorwaar, degenen die er van houden dat de gruweldaad zich verspreidt onder degenen die geloven: voor hen is er een pijnlijke bestraffing op de wereld en in het Hiernamaals. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.) (24:19)

De Profeet ﷺ‬ zei: ' Iedereen van mijn Ummah (natie) wordt gewaarborgd behalve degenen die openlijke zondes tonen. Het aankondigen van de zonden die een persoon gedurende de nacht pleegt, terwijl Allah dit toebedekt (zodat anderen niet zien wat hij heeft gedaan) wordt ook beschouwd als het openlijk tonen van zondevolle daden. De persoon zou zeggen: ‘Ik deed dit en dat vannacht’...hij ging slapen terwijl Allah hem had toegedekt en hij maakt zichzelf ongedekt.’ (Bukhari)

Abd Allah b. Umar zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ tegen hem zei: ‘O Muhaajireen, ik zoek toevlucht bij Allah dat jij geteisterd wordt met vijf zaken of dat je ze zult aanschouwen. Ontucht wordt niet schijnbaar onder de mensen totdat plagen, en ziektes welke eerder niet gekend waren wijdverspreid raken. Mensen zullen niet bedriegen in gewicht en in afmeten, behalve dat ze worden geslagen met hongersnood en ontoereikende benodigdheden, en een heerser die hun onrecht aandoet. Ze zullen zakaat niet voorkomen, behalve dat ze de regen zullen voorkomen, en als het niet voor de dieren was geweest, zouden ze geen regen ontvangen. Ze zullen niet de belofte van Allah en Zijn Boodschapper verbreken behalve dat hun vijand (van buitenaf)de overhand over hun krijgen, en sommige van hun bezittingen zal nemen. Hun heersers zullen niet met het Boek van Allah regeren, behalve dat burgerlijke strijd onder hun uitbreekt.’ (Haakim)

5. Verzaken en verlaten van het bevelen met het goede en het verbieden van het kwade. Dit inderdaad zou de Ummah vrijwaren.

Allah zegt:

(Vervloekt waren degenen die ongelovig waren van de Kinderen van Israel, door de tong (en) van Dawoed en Isa, de zoon van Maryam. Dit was omdat zij ongehoorzaam waren en (de wet) plachten te overtreden. Zij verboden elkaar het verwerpelijke niet dat zij verrichtten. Slecht was het wat zij plachten te doen! Jij ziet velen van hen degenen die ongelovig zijn als beschermers nemen. Slecht is het wat zij voor zichzelf gedaan hebben, Allah is vertoornd op hen. En zij zullen eeuwig levenden zijn in de bestraffing. Indien zij maar in Allah geloofd hadden en in de Profeet en in wat aan hem neergezonden was, dan hadden zij hen niet tot beschermers genomen, maar velen van hen zijn zware zondaren.) (5:78-81)

Abu Bakr zei: 'O mensen lees dit vers: (O jullie die geloven, op jullie rust (verantwoordelijkheid voor) jullie zelf. Degenen die van het pad afraken zullen jullie niet schaden als jullie zijn geleid.) en ik heb de Boodschapper van Allah ﷺ‬ horen zeggen: ‘Als mensen, de onderdrukker andere mensen zien onderdrukken, en hem niet stoppen, zal de bestraffing van Allah hem omvatten.’ (Tirmidthi)

6. Het tonen van liefde voor zondaars (i.a.w. ongehoorzaam aan Allah), stelt hem op één plaats met hun, en oefent iemands inspanning hem te ondersteunen.

Abd Allah b. Masood zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: ‘ Eén van de eerste zonden (van de) Kinderen van Israel, was dat een persoon een andere persoon zou ontmoeten en hij zou zeggen: ‘O jij en jij, vrees Allah en stop met wat je aan het doen bent! Want het is niet wettig voor jou. ‘ Hij zal hem dan de volgende dag ontmoeten, en (het feit dat hij de vorige dag aan het zondigen was zou hem niet beletten om te) eten, drinken en met hem samen te zitten. Wanneer ze dit deden verhardde Allah hun harten (degenen die zondigden en degenen die niet zondigden). Daarna reciteerde hij:

(Vervloekt waren degenen die ongelovig waren onder de Kinderen van Israel bij de tong van David en van Jezus, de zoon van Maria. Dat was omdat ze ongehoorzaam en (gewoon) overtraden. Ze waren niet gewend om elkaars overtredingen te voorkomen. Hoe ellendig was dat was ze deden. Jullie zien velen van hun bondgenoten worden van degenen die niet geloven. Hoe ellendig is dat wat ze vooruitgestuurd hebben voor zichzelf in dat waarvoor Allah boos op hen is geworden, en in de straf waarin ze voor altijd zullen verblijven. En als ze hadden geloofd in Allah en de Profeet en wat aan hem was overgeleverd, hadden ze hun niet als bondgenoten genomen; maar velen van hun zijn beslist ongehoorzaam.) Toen zei hij: ‘Nee, bij Allah jullie zullen het goede bevelen en het kwade verbieden en de onderdrukker behoeden voor zijn onderdrukking en hem houden aan de waarheid.’ (Abu Dawood)

7. De gelovigen belachelijk maken, vijandigheid tegen hun verspreiden, in het bijzonder de vromen onder hen.

 Allah zegt: (Voorwaar, Allah zal degenen die geloven verdedigen. Voorwaar, Allah houdt van geen enkele ongelovige verrader.) (22:38)

Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei dat Allah zei: ‘Wie een wali (een vrome man) van mij schade toebrengt, Ik heb de oorlog aan hem verklaard.’ (Bukhari)

Het belachelijk maken van gelovigen, zal mogelijk leiden tot het belachelijk maken van de Deen van Allah, welke een persoon uit de schoot van de Islam zal werpen. Allah zegt:

(En als jij (O Mohammed) hen vraagt (over hun gespot), dan zullen zij zeker antwoorden: “Wij kletsten en schertsten maar wat.”Zeg: “Plachten julle de spot te drijven met Allah en Zijn Verzen en Zijn Boodschapper?” Verontschuldigt jullie maar niet, waarlijk, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie geloofden. Als Wij een groep van jullie vergeven (vanwege hun berouw) dan zullen Wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren.) (9:65-66)

8. Het tonen van minachting voor mensen, hen kleineren en bespotten. Allah zegt:

(Degenen die beledigende aanmerkingen maken over de vrijwillige gevers onder de gelovigen over de aalmoezen en over degenen die vanwege hun armoede niets kunnen vinden (om te geven), tenzij met de grootste moeite, en die dan de spot met hen drijven: Allah zal de spot op hen terugwerpen en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.) (9:79)

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Toon geen minachting voor jullie broeder, omdat Allah genade met hem kan hebben, en jou kan teisteren. (Tirmidhi)

9. Samenspannen tegen de slaven van Allah, door hun te bedriegen of door je verraderlijk tegen hun te gedragen.

Allah zegt: (Maar de slechte list treft niemand dan de beramers ervan.) (35:43)

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei dat Allah zei:

"Ik heb sommigen onder de mensen gecreëerd wiens spraak zoeter is dan honing, en harten die bitterder zijn dan Saber (de bitterste plant). Ik zweer bij Mijzelf, Ik zal hun teisteren met een droefenis welke de meest geduldige persoon in de war maakt... Denken ze dat ze Mij kunnen misleiden? Of, denken ze dat ze Mijn grenzen kunnen overschrijden?” (Tirmidhi)

10. Genieten van de overvloed van Allah, en Hem geen enkele dankbaarheid tonen, of dankbaarheid tonen aan anderen dan Hem op rekening daarvan.

Allah zegt:

(Voorwaar, Qaroen behoorde tot het volk van Moesa, maar hij bedroog hen. En Wij schonken hem zoveel schatten dat hun sleutels met moeite door een groep sterke mannen gedragen zouden kunnen worden. (Gedenkt) toen zijn volk tot hem zei: “Wees niet hoogmoedig: voorwaar, Allah houdt niet van de hoogmoedigen. En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals en vergeet niet jouw deel in de wereld. En doe goed zoals Allah jou goed heeft gedaan en zoek geen verderf op de aarde. Voorwaar, Allah houdt niet van de verderfzaaiers.” Hij (Qaroen) zei: “Voorwaar, dat wat aan mij gegeven is, berust slechts op kennis die ik bezit.” Wist hij dan niet dat Allah vóór zijn tijd generaties heeft vernietigd die veel sterker waren dan hij en meer (rijkdom) verzameld hadden? En de misdadigers hoeven niet over hun zonder ondervraagd te worden (want Allah kent hun zonden al). Toen begaf hij zich onder zijn volk, in vol ornaat. Degenen die het wereldse leven wensten, zeiden: “Hadden wij maar zoveel als Qaroen gegeven is. Voorwaar, hij is zeker een man die geweldig geluk heeft.” En degenen aan wie de kennis gegeven was, zeiden: “Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En zij wordt niet bereikt, behalve door de geduldigen.” Daarom deden wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken. En voor hem was er geen groep naast Allah die hem kom helpen. En hij behoorde niet tot de weerbaren.) (28:76-81)

 Allah zegt: (Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?) (55:25)

De exegeet Abdurrahmaan as-Sa'di, moge Allah genade met hem hebben, zei: ‘Zo welke van de religieuze of wereldse gunsten van Allah hebben jullie genegeerd?’ en hoe excellent is het antwoord van de Jinn toen hij tot hun reciteerde (Dus welke van de gunsten van jullie Rubb zullen jullie negeren?) Ze zeiden: ‘O onze Rubb we negeren niet één van uw gunsten, en tot u behoort alle lof.’


 Hoe de Gunsten van Allah te Bewaren

O slaaf van Allah, weet dat de Ene Wie jullie deze gunsten geschonken heeft deze inderdaad van jullie weg kan nemen! Jullie zijn niet de meest vromen of beste creaties van Allah behalve als jullie Hem vrezen en rechtvaardigen daden doen.

Allah zegt: (O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte. Alwetend.) (49:13)

Allah heeft de correcte manier getoond om de gunsten veilig te stellen en ze te behouden. Allah zegt:

(En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte: “Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij zeker jullie (genietingen) vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn: voorwaar, Mijn bestraffing is zeker hard.”) (14:7)

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: "Allah schenkt niet de genade aan een slaaf en hij zegt: ‘Alhamdu Lillah’ (m.a.w. alle lof is verschuldigd aan Allah) behalve dat de lof die hij gaf beter is dan wat hij nam (m.a.w. de genade die Allah hem geschonken heeft.)(Ibn Majah)

Iemand kan dankbaarheid tonen en Allah loven in zaken die betrekking hebben op geld, gegeven buiten zijn verplichting en prijzenswaardige rechten aan de armen en behoeftigen.

 Allah zegt: (En degenen in wier bezittingen een rechtmatig deel is. Voor de bedelaar en de behoeftige die niet bedelt.) (70:24-25)

Hij zou ook moeten weten dat er andere rechten in iemands weelde zit buiten de zakaat (armen-belasting). Hij zou dus een arm en hongerig persoon moeten voeden, hem kleden die geen kleding heeft, en de zieke behandelen, anderen helpen, en schulden afbetalen.

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: “De meest geliefde bij Allah is degene die de meeste voordeel oplevert (voor zijn broeders). De meest geliefde daad bij Allah is de daad die geluk brengt aan een Moslim, of dat wat hem bevrijdt van zijn problemen, zijn schulden terugbetaalt, of volstaat in zijn honger. Een persoon in nood helpen is meer geliefd door mij dan het maken van I’tikaaf in een Moskee voor een maand. Wie zijn woede onderdrukt, Allah zal hem vrijwaren, en wie zijn woede onderdrukt en hij kan zichzelf wreken maar hij doet dit niet; Allah zal zijn hart vullen met geluk op de Dag der Opstanding. Wie zijn Moslim broeder in nood helpt, Allah maakt zijn stappen stevig op de Dag dat mensen zullen uitglijden (m.a.w. de Dag der Opstanding op de Siraat (brug). Waarlijk, slechte manieren zullen iemands goede daden verpesten, zoals azijn honing verpest.” (Tabrani)

Allah, de Verhevene, heeft de grote belonging verduidelijkt voor hem die deze zaken zuiver voor Zijn zaak doet.

Allah zegt: (En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene. (Zij zeiden:) “Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank. Voorwaar, wij vrezen van onze Heer een angstaanjagende, huiveringwekkende Dag.” Allah zal hen op die Dag beschermen voor het kwaad en hen glans en blijdschap schenken. En Hij zal hen vanwege hun geduldige volharding belonen met het Paradijs en met zijde. (76:8-12)

Iemand kan Allah dankbaarheid tonen voor de perfecte vorm waarin Hij ons geschapen heeft en de gezondheid die Hij ons geschonken heeft door Allah te gehoorzamen. Daarom, zou een persoon zijn blik moeten vrijwaren van het kijken naar onwettige zaken; en zijn gehoor moeten vrijwaren van het luisteren naar onwettige zaken, en zijn tong vrijwaren van roddel, het verspreiden van geruchten, liegen, en ander kwaadaardige praat. Hij zou zijn voeten niet moeten gebruiken om naar een onwettige zaak te lopen; hij zou zijn handen niet moeten gebruiken om onwettige zaken te verrichten, noch moet hij te kort schieten in het doen van goede werken met hun.

Allah zegt: (Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten: die zullen erover ondervraagd worden.) (17:36)

Hij zou niet een onderdrukker moeten helpen in zijn onderdrukking, of een zondaar in het doen van zijn zonden. Een persoon zou moeten zijn zoals de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: “Ondersteun jullie broeder hetzij hij zelf onderdrukt of onderdrukt wordt.” Een man zei: ‘O Boodschapper van Allah: ‘Ik zou hem ondersteunen als hij wordt onderdrukt...maar hoe ondersteun ik hem als hij zelf onderdrukt?’ Hij zei: ‘Door hem te weerhouden van het onderdrukken van anderen...dit is hoe je hem ondersteunt.” (Bukhari)

Een persoon zou niet de natuurlijke eigenschappen moeten gebruiken die Allah hem gegeven heeft…van wijsheid, en intelligentie om kwaad te steunen of om de waarheid te bevechten. Hij zou deze natuurlijke eigenschappen moeten gebruiken in zaken welke hem voordeel geven in dit leven en in het Hiernamaals. De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

“Een persoon zal niet bewegen op de Dag der Opstanding totdat hij ondervraagd is over zijn leven en hoe hij dit doorgebracht heeft, en over zijn kennis en hoe hij dit gebruikt heeft, en over zijn geld en waaraan hij dit verdient heeft en hoe hij het uitgegeven heeft, en zijn lichaam en hoe hij dit gebruikt heeft.” (Tirmidhi)

Een persoon zou zijn privedelen moeten vrijwaren, van het doen van onwettige zaken. Hij zou niet zijn sexuele verlangen moeten bevredigen behalve met zijn vrouw of zijn vrouwelijke slaaf. Allah zegt:

(En degenen die hun kuisheid bewaken. Behalve tegenover hun echtgenotes of hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn.) (23:5-7)

Een gelovige zou Allah moeten prijzen voor wat hij hem geschonken heeft aan genade en zou dankbaar moeten zijn aan Hem. Hij zou niet anders dan Allah moeten prijzen voor zijn gunsten en genade. Het prijzen anders dan Allah voor deze zaken, zal inderdaad een zware bestraffing inhouden. Allah zegt:

(En geef hen de gelijkenis van de twee mannen: aan één van hen deden Wij twee tuinen met druivenstruiken toekomen en Wij omringden die met dadelpalmen (en) tussen hen in akkers. Ieder van die twee tuinen bracht vruchten voort en faalde daar in niets in. En uit hun midden deden Wij een rivier ontspringen. En er waren vruchten voor hem. Hij zei dus tot zijn (gelovige) gesprekspartner: “Ik ben jouw meerdere op het gebied van bezit en ik ben eervoller als persoon.” En hij ging zijn tuin binnen en hij deed zichzelf onrecht aan, hij zei: “Ik denk niet dat die (tuinen) ooit zullen vergaan. En denk niet dat het Uur der Opstanding zal plaatsvinden, en zelfs al zal ik tot mijn Heer teruggebracht worden: ik zal ervoor zeker een betere plaats van terugkeer vinden.” Zijn (gelovige) gesprekspartner zei, toen hij met hem in gesprek was, tot hem: “Geloof jij niet in Degene Die jou van aarde geschapen heeft, vervolgens uit een druppel sperma, en jou ten slotte tot mens vormde? Maar wat mij betreft: Hij is Allah, mijn Heer, en ik ken mijn Heer niet één deelgenoot toe. En had jij maar, toen jij je tuin binnentrad, gezegd: ‘Ma sja a Allah, la qoewwata illabillah’ – (Wat Allah wil, er is geen kracht dan door Allah), indien jij van mij ziet, dat ik minder dan jou ben, op het gebied van bezit en kinderen. Moge mijn Heer mij iets beters geven dan jouw tuin en een ramp over haar neerzenden vanuit de hemel, zodat het glibberige aarde wordt! Of haar water in de aarde wegvloeit, zodat jij het nooit meer zal kunnen vinden.” En zijn vruchten werden vernietigd. Toen begon hij zich in zijn handen te wringen, over wat hij ervoor uitgegeven had en dat zij (de tuinen) nu tot de bodem toe geruïneerd waren.” En hij zei: “Wee mij, had ik maar mijn Heer niet één deelgenoot toegekend!”) (18:32-42)

Daarvoor zal de slaaf volledig voordeel verkrijgen van de gedenking van Allah. Allah zegt:

(Maar hij die dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf. En wie ondankbaar is: voorwaar, mijn Heer is Behoefteloos, Edel.) (27:40)

Een gelovig zou zijn dankbaarheid aan Allah moeten tonen voor de Ni’mah (gave en genade) van Islam welke Allah hem geschonken heeft, door het vervullen van het volgende:

a.                      Opmerkzaam en nalevend zijn t.o.v. Allah te allen tijde. Dit is het niveau van Ihsaan waarvan de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: “Ihsaan is het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet; hoewel je Hem niet kan zien, Hij ziet jou.” (Bukhari)

Ibn Ab'bas zei: “Ik zat achter de Boodschapper van Allah ﷺ‬ op zijn kameel, en hij zei tegen mij: ‘Jonge man!’ Ik zei: ‘Hier ben ik O Boodschapper van Allah!’ Toen zei hij: ‘Wees oplettend op Allah (i.a.w. door niet Zijn grenzen te overschrijden) en Allah zal jou behoeden. Wees oplettend naar Allah en Allah zal je leiden. Gedenk Allah gedurende tijden van gemak, en Allah zal je helpen in moeilijke tijden. Als je vraagt...vraag Allah alleen, en als je smeekt...smeek Allah alleen. Alles is voorbeschikt in dit leven. Dus als mensen hun best doen je een voordeel te verlenen die Allah niet voor je heeft voorbeschikt, zullen ze niet in staat zijn om dit te doen. Als mensen hun best doen om je met iets te schaden dat Allah niet heeft voorbeschikt, zullen ze niet in staat zijn om dit te doen. Als je geduldig kun verdragen met zekerheid doe het. Maar als je dit niet kunt, verdraag dan geduldig; want waarlijk goedheid zit in het geduldig verdragen van dingen die je haat. Weet dat overwinning de uitkomst is van geduld en dat verlichting de uitkomst van angst en doodsangst is en weet dat met ontbering verlichting komt. (Hakim)

b.                      Het verlaten van de onwettige en verboden zaken, en het observeren van de plichten, vooral gezamenlijke gebeden in de Moskee, behalve als een persoon een geldig excuus heeft om dit niet te doen. Dit is waarlijk de eerste zaak waarover men wordt ondervraagd op de Dag der Opstanding. Als het geaccepteerd wordt, worden al zijn daden geaccepteerd.

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: “Waarlijk het eerste waar een slaaf over wordt ondervraagd op de Dag der Opstanding is zijn gebed...als het geaccepteerd wordt zal hij geslaagd zijn en zegevieren. Maar, als het niet geaccepteerd wordt, hij zal in zeker verlies zijn. “ (Nasa'ee)

Een persoon zou behoedzaam moeten zijn met de Dhikr (gedenking) welke gezegd wordt na de gebeden en er tussen. Om zijn gebed te voltooien zou hij moeten zeggen:

أَسْتَغْفِرُالله، أَسْتَغْفِرُالله، أَسْتَغْفِرُالله»»

Astagfiru Allah, Astagfiru Allah, Astagfiru Allah

Betekenis: Ik zoek de vergeving van Allah, Ik zoek de vergeving van Allah, Ik zoek de vergeving van Allah.

اللهُمّ أَنْتَ السّلام ومِنْك السّلام تَبارَكْتَ يا ذا الجَلالِ والإكْرَام. لا إِلهَ إلاّ الله وَحْدَه لا شَريكَ له لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْد وهُو على كُلّ شَيْءٍ قَدِير. لا حَوْل ولا قُوّة إلا بالله. لا إِلَهَ إلاّ الله وَ لا نَعْبُدُ إلا إِياه لَهُ النِّعْمَة ولَهُ الفَضْل ولَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنْ. لا إِلَه إلا الله مُخْلِصين له الدِّين ولو كَرِه الكافِرُون. اللهُمّ لا مانِعَ لما أَعْطَيْت ولا مُعْطِي لما مَنَعْت ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدّ مِنْكَ الجَد. اللهُمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْن عِبَادَتِكْ»

Allahumma Anta As-Salam ua minka As-Salam tabarakta ia dha Al-Jalali ua Al-Ikram. Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika lah, Lahu Al-mulk ua Lahu Al-hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Laa haula ua la quuata illa Billah, la ilhah illa Allah ua la na‘budu illa Iiah lahu An-Ni‘matu ua Lahu Al-Fadl, ua Lahu Ath-Thana’o Al-hasan. Laa ilaaha illa Allahu mukhlisina Lahu Ad-din ua lau kariha Al-Kafirun. Allahumma la mani‘a lima a‘tait, ua la mu‘tia lima mana‘t, ua la ianfa‘u dha Al-Jaddi Minka Al-Jadd. Allahumma a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatik.

Betekenis: O Allah! ﷻ‬ bent de Salaam, van ﷻ‬ komt de Salaam en gezegend bent ﷻ‬. Alle Eer en Waardigheid is van ﷻ‬. Er is geen god behalve ﷻ‬. ﷻ‬ heeft geen partners. Er is noch macht noch kracht behalve bij ﷻ‬. Er is geen god behalve Allah en we aanbidden niemand anders dan Hem. Aan Allah behoort alle Genade, Gunst en prachtige Lof. Er is geen god behalve Allah. We aanbidden Hem oprecht, zelfs als de ongelovigen het verafschuwen. O Allah! Niemand kan voorkomen wat ﷻ‬ geeft. O Allah! Niemand kan geven wat ﷻ‬ tegenhoudt. O Allah! Help mij om ﷻ‬ te gedenken, om UW Genade te waarderen en om op de beste manier te aanbidden.

Hij zou dan moeten zeggen: 'Subhana Allah', 'Alhamdu Lillah', 'Allahu Akbar' elk drieëndertig keer, en zeggen:

لا إِلَه إِلا الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ له، له المُلْك ولَهُ الحَمْد وَهُو على كلّ شَيءٍ قدير

  Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, lahu Al-Mulku ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir.

Betekenis: Er is geen god het waard om aanbeden te worden behalve Allah alleen, die geen partners heeft. Aan Hem behoort de heerschappij en alle lof en Hij is in staat tot alle dingen.

Daarna zou hij soera Ayatul-Kursi (2:255) moeten reciteren:

"اللهُ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ القَيُوم. لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْم لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأَرْض مَنْ ذا الّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِه يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وما خَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَات والأَرْض ولا يَؤُودُهُ حِفْظُهُما وهُوَ العَلِيُّ العَظِيْم"

Betekenis: Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige.

Hij zou dan Surah al-Ikhlaas (112:1-4) moeten reciteren:

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ اللهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ

Betekenis: Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.“

Hij zou dan Surah al-Falaq (113:1-5) en Surah anNaas (114:1-6) moeten reciteren.

Surah al-Falaq:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ ما خَلَقْ ومِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرٍّ النَّفَّاثَاتِ في العُقَدْ ومِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ

Betekenis: Zeg: “Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knopen blazen. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is. “

Surah an-Naas:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس إِلَهِ النَّاس مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسْ الّذي يُوَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاس مِنَ الجِنَّةِ والنَّاس»

Betekenis: Zeg: “Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. De Koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinn’s en de mensen. “

Het is prijzenswaardig om Soera al-Ikhlaas, Falaq en Naas drie keer te reciteren na het Fajr en Isha gebed, omdat dit authentiek gemeld is. Thobaan zei dat de Profeet ﷺ‬ driemaal vergeving zocht bij het voltooien van het gebed, en dan zei:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلام وَمِنْكَ السَّلاَم تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلاَلِ والإِكْرَام

Allahumma Anta As-Salam ua Minka As-Salam tabarakta ia dha Al-Jalali ua Al-Ikram.

Het werd gezegd tegen Imam al-O'zaee, die een van de vertellers van deze Hadeeth was: 'Hoe zocht de Profeet ﷺ‬ vergeving?' Hij zei: 'Door het zeggen van 'Astaghfiru Allah, Astaghfiru Allah'.

Abd Allah b. az-Zubair zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ bij het voltooien van zijn gebed zou zeggen,

لا إِلَهَ إَلاّ اللهُ وَحْدَه لا شَرِيْكَ لَه لَهُ المُلْك ولَهُ الحَمْد وَهُوَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلا بِالله لا إِلَهَ إِلاّ الله وَلا نَعْبُدُ إِلاّ إِيَاه لَهُ النِّعْمَة وَلَهُ الفَضْل وَلَهُ الثَّنَاء الحَسَنْ لا إِلَه إِلا الله مُخْلِصِين لَهُ الدِّين وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُون »

Laa ilaaha illa Allahu Uahdahu la sharika Lah, lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. La haula ua la quuata illa Billah, laa ilaaha illa Allah ua la na‘budu illa iiah, Lahu An-Ni‘mata ua Lahu Al-Fadl, ua Lahu Ath-Thana’o Al-Hasan. Laa ilaaha illa Allah, mukhlisina Lahu Ad-Dina ua lau kariha Al-Kafirun.

Al-Mughira b. Shu'bah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ bij het voltooien van zijn gebeden zou zeggen:

لا إِلَه إِلا الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ له، له المُلْك ولَهُ الحَمْد وَهُو على كلّ شَيءٍ قدير اللهُمَّ لا مانِعَ لما أعْطيْت ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْت. ولا يَنْفَع ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدْ»

Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Allahumma la mani‘a lima a‘tait, ua la mu‘tia lima mana‘t, ua la ianfa‘u dha Al-Jaddi Minka Al-Jadd.'

Abu Hurairah zei dat de Profeet ﷺ‬ zei: 'Wie zegt, bij het voltooien van zijn gebeden, Subhana Allah drieëndertig keer, Alhamdu Lillah drieëndertig keer, en Allahu Akbar drieëndertig keer – en dit is negenennegentig –en dan de honderd voltooit door te zeggen:

لا إِلَهَ إِلاّ الله وَحْدَه لاشَرِيْكَ لَه لَهُ المُلْك ولَهُ الحَمْد وهُوَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِير

Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir,

zijn zonden worden uitgewist zelfs als ze de hoeveelheid hebben van het schuim van de zee.' (Muslim)

Abu Umaamah zei dat de Profeet ﷺ‬ zei: "Wie ayah al-Kursi na elk gebed reciteert, niets zal hem voorkomen (daarna) om Jannah binnen te gaan (Hemelse Tuinen), behalve dood." (Baihaqi)

Uqbah b. Aamir zei: 'De Boodschapper van Allah ﷺ‬ vertelde me om de Mu'o'widthaat (Surah Ikhlaas – Falaq - Naas) te reciteren.’ (Ibn Khuzaimah)

Muaadth b. Jabal zei dat de Profeet ﷺ‬ op een dag zijn hand pakte en zei: 'O Muaadth, Ik hou van jou (voor de zaak van Allah).' Muaadth antwoorde: 'Ik koop jou vrij met mijn vader en mijn moeder, Ik hou van jou (voor de zaak van Allah).' Hij zei toen: 'O Muaadth, vergeet niet te zeggen:

اللهُمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِك وشُكْرِك وحُسْنِ عِبَادَتِك

' Allahumma a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatik ' na elk gebed.' (Ibn Hib'ban)

Iemand zou extra daden van aanbidding in acht moeten nemen, in het bijzonder de Soena ar-Raatibah, welke de twee rakah (eenheid) gebeden voor Fajr, vier voor Dhur en twee na Dhur, twee na het Maghrib gebed, en twee na het Isha gebed zijn. Er is een grote beloning gelegen in het uitvoeren van deze extra gebeden.

Umm Habeebah de dochter van Abu Sufyan vertelde dat de Profeet ﷺ‬ zei: "Wie twaalf rakah (eenheden) uitvoert op een dag, Allah zal voor hem een huis bouwen in Jannah…vier rakah voor Duhr en twee erna, twee rakah voor Asr, twee rakah na Maghrib, en twee rakah voor Fajr." (Ibn Khuzaimah)

Iemand zou ook het Duha gebed moeten uitvoeren; er is een grote beloning gelegen in het uitvoeren hiervan. De Profeet ﷺ‬ zei: 'Wanneer iemand van jullie opstaat in de ochtend moet hij liefdadigheid geven voor ieder bot in zijn lichaam; zeggende 'Subhana Allah' is een liefdadigheid, zeggende 'Alhamdu Lillah' is een liefdadigheid, en zeggen 'Allahu Akbar' is een liefdadigheid. Het bevelen van het goede is een liefdadigheid, en het verbieden van het slechte is een liefdadigheid. Het is voldoende voor een persoon om twee raka’ah van het Duha gebed (ochtend, net na het opkomen van de zon) uit te voeren.’ (Muslim)

Een ieder zou het Witr gebed moeten uitvoeren. De Profeet ﷺ‬ was er kien op om het Witr gebed te verrichten, en voerde het zelfs uit als hij aan het reizen was, zelfs als ze vele moeilijkheden het hoofd moesten bieden tijdens het reizen. Op zijn minst kan het worden uitgevoerd met één rak’ah (eenheid). De Profeet ﷺ‬ zei: "Witr is een recht dat iemand zou moeten uitvoeren, dus wie wenst kan witr als vijf eenheden uitvoeren. Wie wenst kan het uitvoeren als drie eenheden, en wie wenst kan het uitvoeren als één rakah (eenheid)." (Ibn Hib'ban)

Iemand zou het vasten moeten opvolgen met extra vasten; zoals het vasten op Maandag en Donderdag, en de ‘witte’ dagen van iedere islamitische maand welke de dertiende tot de vijftiende zijn. Iemand zou ook de dag van Arafah, en de dag van Aashoora met de dag ervoor of erna moeten vasten. De Profeet ﷺ‬ zei: " Geen slaaf vast een dag voor de zaak van Allah, of Allah zal hem verwijderen van het Vuur op basis van deze dag (welke hij vastte) met een afstand van zeventig jaren." (Muslim)

De beste manier van vasten is het vasten van Dawood . Abd Allah b. Amr zei dat de Profeet ﷺ‬ was geïnformeerd dat ik zei: 'Bij Allah, Ik zal de gehele dagen vasten, en de gehele nachten bidden zolang als ik leef. ‘Ik zei tegen hem: ‘Ik koop jou vrij met mijn vader en moeder, ik heb beloofd het te doen! Hij ﷺ‬ zei: 'Jij zult niet in staat zijn om dat te vervullen, dus vast (sommige dagen) en vast andere dagen niet, bid en ga slapen, en vast drie dagen van iedere maand; want waarlijk de goede daad wordt in tienvoud vermeerderd...en (als je iedere maand drie dagen vast) zal dit gelijk staan aan het vasten van een heel jaar.’Ik zei: 'Ik kan meer dan dat weerstaan!' Hij zei: ‘vast (dan) een dag en sla de volgende over…dit is het vasten van Dawood , en dit is de beste manier van vasten.' Ik zei: 'Ik kan meer dan dat weerstaan.’'

Hij ﷺ‬ zei: 'Er is niets beter dan dat.' (Bukhari)

Als de Moslim alleen de liefde van Allah verkrijgt door het verrichten van overtollige daden van aanbidding, zou dat toereikend zijn. De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Ik verklaar de oorlog aan degene die een wali (vrome man) schaadt. Een slaaf zoekt geen toenadering tot Mij door een ding meer geliefd door mij dan verplichte daden van aanbidding. Mijn slaaf zoekt toenadering tot Mij door overtollige daden van aanbidding, totdat ik van hem hou. Als Ik van hem hou, zal hij alleen dingen horen die Mij behagen, kijken naar dingen die Mij behagen, dingen nemen die Mij behagen, en naar dingen lopen die Mij behagen. Als hij Mij vraagt zal Ik hem geven wat hij vraagt, en als hij zijn toevlucht zoekt bij Mij, Ik zal het hem verlenen.’ (Bukhari)


 Manieren om calamiteiten te voorkomen en hoe de effecten te verminderen nadat ze toeslaan

De meest effectieve remedie om calamiteiten te voorkomen is waarlijk te geloven in voorbeschikking (Qada en Qadar – de zesde pilaar van Iman). Het is een sleutelrol in het verminderen van de effecten van calamiteiten welke de gelovige kunnen overkomen. Met dit geloof, kan de gelovige zichzelf vrijwaren en beschermen tegen vele psychologische ziektes en aandoeningen welke de mens teisteren...als de gelovige gelooft dat niets hem kan schaden behalve dat wat is voorbeschikt, zal hij tevreden zijn met wat Allah voorbeschikt heeft. Allah zegt:

(Er treft de aarde of julliezelf geen ramp, of het staat in een boek, vóórdat Wij het doen gebeuren. Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk. Opdat jullie niet zullen treuren over wat jullie is ontgaan en jullie niet opgetogen zullen raken over wat Hij jullie heeft gegeven. En Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper.) (57:22-23)

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: "De sterke gelovige[3] is beter en meer geliefd bij Allah dan een zwakke gelovige, en in beiden is goedheid[4]. Wees scherp op het verwerven van dingen welke je voordeel opleveren, en zoek de hulp van Allah, en wordt niet lui in het doen van daden van aanbidding. Als iets je schaadt, zeg dan niet; ‘Had ik dit of dat gedaan, dan was dit niet gebeurd’...maar zeg: ‘Allah heeft dit gewild, en wat Hij wil zal gebeuren; waarlijk, als[5] opent de deuren naar Satan.” (Muslim)

De gelovige moet tevreden zijn met wat zijn Rubb heeft voorbestemd in ieder voorbeeld; of hij nou ziek of gezond is, rijk of arm. Als hij alleen tevreden is met zijn Rubb terwijl hij gezond, rijk en in een goede staat van zaken is, en ontevreden met Hem terwijl hij in een staat van armoede of ziekte is; dusdanige mensen beschrijft Allah in Zijn woorden:

(En er zijn er onder mensen die Allah op de rand aanbidden: als hem iets goeds overkomt is hij daar tevreden mee, maar als hem een beproeving ten deel valt, wendt hij zijn gezicht weer af: hij verliest de wereld en het Hiernamaals. Dat is het duidelijke verlies!) (22:11)

Als de slaaf weet dat alle zaken in de handen van Allah alleen liggen, Wie geen partners heeft, en dat Hij de rangschikker van alle zaken in de heerschappij is en van alle schepselen daarin...en dat Hij alleen bepaalt dat wat goed is en dat wat in het belang van de schepselen is. Als hij gelooft dat Hij de Ene is die voordeel verstrekt en schade veroorzaakt, en de Ene die geneest, en beschermt, de Ene Die geeft en terugneemt. Allah zegt:

(En wanneer Allah jou met een tegenslag treft, dan is er niemand die deze kan wegnemen, behalve Hij. En wanneer Hij voor jou iets goeds wenst, dan kan niemand Zijn gunst tegenhouden. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. (10:107)

Als de slaaf dit weet met zekerheid en zijn Iman versterkt, en uitsluitend vertrouwt op Allah, en zijn toevlucht zoekt bij Hem terwijl hij Zijn bestraffing vreest, en hoopt op Zijn beloning, en gunsten en genade (in dit leven) terwijl hij de benodigde (en gepaste) zaken doet om de gunsten van Allah te verkrijgen. Allah zegt:

(en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende.) (65:3)

De slaaf is zwak en weet niet wat goedheid voor hem bevat. Allah zegt:

(Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie: en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.) (2:216)

Het zoeken van Allah’s beloning voor geduld voor dat wat Allah heeft bestemd...hetzij calamiteiten of kwellingen in hemzelf, zijn familie of weelde. Allah zegt:

(En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: (Inna lillahi wa inna ilaihi radji’oen) “Voorwaar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren. “ Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen.) (2:155-157)

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei:

"Geen slaaf zegt:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

Inna lillahi ua inna ilaihi raji’un. Allahumma-jurni fi musibati uakhluf li khairan minha [6]

Wanneer hij is getroffen of geslagen met een calamiteit, behalve dat Allah hem zal belonen, en vervangt (m.a.w. dat wat hij verloren heeft) met iets beters.’

Imam Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, zei: “Dit woord is het meest heilzame ding dat een getroffen persoon kan zeggen, in dit leven en in het hiernamaals...omdat het twee grote fundamenten bevat. Als een persoon weet en ze vervult zal hij worden verlost van de bezoeking.

Het eerste: De slaaf, zijn familie, en zijn weelde behoren aan Allah, de Verhevene. Ze zijn alleen onder het bezit van de slaaf als een lening, dus als Hij deze van hem wegneemt, is het gelijk aan de eigenaar om zijn geleende zaken terug te nemen.

Het tweede: De slaaf zal uiteindelijk tot Allah terugkeren, en hij zal – zonder twijfel – deze wereld achter zich laten. Hij wordt voorgebracht voor Allah alleen, zoals hij was geschapen, zonder enige familie, geld of aanhangers. Hij zal voor Allah staan met zijn goede en slechte daden. Daarom, als dit het begin van de slaaf is en zijn einde...hoe kan iemand zich verheugen over iets hij heeft bereikt, of wanhopen over iets dat hij is verloren. Wanneer een persoon zijn begin en eind overdenkt...dit is waarlijk een grote remedie voor deze bezoeking.'[7]


 Andere Remedies

1.                      Het uitvoeren van Salah (m.a.w. gebeden).

Allah zegt:

(En vraagt (Allah) om hulp door middel van geduld en de salat.) (2:45)

Telkens als een situatie de Profeet ﷺ‬ overkwam die hem bezorgde, haastte hij zich om te bidden. Hij zou zeggen:

'O Bilal roep de Iqamah voor het gebed, en verlos ons ermee.' (Abu Dawood)

2.                      Goed denken over Allah, en geen ontevredenheid tonen.

Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei:

"Waarlijk Allah zegt: 'Ik ben in staat te doen met mijn slaaf wat hij van Mij denkt; als hij goed wenst, krijgt hij dat...en als hij het slechte wenst, krijgt hij dat.” (Ibn Hib'ban)

3.                      Allah veelvuldig gedenken.

Door dit te doen, zal een persoon verlost worden van calamiteiten en kwellingen en het zal zijn Iman versterken. Allah zegt:

(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.) (13:28)

4.                      Allah veelvuldig smeken.

Allah zegt:

(Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil weggenomen wordt en jullie tot gevolmachtigden gemaakt worden op de aarde? Is er een god naast Allah? Weinig is het dat jullie je laten vermanen!) ((27:62)

Allah zegt: En jullie Heer zegt: "Roept Mij aan, dan zal Ik jullie verhoren. Zij die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen onderdanig de hel binnengaan." (40:60)

5.                      Om te geloven dat calamiteiten worden vergezeld met verlossing, en dat moeilijkheden worden vergezeld met gemak.

Allah zegt:

(Voorwaar, met de moeilijkheid komt de verlichting.) (94:6)

Een dichter zei: In een verschrikkelijke situatie, sloot alles zich om me heen (Plotseling) werd ik verlost en ik dacht dat er geen verlossing tot mij zou komen.

6.                      Weten dat het leven in deze wereld alleen voor een korte periode is. Het is niet eeuwigdurend, want alles wordt vernietigd.

Allah zegt:

(Alles wat op aarde is zal vergaan. En het Aangezicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer.) (55:26-27)

7.                      De onbeduidendheid van deze wereld weten.

Sahl b. Sa'd zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ Dhul-Hulaifah passeerde en een rottend opgezwollen schaap zag met zijn poot opgeheven, en hij ﷺ‬ zei: 'Is dit schaap waardeloos voor zijn meester? ‘de Metgezellen zeiden: ‘Ja!’ Hij ﷺ‬ zei toen: 'Bij de Ene in Wiens handen mijn leven is, deze wereld is waardelozer voor Allah dan dit dier voor zijn meester! Als het leven van deze wereld gelijk was aan zelfs maar de vleugel van een vlieg, zou Hij de ongelovige niet eens water te drinken hebben gegeven.' (Haakim)

8.                      Weten dat de mens deze wereld niet zal verlaten totdat hij de toegewezen termijn die Allah hem heeft toegewezen in dit leven heeft voltooit.

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Jibreel heeft mij net geïnformeerd dat geen ziel deze wereld zal verlaten totdat het de toegewezen termijn heeft voltooit die Allah het heeft toegewezen, en de bepalingen heeft ontvangen die Allah voor hem heeft bestemd. Dus zoek passend leven. Laat moeilijke situaties je niet forceren om het te zoeken in onwettige middelen, want Allah verleent aan een individu die Hem gehoorzaamt.' (Mu'jam al-Kabeer)

Imam Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, vermeldde een aantal aanvullende remedies, welke zijn:

1.                      Iemand zou moeten waarnemen welke beproevingen een ander zijn overkomen. Hij moet weten dat hij niet de enige persoon is die calamiteiten te verduren krijgt. Als hij in de wereld zou zoeken zou hij concluderen dat calamiteiten voorkomen door, het missen van een gewenste kans of door het voorvallen van iets waar je een hekel aan hebt. Hij zou in gedachten moeten houden dat deze wereld een gebied is waarin iemand wordt beproefd en getest. Een plaats waarin iemand een beetje lacht en veel huilt; een plaats waarin iemand bij sommige gelegenheden gelukkig is en ongelukkig bij andere; een plaats waarin iemand een beetje plezier heeft en wordt verhinderd van vele andere zaken.

Allah zegt: (Voorzeker, Wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen.) (90:4)

Allah zegt: (Als jullie gewond raken: het is ook zo dat de mensen (vijanden) door een soortgelijke verwoning getroffen zijn.) (3:140)

Abd Allah b. Masood zei: “Er is een droevige gelegenheid voor iedere gelukkige gelegenheid. Er is nooit een huis dat altijd gevuld is met plezier maar eerder is het gevuld met droevheid op andere tijden.’

Een dichter zei: Ik weet dat geen calamiteit mij overkomt

Behalve dat iemand voor mij er ook mee geslagen is

2.                      Iemand zou de calamiteit die hem overkomen is moeten overdenken, en Allah dankbaar zijn en Hem prijzen dat het niet groter was dan wat het is, en dat het niet in zijn Deen was. Iets dat een mens verloren is aan materialistische zaken in dit leven zal geen droefheid veroorzaken, behalve als de calamiteit in zijn Deen is. Hij moet Allah ook dankbaar zijn voor alle andere genades die hij gekregen heeft. Het been van Urwah b. az-Zubair was geamputeerd en zijn zoon was vermoord op dezelfde dag, en hij zei: 'O Allah alle lof behoort tot ﷻ‬ alleen...als ﷻ‬ (een ding) van mij heeft genomen, waarlijk, ﷻ‬ heeft mij gegeven...als ﷻ‬ mij heeft getroffen met een calamiteit, ﷻ‬ heeft mij zeker genezen...ﷻ‬ heeft mij vier ledematen gegeven, en ﷻ‬ heeft er één van weggenomen, en ﷻ‬ heeft mij vier kinderen gegeven en er één van weggenomen.’

3.                       Iemand zou moeten weten dat moedeloosheid en het tonen van ontevredenheid over het besluit van Allah Hem kwaad zal maken, en Satan zal plezieren en de vijanden zal amuseren en vrienden pijn zal doen. Het zal ook iemands beloning teniet doen, en hem zwak maken. Als hij geduldig verdraagt en de beloning van Allah zoekt, zal hij zijn Rubb plezieren, en Satan vernederen, en zijn vijand ontzetten en zijn vriend plezieren.

4.                      Hij zou de calamiteiten die hem overkomen moeten beschouwen als een kans om goede daden bijeen te brengen, als hij geduldig verdraagt en de beloning van Allah zoekt.

Abu Musa al-Ash'ari zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wanneer de zoon van een gelovige sterft, zal Allah tegen de engelen zeggen: ‘Jullie hebben de ziel genomen van mijn slaaf’s zoon? ‘Ze zullen zeggen: ‘Ja.’ Allah zal tegen hen zeggen: ‘Jullie hebben de liefde van zijn hart genomen?’ Ze zullen zeggen: ‘Ja’. Hij zal hun vragen: ‘Wat zei mijn slaaf?’ Ze zullen zeggen: ‘ Hij heeft waarlijk, ﷻ‬ geprezen en verkondigd dat hij tot ﷻ‬ behoort en dat hij tot ﷻ‬ terug zal keren.’ Allah zal tegen de engelen zeggen: ‘Bouw voor hem een huis in Jannah en noem het het huis van Lof.’ (Ibn Hibban)

Abu Sa'eed al-Khudri zei dat de Profeet ﷺ‬ zei: 'Geen Moslim wordt getroffen met uitputting, ziekte, zorgen, droefheid, kwaad of pijn...zelfs een prik die hem schaadt, behalve dat Allah zijn zonden weer zal goedmaken wegens dat.’ (Bukhari)

5.                      Hij zou moeten weten dat het geduldig verdragen en zoeken naar de beloning van Allah gedurende calamiteiten waarlijk één van de karaktertrekken van de gelovigen is en een oorzaak welke iemand Jannah doet binnentreden.

Allah zegt:

(En Wij zullen jullie zeker beproeven, totdat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn. En Wij beproeven jullie daden.) (47:31)

Ibn Abbas zei dat hij zei tegen sommigen van zijn metgezellen: ‘Zal ik jullie niet een vrouw laten zien van de vrouwen van Jannah?’ Ze zeiden: ‘Zeker!’ Hij zei: ‘Deze zwarte vrouw kwam bij de Profeet ﷺ‬ en zei tegen hem: ‘Ik heb epileptische aanvallen, en ik raak onbedekt als dit gebeurt...dus smeek Allah voor mij (m.a.w. om me van deze ziekte te verlossen). ‘De Profeet ﷺ‬ zei: 'Als je wenst, verdraag geduldig, en Jannah zal je gegeven worden. En als je wenst, zal ik Allah smeken (om je te verlossen van deze ziekte). ‘Ze zei toen: ‘Ik zal het geduldig verdragen, maar ik raak onbedekt (vanwege de epileptische aanval).’ Dus de Boodschapper van Allah ﷺ‬ smeekte Allah voor haar.’ (Bukhari)

Suhaib zeidat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei:

'Verbazingwekkend is de materie van de gelovige! Alles is heilzaam en belonend voor hem, en dit is alleen voor de gelovige! Als hij begenadigd is met een barmhartigheid, zal hij Allah dankbaar zijn, en het zal (belonend) voor hem zijn. Als hij met een calamiteit geslagen wordt, zal hij geduldig verdragen en het zal beter voor hem zijn.’ (Muslim)

6.                      Iemand zou in gedachten moeten houden dat zelfs wanneer moedeloosheid hem overkomt...hij hoe dan ook geduldig moet verdragen. Dit type van geduld is niet prijzenswaardig, en de drager wordt er hierdoor niet voor beloond. Mahmoud b. Labeed vertelde dat de boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Als Allah van een volk houdt, Hij zal hun testen...wie geduldig is zal worden beloond vanwege zijn geduld, en wie moedeloos is wordt getuchtigd vanwege dit.’ (Ahmed)

7.                      Hij zou in gedachten moeten houden dat de Ene Wie hem test en teistert de Meest Barmhartige is. Hij veroorzaakt de teistering niet om hem te vernietigen, noch om hem te straffen; eerder, Hij test zijn geduld, geluk in het gehoorzamen van Allah, en geloof in Hem. Hij wil ook Zijn slaaf Hem horen aanroepen, en Zijn hulp zoeken en Hem smeken.

Umar b. alKhattab benaderde de Profeet ﷺ‬ terwijl de buit van een gevecht voorgebracht werd...en onder hen was een vrouw die haar kind borstvoeding gaf. De Profeet ﷺ‬ zei: 'Denk je dat deze vrouw haar kind in het vuur zal gooien?’ De metgezellen zeiden: ‘Hoe kan ze, terwijl ze hem niet kan laten gaan?’ De Profeet ﷺ‬ zei: ‘Waarlijk Allah is barmhartiger voor Zijn slaven dat deze vrouw voor haar kind is.’ (Bukhari)

8.                      Hij zou in gedachten moeten houden dat de ellende in dit leven, hem in feite zal leiden naar een gelukkig leven in het Hiernamaals. En Geluk in dit leven zal hem leiden naar ellende in het Hiernamaals. Daarom, is het beter om te verplaatsen van een punt van tijdelijke ellende naar een permanente staat van plezier en geluk dan het tegenovergestelde. De Profeet ﷺ‬ zei: 'Jannah (hemelse woonplaats) wordt omgeven door moeilijkheden, en het Hellevuur wordt omgeven door lusten en verlangens.’ (Muslim)

Dit betekent niet dat een mens onbezield zou moeten zijn en zonder gevoelens, en dat iemand niet sommige van zijn natuurlijke emoties zou moeten tonen. Wat is verboden is dat iemand moedeloos wordt, boos en ontevreden met de bepalingen van Allah. Anas b. Malik zei: 'We traden binnen met de Boodschapper van Allah ﷺ‬ bij Abu Saif, de smid, wiens vrouw de melkmoeder van Ibraheem – de zoon van de Profeet – was, dus de Profeet ﷺ‬ hield Ibraheem, kuste hem en besnuffelde hem. Daarna traden we bij hem binnen terwijl hij stierf, en de Boodschapper van Allah ﷺ‬ huilde. Abdurrahman b. Auf zei: 'En jij O Boodschapper van Allah (huilt ook)?’ De Boodschapper van Allah zei: 'O Ibn Auf, dit is een barmhartigheid, en ik zeg verder, Waarlijk tranen komen uit het oog, en het hart is droevig, en we zeggen alleen dat wat onze Rubb pleziert, en we zijn verdrietig door je heengaan O Ibraheem.' (Bukhari)

Usaamah b. Zaid zei: 'De dochter van de Boodschapper van Allah ﷺ‬ vroeg de Boodschapper van Allah ﷺ‬ om bij haar te komen, omdat één van haar zonen stervende was. Dus de Boodschapper van Allah ﷺ‬ stuurde een boodschapper om zijn salaam over te brengen en om tegen haar te zeggen: ‘Waarlijk aan Allah behoort wat Hij heeft gegeven en wat Hij heeft genomen, en alles heeft een vastgestelde tijd, dus heb geduld en zoek de beloning van Allah.'

Ze maakte toen een eed en stond erop dat hij kwam, dus ging hij terwijl hij vergezeld werd door Sa'd b. Ubaadah, Mu'aadth b. Jabal, Ubai b. Ka'b, Zaid b. Thabit, en andere mannen . Toen ze arriveerden, werd het kind aan de Profeet ﷺ‬ gegeven terwijl hij langzaam bewoog en de Profeet ﷺ‬ huilde. Sa'd zei toen: 'O Boodschapper van Allah wat is dit? Hij zei: “Dit is een barmhartigheid welke Allah in de harten van Zijn slaven heeft geplaatst...Waarlijk Allah heeft genade met Zijn barmhartige slaven.’ (Bukhari)

 Een dichter zei:

Laat de dagen passeeren zoals het ze behaagt.

Wees gelukkig met het lot en de voorbeschikking.

Als eenmaal iets gebeurt wat is verordend.

Is er geen manier om het te stoppen.


 Middelen van bescherming en het vrijwaren van iemand zelf

*Voortdurend Koran reciteren,omdat Sheitan vlucht van het huis waarin de Koran wordt gereciteerd.

Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei:

'Maak van jullie huizen geen begraafplaatsen. Waarlijk Satan vlucht van het huis waarin het hoofstuk van Al-Baqarah wordt gereciteerd.' (Muslim)

*Zeg 'Bismillah' (Ik begin met de naam van Allah) wanneer je iets doet, omdat dit een middel van bescherming is, tegen Satan. De Profeet ﷺ‬ zei:

'De beschermende barriere welke de Jinn vóórkomt van het kijken naar de privedelen van de kinderen van Adam is door te zeggen 'Bismillah'.' (Tirmidthi)

*Smeek Allah voor goedheid wanneer hij zichzelf, zijn familie of zijn kinderen ziet uitmunten in goedheid; zoals te zeggen, ‘O Allah geeft hem van Uw gaven, en bescherm hem van kwaad’of zeg: 'Mashallah tabaarakal-laah' i.e.

*Zoek toevlucht bij Allah om zichzelf en zijn familie en zijn kinderen te beschermen , tegen al het kwaad. De Profeet ﷺ‬ deed dit voor al-Hasan and al-Husain. Hij zou zeggen:

'Jullie vader zou dit doen met Isma'eel en Ishaaq,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّات مِنْ شَرِّ ما خَلَقْ

A‘udhu bi Kalimat Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq

Betekenis: Ik zoek mijn toevlucht bij de perfecte woorden van Allah tegen het kwaad van alle gecrëeerde zaken.

*Wees te allen tijde opmerkzaam jegens Allah, en geef uiting aan Dhikr (gedenken). Allah zegt:

(Gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar.) (2:152)

Abd Allah b. Yasr zei dat een Bedoeïen tegen de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'De Shari'ah wetten zijn velen, dus informeer mij van iets dat ik kan aanhangen!’ De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Hou de gedenking van Allah op je tong.' (Haakim)

Allah gedenkt degene die aan Hem denkt. Allah zegt:

'Ik ben zoals Mijn slaaf denkt dat Ik ben[8], en Ik ben met hem als hij Mij gedenkt[9]. Als hij Mij gedenkt in gedachten, zal Ik hem ook gedenken; en als hij Mij gedenkt in een groep mensen zal Ik hem gedenken in een groep die beter is dan zij; en als hij een spanwijdte dichter bij Mij komt, dan kom Ik een ellebooglengte dichter naar hem; en als hij een ellebooglengte dichter bij Mij komt, kom Ik een afstand van twee uitgestrekte armen dichter bij hem; en als hij lopend naar Mij toe komt, kom Ik rennend naar hem toe.’ (Bukhari)

Allah heeft gezegd in Zijn Boek dat het voortdurend gedenken van Hem een reden is voor het verlichten en afzien van calamiteiten nadat ze zijn voorgevallen. Allah zegt:

(En voorwaar, Yoenoes behoort zeker tot de gezondenen. (Gedenkt) toen hij wegliep naar het volgeladen schip. Toen lootte hij (om een plaats erop) en hij behoorde daarop tot de verliezers. Toen slokte de vis hem op en hij verweet zichzelf. En als hij niet tot degenen die de Glorie van Allah prezen behoord had. Zou hij zeker in zijn buik zijn gebleven, tot de Dag waarop zij worden opgewekt.) (37:139-144)

Het voortdurend gedenken van Allah is een reden voor acceptatie van iemands smeekbede door Allah, en het is ook een versterking welke de slaaf zal vrijwaren. De Profeet ﷺ‬ zei:

'Waarlijk Allah inspireerde Yahya b. Zakariyyah met vijf woorden welke Hij hem beval en de kinderen van Israel; het leek dat hij verlaat was in het overbrengen van deze boodschap aan hun, dus Eesa zei tegen hem: ‘Allah heeft je opgedragen om vijf woorden over te brengen aan je mensen welke jullie moeten naleven...dus of je brengt dit aan hen over, of ik zal het aan hen overdragen!’ Hij zei: ‘O Eesa, niet doen, want ik vrees dat als jij het aan hen overbrengt, Allah mij zal straffen, en ik zal gestraft worden. Dus bracht hij de kinderen van Israel samen in de Moskee in Jeruzalem, en het werd overvol, totdat ze in de vensterbanken zaten, hij sprak hen toen aan zeggende; ‘ Waarlijk Allah heeft mij opgedragen om jullie vijf woorden over te dragen welke jullie moeten naleven; de eerste...ken Allah geen partners toe, als voorbeeld van iemand die partners aan Allah toeschrijft is als een man die een slaaf koopt met zijn eigen geld (goud en zilver), en ze in zijn huis huisvest...en tegen hun zegt: ‘werk en breng me de opbrengst; dus werkte hij en bracht de opbrengst aan iemand anders dan zijn meester...dus wie van jullie zal tevreden zijn met zijn slaaf als hij dit doet? Allah, heeft jullie geschapen, en voor jullie voorzien dus schrijf Hem geen partners toe. Als jullie bidden, kijk dan niet rond, want Allah kijkt naar Zijn slaaf zolang hij niet rondkijkt in zijn gebed. Ik beveel jullie te vasten, en het voorbeeld hiervan is als een man in een groep die een buidel met musk heeft, iedereen zal de geur willen ruiken, en vasten is fraaier voor Allah dan een geur van musk. Ik beveel jullie liefdadigheid te geven, en het voorbeeld hiervan is als een man die gevangen gehouden werd door de vijand, en ze bonden zijn handen aan zijn nek, en ze brachten hem voort om onthoofd te worden, en hij zei tegen hun, willen jullie het mij toestaan om mij vrij te kopen van jullie? Hij gaf hun een beetje en veel, totdat hij zich vrijkocht van hun, dus ik beveel jullie om Allah veel te gedenken, en het voorbeeld van het gedenken van Allah is als een man die achterna gezeten werd door de vijand, en hij kwam toen bij een versterkte vesting, en bleef daarin en redde zichzelf van de vijand. Evenzo, de slaaf zal niet worden gered van Satan tenzij hij Allah gedenkt.’

De Profeet ﷺ‬ zei toen:

'Ik beveel jullie met vijf zaken; Allah heeft mij opgedragen dat jullie blijven bij de algemene groep van Moslims, om te luisteren en te gehoorzamen, te emigreren naar Islamitische landen, en Jihad op het pad van Allah te doen. Wie afwijkt van de algemene groep van Moslims, de afstand van een ellebooglengte, heeft de schoot van Iman en Islam verlaten, en wie roept met de Da’wah van Jaahiliyah, hij is van de brandstof van het Vuur. Het was gezegd O Boodschapper van Allah, zelfs als hij vast en bidt...hij zei: ‘zelfs als hij vast en bid...’ Dus roep mensen op tot het pad van Allah, Wie jullie gelovigen en Moslims noemt, slaven van Allah’. (Tirmidthi)

Het gedenken van Allah zal volstaan als iemand de Koran niet kan reciteren. Abd Allah b. Abi O'faa, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: ‘een man kwam naar de Profeet van Allah ﷺ‬ en zei: 'O Boodschapper van Allah, ik kan de Koran niet memoriseren, leer me dus iets dat volstaat voor mij. Hij zei:

 'Zeg: Subhanaalah (Ver verwijderd is Allah van iedere imperfectie), Alhamdu Lillah (Alle lof is aan Allah verschuldigd), Laa ilaaha il'laa Allah (Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah alleen), Allahu Akbar (Allah is de grootste) en Laa hawla wa laa quwata il'laa bil'laah (Er is geen kracht noch macht dan door Allah).'

De man zei: 'Dit is voor Allah…wat is voor mij?' Hij ﷺ‬ zei zeg:

رَبِّ اغْفِر لي وَارْحَمْني واهْدِني وعافِنِيْ وارْزُقْنِي

Rabbi ighfir li ua irhamni ua ihdini ua ‘afini ua orzuqni

'O Allah vergeef me, en heb genade met mij, leidt me en geef me gratie, en voorzie mij.’'

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Zijn handen waren gevuld met goedheid.'

Het gedenken van Allah houdt de sheitan weg en vrijwaart hem van de infuistering van Sheitan.

Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei:

 'Sheitan zal drie knopen in iemands hoofd leggen terwijl hij slaapt, en zal zeggen jij hebt een lange nacht te slapen...wanneer hij wakker wordt en de naam van Allah noemt, zal één knoop ongedaan gemaakt worden, en als hij woedoe verricht, zal een andere ongedaan gemaakt worden, en als hij bidt, zal de laatste knoop ongedaan gemaakt worden, en hij zal zeer energiek worden en een goed karakter hebben, anderszins zal hij van slecht karakter zijn en lui.' (Bukhari)

De Profeet ﷺ‬ informeerde ons over de straf van iemand die wegblijft van de dhikr van Allah, zeggende: (En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.) (20:124)


 De Beste Dhikr

1. De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Twee woorden, welke makkelijk te zeggen zijn en zwaar in de schaal:

سُبْحانَ الله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ الله العَظِيْم

Subhana Allah ua bihamdih; Subhana Allah Al-‘Adhim

 (Bukhari)

Betekenis: Ver verwijderd is Allah van iedere imperfectie en ik begin met Zijn lof. Ver verwijderd is Allah van iedere imperfectie en Hij is de Grootste.'

2.                      De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie 100 keer zegt: 'Subhana Allah wa bi'hamdihi', zijn zonden zullen weer worden goedgemaakt zelfs als ze meer waren dan het schuim van de zee. (Bukhari)

3.                      De boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie in de nacht opstaat en zegt:

لا إِلَهَ إِلاّ الله وحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدِيْر الحَمْدُ لله وسُبْحَان الله ولا إِلَه إِلاّ الله والله أَكْبَرْ وَلا حَوْل وَلا قُوَّةَ إِلاّ بالله

Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Alhamdu lillah ua subhana Allah ua laa ilaaha illa Allah ua Allahu Akbar ua la haula ua la quuata illa bi Ellah.' (Bukhari)

Betekenis: Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah, Die geen partner heeft, aan Hem behoort de Heerschappij en Lof en Hij is volledig bekwaam over alle dingen. Alle lof is verschuldigd aan Allah, ver verwijderd is Hij van iedere imperfectie, er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah, en Allah is de Grootste, er is geen kracht noch macht dan door Allah...O Allah vergeef mij.

4.                      De Profeet ﷺ‬ zei: 'Het zeggen van Subhana Allah, Alhamdu Lillah, and Laa ilaaha il'la Allah wal laawho akbar is meer geliefd bij mij dan alles waar de zon over verrezen is ‘. (Muslim)

5.                      De Profeet ﷺ‬ zei: 'Zou iemand van jullie niet in staat zijn om duizend beloningen op een dag te verkrijgen…? Zeg 'Subhana Allah' honderd keer, en duizend beloningen zullen voor hem worden opgenomen en duizend zonden zullen worden weggecijferd (van zijn optekening).' (Muslim)

6.                      De Profeet ﷺ‬ zei: 'Wie Allah vraagt om mijn vermelding te verheffen en me veilig te stellen van iedere denigrerende zaak, Allah zal hem tien beloningen geven en tien van zijn zonden wegcijferen (van zijn optekening).' (Ibn Hibban)

7.                      De Profeet ﷺ‬ zei: 'Zindelijkheid staat gelijk aan half het Iman, het zeggen van Alhamdu Lillah zal de weegschaal vullen, (het zeggen van) Subhana Allah zal de ruimte vullen tussen de hemelen en de aarde. Bidden is een noor (licht) en liefdadigheid is een bewijs (van iemand’s ware geloof), geduld is diyaa (licht met warmte om iemand te zuiveren van zijn zonden) en de Koran is een getuige voor of tegen jou, en alle mensen gaan om te gaan, daarom zal een persoon zichzelf bevrijden van het Vuur, of zichzelf daarin laten ondergaan.' (Muslim)

8.                      De Profeet ﷺ‬ zei: 'Zal ik jullie niet informeren over een woord welke de schat van Jannah is? Laa hawla wa laa quwata il'laa bil'laah.' (Bukhari)

Betekenis: 'Er is geen kracht noch macht dan door Allah.'

9.                      Jowaire'yah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ haar vertrekken verliet terwijl ze aan het bidden was, en hij kwam terug na Duha, terwijl ze (nog steeds) zat. Hij zei toen: ‘Heb je in deze staat verkeerd sinds ik vertrok?’ Ze zei: ‘Ja!’ De Profeet ﷺ‬: 'Ik zei vier woorden drie keer en als ze gewogen zouden worden met alles dat jij hebt gezegd, dan zouden ze zwaarder wegen...

سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه

Subhana Allah ua bihamdihi ‘adada khalqihi ua rida Nafsihi ua zinata ‘Arshihi ua midada Kalimatih

Meaning: Ik verklaar Allah ver verwijderd van iedere imperfectie zoveel als er creaties zijn, totdat Hij tevreden is, het gewicht van Zijn Troon en de hoeveelheid van Zijn woorden.’


 Methodes waarmee iemand Allah zal behagen

1. Wees opmerkzaam jegens Allah en zoek Zijn vergeving. Want de meeste van de calamiteiten die iemand overkomen zijn van de zonden die hij pleegt. Allah zegt:

(En het onheil dat jullie treft, het is voor wat jullie handen begaan hebben. Maar Hij scheldt veel kwijt.) (42:30)

De Profeet ﷺ‬ verklaarde de belangrijkheid van het voortdurend zoeken naar vergeving. Hij ﷺ‬ zei: 'Wie voortdurend zoekt naar vergeving, Allah zal hem verlichting geven van iedere zorg, en respijt van iedere spanning en hem voorzien van plaatsen die hij het minst verwacht.' (Haakim)

Allah heeft ons geïnformeerd dat voortdurend berouw een oorzaak is voor het ontvangen van provisie, beloning, en het afzien van straf. Allah zegt:

(Toen zei ik: “Vraagt jullie Heer om vergeving: voorwaar, Hij is Vergevensgezind. Hij zal dan overvloedige regens uit de hemel over jullie neerzenden. En jullie bezittingen en kinderen vermeerderen en Hij zal jullie tuinen schenken en Hij zal jullie rivieren schenken.) (71:10-12)

Allah heeft het maken van bekentenis en erkenning van deze zonden en berouw tonen aan Allah onder de oorzaken gesteld welke de calamiteiten zullen vermijden. Erkenning alleen (door uiting) is niet voldoende. Dit moet worden aangevuld met een sterke vastberadenheid en geloof, welke iemand de zonde doet verlaten, zich treurig laat voelen het te doen, en een zekere vastberadenheid er niet naar terug te keren. Allah zegt:

(En (gedenkt) Yoenoes toen hij kwaad wegging en meende dat Wij geen macht over hem hadden. Toen riep hij uit in de duisternissen: “Er is geen god dan ﷻ‬, Heilig bent ﷻ‬: voorwaar, ik behoorde tot de onrechtvaardigen. “ Toen verhoorden Wij hem en Wij redden hem uit de nood. En zo redden Wij de gelovigen.) (21:87-88)

Iemand zou opmerkzaam moeten zijn jegens Allah gedurende makkelijke tijden, door Hem dankbaar te zijn voor alle genades en gaven die Hij ons gegeven heeft, door Hem te gedenken, en Hem op juiste wijze te aanbidden.

Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie wenst geantwoord te worden terwijl hij in nood is, moet Allah overdadig smeken in gemakkelijke tijden.’

De Profeet ﷺ‬ zei in de Hadeeth die is overgeleverd door Ibn Abbas : 'Wees opmerkzaam jegens Allah in tijden van gemak, en Allah zal je bijstaan in moeilijke tijden.’

*Het helpen van Moslims tijdens hun ontberingen. Abd Allah b. Umar zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie wil dat zijn smeekbede geaccepteerd wordt, en zijn moeilijkheden verlicht, laat hem iemand helpen die in schulden is.'

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie een gelovige helpt tijdens ontberingen, Allah zal hem steunen tijdens de ontberingen van het Hiernamaals. Wie een gelovige met schulden helpt, Allah zal hem helpen in dit leven en in het Hiernamaals. Wie de fouten van een gelovige toedekt in deze wereld, Allah zal zijn fouten in dit leven en in het Hiernamaals toedekken. Allah zal de slaaf helpen, zolang als hij zijn broeder helpt. Wie een pad zoekt waarin hij kennis verkrijgt, Allah zal het pad naar Jannah (de Hemelse Woonplaats) makkelijk voor hem maken. Een volk zal niet samenkomen in een huis of de huizen van Allah en de Koran reciteren en bestuderen, behalve dat zij rustig zullen zijn, en de genade van Allah zal op hun neerdalen, en Allah zal hun loven (in het bijzijn van de engelen) en hun belonen. Wie geen goede daden vooruit stuurt, zijn nakomelingen zullen hem niet baten.’ (Muslim)

*Het geven van liefdadigheid en het doen van rechtvaardige daden. Bij de wil van Allah, dit zal de calamiteiten terzijde stellen. Anas b. Malik zei dat de Profeet ﷺ‬ zei: 'Liefdadigheid zal de boosheid van de Rubb verminderen en zal iemand vrijwaren van een kwade dood.' (Ibn Hibban)

Mu'adth b. Jabal zei: ik vergezelde de Profeet ﷺ‬ op een reis, en ik was dichtbij hem en terwijl we reisden, vroeg ik hem:

'O Boodschapper van Allah ﷺ‬ informeer me over een daad welke me toestaat Jannah binnen te gaan en me vrijwaart van het Vuur,’ Hij zei: ‘Je hebt gevraagd over een grote zaak! En het is makkelijk voor iemand voor wie Allah het makkelijk maakt. Aanbid Allah, en ken hem geen partners toe. Voer gebeden uit, geef de Sakaat, vast Ramadan en voer de Hajj uit.’ Toen zei hij: ‘Zal ik je niet informeren over de poorten van goedheid?’ Vasten zal iemand vrijwaren van het Vuur en liefdadigheid zal iemands zonden wegcijferen zoals water vuur blust en iemands gebed gedurende de nacht. Daarna reciteerde hij de woorden van Allah:

(Ze verlaten hun bedden wanneer ze hun Rubb in vrees en hoop aanroepen, en ze geven uit van wat Wij hun geschonken hebben. Geen ziel weet welke vreugden van het oog voor hun verborgen is gebleven voor de beloning van hun daden.)

Hij zei toen: ‘Zal ik jullie informeren over het meest belangrijke aspect van de Deen, zijn pilaar en zijn hoogste punt?’ Mu'adh zei: 'Zeker O Boodschapper van Allah!' Hij zei: “Het belangrijkste aspect van de Deen is Islam (m.a.w. de twee getuigenissen van Geloof), en zijn pilaar is het gebed en zijn hoogste punt is de Jihad.” De Profeet ﷺ‬ zei toen: ‘Zal ik jullie informeren over een zaak welke dit alles voor jullie verzekert?’ Mu’adh zei: ‘Zeker O Boodschapper van Allah!’ Hij zei: ‘Wees opmerkzaam, en bescherm je tong.’ (m.a.w. praat niet zonder reden). Mu’adh zei: ‘Worden we verantwoordelijk gehouden voor wat we zeggen?’ Hij zei: ‘Moge je moeder je verliezen! Worden mensen alleen in de Hel gegooid op hun gezichten, of hun neuzen wegens wat ze zeggen!?’

(Tirmidthi)

*Het onderhouden van de relaties van Familie en Vrienden door hun te bezoeken en hun te helpen bij hun behoeften. Allah zegt:

(Het kan zijn, als jullie je afwenden, dat jullie verderf zaaien op de aarde en jullie familiebanden verbreken. Zij zijn degenen die Allah vervloekt heeft en die Hij doof gemaakt heeft, en Hij heeft hun ogen blind gemaakt. Denken zij niet na over de Koran? Er zijn zelfs sloten op hun harten.) ((47:22-24)

De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Er is geen goede daad welke beloning direct verleend wordt dan het verbinden van relaties met familie en vrienden. Er is geen zonde voor wiens dader direct wordt bestraft dan losbandigheid en het doorsnijden van de relaties met familie en vrienden.' (Baihaqi)

*Iemand moet zich onthouden van het onrecht aandoen of schaden van mensen. De Profeet van Allah ﷺ‬ zei: 'De Duah (smeekbede) van degene die onrecht is aangedaan wordt boven de wolken gedragen en de poorten van de hemelen worden voor hem geopend, en de Rubb zal zeggen: ‘Bij Mijn macht, Ik zal je de overwinning verlenen zelfs na een bepaalde periode.' (Ibn Hibban)

Het maakt niet uit hoe verlaat de bestraffing van de onderdrukker mag lijken, hij zal waarlijk zijn lot ontmoeten. Abu Musa al-Ash'ari zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Allah geeft respijt aan de onderdrukker, maar als Hij hem grijpt, zal Hij hem nooit vrijlaten.' Toen reciteerde hij:

(Zo is het grijpen van jullie Rubb wanneer Hij de populatie van steden grijpt terwijl ze onrecht plegen. Waarlijk Zijn beslaglegging is pijnlijk en zwaar.)

*Zoek je toevlucht bij Allah, door Hem voortdurend te smeken en onderdanig te zijn aan Hem. Allah zegt:

(En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.) (40:60)

De Profeet ﷺ‬ zei: 'Er is niets meer geliefd bij Allah dan Hem te smeken.' (Tirmidthi)

Thaobaan zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'De mens kan beperkte voorzieningen ontvangen te wijten aan een zonde die hij pleegt, en niets kan een calamiteit voorkomen voor te vallen behalve Du'aa (smeekbedes), en de goedheid in iemands leven zal niet worden overschreden behalve als hij daden van rechtvaardigheid doet.' (Ibn Majah)

Al-Ghazali, moge Allah genade met hem hebben, zei:

'Als het gezegd is, wat is het voordeel van Du’aa (smeekbedes) wanneer het voorbeschikte niet kan worden voorkomen? Weet dan dat onder de voorbeschikte zaken de wering is van calamiteiten door smeekbedes. Du’aa is een oorzaak voor de preventie van calamiteiten, en een bron van genade. Op een gelijke manier is het zaad een oorzaak voor het groeien van gewassen van de aarde, als een pantser dat zijn drager vrijwaard van pijlen. Op deze manier voorkomt Du’aa calamiteiten.'

Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, zei:

'Waren hun madth'hab (methode) consistent, dan zouden ze alle oorzaken moeten afwijzen. In antwoord hierop, kan iemand zeggen: ‘Als het blussen van dorst en voldoening na het eten voor jou voorbeschikt waren, zou het hoe dan ook gebeuren...en als ze niet voor jou zijn voorbeschikt zouden ze hoe dan ook niet gebeuren. Als Allah voor jou een kind heeft voorbeschikt, zul je dat kind ontvangen, of je nu wel of niet getrouwd bent, en als Hij het niet wil, dan zal je hoe dan ook geen kind gegeven worden! Dus is er geen noodzaak te trouwen, en zo verder.'

De Du'aa is het wapen van de gelovige. Hiermee, zal hem goedheid in zijn voorzieningen worden gegeven. Hiermee kan hij voorkomen dat calamiteiten hem overkomen voordat ze gebeuren, of hun effect verlichten nadat ze zijn voorgevallen, of ze volledig verwijderen.

A'ishah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei:

'Voorzichtigheid en voorzorg kan iemand niet vrijwaren van wat is voorbeschikt. Du’aa is heilzaam in het voorkomen dat calamiteiten hem overkomen, en zelfs nadat ze hem zijn overkomen. Het voorbeschikte zal afdalen en zal tegengegaan worden door de Du’aa tot de Dag van Wederopstanding.'


 Manieren van Du'aa

De bevelhebben van de gelovigen, Umar b. al-Khattab zei: 'Ik maak me geen zorgen over het antwoord op mijn Du’aa, meer over de smeekbede zelf. En als ik ben geïnspireerd om Du’aa te maken, zal Allah het beantwoorden.'

De Du'aa heeft vele manieren, aan welke een persoon die smeekt zich moet houden tijdens zijn smeekbede, zodat zijn smeekbede meer kans maakt om te worden geaccepteerd. Van deze manieren zijn:

1. Alleen het wettige consumeren, dat wat hij eet, drink, draagt, en alleen wettige zaken gebruiken. Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei:

'O mensen, Allah is ver verwijderd van iedere imperfectie, en accepteert alleen zuivere daden. Waarlijk Allah heeft de gelovigen bevolen met wat Hij de Boodschappers bevolen heeft. Hij zegt:

(O Boodschappers, eet van de goede dingen en doe rechtvaarige daden, zeker Ik ben Al-Wetend over wat jullie doen.)

En Hij zegt:

(O jullie die geloven! Eet van de goede dingen welke We aan jullie hebben doen toekomen, en wees Allah dankbaar, als Hij waarlijk degene is die jullie aanbidden.)

De Profeet ﷺ‬ noemde toen een man met slordig haar en bedekt met stof die een lange afstand had gereist en die toen zijn handen ophief naar de hemelen zeggende: ‘O mijn Rubb! O mijn Rubb!’ en hij consumeerde het onwettige, dronk van het onwettig, droeg het onwettige, en was opgevoed en gevoed met Haraam...dus hoe kan Allah zijn smeekbeden beantwoorden?' (Muslim)

Ibn Abbas zei dat Sa'd b. Abi Waq'qaas zei: 'O Boodschapper van Allah, vraag Allah om me onder de mensen wiens smeekbedes Hij beantwoordt te plaatsen! De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'O Sa'd eet van de pure (wettige) dingen, en Allah zal je smeekbedes beantwoorden. Bij Allah, een persoon die een hapje van Haraam eet, zijn Du’aa zal veertig dagen worden afgewezen! Het Vuur is verdienstelijker voor een persoon die …. en die onwettige zaken consumeert.'

2.                      Wanneer een persoon smeekbeden verricht en Allah smeekt, zou hij in een reine staat moeten zijn, gericht naar de de Qiblah, en zijn handen opheffen. Salman zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Waarlijk jullie Rubb is bescheiden en genereus…Hij zou het onprettig vinden als zijn slaaf zijn handen opheft (Allah smekend) om hem niet te antwoorden.” (Ibn Hibban)

Al-Muhaajir b. Qunfudth zei: 'Ik passeerde de Profeet ﷺ‬ terwijl hij aan het urineren was, en ik groette hem, maar hij beantwoordde mij niet, totdat hij de wassing verrichtte. Daarna verontschuldigde hij zichzelf zeggende: 'Ik heb er een hekel aan de naam van Allah te noemen terwijl ik niet in een reine staat was.' (Ibn Khuzaimah)

3.                      Een persoon zou moeten smeken terwijl zijn stem niet te luid is, noch te zacht. Allah zegt:

(En verricht je salat niet met luide stem, en spreekt er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen.) (17:110)

Abu Musa al-Ash'ari zei: 'We waren met de Boodschapper van Allah ﷺ‬ en iedere keer als we in een vallei omlaag gingen, brachten we Tahleel uit (m.a.w. het zeggen van: La'ilaaha il'la Allah) en Takbeer (m.a.w. het zeggen van:

Allah Akbar) en we verhieven onze stemmen terwijl we dit deden. De Profeet ﷺ‬ zei: 'O mensen! Verhef jullie stemmen niet, want jullie roepen niet Eén aan die doof of niet aanwezig is, maar de Ene Wie met jullie is, geen twijfel is Hij Al-Horend, Altijd nabij (tot alle dingen met Zijn Kennis).' (Bukhari)

4.                      Door te beginnen met de smeekbede door Allah te loven en de vermelding van de Profeet ﷺ‬ te verhogen. Een persoon moet daarna nederig berouw tonen aan Allah, en hij moet de smeekbede hier ook mee eindigen. Allah zegt:

(Daar zal het gebed erin zijn: 'Ver verwijderd bent ﷻ‬, O Allah van elke imperfectie!' en hun begroeting daar zal zijn 'Salaam.' En het einde van hun gebed zal zijn 'Alle lof is voor Allah, de Rubb van de werelden.') (10:10)

Fudaalah b. Ubaid al-Ansaari zei dat de Profeet ﷺ‬ een man zag die smeekte tijdens zijn gebed…hij prees Allah niet, noch vermelde hij de naam van de Profeet ﷺ‬ en daarna vertrok hij. De Profeet ﷺ‬ zei: 'Deze man is te overhaast!’ Toen riep hij hem en zei tegen hem: 'Als iemand van jullie smeekbeden verricht, laat hem dan beginnen met het prijzen van zijn Rubb en dan de vermelding verheffen van de Profeet ﷺ‬ en dan smeken voor wat je wenst.' (Ibn Khuzaimah)

5.                      De persoon moet Allah smeken door Hem te vragen met Zijn prachtige namen en attributen. Allah zegt:

(En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken: zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen.) (7:180)

Abd Allah b. Buraidah vertelde dat zijn vader zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ een man hoorde zeggen:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَأَنِّيْ أَشْهَد أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلَه إِلاّ أَنْتَ الأَحَدْ الصَّمَدْ الّذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ

Allahumma inni as’aluka bi ’anni Ash-hadu Annaka Anta Allah, laa ilaaha illa Anta Al-Ahad As-Samad Alladhi lam ialid ua lam iulad ua lam iakun lahu kufouan ahad

Betekenis: 'O Allah ik getuig dat ﷻ‬ Allah bent, Die geen partners heeft. De Ene...de Ene van wie het geschapene afhankelijk is...Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt; en er is niemand gelijk aan Hem.’

De Profeet ﷺ‬ zei: 'Je hebt Allah bij Zijn Grootste Naam gevraagd, met welke als je Hem vraagt, Hij je zal antwoorden, en als Hij daarmee gesmeekt wordt antwoordt Hij.' (Ibn Hibban)

6.                      De persoon die Allah smeekt moet vroom zijn, bevreesd over Zijn bestraffing, en hoopvol over Zijn beloning. Allah zegt:

(En (gedenkt) Zakariyya, toen hij zijn Heer aanriep: “Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder nageslacht) en ﷻ‬ bent de beste van de erfgenamen. “ Toen verhoorden Wij hem en Wij schonken hem Yahya en Wij maakten zijn vrouw geschikt (om te baren). Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en riepen Ons aan, verlangend (naar Onze Genade) en vol ontzag (voor Onze bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons. (21:89-90)

7.                      Wacht niet ongeduldig op het antwoord van je smeekbede. Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Iemand van jullie wordt beantwoord zolang als hij niet gehaast wacht op het antwoord van zijn smeekbede zeggende: ‘Ik smeekte, en ik ontving geen antwoord!' (Bukhari)

8.                      Iemand moet geen overtredingen maken in zijn Du'aa. Abd Allah b. Mugahf'fal zei dat hij zijn zoon hoorde zeggen: 'O Allah, Ik vraag ﷻ‬ om mij het witte paleis aan de juiste kant van Jannah te geven!’ Hij zei: ‘O zoon, als je Allah vraagt, vraag Hem Jannah, en zoek je toevlucht tegen het Hellevuur, want ik heb de Profeet ﷺ‬ horen zeggen: 'Tegen het eind der tijden zullen er mensen zijn die overtredingen maken in hun smeekbeden en hun wassing.' (Ibn Hibban)

9.                      Iemand mag geen Du’aa maken om de relaties van verwantschap te verbreken of om zondige zaken te zoeken. De Profeet ﷺ‬ zei: 'Geen Moslim zal Allah smeken terwijl de smeekbede niet het doorsnijden van relaties met verwanten omvat of zondige zaken, behalve dat Allah hem één van drie zaken geeft...of Allah zal zijn Du’aa beantwoorden, of bewaakt het kwaad welke gelijk is aan waar hij om vraagt, of Hij zal de beloning voor hem opbergen.’

De Metgezellen zeiden: 'O Boodschapper van Allah ﷺ‬, we zullen Allah dan overdadig vragen!' Hij zei: 'Vraag Hem, want daar houdt Hij van!' (Hakim)

10.                  Allah smeken op eerbare en nobele tijden en plaatsen. De Profeet ﷺ‬ zei: 'De beste smeekbede is de smeekbede op de Dag van Arafah. Het beste dat ik en de Profeten voor mij zeiden is 'Laa ilaahah il'lal-laah' (m.a.w. er is geen god het waard aanbeden te worden behave Allah alleen).' (Baihaqi)

Het is prijzenswaardig om Allah te vragen op de Dag van Jumu’ah, zoals in de Hadeeth van Abu Hurairah dat de Profeet ﷺ‬ zei: 'Hierin zit een uur waarin geen slaaf Allah vraagt terwijl hij aan het bidden is voor iets, behalve dat Allah hem zal geven waar hij om vraagt.' (Bukhari)

Het is ook prijzenswaardig om Allah te vragen gedurende de Maand van Ramadan, de Profeet ﷺ‬ zei: 'In de maand van Ramadan, zullen de Poorten van de Hemel geopend zijn, en de Poorten van de Hel zijn gesloten en de Satans zijn vastgeketend.' (Bukhari)

Hij moet smeken terwijl hij vast. Abu Hurairah vertelde dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Drie Du’aa (smeekbedes) van mensen zullen niet worden afgewezen; de (smeekbede) van een persoon die vast totdat hij zijn vasten verbreekt, (de smeekbede van) een rechtvaardige Imam, en (de smeekbede van) de onderdrukte. Zijn Du’aa zal verheven worden boven de wolken, en de poorten van de hemelen zullen er voor geopend worden, en de Rubb zal zeggen: ‘Bij Mijn macht, Ik geeft je de overwinning zelfs na een tijd.' (Ibn Khuzaimah)

Het laatste derde deel van de nacht, en na de verplichte gebeden, zoals in de Hadeeth van Abu Umaamah dat er gezegd was tegen de Boodschapper van Allah ﷺ‬ welke Du'aa maakt het meeste kans te worden geaccepteerd?

Hij ﷺ‬ zei: 'Du'aa gedurende de nacht, en Du'aa na de Fard (verplichte) gebeden.' (Tirmidthi)

Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei:

'Onze Rubb daalt af naar de laagste hemel gedurende het laatste derde deel van iedere nacht, en Hij zal zeggen: ‘Wie roept Mij aan en Ik zal hem antwoorden? Wie vraagt van Mij en Ik zal hem geven? Wie zoekt vergeving, en Ik zal hem vergeven?' (Bukhari)

Iemand moet Allah vragen gedurende Sujood (neerknieling); Ibn Abbas zei dat de Profeet ﷺ‬ een gordijn verplaatste en mensen zag bidden achter Abu Bakr en hij zei: 'Geen verheugende tijdingen van profeetschap blijven, behalve voor een ware droom waarin iemand zichzelf ziet of anderen zien voor hem. Het is verboden om de Koran te reciteren gedurende Rukoo (buiging) en Sujood (neerknieling). Voor Rukoo, verheerlijk je Rubb daarin, en voor Sujood smeek Allah opdat je smeekbeden kunnen worden beantwoord.'(Muslim)

Du'aa kan worden geaccepteerd wanneer het regent of wanneer legers elkaar onder ogen zien; Imam ash-Sha'fiee, moge Allah genade met hem hebben, zei dat de Profeet ﷺ‬ zei:

'Zoek het antwoord op je smeekbeden wanneer je oog in oog staat met je vijand, wanneer de Iqamah wordt opgeroepen voor de gebeden, en wanneer de regen valt.'

11.                  Herhaal de smeekbede drie keer. Abd Allah b. Masood vertelde dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ beval de Du’aa drie keer te herhalen en om drie keer vergeving te zoeken. (Abu Dawood)

12.                  Zoek nabijheid tot Allah en vraag Hem door goede daden welke hij gedaan heeft. Abd Allah b. Umar zei:

'Ik hoorde de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zeggen: 'Drie mannen van onder degenen die voor jullie waren, vertrokken samen totdat ze s’avonds een grot bereikten en gingen er binnen. Een grote steen rolde van de berg naar beneden en sloot de opening van de grot. Ze zeiden (tegen elkaar), ‘Niets kan je redden van deze steen dan Allah aan te roepen en verwijzingen te geven over goede daden welke je hebt gedaan (voor de zaak van Allah alleen). ‘Dus één van hun zei, ‘O Allah! Ik had bejaarde ouders (welke ik gewend was om eerst te voorzien van melk) en ik voorzag mijn familie nooit van melk vóór hun. Op een dag, was ik bij toeval vertraagd, en ik kwam (s’nachts) terwijl ze hadden geslapen. Ik melkte de schapen voor hun en bracht de melk naar hun, maar ik vond hun slapend. Ik vond het vervelend om mijn familie te voorzien van melk vóór hun. Ik wachtte op hun met de beker melk in mijn hand en ik bleef wachten totdat ze opstonden bij het aanbreken van de dag. Toen stonden ze op en dronken de melk. O Allah! Als ik dat voor Uw zaak alleen deed, verlicht ons dan van onze kritieke situatie veroorzaakt door deze steen. Dus verschoof de steen een beetje maar ze konden er niet uit.’ De Profeet ﷺ‬ voegde toe, ‘De tweede man zei, ‘O Allah! Ik had een nicht wie mij de liefste was van alle mensen en ik wilde geslachtsgemeenschap met haar hebben maar ze weigerde. Later had ze het moeilijk in een jaar van hongersnood en ze kwam naar mij en ik gaf haar honderdtwintig Dinars op voorwaarde dat ze mijn verlangen niet zou afwijzen, en ze stemde toe. Toen ik op het punt stond mijn verlangen te vervullen, zei ze: ‘Het is illegaal voor jou om mijn kuisheid geweld aan te doen behalve door een rechtmatig huwelijk. Dus, zag ik het als een zonde om geslachtsgemeenschap met haar te hebben en liet haar omdat ze de liefste van alle mensen voor me was, en ook liet ik het goud dat ik haar had gegeven. O Allah! Als ik dat deed voor Uw zaak alleen, ontzet ons alstublieft van de huidige calamiteit.’ Dus verschoof de steen een beetje meer, maar ze konden er nog steeds niet uit. De Profeet ﷺ‬ voegde toe, “Toen zei de derde man, ‘O Allah! Ik had een paar arbeiders in dienst en ik betaalde hun lonen met de uitzondering van één man die zijn loon niet nam en wegging. Ik investeerde zijn loon en ik kreeg daarvan veel eigendom. (Toen na een tijd) kwam hij en zei tegen mij: ‘O slaaf van Allah! Betaal me mijn loon. Ik zei tegen hem: Alle kamelen, koeien, schapen, en slaven die je ziet zijn de jouwe. Hij zei: ‘O slaaf van Allah! Drijf niet de spot met mij!’ Ik zei: ik drijf niet de spot met jou. Dus, nam hij de gehele kudde, voerde ze weg en liet niets achter. O Allah! Als ik dit deed voor Uw zaak alleen, ontzie ons dan van het huidige lijden.’ Toen, verschoof de steen volledig en ze liepen eruit.’ (Bukhari)

13.                  Wanneer iemand smeekt moet hij dit stellig doen en Allah vastberaden vragen, en zichzelf nederig maken voor Allah. De Profeet ﷺ‬ zei: 'Als je Allah smeekt, vraag hem vastberaden en zeg niet: ‘als ﷻ‬ het wenst, geef mij dan…’omdat niemand Allah kan dwingen iets te doen.’ (Bukhari)

14.                  Iemand moet Allah smeken terwijl hij oplettend is op wat hij zegt, en zeker ervan dat Allah hem zal antwoorden. De Profeet ﷺ‬ zei: 'De harten zijn schepen en sommigen kunnen meer dragen dan anderen, dus wanneer je Allah vraagt, vraag Hem wanneer je zeker en vastberaden bent dat Hij je zal antwoorden. Allah antwoordt geen slaaf als deze Hem aanroept terwijl hij onoplettend of verstrooid is.’ (Ahmed)

15.                  Smeek Allah met de smeekbeden die in de Koran en in de autentieke Sunnah genoemd worden. A'ishah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ de voorkeur gaf aan beknopte smeekbedes[10], en verliet langdradige, onduidelijke smeekbedes.

(Abu Dawood)

16.                  Zonden die een persoon begaat moeten hem niet ontmoedigen te smeken. Iblees, moge Allah hem vervloeken, die de ergste is van alle creaties, smeekte Allah en Allah antwoorde hem. Allah zegt:

(Hij zei: “geef mij uitstel tot de Dag waarop zij opgewekt zullen worden.” Hij (Allah) zei: “Voorwaar, jij behoort tot hen aan wie uitstel is gegeven.”) (7:14-15)

Abu Hurairah zei: 'Ik hoorde de Profeet zeggen,

'Als iemand een zonde begaat en dan zegt, ‘O mijn Rubb! Ik heb gezondigd, vergeef mij alstublieft! En zijn Rubb zegt, ‘Mijn slaaf heeft bekend dat hij een Rubb heeft die zonden vergeeft en er voor straft! Ik heb daarom mijn slaaf (zijn zonden) vergeven. Daarna blijft hij een tijd zonder het begaan van zonden en daarna begaat hij een andere zonde en zegt, ‘O Mijn Rubb, ik heb een andere zonde begaan vergeef mij alstublieft,’ en Allah zegt: ‘Mijn slaaf heeft bekend dat hij een Rubb heeft die zonden vergeeft en er voor straft? Ik heb daarom mijn slaaf (zijn zonden) vergeven. Daarna blijft hij een tijd zonder het begaan van zonden en dan begaat hij een ander zonde (voor de derde keer) en zegt, ‘O Mijn Rubb! , Ik heb een andere zonde gepleegd, vergeef mij alstublieft,’ En Allah zegt, ‘Mijn slaaf heeft bekend dat hij een Rubb heeft wie zonden vergeeft en er voor straft? Ik heb daarom Mijn slaaf zijn zonde vergeven, hij kan doen wat hij wil.’ (Bukhari)

Een dichter zei:

Wanneer mijn hart verhardde, en ik nergens heen kon

Hoopte ik dat Uw vergeving mij zou omvatten

Mijn zware zonden rijzen boven mij

Maar wanneer ik denk aan Uw vergeving, is dat veel groter!


 Du'aa genoemd in de Koran

1. Allah zegt:

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنا إِنْ نَسِيْنا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنَا ولا تَحْمِل عَلَيْنا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَه على الّذِيْن مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا ولا تُحَمِّلْنَا ما لاطاقَةَ لنا بِهْ واعْفُ عَنّا واغْفِرْ لنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فانْصُرْنا على القَوْمِ الكافِرُون

 (“Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Onze Heer, belast ons niet met een zware last zoals waarmee ﷻ‬ degenen vóór ons belastte. Onze Heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. ﷻ‬ bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk.”) (2:286)

 2. Allah zegt:

رَبَّنا لا تَزِغْ قُلُوبَنا بَعْد إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَة إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابْ

 (Onze Heer, laat onze harten niet naar het verkeerde neigen, nadat ﷻ‬ ons de goede richting hebt gewezen en schenk ons van Uw kant barmhartigheid. ﷻ‬ bent de vrijgevige.) (3:8)

 3. Allah zegt:

رَبَّنَا اغْفِرْلنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيْئِاتِنَا وتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَار

 (Onze Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen.) (3:193)

4. Allah zegt:

رَبَّنَا لاتَجْعَلْنا فِتْنَة للقَوْم الظَّالِمِين ونَجِّنا بِرَحْمَتِك مِنَ القَوْم الكَافِرِين

 (Onze Heer, maak ons geen voorwerp van vervolging door het onrechtplegende volk.) (10:85)

 5. Allah zegt:

رَبَّنا لاتَجْعَلْنا مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِيْن

 (Onze Heer, plaats ons niet bij het onrechtplegende volk.) (7:47)

 6. Allah zegt:

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْني مُخْرَج صِدْق واجْعَل لي مِنْ لَدُنْك سُلْطَاناً نَصِيراً

 (Zeg (O Mohammed): “Laat mij binnentreden op oprechte wijze en laat mij verlaten op oprechte wijze en doe mij van Uw Zijde helpende macht toekomen.”) (17:80)

7. Allah zegt:

رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وتَوَفَّنَا مُسْلِمِين

 (Onze Heer, schenk ons geduld en doe ons sterven als mensen die zich (aan ﷻ‬) hebben overgegeven.) (7:126)

 8. Allah zegt:

رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْرِي ويَسِّر لي أَمْرِي

 (O Heer, verruim mijn borst. En maak mijn taak makkelijk voor mij.)

(20:25-26)

9. Allah zegt:

رَبِّ اجْعَلْني مُقِيْم الصَّلاة وَمِنْ ذُرِّيَتِي رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وللمُؤْمِنِين يَوْمَ يَقُومُ الحِسَاب

 (Mijn Heer, maak mij en mijn nakomelingen onderhouders van de salat. Onze Heer, verhoor mijn smeekbeden.) (14:40)

10. Allah zegt:

رَبَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَات الشَّياطِين وَأُعوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُون

En zeg: "Mijn Heer, ik zoek bij ﷻ‬ bescherming tegen de ophitsingen van de satans, En ik zoek mijn toevlucht tot ﷻ‬ zodat zij niet bij mij komen (23:97-98)

 11. Allah zegt:

رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ وأَنْتَ خَيْر الرَّاحِمِين

 (En zeg: “Vegeef en begenadig, en ﷻ‬ bent de Beste van de Barmhartigen.”) (23:118)

 12. Allah zegt:

رَبِّ هَبْ لي حُكْماً وأَلْحِقْنِي بالصّالحِين واجْعَلْ لي لِسَان صِدْقٍ في الآخِرين واجْعَلْني مِنْ وَرَثَةِ جَنّةِ النَّعِيم ولا تُخْزِني يَوْم يُبْعَثُون يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنُون إِلاّ مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم

(Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen. En maak mijn naam vermaard onder de lateren. En maak mij één van de erfgenamen van de Tuin van de gelukzaligheid (het Paradijs). En vergeef mijn vader, want hij behoorde tot de dwalenden. En verneder mij niet op de Dag waarop er wordt opgewekt”. Op de Dag, waarop rijkdom en zonen niet zullen baten. Alleen hij (zal gebaat zijn), die naar Allah komt met een zuiver hart.”) (26:83-89)

13. Allah zegt:

رَبَّنا اغْفِرْ لي ولِوَالِدَيّ وللمُؤْمِنِين يَوْمَ يَقُومُ الحِسَاب

 (Mijn Heer, vergeef mij en mijn ouders en de gelovigen op de Dag waarop de afrekening plaats vindt.”) (14:41)

14. Allah zegt:

رَبَّنا آتِنَا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً وَهَيِّءْ لنَا مِنْ أِمْرِنا رَشَداً

 (O onze Heer, schenk ons van Uw Zijde Barmhartigheid en bereid ons een rechte weg voor onze zaak.) (18:10)

 15. Allah zegt:

رَبَّنا اصْرِفْ عَنّا عَذَابَ جَهَنّم إِنّ عَذَابَهَا كان غراماً إِنّها سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً ومُقَاماً

 (En degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, haar bestraffing is een voortdurende kwelling.) (25:65)

16. Allah zegt:

رَبَّنا هَبْ لنا مِنْ أَزْوَاجِنا وذُرِّياتِنَا قُرَّة أَعْيُن واجْعَلْنا للمُتّقِين إِمَاماً

 (En (ook) degenen die zeggen: “Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak ons leiders voor de rechtvaardigen.) (25:74)

 17. Allah zegt:

رَبَّنا اغْفِرْ لنا ولإخْوانِنَا الذين سَبَقُونا بالإيمان ولا تَجْعَل في قُلُوبِنا غِلاً للذين آمَنُوا رَبَّنا إِنَّك رَؤُوف رَّحِيم

 (Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, ﷻ‬ bent Zachtmoedig, Meest Barmhartig.) (59:10)

18. Allah zegt:

رَبَّنا آتِنَا في الدّنْيا حَسَنَة وفي الآخِرَة حَسَنة وَقِنَا عَذَابَ النَّار

 (Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.) (2:201)


 Du'aa genoemd in de Sunnah

1. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الهُدَى والتُّقَى والعَفَافَ والغِنَى

'O Allah, ik vraag ﷻ‬ om me leiding, vroomheid, kuisheid en zelf-tevredenheid te geven... ‘(Muslim)

Arabische bewoording:

' Allahumma inni as’aluka Al-Huda ua At-Tuqa ua Al-‘Afafa ua Al-Ghina.'

2. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابَ القَبْر، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَة المَسِيْح الدَّجَّال، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا وفِتْنَة المَمَات، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ المَأْثَمْ والمَغْرَمْ

'O Allah, ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de kwelling van het Graf, de beproeving van de Anti-Christ ad-Daj’jaal, en de beproevingen van dit leven en na de dood. O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de beproevingen van zonden en van het hebben van schulden...’ (Muslim)

Arabische bewoording:

' Allahumma inni a‘udhu Bika min ‘adhaabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Masiihi Ed-Dajjal, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Mahya ua fitnati El-Mamaat, Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-Ma’tham ua Al-Maghram'

3. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْز والكَسَلْ والجُبْن والهَرَم وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابَ القَبْر وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا والمَمَات

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen lafheid, en zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het teruggebracht worden tot een seniele oude leeftijd en zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de beproevingen en kwellingen van deze wereld, en zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de bestraffing in het graf...’

 (Bukhari)

Arabische bewoording:

' Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-‘ajzii ua Al-Kasal ua Al-Jubni ua Al-heram, ua a‘udhu Bika min a‘dhabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Mahia ua Al-Mamaat.'

4. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي وإِسْرَافي في أَمْرِي وما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللهُمَّ اغْفِرْ لي جدّي وهَزْلي وخَطَئِي وعَمْدِي وكُلُّ ذلك عِنْدي اللهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدّمت وما أَخّرت وما أَسْرَرْت وما أَعْلَنْت وما أَنْتَ أَعْلَم بِهِ مِنِّي أَنْتَ المُقَدِّم وأَنْتَ المُؤَخِّر وأَنْتَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر

'O Allah vergeef me mijn zonden, en onwetendheid, en mijn overschrijden van de grenzen en vergeef datgene dat ﷻ‬ beter weet dan ik. O Allah! Vergeef het verkeerde dat ik grappend of serieus gedaan heb en vergeef mijn onopzettelijke en opzettelijke fouten, alles dat in mij aanwezig is. O Allah vergeef me voor de zonden die ik in het heden heb verricht en die welke ik in het verleden heb gedaan, en die ik privé en publiekelijk heb gedaan, en dat wat ﷻ‬ beter weet dan ik. ﷻ‬ bent de Ene Die vooruit brengt en ﷻ‬ bent de Ene Die uitstelt, en waarlijk ﷻ‬ bent in staat tot alle dingen.’ (Bukhari)

Arabische bewoording:

Allahumma ighfir li khatii’ati ua jahli, ua israfi fi amri ua ma Anta a‘lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jaddi ua hazli ua khata’i ua ‘amdi ua kulla dhalika ‘indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ua ma akhartu ua ma asrartu ua ma a‘lantu ua ma Anta a‘lamu bihi minni. Anta Al-Muqaddem ua Anta Al-Mu’akhiir ua Anta ‘ala kulli shai’in Qadir.

5. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِك وتَحَوّل عافِيَتِك وفُجَاءَة نِقْمَتِك وجَمِيع سَخَطِك

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het verliezen van Uw genades en gunsten en het verliezen van goedheid in alle dingen en van Uw plotselinge boosheid en al Uw toorn.' (Muslim)

Arabische bewoording:

'Allahumma inni a‘udhu Bika min zauali ni‘matika ua tahauli ‘afiatika ua fuja’ati niqmatika ua jami‘i sakhatika.'

6. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْز والكَسَلْ والجُبْن والبُخْل والهَرَم وعَذَابَ القَبْر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهُمَّ آتِ نَفْسي تَقْواها وزَكِّها أَنْتَ خَيْر مَنْ زَكَّاها أَنْت وَلِيُها ومَوْلاها اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَع ومِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَع ومِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَع ومِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَاب لها

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen lafheid, en gierigheid, en ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het terug gebracht worden naar een seniele oude leeftijd en zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de testen en beproevingen van deze wereld, en zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de bestraffing in het graf. O Allah verleen mijn ziel vroomheid en zuiver hem en maak hem rechtschapen en ﷻ‬ bent de Ene Die dat kan doen. ﷻ‬ bent zijn Ondersteuner en Meester. O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen nutteloze kennis, en een hart welke niet waarneemt, en tegen een ziel welke niet verzadigd raakt, en tegen een smeekbede welke niet beantwoord wordt.' (Muslim)

Arabische bewoording:

' Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-‘Ajzi ua Al-Kasal ua Al-Jubni ua Al-bukhli ua Al-heram ua ‘adhabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati Al-mahia ua Al-mamat. Allahumma ’aati nafsi taquaha ua zakki-ha Anta khairu man zakkaha Anta Ualiiu-ha ua Maulaha. Allahumma inni ‘audhu Bika min ‘ilmin la ianfa‘ ua min qalbin la iakhsha‘ ua min nafsin la tashba‘ ua min da‘uatin la iustajabu laha.'

7. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ أَصْلِحْ لي دِيْنِي الّذي هُو عِصْمَة أَمْرِي وأَصْلِح لي دُنْيَاي الَّتي فِيْها مَعَاشِيْ وأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيْها مَعَادِي واجْعَل الحَيَاة زِيادَةً لي فِيْ كُلِ خَيْر واجْعَل المَوْت رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرْ

'O Allah maak dat ik mijn Deen naleef met welke al mijn zaken worden bewaard, en maak mijn wereldse leven beter voor mij waarin mijn benodigdheden worden bewaard en behouden. Zorg voor mijn zaken in het Hiernamaals (waarin ik word herrezen en) waartoe ik zal terugkeren. Maak mijn leven een bron van uitmunten in alle dingen, en mijn dood een bron van verlossing van al het kwaad.' (Muslim)

Arabische bewoording:

' Allahumma aslih li dini alladhi hua ‘ismata amri. Ua aslih li duniaia allati fiha ma‘ashi. Ua aslih li aakhirati allati fiha ma‘adi uaj‘al Al-Haiata ziadatan li fi kulli khair uaj‘al Al-Mauta rahatan li min kulli sharr.'

8. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَل والهَرَم والمَغْرَمْ والمَأْثَمْ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّار وفِتْنَةِ النَّار وفِتْنَة القَبَر وعَذَاب القَبَرْ وشَرِّ فِتْنَة الغِنَى وشَرِّ فِتْنَة الفَقَر ومِنْ شَرِّ فِتْنَة المَسِيْح الدَّجَال اللهُمَّ اغْسِل خَطَاياي بِمَاءِ الثَّلْج والبَرَد ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايا كما يُنَقَّى الثَوْب الأَبْيَض مِنَ الدَّنَسْ وباعِدْ بَيْنِي وبَيْن خَطَاياي كما باعَدَت بَيْن المَشْرِق والمَغْرِبْ

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen luiheid, tegen een seniele oude leeftijd, tegen schulden, en tegen het begaan van zonden. O Allah! Ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de bestraffing van het Vuur, de Fitnah (test en beproeving) van het Vuur, en de Fitnah van het graf, de bestraffing in het graf, en het kwaad van de Fitnah van weelde, het kwaad van de Fitnah veroorzaakt door al-Maseeh ad-Daj'jaal (AntiChrist). O Allah! Was mijn zonden weg met het water van sneeuw en hagel, en reinig mijn hart van de zonden zoals een wit kledingstuk wordt gereinigd van vuil, en laat er een grote afstand zijn tussen mij en mijn zonden zoals ﷻ‬ een grote afstand tussen oost en west heeft geplaatst van elkaar.' (Bukhari)

Arabische bewoording:

' Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-Kasal ua Al-heram ua Al-Maghram ua Al-ma’tham. Allahumma inni a‘udhu Bika min ‘adhabi En-Nar ua fitnati En-Nar ua fitnati El-Qabr ua ‘adhabi El-Qabr ua sharri fitnati El-Ghina ua sharri fitnati El-Faqr ua min sharri fitnati El-Masiihi Ed-Dajjal. Allahumma ighsil khataia-ia bi-ma’i Ath-Thalaji ua Al-Baradi ua naqqi qalbi min Al-Khataia kama iunaqqa Ath-Thaubu Al-Abiadu min Ad-Danas ua ba‘id baini ua baina khataia-ia kama ba‘adta baina Al-Mashriqi ua Al-Maghrib.'

 9. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك وبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك وأُعُوذُ بِكَ مِنْك لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كما أَثْنَيت على نَفْسِك

'O Allah ik zoek toevlucht binnen Uw genoegen tegen Uw ongenoegen en binnen Uw gratie tegen Uw bestraffing en ik neem toevlucht in ﷻ‬ tegen ﷻ‬. Ik kan Uw lof niet opsommen. ﷻ‬ bent zoals ﷻ‬ Uzelf heeft geprezen.' (Muslim)

Arabische bewoording:

Allahumma inni a‘udhu bi ridaka min sakhatika ua bi mu‘afatika min ‘uqubatik. Ua a‘udhu Bika Minka la ’uhsi thana’an ‘Alaika. Anta kama athnaita ‘ala Nafsik.

10. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْت وما أَخَّرْت وما أَسْرَرْت وما أَعْلَنْت وما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْ طاعَتِك ما تَحُول بَيْنِي وبَيْنَ مَعْصِيَتِك وارْزُقْنِي مِنْ خَشْيَتِك ما تُبلّغنِي بِهِ رَحْمَتك وارْزُقْني مِنْ اليَقِين ما تَهُونُ بِهِ عليَّ مَصَائِبَ الدُّنْيا وبَارِكْ لِيْ في سَمْعِي وبَصَريْ واجْعَلْهُمَا الوَارِثَ مِنِّي اللهُمَّ وخُذْ بِثَأْرِي مِمَنْ ظَلَمَنِي وانْصُرْنِي على مَنْ عادَاني ولا تَجْعَل الدُّنْيا أَكْبَرَ هَمِّي ولا مَبْلَغَ عِلْمِي اللهُمَّ ولا تُسَلِّط عَلَيّ مَنْ لا يَرْحَمني

(Muslim)

Arabische bewoording:

Allahumma ighfir li ma qaddamtu ua ma akhartu ua ma asrartu ua ma a‘lantu ua ma Anta A‘lamu bihi minni. Allahumma erzuqni min ta‘atika ma tahulu baini ua baina ma‘siatik, uarzuqni min khashiatika ma tobllighoni bihi rahmatak, uarzuqni min Al-Iaqin ma tahunu bihi ‘alaiia masa’iba Ad-Dunia, ua barik li fi sam‘i ua basari uaj‘alhuma Al-Uaritha minni. Allahumma ua khudh bi tha’ri mimman dhalamani uansurni ‘ala man ‘adani ua la taj‘al Ad-Dunia akbara hammi ua la mablagha ‘ilmi. Allahumma ua la tusallit ‘alaiia man la iarhamuni.

11. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ احْفَظْنِي بالإِسْلاَم قَائِما واحْفَظْنِي بالإِسْلام قاعِدًا واحْفَظْنِي بالإسْلاَم راقِدًا ولا تُشْمِتْ بي عَدُوًا حاسِدا واللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُه بِيَدِك وأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُه بِيَدِك

'O Allah vrijwaar mij met Islam terwijl ik sta, en vrijwaar mij met Islam terwijl ik zit, en vrijwaar mij met Islam terwijl ik lig. Laat niet een jaloerse vijand zich verheugen over mijn tegenslag. O Allah, ik vraag om de goedheid van alle schatten die aan ﷻ‬ behoren, en zoek toevlucht tegen al het kwaad.' (Muslim)

Arabische bewoording:

'Allahumma ihfadhni bi Al-Islam qa-’iman ua ihfadhni bi Al-Islam qa‘idan ua ihfadhni bi Al-Islam raqidan ua la tushmit bi ‘aduan hasidan ua Allahumma inni as’aluka min kulli khairin khaza’inuhu bi Iadik ua a‘udhu Bika min kulli sharrin khaza’inuhu bi Iadik.'

 12. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَات الأَخْلاَق والأَهْوَاء والأَسْوَاء والأَدْوَاء

'O Allah red mij van slechte manieren, slechte neigingen, slechte condities en ziektes.' (Ibn Hibban)

Arabisch bewoording:

' Allahumma jannibni munkarat Al-Akhlaqi ua Al-Ahua’i ua Al-Asua’i ua Al-Adua’.'

13. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ بِعِلْمِك الغَيْب وقُدْرَتِك على الخَلْق أَحْيِنِي ما عَلِمْت الحياةَ خَيْرا لي وتَوَفَّنِي إذا كانت الوَفَاة خيرًا لي اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك خَشْيَتِك في الغَيْب والشَّهَادة وكَلِمَةِ العَدْل والحَقّ في الغَضَبْ والرِّضا وأَسْأَلُك القَصْد في الفَقَرْ والغِنَا وأَسْأَلُك نَعِيما لا يبِيْد وقُرّة عَيْن لا تَنْقَطِع وأَسْأَلُك الرِّضَا بَعْد القَضَاء وأَسْأَلك بَرد العَيْش بَعْدَ المَوْت وأَسْأَلُك لَذَّة النَّظَر إلى وَجْهِك وأَسْأَلُك الشَوق إلى لِقَائِك في غَيْرِ ضَرَّاء مُضِرّة ولا فِتْنَة مُضِلَّة اللهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الإِيْمَان واجْعَلْنا هُدَاة مُهْتَدِين

'O Allah bij Uw kennis van het ongeziene, en macht over het geschapene, houd mij in leven zolang als mijn leven heilzaam en goed voor me is, en laat mij sterven als mijn dood beter voor mij is. O Allah maak mij bevreesd van ﷻ‬ wanneer ik alleen of in het openbaar ben. (Ik vraag ﷻ‬ om) mij de waarheid en gerechtigheid uit te laten brengen in tijden van verbolgenheid en blijdschap. Ik vraag ﷻ‬ mij schappelijkheid te schenken in tijden van weelde en armoede. Ik vraag ﷻ‬ eeuwigdurende gelukzaligheid en blijdschap welke nooit ophoudt. Ik vraag ﷻ‬ mij tevreden te maken met wat ﷻ‬ verordend heeft en voor een makkelijk leven na de dood en de genade van het kijken naar Uw gezicht en het verlangen ﷻ‬ te ontmoeten in een staat van goedheid en veiligheid. O Allah maak ons mooi met Iman en maak ons onder degenen die geleiden en rechtgeleid worden.

Arabische bewoording:

' Allahumma bi ‘ilmika Al-Ghaib ua qudratika ‘ala Al-Khalq ah-ini ma ‘alimta Al-Haiata khairan li ua tauaffani idha kanat Al-Uafato khairan li. Allahumma inni as’aluka khashiataka fi Al-ghaibe ua Ash-shahada ua kalimat Al-‘Adl ua Al-Haqq fi Al-Ghadabe ua Ar-Rida. Ua as’aluka Al-Qasda fi Al-faqre ua Al-Ghina. Ua as’aluka na‘iman la iabidu ua qurrata ‘ainin la tanqati‘. Ua as’aluka Ar-Rida ba‘da Al-Qada’, ua as’aluka barda Al-‘Aishi ba‘da Al-Maut ua as’aluka ladhdhata An-Nadhari ila Uajhika ua as’aluka Ash-Shauqa ila liqa’ik fi ghairi dharra’ mudhirrah ua la fitnatin mudilla. Allahumma zaiinna bi zinati El-Iman ua ij‘alna hudatan muhtadin.'

14. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَل والبُخْل والهَرَمْ والقَسْوَة والغَفْلَة والذِّلَّة والمَسْكَنَة وأُعوذُ بِكَ مِنَ الفَقَر والكُفْر والشِّرْك والنِّفَاق والسُّمْعَة والرِّيَاء وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمْ والبكْم والجُنُون والبَرَص والجُذَام وسَيِّءِ الأَسْقَام

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen lafheid, en gierigheid, en ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het teruggebracht worden naar een seniele oude leeftijd en ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen wreedheid, onoplettendheid, vernedering, armoede, ongeloof, en polytheïsme. Ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen armoede, ongeloof, polytheïsme, hypocrisie en opschepperij. Ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen doofheid, stomheid, krankzinnigheid, melaatsheid, de pest, en alle ziektes.'

Arabische bewoording:

' Allahumma inni a‘udhu Bika mina al-‘ajzi ua al-kasal ua al-bukhul ua al-heram ua al-qasuati ua al-ghaflati ua adh-dhillati ua al-maskana. Ua a‘udhu Bika mina al-faqar ua al-Kufr ua ash-shirk ua an-nifaq ua as-sum‘ati ua ar-ria’, ua a‘udhu Bika min as-samam ua al-Bukum ua al-junun ua al-baras ua al-judham ua sa-i’ el-asqam.'

15. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوْع فَإِنَّه بِئْسَ الضَّجِيع ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الخِيَانَة فإِنَّها بِئْسَتِ البِطَانة

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen honger, omdat het de meest kwaadaardige metgezel is. En ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen verraad omdat het de slechtste innerlijke eigenschap is.'

Arabische bewoording:

' Allahumma inni a‘udhu Bika mina aj-ju‘ fa innahu bi-’sa ad-daji‘, ua a‘udhu Bika mina al-khianati fa innaha bi-’sati al-bitana.'

16. De Profeet ﷺ‬ zei:

رَبِّ أَعِنِّي ولا تُعِنْ عَلَيّ وانْصُرْني ولا تَنْصُرْ عَلَيّ وامْكُر لي ولا تَمْكُر عَلَيّ واهْدِنِي ويَسِّرْ الهُدَى لي وانْصُرْني على مَنْ بَغَى عَلَيّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكرًا لك ذاكرًا لك أوَّاهًا لك مِطْوَاعًا لك مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي واغْسِل حَوْبَتِي وأَجِبْ دَعْوَتِي وثَبِّتْ حُجَّتِي واهْدِ قَلْبِي وسَدِّدْ لِسَاني واسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِي

'Mijn Rubb help en ondersteun me tegen de vijanden en help hun niet tegen mij. Verleen mij de overwinning en verleen niet (mijn vijand) de overwinning. Teister mijn vijand met calamiteiten en kwel mij niet met calamiteiten. Leid mij, en maakt het pad van leiding makkelijk voor mij. Verleen mij overwinning over hem die mij onderdrukt. Maak mij een dankbare slaaf, die ﷻ‬ gedenkt en aan ﷻ‬ berouw toont en ﷻ‬ gehoorzaamt. Maak mij een nederige slaaf en één die veel smeekt. O Allah accepteer mijn berouw, vergeef me mijn zonden, beantwoord mijn Du’aa, en versterk mijn argumenten (tegen mijn vijanden in dit leven) leid mij, en laat mij de waarheid uitbrengen, en vrijwaar mij van afgunst.'

Arabische bewoording:

' Rabbi a‘aini ua la tu‘in ‘alai, ua insurni ua la tansur ‘alai ua umkur li ua la tamkur ‘alai ua ihdini ua iassir Al-huda li ua insurni ‘ala man bagha alai. Rabbi ij‘alni Laka shakiran, Laka dhakiran, Laka auahan, Laka mitua‘an, Laka mukhbitan auahan muniban. Rabbi taqabbal taubati ua ighsil hubati ua ajib da‘uati ua thabbit hujjati ua ihdi qalbi ua saddid lisani ua uslul sakhimata qalbi.'

17. De Profeet ﷺ‬ zei:

يا مُقَلِّبُ القُلُوب ثَبِّتْ قُلُوبنا على دِيْنِك

'O Allah maak mij standvastig in de Deen.'

Arabic wording:

'Yaa Muqalliba al-qulub thabbit qulubana ‘ala dinik.'

18. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي وعافِني واهْدِني وارْزُقْنِي

'O Allah vergeef me en heb genade met mij…vrijwaar mij en leid mij en voorzie mij van levensonderhoud.'

Arabische bewoording:

'Allahumma ighfir li ua irhamni ua ‘afini ua ihdini ua urzuqni.'

 19. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَات رَحْمَتِك وعَزَائِمَ مَغْفِرَتِك والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم والغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِر والفَوْزَ بالجَنَّة والنَّجَاة بِعِزَّنِك مِنَ النّار

'O Allah we vragen ﷻ‬ (ons onder degenen die praktiseren te plaatsen) uitingen, acties en daden welke ons gereed maken voor Uw genade en vergeving en ons vrijwaren van zondige daden, en ons onder degenen plaatsen die goedheid prackiseren, en degenen die succesvol zijn door het bereiken van Jannah en wie worden vrijgewaard van het Vuur.'

Arabische bewoording:

' Allahumma inna nas’aluka mujibati rahmatik, ua ‘aza’ima maghfiratik ua as-salamata min kulli ithm ua al-ghanimata min kulli birr ua al-fauza bi al-jannah ua an-najata mina an-nar.'

20. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك مِنْ الخَيْر كُلِّه عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْت مِنْه وما لَمْ أَعْلَمْ وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَرِّ كُلِّه عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْت مِنْه وما لِمْ أَعْلَم وأَسْأَلُك الجَنّة وما قَرَّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْل أوْ عَمَل وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النّار وما قَرَّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْل أوْ عَمَل وأَسْأَلُك خَيْر ما سَأَلَكَ عَبْدك وَرَسُولك مُحَمّد وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْه عَبْدك وَرَسُولك مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وأَسْأَلُك ما قَضَيْت لي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَل عَاقِبَتُه رشدا

'O Allah ik vraag ﷻ‬ mij al het goede in dit leven en in het Hiernamaals te schenken dat ik weet en dat ik niet weet. Ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen al het kwaad in dit leven en in het Hiernamaals. Ik vraag ﷻ‬ om mij Jannah te schenken, en alle (daden) welke mij er dichterbij brengen. Ik vraag ﷻ‬ het beste van wat Uw slaaf en Boodschapper, Mohammed, moge Allah zijn status verheffen, ﷻ‬ heeft gevraagd, en ik zoek toevlucht tegen dat waar hij toevlucht toe zocht. Ik vraag ﷻ‬ (O Allah) om de eind zaak van alles dat ﷻ‬ mij verschaft tot middelen van goedheid te maken.'

Arabische bewoording:

' Allahumma inni as’aluka mina al-khairi kullihi ‘ajilih ua ’ajilih ma ‘alimta minhu ua ma lam a‘lam. Ua a‘udhu Bika mina ash-sharri kullihi ‘ajilih ua ’ajilih ma ‘alimta minhu ua ma lam a‘lam. Ua as’aluka al-jannah ua ma qarraba ilaiha min qaulin au ‘amal ua a‘udhu Bika mina an-nar ua ma qarraba ilaiha min qaulin au ‘amal ua as’aluka khaira ma sa’alaka ‘abduka ua rasuluka Mohammed, ua a‘udhu Bika min sharri ma ista‘adha Bika minhu ‘abduka ua rasuluka Mohammed salla Allahu ‘alaihi ua sallam ua as’aluka ma qadaita li min amrin an taj‘ala ‘aqibatahu rushda.'

21. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِك وشُكْرِك وحُسْنِ عِبَادَتِك

'O Allah help me ﷻ‬ te gedenken, om ﷻ‬ dankbaar te zijn en om de aanbidding op een juiste wijze uit te voeren.'

Arabische bewoording:

' Allahumma ’a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatika.'

22. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك الطَّيِّبَات وتَرْك المُنْكَرات وَحُبّ المَسَاكِين وأَنْ تَتُوبَ عَلَيّ وتَغْفِرْ لي وتَرْحَمْني وإذا أَرَدْت في خَلْقِك فِتْنَة فَنَجِّنِيْ إِلَيْك مِنْها غَيْر مَفْتُون اللهُمَّ وأَسْأَلُك حُبّك وحُبّ مَنْ يُحِبّك وحُبّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إلى حُبّك

'O Allah ik vraag ﷻ‬ mij goede dingen te geven. (ik vraag ﷻ‬) om mij alle kwaad te laten verzaken, en van de armen te houden en vergeef me en heb genade met mij. En als ﷻ‬ Uw slaven beproeft met een calamiteit bescherm mij er dan tegen. O Allah ik vraag ﷻ‬ om mij van ﷻ‬ te laten houden, en van degenen die van ﷻ‬ houden en van daden houden welke me dichter bij Uw liefde brengen.'

Arabische bewoording:

' Allahumma inni as’aluka at-taibat ua tarka al-munkarat ua hubba al-masakiin ua an tatuba ‘alaia ua taghfir li ua tarhamni ua idha aradta fi khalqika fitnatan fanajjini ilaika minha ghaira maftun. Allahumma ua as’aluka hubbaka ua hubba man iuhibbuka ua hubba ‘amalin iuqarribuni ila hubbika.'

23. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ القَضَاء ومِنْ دَرَك الشَّقَاء ومِنْ شَمَاتَةِ الأعداء ومن جهد البلاء

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen een slechte bestemming en dood, en dat mijn vijand zich verheugt over mijn val en tegen intense beproevingen.'

Arabische bewoording:

' Allahumma inni a‘udhu Bika min su-’il-qada’ ua min daraki esh-shaqa’ ua min shamatati el-a‘da’ ua min jahdi el-bala’.'

24. De Profeet ﷺ‬ zei:

            اللهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ولا يَغْفِر الذُّنُوبَ إِلاّ أَنْتَ فاغْفِرْ لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِك وارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحِيم

'O Allah ik heb gezondigd en niemand vergeeft de zonden behalve ﷻ‬, dus vergeef mij en heb genade met mij, want waarlijk ﷻ‬ bent de vaak-vergevende de al barmhartige.'

Arabische bewoording:

'Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran ua la iaghfiru adh-dhunuba illa Anta. Fa ighfir li magfíratan min ‘indika ua irhamni Innaka Anta Al-Ghafur Ar-Rahim.'

25. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ مَنَيِّيِ

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het kwaad van mijn gehoor zodat ik alleen zal horen wat ﷻ‬ tevreden stemt. En ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het kwaad van mijn zicht, zodat ik alleen zal zien wat ﷻ‬ tevreden stemt. En ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het kwaad van mijzelf. Ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het kwaad van mijn zaad, zodat ik geen overspel pleeg of onwettige relaties aanbind.'

Arabische bewoording:

'Allahumma inni a‘udhu Bika min sharri sam‘i ua min sharri basari ua min sharri nafsi ua min sharri manii.'

26. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقَر والقِلَّة والذِّلَة وأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِم أَوْ أُظْلم

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen armoede, en het doen van weinig goede daden, en het doen van kwade zonden welke iemand in diskrediet brengen. Ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ dat ik niet iemand onrecht aandoe noch dat mij onrecht aangedaan word.'

Arabische bewoording:

'Allahumma inni a‘udhu Bika min al-faqar ua al-qillah ua adh-dhillah ua a‘udhu Bika min an adhlima au udhlam.'

 27. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك بِرَحْمَتِك الّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لي ذُنُوبِي

'O Allah ik vraag ﷻ‬ bij Uw genade welke alles omvat om me mijn zonden te vergeven .'

Arabische bewoording:

'Allahumma inni as’aluka bi rahmatika allati uasi‘at kulla shai’in an taghfira li dhunubi.'

28. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ أَنْتَ المَلِكْ لا إِلَه إِلاّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّيْ وأَنَا عَبْدُك ، ظَلَمْتُ نَفْسِي واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِيْ جَمِيعاً إِنَّه لايَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ أَنْتَ ، واهْدِنِيْ لأَحْسَن الأَخْلاق لايَهْدِي لأَحْسَنِها إِلاّ أَنْتَ ، واصْرِفْ عَنِّيْ سَيِئها لايَصْرِف سيئها إِلاّ أَنْت

'O Allah ﷻ‬ bent de Eigenaar, er is geen god behalve ﷻ‬. ﷻ‬ bent mijn Rubb en ik ben Uw slaaf. Ik heb mijzelf onrecht aangedaan en mijn zonden opgebiecht...dus vergeef me mijn zonden, want niemand vergeeft de zonden behalve ﷻ‬. O Allah leid mij naar de beste manieren en niemand kan leiden tot de beste manieren behalve ﷻ‬. En houd slechte manieren van mij weg want niemand kan mij hiervan vrijwaren behalve ﷻ‬ .'

Arabische bewoording:

' Allahumma Anta Al-Malik laa ilaaha illa Ant, Anta Rabbi ua ana ‘abduk. Dhalamtu nafsi ua i‘taraftu bi dhanbi fa ighfir li dhunubi jami‘an innahu la iaghfiru adh-dhunuba illa Ant. Ua ihdini li ahsani al-akhlaq la iahdi li ahsaniha illa Ant, ua isrif ‘anni sai-’aha, la iasrifu sai-’aha illa Ant.'

 29. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِك ، وأَغْنِنِي بِفَضْلِك عَمَّنْ سِوَاك

'O Allah, maak wat wettig is genoeg voor mij, in tegenstelling aan wat onwettig is, en spaar mij bij Uw genade, van de behoefte aan anderen.'

Arabische bewoording:

' Allahumma ikfini bi halalika ‘an haramik, ua ighnini bi fadlika ‘amman siuak.'

30. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ اقْسِمْ لنا مِنْ خَشْيَتِك ما يَحُول بَيْنَنا وبَيْن مَعاصِيك ومِنْ طاعَتِك ما تُبَلِّغنا به جَنَّتِك ومِنْ اليَقِين ما تُهَوِّن به عَلَيْنا مُصِيبَات الدُّنْيا ومَتِّعْنا بأَسْمَاعِنا وأَبْصَارِنا وقُوّتنا ما أحْيَيتَنا واجْعله الوَارِث مِنَّا واجْعَل ثَأْرَنا على مَنْ ظَلَمَنا وانْصُرْنا على من عادَانا ولا تَجْعَل مُصِيَبتنا في دينِنا ولا تَجْعَل الدُّنْيا أَكْبَر هَمِّنا ولا مَبْلَغ عِلْمِنا ولا تُسَلِّط علينا مَنْ لا يَرْحَمنا

'O Allah laat ons ﷻ‬ vrezen zodat we verhinderd worden te zondigen. O Allah laat ons ﷻ‬ gehoorzamen zodat we Jannah binnengaan. En laat ons sterk in ﷻ‬ geloven, een geloof dat de calamiteiten van deze Dunya (wereld) zal verlichten. O Allah laat ons baat hebben bij ons gehoor, gezichtsvermogen en kracht zolang als we leven. (O Allah) laat deze zintuigen bij ons voortduren totdat we sterven. O Allah wreek degenen die ons onderdrukken. Schenk ons de overwinning over degenen die vijandschap tegen ons herbergen. Maak onze calamiteiten (welke ons overkomen) niet in onze Deen, noch maak deze wereld ons uiteindelijke doel, noch de limiet van onze kennis, noch geef de overhand aan degenen die geen genade met ons hebben.'

Arabische bewoording:

'Allahumma iqsim lana min khashiatika ma iahulu bainana ua baina ma‘asiik. Ua min ta‘atika ma tubllighuna bihi jannatak ua mina al-iaqin ma tuhauenu bihi ‘alaina musibati ed-dunia ua mat-ti‘na bi ’asma‘ina ua absarina ua quuatina ma ahiaitana ua ij‘alhu al-uaritha minna ua ij‘al tha’rana ‘ala man dhalamana ua insurna ‘ala man ‘adana ua la taj‘al musibatana fi dinina ua la taj‘al ad-dunia akbara hammina ua la mablagha ‘ilmina ua la tusallit ‘alaina man la iarhamuna.'

31.                  De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ اهْدِني وسَدِّدْنِيْ

'O Allah leid me (naar het Rechte Pad) en bevestig mij (hierop).'

Arabische bewoording:

' Allahumma ihdini ua saddidni'

32.                  De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْت وعافِنِيْ فِيْمَن عافَيْت وتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْت وبَارِكْ لي فيما أَعْطَيْت وقِنِي شَرَّ ما قَضَيْت فإنَّك تَقْضِي ولا يُقْضَى عليك وإِنَّه لا يَذِل مَنْ والَيْت تَبَارَكْت رَبَّنا وتَعَالَيْت

'O Allah leid me samen met degenen wie ﷻ‬ heeft geleid, geeft mij gratie samen met degenen wie ﷻ‬ gratie heeft geschonken, wees een bondgenoot voor mij samen met degenen voor wie ﷻ‬ een bondgenoot bent en zegen mij voor datgene dat ﷻ‬ heeft geschonken. Bescherm mij tegen het kwaad dat ﷻ‬ heeft verordend want waarlijk ﷻ‬ verordent en niemand kan verordenen jegens ﷻ‬. Voorzeker, hij die ﷻ‬ trouw toont wordt nooit vernederd en hij die ﷻ‬ als een vijand neemt wordt nooit geëerd en machtig. O onze Rubb, gezegend en verheven bent ﷻ‬.'

Arabische bewoording:

' Allahumma ihdini fi man hadait, ua ‘afini fi man ‘afait, ua tauallani fi man tauallait ua barik li fi ma a‘tait uaqini sharra ma qadaita fa-’Innaka taqdi ua la iuqda ‘Alaik ua innahu la iadhillu man ualait, tabaratka Rabbana ua ta‘alait.'

33. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ طَهِّرْنِيْ بالثَّلْج والبَرد والماءِ البارِدْ اللهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوبِ والخَطَايا كمَا يُنَقَّى الثَوْب الأَبْيَض مِنَ الوَسَخْ

'O Allah zuiver mij met sneeuw, en hagel en koud water...zuiver mij van mijn zonden en daden als een wit kledingstuk dat wordt gezuiverd van vuil.'

Arabische bewoording:

'Allahumma tahhirni bi ath-thalji ua al-barad ua al-ma’i al-barid. Allahumma tahhirni mina adh-dhunubi ua al-khataia kama iunaqqa ath-thaubu al-abiadu mina al-uasakh.'

34. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِيْ كُلّه دِقّه وجُلّه وأَوّله وآخِرَه وعَلانِيَته وسِرَّه

'O Allah, vergeef me al mijn zonden, de kleine en de grote, de eerste en de laatste, en de geziene en de verborgene.'

Arabische bewoording:

' Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu ua jellahu ua auualahu ua akhirahu ua ‘alaniatahu ua sirrahu.'

35. de Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِك وتَحَوّل عافِيَتِك وفُجَاءة نِقْمَتِك وجَمِيع سَخَطِك

'O Allah ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ dat Uw genades en gaven afnemen (van mij) en dat de welvaart waarin we leven stopt en van Uw plotselinge wraak en van alle zaken die ﷻ‬ boos maken.'

Arabische bewoording:

' Allahumma inni a‘udhu Bika min zauali ni‘matika ua tahauuli ‘afiatik ua fuja’ati niqmatik ua jami‘ sakhatik.'

 36. De Profeet ﷺ‬ zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك الثَّبَات في الأَمْرِ والعَزِيْمَة على الرُّشْد وأَسْأَلُك شُكْر نِعْمَتِك وحُسْنِ عِبَادَتِك وأَسْأَلُك مِنْ خَيْر ما تَعْلم وأَعُوذُ بِكَ مِنَ شَرِّ ما تَعْلم وأَسْتَغْفرك لِمَا تَعْلم إِنَّك أَنْتَ عَلاّم الغُيُوب

'O Allah ik vraag ﷻ‬ mij sterk en standvastig te houden om het goede te doen. Ik vraag ﷻ‬ mij te plaatsen onder degenen die dankbaar zijn voor de genades die ﷻ‬ mij heeft geschonken. Ik vraag ﷻ‬ mij te begenadigen met het beste dat ﷻ‬ kent, en ik zoek toevlucht tegen het kwaad dat ﷻ‬ kent. Ik zoek vergeving voor al mijn zonden, en ﷻ‬ kent waarlijk het ongeziene.'

Arabische bewoording:

Allahumma inni as’aluka ath-thabata fi al-amri ua al-‘azimata ‘ala ar-rushdi ua as’aluka shukra ni‘matika ua husna ‘ibadatika ua as’aluka min khairi ma ta‘lam ua a‘udhu Bika min sharri ma ta‘lam ua astaghfiruka li ma ta‘lam Innaka Anta ‘Allamu al-ghuiub.

De persoon moet de smeekbeden van de ochtend en de avond in acht nemen rekening houdend met de goedheid van deze twee tijden. Deze twee tijden worden in de Koran in vele versen genoemd, welke werkelijk tot voordeel zijn voor iemand die gemotiveerd is het te lezen.

 Allah zegt:

(En prijs de Glorie van jouw Heer met Zijn lofprijzing, in de avond en in de ochtend.) (40:55)

Allah zegt ook:

(En prijs de Glorie met een lofprijzing van jouw Heer, vóór zonsopgang en vóór zonsondergang.) (50:39)

Allah zegt ook:

(O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig! En prijst Zijn Glorie in de ochtend en in de avond.)(33:41-42)

Wie scherp deze smeekbeden naleeft en hierin gelooft en zeker en stellig is dat Allah hem zal vrijwaren, hij zal gevrijwaard worden en beschermd door Allah, en deze Du’aa zal voor hem volstaan als levensonderhoud gedurende zijn dag, en ze zullen hem sterken, en maken dat Allah tevreden over hem zal worden. Daarom, is het voor iedere Moslim passend om deze Du’aa na te leven en ze voortdurend te zeggen, en ze moeten de prioriteit krijgen in zijn leven. Iemand kan starten met de Smeekbeden van de ochtend van het Fadjr gebed tot het begin van de zonsopgang, en de smeekbeden van de avond kunnen gezegd worden van na het Asr gebed tot zonsondergang.

.


 Du'aa gezegd gedurende de Ochtend en Avond

1. De Profeet ﷺ‬ zei:

أَصْبَحْنا وأَصْبَحَ المُلْك لله رَبّ العَالَمِين اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك خَيْر هذا اليَوم فَتْحَه ونَصْرَه ونُورَه وبَرَكَته وهُدَاه وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما فيه وشَرّ ما بَعْده

'Wanneer iemand van jullie in de ochtend opstaat moet hij zeggen: " Asbahna ua asbaha al-mulku Lillahi Rabbi el-‘alamin. Allahumma inni as’aluka khaira hadha al-iauma fatehau ua nasrahu ua nurahu ua barakatahu ua hudahu ua a‘udhu Bika min sharri ma fihi ua sharri ma ba‘dah" en in de avond moet hij hetzelfde zeggen.'

Betekenis Du'aa: We hebben de ochtend bereikt en op deze bijzondere tijd aan Allah behoort alle oppermacht. O Allah ik vraag ﷻ‬ mij het goede van deze dag te schenken, en zijn triomfen en overwinningen. Ik vraag ﷻ‬ mij de overwinning over de vijand te schenken, en begenadigd te worden met het verkrijgen van kennis en het toepassen van die kennis, en maak het makkelijk voor mij om goedheid te verkrijgen. Ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het kwaad dat er in zit en het kwaad dat er op volgt.

2. Abd Allah vertelde dat de Profeet ﷺ‬ het volgende zei in de avond:

أَمْسَيْنا وأَمْسَى المُلْك لله والْحَمْدُ لله لا إِلَه إِلاّ الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك ولَهُ الْحَمْد وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر رَب أَسْأَلُك خَيْر ما في هَذِهِ اللَّيْلَة وخَيْر ما بَعْدَها وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما في هَذِهِ اللّيْلَة وشَرّ ما بَعْدَها رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل وسُوءْ الكِبَر رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَاب في النَّار وعَذَاب في القَبَر

'Amsaina ua amsa al-mulku lillah. Ua al-hamdu lillah, laa ilaaha illa Allahu Uahdahu la sharika lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadír. Rabbi as’aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati ua khaira ma ba‘daha ua a‘udhu Bika min sharri ma fi hadhihi al-lailati ua sharri ma ba‘daha. Rabbi a‘udhu Bika mina al-kasali ua su-’i el-kibar, Rabbi a‘udhu Bika min ‘adhabin fi en-nari ua ‘adhabin fi el-qabr.

Betekenis Du'aa: We hebben de avond bereikt en op deze bijzondere tijd aan Allah behoort alle oppermacht, en alle lof is voor Allah. Niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah alleen, zonder partner, aan Hem behoort alle oppermacht en lof en Hij is over alle zaken almachtig. Mijn Rubb, ik vraag ﷻ‬ voor het goede van deze nacht en het goede dat er op volgt en ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het kwaad van deze nacht en het kwaad dat er op volgt. Mijn Rubb, ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen luiheid en seniliteit. Mijn Rubb, ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de kwelling in het Vuur en bestraffing in het graf.'

3. Uthman b. Affan zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie zegt:

بِسْمِ الله الّذِي لا يَضُرّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ ولا في السَّمَاء وهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم

" Bismi Ellahi Al-Ladhi la iadurru ma‘a Ismihi shai’un fi el-ardi ua la fi as-sama’i ua Hua As-Sami‘u Al-‘Alim " wanneer hij in de ochtend opstaat, drie keer, hij zal niet worden geschaad door een calamiteit totdat hij gaat slapen. Wie het zegt in de avond zal niet worden verrast door een calamiteit tot de ochtend.'

Betekenis Du'aa: 'Met de naam van Allah met Wiens naam niets kan worden geschaad op aarde noch in de hemelen en Hij is de Al-Ziende en Al-Horende.'

4.                      Abu Hurairah zei dat er een man kwam bij de Profeet ﷺ‬ en zei: 'O Boodschapper van Allah ik werd gisteren door een schorpioen gestoken...’De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Had je toen je ging slapen gezegd:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّات مِنْ شَرِّ ما خَلَقْ

' A‘udhu bi Kalimat Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq '

Het zou je niet hebben geschaad. '

Betekenis Du'aa: 'Ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allah[11] tegen al het kwaad dat is geschapen.'

5.                      Anas zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie zegt:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُك وأُشْهِدُ حَمَلَة عَرْشِك ومَلاَئِكَتِك وجَمِيْع خَلْقِكْ أَنَّك أَنْتَ الله لا إِلَه إِلاّ أَنْت وحدك لا شريك لك وأَنّ مُحَمّدا عُبْدك ورَسُولك

Allahumma inni asbahtu ush-hiduka ua ush-hidu hamalata ‘Arshika ua mala’ikataka ua jami‘a khalqika Annaka Anta Allahu laa ilaaha illa Anta Uahdaka la sharika laka ua anna Mohammadan ‘abduka ua rasuluk,

Eenmaal, dan zal een kwart van hem bevrijd worden van het Vuur, en wie het twee keer zegt van hem zal de helft bevrijd worden van het Vuur, en wie het drie keer zegt van hem zal drie kwart worden bevrijd van het Vuur, en wie het vier keer zegt, hij zal volledig worden bevrijd van het Vuur.

Betekenis Du'aa: 'O Allah waarlijk, ik heb de ochtend bereikt en roep ﷻ‬ aan, de dragers van Uw troon, Uw engelen en alles van Uw creaties om te getuigen dat ﷻ‬ Allah bent, niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve ﷻ‬ alleen, zonder partner en dat Mohammed Uw slaaf en Boodschapper is.’

6. Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie zegt:

لا إِلَه إِلاّ الله وَحْدَه لا شَرِيْك لَهُ لَهُ الْمُلْك ولَهُ الْحَمْد وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

' Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir ' ,

honderd keer per dag, hij zal de beloning krijgen van het voeden van 10 slaven, en de beloning van honderd goede daden zullen voor hem worden opgeschreven, en hij zal worden beschermd tegen Satan gedurende die dag tot de avond. Niemand zal beter zijn dan hem behalve iemand die meer doet dan dit.

Betekenis Du'aa: 'Ik getuig dat er geen god het waard is aanbeden te worden behalve Allah alleen, Wie geen partner heeft, en aan Hem behoort de Heerschappij en Lof en Hij is kundig over alle dingen.’

7. Shad'daad b. Aws zei dat de Profeet van Allah ﷺ‬ zei: De beste Istighfaar is:

اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لا إِلَه إِلاّ أَنْت خَلَقْتَنِيْ وأَنَا عَبْدُك وأَنَا على عَهْدِك وَوَعْدِك ما اسْتَطَعْت أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْت أَبُوءُ لك بِنِعْمَتِك عَليّ وَأَبُوءُ لك بِذَنْبِيْ فاغْفِرْ لي فَإِنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْت

Allahumma Anta rabbi laa ilaaha illa Ant. Khalaqtani ua ana ‘abduka ua ana ‘ala ‘ahdika ua ua‘dika ma istata‘t. A‘udhu Bika min sharri ma sana‘t, abu’u Laka bi ni‘matika ‘alaiia ua abu’u bi dhanbi fa ighfir li fa innahu la iaghfiru adh-dhunuba illa Anta

Wie dit zegt gedurende de middag terwijl hij hier zeker van is en sterft gedurende die dag voor de avond, hij zal van de mensen van Jannah zijn. Wie dit zegt gedurende de nacht terwijl hij zeker is en sterft voor de ochtend zal van de mensen van Jannah zijn.

Betekenis Du'aa: 'O Allah, ﷻ‬ bent mijn Rubb, niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve ﷻ‬, ﷻ‬ heeft mij geschapen en ik ben Uw slaaf en ik hou mij aan Uw verbond en beloof zo goed als ik kan, ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het kwaad dat ik heb begaan. Ik erken Uw gunsten aan mij en ik erken mijn zonden, dus vergeef mij, want waarlijk niemand kan zonden vergeven behalve ﷻ‬.’

8. Abu Hurairah zei dat de Profeet van Allah ﷺ‬ gewend was in de ochtend te zeggen:

اللهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنا وبِكَ أَمْسَيْنا وبِكَ نَحْيَا وبِكَ نَمُوت وإِلَيْك النُّشُور

Allahumma Bika asbahna ua Bika amsaina ua Bika nahia ua Bika namutu ua Ilaika an-nushur

Wanneer hij in de ochtend opstond zei hij:

اللهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنا وبِكَ نَحْيَا وبِكَ نَمُوت وإِلَيْك المصير

Allahumma Bika amsaina ua Bika asbahna ua Bika nahia ua Bika namutu ua Ilaika al-masir

Betekenis Du'aa: 'O Allah, bij Uw verlof hebben we de ochtend bereikt en bij Uw verlof hebben we de avond bereikt, bij Uw verlof leven en sterven wij en tot ﷻ‬ is de verrijzenis.

In de avond: ‘O Allah, bij Uw verlof hebben we de avond bereikt en bij Uw verlof hebben we de ochtend bereikt, bij Uw verlof leven en sterven wij en tot ﷻ‬ is onze terugkeer.’

9.                      Mu'aadth b. Abd Allah b. Khubaib vertelde dat zijn vader zei: ‘ We zochten de Boodschapper van Allah ﷺ‬ gedurende een regenachtige nacht terwijl het extreem donker was, om met ons te bidden, en we vonden hem. Hij vroeg ons: ‘Hebben jullie de gebeden verricht?’ Ik antwoordde niet, en hij zei: ‘Spreek’! Ik reageerde niet en hij herhaalde zijn verzoek en ik reageerde niet op hem, daarna herhaalde hij zijn verzoek, en ik vroeg hem: ‘O Boodschapper van Allah, wat moet ik zeggen?’ Hij zei: ‘Zeg Qul Howa Allaaho ahad en de twee mo'owe'dtha'tain wanneer je gaat slapen en wanneer je opstaat drie keer, en je zult worden gevrijwaard van alles.’

10.                  Abu Hurairah zei dat Abu Bakr zei dat de Boodschapper van Allah zei: 'O Boodschapper van Allah, beveel mij met iets zodat ik het kan zeggen gedurende de ochtend en avond. Hij zei, zeg:

اللهُمَّ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَة فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ والأَرْض رَبّ كُلِّ شَيْءٍ ومَلِيْكِه أَشْهَد أَنْ لا إِلَه إِلاّ أَنْت أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرّ الشَّيْطَان وشِرْكِه

Allahumma ‘Alima al-ghaibi ua ash-shahada, Fatiru as-samauati ua al-ard, Rabba kulli shai’in ua Malikah, ash-hadu an la ilaha illa Ant, a‘udhu Bika min sharri nafsi ua min sharri ash-shaitani ua shirkih

De Profeet zei, ‘zeg het wanneer je opstaat in de ochtend en in de avond en wanneer je gaat slapen’.

Betekenis Du'aa: 'O Allah, Kenner van het ongeziene en het geziene, Schepper van de hemelen en de Aarde, Rubb en Oppermachtig over alle dingen, ik draag getuigenis dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve ﷻ‬. Ik neem toevlucht in ﷻ‬ tegen het kwaad van mijn ziel en van het kwaad en ontduiken van de duivel, en tegen het begaan van onrecht tegen mijn ziel of het toebrengen van zoiets aan een andere Moslim.’

11. Abd Allah b. Umar zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ altijd Allah smeekte in de ochtend en avond zeggende:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلك العَفْوَ والعَافِيَة في دِيْنِيْ ودُنْيَاي وأَهْلِي ومالي اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتي وآمِنْ رَوْعَاتي اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ ومِن خَلْفِي وعَنْ يَمِيْني وعَنْ شِمَالِي ومِنْ فَوْقِيْ وأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

Allahumma inni as‘aluka al-‘afua ua al-‘afiata fi diini ua duniaia ua ahli ua mali. Allahumma ustur ‘aurati ua ’aamin rau‘ati. Allahumma ihfadhni min baini iadaii ua min khalfi ua ‘an iamini ua ‘an shimali ua min fauqi ua a‘udhu bi ‘Adhamatika an ughtala min tahti

Betekenis Du'aa: 'O Allah ik vraag ﷻ‬ om gratie en welzijn in dit leven en het volgende. O Allah, ik vraag ﷻ‬ om gratie en welzijn in mijn religieuze en wereldse zaken, en mijn familie en mijn weelde. O Allah, bedek mijn zwakheid en breng mijn ontzetting tot rust. O Allah behoed mij van de voorkant en van de achterkant en aan mijn rechter en aan mijn linker kant en van boven, en ik neem toevlucht bij ﷻ‬ opdat ik niet door de aarde word opgeslokt.’

12. Abdurrahmaan b. Abi Bakrah zei tegen zijn vader: ‘Ik hoor je iedere dag smeken met het volgende:

اللهُمَّ عَافِنْيْ في بَدَنِيْ اللهُمَّ عَافِنِيْ في سَمْعِيْ اللهُمَّ عافِنِيْ في بَصَرِيْ لا إِلَه إِلاّ أَنْتَ

Allahumma ‘afini fi badani Allahumma ‘afini fi sama‘i Allahumma ‘afini fi basari laa ilaaha illa Ant.

Je zegt het drie keer gedurende de ochtend en de avond. Hij zei: ik hoorde de Profeet ﷺ‬ Allah smeken met deze woorden, en ik hou ervan zijn Soenna na te streven.

Betekenis Du'aa: 'O Allah verleen mij gezondheid in mijn lichaam. Verleen mij gezondheid in mijn gehoor. Verleen mij gezondheid in mijn zicht, er is geen god het waard aanbeden te worden behalve ﷻ‬.’

13. Anas b. Malik zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ tegen Fatimah zei: 'Wat verhindert jou van het zeggen iedere ochtend en avond:

يا حَيّ يا قَيُومْ بِرَحْمَتِك أَسْتَغِيْث أَصْلِحْ لي شَأْنِيْ كُلَّه ولا تَكِلْنِيْ إِلى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْن

'Yaa Haiiu ia Qaiiumu bi rahmatika astaghith, aslih li sha‘ni kullahu ua la takilni ila nafsi tarfata ‘ain.'

Betekenis Du'aa: 'O Altijd-levende, O Zelf-Bestaande, en Onderhouder van alles, bij Uw genade zoek ik hulp, herstel voor mij al mijn zaken en laat mij niet aan mijzelf over, zelfs niet voor een seconde.’

14.                  Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie 'Subhaan Allah wa bihamdih’ honderd keer zegt gedurende een dag en nacht, niemand zal op de Dag van Wederopstanding komen met iets beters dan hij behalve hij die hetzelfde doet of meer heeft gedaan dan dat.’

Betekenis Du'aa: 'Ver verwijderd is Allah van alle imperfectie en alle lof is verschuldigd aan Hem.’ Him.'

15.                  Abu Dharr zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: Wie zegt wanneer zijn gebed klaar is en voordat hij van zijn plaats gaat en voordat hij spreekt:

لا إِلَه إِلاّ الله وَحْدَهُ لاشَرِيْك لَهُ لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْد يُحْي وَيُمِيْت وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir,

tien keer…de beloning van tien goede daden zullen voor hem worden opgeschreven, en tien zonden zullen worden uitgewist van zijn optekening, en hij zal tien rangen worden verheven, en op die dag zal hij worden beschermd en gevrijwaard van al het kwaad en van Satan...geen zonde zal hem vernietigen, behalve als hij zonden begaat.’

Betekenis Du'aa: 'Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah alleen, wie geen partner heeft. Aan Hem behoren alle lof en Hij is kundig over alle dingen.’

16. Abd Allah b. Ghan'naam al-Bay'yaa'de zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie zegt:

اللهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أو بأحد من خلقك فَمِنْكَ وَحْدَك لاشَرِيْك لَكَ فَلَك الْحَمْد وَلَكَ الشُّكْر

' Allahumma ma asbaha bi min ni‘matin au bi ahadin min khalqika fa Minka Uahdaka la sharika Laka fa Laka al-hamdu ua Laka ash-shukr ' ,

hij heeft de Shokr (dankbaarheid) vervuld die hij die dag moest vervullen. Wie dat zegt gedurende de avond, hij heeft de Shokr (dankbaarheid) vervuld die hij gedurende die nacht moest vervullen.

Betekenis Du'aa: 'O Allah, welke zegen ik of ieder van Uw schepping heeft gekregen, is van ﷻ‬ alleen, zonder partner, dus voor ﷻ‬ is alle lof en voor ﷻ‬ is alle dank.’


 Andere Du'aa met welke een Moslim zichzelf kan vrijwaren

Voor het Slapen:

1.                      Abu Hurairah vertelde:

de Boodschapper van Allah ﷺ‬ stuurde me om Sadaqat (al-Fitr) te bewaren gedurende Ramadan. Een bezoeker kwam en begon handenvol met levensmiddelen (van de Sadaqa) te nemen (heimelijk). Ik greep hem en zei: ‘Bij Allah, ik zal je naar de Boodschapper van Allah ﷺ‬ brengen!' Hij zei: ‘Ik ben behoeftig en heb veel van mij afhankelijke personen, en ik ben in grote nood.’Ik liet hem vrij, en in de ochtend vroeg de Boodschapper van Allah ﷺ‬ me: 'wat deed jouw gevangene gisteren?’ Ik zei, ‘O Boodschapper van Allah, de persoon klaagde dat hij behoeftig was en dat hij veel van hem afhankelijke personen had, dus, had ik medelijkden met hem en liet hem gaan.’ De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: ‘Waarlijk, hij heeft jou een leugen verteld en zal terug komen.’ Ik geloofde dat hij terug zou komen zoals de Boodschapper ﷺ‬ me had verteld dat hij zou terugkomen. Dus wachtte ik waakzaam op hem. Toen hij (kwam opdagen) en handenvol levensmiddelen begon te stelen, nam ik hem weer gevangen en zei, ‘Ik zal je zeker naar de Boodschapper van Allah ﷺ‬ brengen!' Hij zei, ‘Laat mij, want ik ben zeer behoeftig en heb veel van mij afhankelijke personen. Ik beloof dat ik niet meer terug zal komen.’ Ik had medelijden met hem en liet hem gaan. In de ochtend vroeg de Boodschapper van Allah ﷺ‬ me, 'Wat deed je gevangene?’ Ik antwoordde, ‘O Boodschapper van Allah! Hij klaagde over zijn grote behoefte en te veel afhankelijken, dus had ik medelijden met hem en liet hem vrij.’ De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: ‘Waarlijk, hij vertelde je een leugen en hij zal terugkomen.’ Ik wachtte aandachtig op hem voor de derde keer, en toen hij (kwam en begon) handenvol levensmiddelen te stelen, pakte ik hem en zei, ‘Ik zal je zeker naar de Boodschapper van Allah ﷺ‬ brengen want het is de derde keer en je beloofde niet terug te komen, toch breek je je belofte en komt.’ Hij zei: ‘Vergeef me en ik zal je sommige woorden leren met welke Allah je zal begunstigen.’ Ik vroeg “Welke zijn het?’ Hij antwoorde: ‘Wanneer je naar bed gaat, reciteer Ayat al-Kursi (Al'laa'who laa e'laa'ha il'laa who'wal hai'yil-qay'youm) totdat je het hele vers hebt afgewerkt. (Als je dit doet) zal Allah een bewaker voor je aanstellen die bij je blijft en geen Satan zal bij je in de buurt komen tot de ochtend.’ Dus liet ik hem vrij. In de ochtend, vroeg de Boodschapper van Allah ﷺ‬ mij, ‘Wat deed je gevangene gisteren?’ Ik antwoordde, ‘Hij beweerde dat hij me sommige woorden zou leren met welke Allah mij zou begunstigen, dus liet ik hem gaan.’De Boodschapper van

Allah ﷺ‬ vroeg, 'Wat waren ze?' Ik antwoordde, ‘Hij zei tegen me, ‘Wanneer je naar bed gaat, reciteer Ayat al-Kursi van het begin tot het einde’, Verder zei hij tegen me’ (als je dit doet), zal Allah een bewaker voor je aanstellen die bij je blijft, en geen Satan zal bij je in de buurt komen tot de ochtend.' Abu Hurairah voegde toe dat de metgezellen erg gretig waren om goede daden te verrichten. De Profeet ﷺ‬ zei: 'Hij heeft echt de waarheid gesproken, hoewel hij een volkomen leugenaar is! Weet je met wie je gesproken hebt, deze drie nachten, O Abu Hurairah?' Abu Hurairah zei: 'Nee'. Hij zei: 'Het was Satan.'

*Abu Hurairah zei dat de Profeet ﷺ‬ zei: 'Wanneer iemand van jullie naar bed gaat, moet hij zijn bed uitschudden met de binnenkant van zijn onderkleed, want hij weet niet wat er na hem in is gekomen, en dan moet hij zeggen:

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وبِكَ أَرْفَعُه، إِنْ أَمْسَكْتُ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا، وإِنْ أَرْسَلْتَها فَاحْفَظْها بِمَا تَحْفَظ بِهِ عِبَادك الصَّالِحِين

' Bismika Rabbi uada‘tu janbi ua Bika arfa‘uh, fa in amsakta nafsi fa irhamha ua in arsaltaha fa-hfadh-ha bi ma tahfadhu bihi ‘ibadaka as-salihin.'

Betekenis: Ik begin met de naam van mijn Rubb. Ik plaats mijn zijde in dit bed en met Uw naam hef ik het ervan op. Als ﷻ‬ mijn ziel neemt, schenk het dan genade, en als ﷻ‬ het vrijlaat, bescherm het zoals ﷻ‬ Uw rechtvaardige slaven beschermt.’

*A'ishah zei: 'Wanneer de Boodschapper van Allah ﷺ‬ naar bed ging, was hij gewend in zijn handen te blazen terwijl hij de Mu'awwidthaat (Surah Al-Falaq en Surah an-Naas) reciteerde en dan zijn handen over zijn lichaam te laten gaan, te begonnen met zijn hoofd en gezicht, en hij deed dat drie keer.’

*Hudhaifa zei: 'Wanneer de Profeet ﷺ‬ ‘s avonds naar bed ging, deed hij zijn hand onder zijn wang en zei:

بِاسْمِكَ اللهُمَّ أَمُوتُ وأَحْيا

'Bismika Allahumma amutu ua ahia.'

En wanneer hij opstond zei hij:

الْحَمْدُ لله الّذِيْ أَحْيَانا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وإِلَيْه النُّشُور

' Alhamdu Lillahi Aladhi ahiana ba‘da ma amatana ua Ilaihi an-nushur.'

Betekenis: Met Uw naam leef en sterf ik. Alle lof is verschuldigd aan Allah, Wie ons leven geeft nadat hij ons liet sterven en tot Hem is de Wederopstanding.’

*Abd Allah b. Masood zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie de twee laatste verzen van Surah al-Baqarah in een nacht reciteert, ze zullen voldoende voor hem zijn.’ De geleerden zeiden dat de betekenis van deze Hadeeth is dat het reciteren van deze twee verzen voldoende voor hem zijn ten aanzien van het nacht gebed. Andere geleerden zeiden dat de betekenis hier is dat deze twee verzen hem zullen vrijwaren van alle schade gedurende die nacht.

Wat iemand moet zeggen wanneer hij iets ziet in zijn droom dat hij leuk vindt of waar hij een afkeer van heeft:

*Abu Qatadah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'De goede droom is van Allah en de nachtmerrie is van Satan. Dus als iemand iets ziet waar hij een afkeer van heeft moet hij drie keer aan zijn linker zijde blazen, en hij moet toevlucht tegen Satan zoeken, en hij zal hem daarna niet schaden, en wie Mij ziet in zijn droom ziet Mij echt, want Satan kan niet Mijn vorm aannemen.’

*Abu Sa'eed al-Khudri zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: ‘Als iemand van jullie een droom ziet die hij leuk vindt, dan is het van Allah, en moet hij Allah er dankbaar voor zijn en het aan anderen vertellen; maar als hij iets anders ziet, m.a.w., een droom waar hij afkeer van heeft, dan is het van Satan, en moet hij toevlucht zoeken bij Allah tegen zijn kwaad, en hij moet het niet aan anderen vertellen, zodat het hem niet schaadt.’ (Bukhari)

Wat iemand moet doen bij het ervaren van vrees gedurende de slaap

*Amr b. Shu'aib vertelde dat zijn vader zei dat zijn grootvader zei dat Abd Allah b. Amr zei: 'Ik hoorde de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zijn metgezellen bevelen dit te zeggen bij het ervaren van vrees en angst:

                        أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّات مِنْ غَضَبِه وَمِنْ عِقَابِه ومِنْ شَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَات الشَّياطِيْن وأَنْ يَحْضُرُون

'A‘udhu bi kalimati Ellahi at-tammati min ghadabihi ua min ‘iqabihi ua min sharri ‘ibadihi ua min hamazati esh-shaiatini ua ai iahdurun.'

Betekenis: Ik zoek toevlucht in de perfecte woorden van Allah tegen Zijn boosheid en bestraffing, en tegen het kwaad van Zijn slaven, en tegen het fluisteren van de Satan en dat ze zich aandienen.

Wat iemand moet zeggen wanneer hij de badkamer binnengaat

Anas zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ de badkamer binnenging met zijn linker voet en zei:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ والْخَبَائِثْ

' Allahumma inni a‘udhu Bika mina al-khubthi ua al-khaba’ith. ' (O Allah Ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de mannelijke en vrouwelijke Satans)

Wat iemand moet zeggen bij het verlaten van de badkamer

A'ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, zei dat de Profeet ﷺ‬ zou zeggen:

غُفْرَانَكْ

'Ghufraanak' (Ik zoek Uw vergeving) bij het verlaten van de badkamer, en hij zou er uitgaan met zijn rechter voet.

Wat iemand moet zeggen bij het binnengaan van zijn huis

Abu Malik al-Ash'ari zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Als iemand van jullie zijn huis binnengaat laat hem dan zeggen:

بِسْمِ الله وَلَجْنَا وبِسْمِ الله خَرَجْنَا وعلى الله رَبَّنا تَوَكَّلْنا

' Bismi Ellahi ualajna ua bismi Ellahi kharajna ua ‘ala Allahi Rabbina tauakkalna '

Betekenis: Met de naam van Allah treed ik binnen, en met de naam van Allah vertrek ik, en op Allah, onze Rubb, vertrouwen wij.’

Wat iemand moet zeggen bij het verlaten van zijn huis

*Umm Salamah, moge Allah tevreden met haar zijn, zei dat de Profeet ﷺ‬ gewend was te zeggen:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِل أَوْ أضل أو أَزِلّ أو أزل أَوْ أَظْلِم أَوْ أظْلم أَوْ أَجْهَل أو يُجْهَل عَلَيّ

' Allahumma inni a‘udhu Bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au adhlima au udhlam, au ajhala au iujhala ‘alaii.'

Betekenis: Met Uw naam mijn Rubb begin ik, ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen het afwijken van de waarheid of het vervallen in misleiding. (Ik zoek toevlucht bij ﷻ‬) tegen onwetendheid in de zaken van Deen, of dat anderen mij zullen schaden.'

*Anas b. Malik vertelde dat de Profeet ﷺ‬ gewend was te zeggen:

بِسْمِ الله تَوَكَّلْتُ على الله لا حَوْلَ ولا قُوّة إِلاّ بِالله

' Bismi Ellah, tauakkaltu ‘ala Allahi ua laa haula ua la quuata illa bi Ellah. ' Het wordt gezegd tegen hem: ‘Dit is voldoende voor jou...het volstaat voor jou, je zult, geleid en gevrijwaard zijn.’ Een Sheitan zal een andere ontmoeten en tegen hem zeggen: ‘Wat kan je doen tegen een man voor wie het volstaat, die geleid en gevrijwaard is?’

Betekenis: Ik begin met de naam van Allah, ik vertrouw op Allah. Er is geen kracht noch macht dan door Allah .'

Wat iemand moet zeggen bij het binnengaan en verlaten van een Masjid

Abu Humaid zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Als iemand van jullie de Masjid binnengaat laat hem zeggen:

اللهُمَّ افْتَحْ لي أَبْوَاب رَحْمَتِك

' Allahumma iftah li abuaba rahmatik ' en bij het verlaten van de Masjid moet hij zeggen:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك مِنْ فَضْلِك

' Allahumma inni as’aluka min fadlik '.

Een persoon moet de Masjid binnengaan met zijn rechter voet eerst, en de Masjid verlaten met zijn linker voet eerst.

Betekenis: O Allah heb genade met mij…en wanneer hij vertrekt: ‘O Allah ik vraag ﷻ‬ om Uw onmetelijke gunsten..'

Du'aa Kaf'faarat al-Majlis

Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Wie zit op een zitplaats en heeft gepraat en betoogd op deze zitplaats en voordat hij er vertrekt zegt:

سُبْحَانَك اللّهُمّ وبِحَمْدِك أَشْهَد أَنْ لا إِلَه إِلاّ أَنْت أَسْتَغْفِرُك وأَتُوبُ إِلَيْك

' Subhanaka Allahumma ua bi hamdika ash-hadu an laa ilaaha illa Anta astaghfiruka ua atubu Ilaik ' welke (zonden) hij op die zitplaats heeft opgespaard zullen hem worden vergeven.’

Betekenis: Ver verwijderd is Allah van iedere imperfectie, Wie onze Rubb is en ik loof Hem. Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve ﷻ‬. Ik zoek Uw vergeving en toon berouw aan ﷻ‬.

Smeekbeden voor versoepeling van zaken in het leven

Ali vertelde dat Fatimah, moge Allah tevreden met haar zijn, klaagde over de blaren op haar hand omdat ze een molensteen had gebruikt. Ze ging naar de Profeet ﷺ‬ om te vragen om een knecht, maar ze kon hem niet vinden (thuis) en moest A’ishah , moge Allah tevreden met haar zijn, informeren over haar behoefte. Toen hij kwam, informeerde A’ishah hem erover.

Ali voegde toe: 'De Profeet ﷺ‬ kwam bij ons terwijl we al naar bed waren gegaan. Toen ik op wilde staan zei hij, “Blijf op jullie plaatsen,” en zat tussen ons in, totdat ik de koelte van zijn voeten op mijn borst voelde. De Profeet ﷺ‬ zei toen: "Zal ik je niet iets vertellen dat beter voor je is dan een knecht? Wanneer jullie (beiden) naar jullie bed gaan, zeg: 'Allahu Akbar' drieendertig keer, en 'Subhana Allah' drieendertig keer en 'Alhamdu Lillah' drieendertig keer, want dat is beter voor je dan een knecht.

Reis Smeekbede

Abd Allah b. Umar zei dat wanneer de Boodschapper van Allah ﷺ‬ op zijn rijdier zat om te reizen hij de Takbeer uit bracht (m.a.w. het zeggen van Allahu Akbar) en hij reciteerde:

سُبْحَانَ الّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْن وإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُون اللهُمَّ إِنّا نَسْأَلُك في سَفَرِنا هَذا الْبِرَّ والتَّقْوَى وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضَى اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنا سَفَرَنا هَذا واطْوِ عَناَّ بُعْدَه اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرْ والْخَلِيْفَةُ في الأَهْل اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاء السَّفَرْ وكَآبَة الْمَنْظَر وسُوْء الْمُنْقَلِبْ في المَال والأَهْل

Subhana Alladhi sakh-khara lana hadha ua ma kunna lahu muqrinin, ua inna ila Rabbina la munqalibun, Allahumma inna nas’aluka fi safarina hadha al-birra ua at-taqua ua mina al-‘amali ma tarda. Allahumma hauuin ‘alaina safarana hadha uatui ‘anna bu‘dah, Allahumma Anta As-Sahibu fi as-safari ua Al-Khalifatu fi al-ahl, Allahumma inni a‘udhu Bika min ua‘tha’ is-safari ua ka’abati al-mandhari ua su’ il-munqalabi fi al-mali ua al-ahl

Betekenis: Ver verwijderd is Hij van iedere imperfectie Die ons hieraan heeft onderworpen, en wij hadden niet de kracht het zelf te bedwingen. O Allah, We vragen ﷻ‬ om Birr en Taqwa in deze reis van ons, en we vragen ﷻ‬ om daden welke ﷻ‬ tevreden stellen, O Allah, vergemakkelijk onze reis en laat ons deze afstand snel afleggen. O Allah, ﷻ‬ bent de metgezel op de reis en de erfgenaam van de familie, O Allah, ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen de moeilijkheden van de reis, tegen het hebben van een verandering van de harten en het zijn in een netelige positie, en ik neem toevlucht in ﷻ‬ tegen een gedoemde uitkomst waae het weelde en familie betreft. Bij het terugkeren van een reis moet iemand aan het bovenstaande toevoegen:

آيِبُونَ تَائِبُون عَابِدُون لِرَبِّنا حامِدُون

' Aibuna ta’ibuna ‘abiduna li rabbina hamidun ' Betekenis: We keren terug, berouwen, aanbidden, en prijzen onze Rubb. (Muslim)

*Smeekbeden van de reiziger aan degenen die hij achterlaat. Abu Hurairah zei: ‘De Boodschapper van Allah ﷺ‬ nam afscheid van me en zei:

أَسْتَوْدِعُك الله الّذِي لا تَضِيْع وَدَائِعُه

' Astaudi‘uka Allaha Al-Ladhi la tadi‘u uada’i‘uh ' Betekenis: Ik plaats jou in het vertrouwen van Allah, Wiens vertrouwen nooit misplaatst is.

*Ibn Omar zei altijd tegen degenen die wilden reizen: “De Profeet ﷺ‬ zou afscheid van ons nemen door te zeggen:

أَسْتَوْدِعُ الله دِيْنَك، وأَمَانَتك، وخَواتِيْم عَمَلك

' Astaudi‘u Allaha dinaka ua amanataka ua khauatima ‘amalik.'

Betekenis: Ik plaats jullie Deen, jullie trouw en het einde van jullie daden in het vertouwen van Allah.

Wat iemand moet zeggen bij het betreden van de Stad…

Suhaib zei dat de Boodschapper van Allah nooit een stad binnenging totdat hij zei:

اللهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَات السَّبْع وما أَظْلَلْن ورَبّ الأَرَضِين وما أَقْلَلْن ورَبّ الشَّياطِيْن وما أَضْلَلْن ورَبّ الرِّياح وما ذَرَيْن فإِنّا نَسْأَلك خَيْر هَذِهِ القَرْية وخَيْر أَهْلها ونَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرّ أَهْلِها وشَرّ ما فيها

' Allahumma Rabba as-samauati es-sab‘i ua ma adhlalna ua Rabba al-aradina as-sab‘i ua ma aqlalna ua Rabba ash-shaiatini ua ma adlalna ua Rabba ar-riahi ua ma dharaina as-’aluka khaira hadhihi al-qariati ua khaira ahliha ua khaira ma fiha ua a‘udhu Bika min sharriha ua sharri ahliha ua sharri ma fiha. '

Betekenis: O Allah, Rubb van de zeven hemelen en alles dat door hun overschaduwd wordt, en de Rubb van de aarde en alles dat op zijn oppervlak staat en de Rubb van de Satans en allen die zij hebben doen afwijken en de Rubb van de winden en al dat het meevoert. O Allah we vragen ﷻ‬ het beste van deze stad, en de beste gastvrijheid van zijn inwoners en we zoeken toevlucht bij ﷻ‬ tegen zijn kwaad en het kwaad van zijn bewoners.

Wat iemand moet zeggen bij het zien van iets dat hij leuk vindt

A'ishah zei dat wanneer de Profeet ﷺ‬ ergens over geamuseerd was hij zei: 'Alhamdu Lillah al'ladthee be'ni'mate'he to'tim'mos-saa'le'haat'

Betekenis: Alle lof is verschuldigd aan Allah met Wiens Genades alle goede dingen zijn voltooid. En als iets hem hinderde zei hij:

الْحَمْد لله عَلَى كُلِّ حَال

' Alhamdu Lillahi ‘ala kulli hal.'

Betekenis: Alle lof is verschuldigd aan Allah in iedere situatie.

Wat de Profeet zei als hij zich ergens vestigde

Kholah b. Hakeem zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zeggen: 'Wie zich ergens vestigt (voor een bepaalde tijd) en hij zegt:

                        أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ

' A‘udhu bi Kalimati Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq.' Hij zal niet worden geschaadt door iets totdat hij de plaats verlaat.

Betekenis: Ik zoek toevlucht bij de perfecte (en complete) woorden van Allah tegen het kwaad van alle geschapen dingen.

Wat iemand moet zeggen voor het hebben van gemeenschap met zijn vrouw

Ibn Ab'bas zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Als iemand van jullie zijn familie wil benaderen, laat hem zeggen:

بِسْمِ الله اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَان وجَنِّبْ الشَّيْطان ما رَزَقْتَنَا

 ' Bismi Ellah, Allahumma jannibna ash-shaitana ua jannib ash-shaitana ma razaqtana.' Als Allah wil dat er naar aanleiding daarvan een kind wordt geboren, hij zal helemaal niet door de Sheitan worden geschaad.

Betekenis: Ik begin met de naam van Allah. O Allah vrijwaar en bescherm ons tegen de Satan en vrijwaar en bescherm wat ﷻ‬ ons heeft gegeven tegen Satan.

Wat iemand moet zeggen voor het eten

Jabir b. Abd Allah zei: 'Ik hoorde de Profeet ﷺ‬ zeggen als een man zijn huis betreedt en hij noemt Allah bij het binnengaan, en voor hij zijn eten eet, noemt hij de naam van Allah. Dan zal de Shaitan zeggen: ‘Je hebt geen plaats om te verblijven noch heb je een maaltijd.’ Maar als een persoon niet de naam van Allah noemt bij het betreden van zijn huis zal Shaitan zeggen, jij hebt een plaats om vannacht te verblijven, en als de persoon niet de naam van Allah noemt voordat hij gaat dineren, Shaitan zal zeggen: ‘Jij hebt een plaats om vannacht te verblijven en je hebt een maaltijd.’

A'ishah zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Als iemand van jullie zijn eten eet moet hij de naam van Allah noemen, en als hij dit vergeet, moet hij zeggen:

بِسْمِ الله أَوّله وآخِره

' Bismi Ellahi fi auualihi ua akhirih '

Betekenis: Ik begin met de naam van Allah aan het begin en het einde van deze maaltijd.

Wat iemand moet zeggen na het eten en drinken

Abu Sa'eed al-Khudri zei dat de Profeet ﷺ‬ zei: 'Als de Profeet ﷺ‬ klaar was met eten, zei hij:

الْحَمْد الله الّذِي أَطْعَمَنا وسَقَانا وجَعَلَنا مِنَ الْمُسْلِمِين

' Alhamdu Lillahi Al-Ladhi at‘amana ua saqanaha ua ja‘alana mina al-muslimin.'

Betekenis: Alle lof is verschuldigd aan Allah Die ons voedsel en drinken heeft gegeven en ons Moslims heeft gemaakt.

Wat iemand moet zeggen als hij de vijand vreest

Abd Allah b. Qais zei dat zijn vader hem vertelde dat wanneer de Profeet ﷺ‬ een volk vreesde hij zei:

اللهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُك في نُحُورِهم ونَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهم

' Allahumma inna naj‘aluka fi nuhurihim ua na‘udhu Bika min shururihim '

Betekenis: O Allah we vragen ﷻ‬ om de vijand onder ogen te komen en we zoeken toevlucht tegen hun kwaad.

Wat iemand moet zeggen als hij in nood is

Ibn Ab'bas zei dat de Profeet ﷺ‬ gewend was om Allah te smeken met het volgende als hij in nood was:

لا إِلَه إِلاّ الله العَظِيْم الْحَلِيْم لا إِلَه إِلاّ الله رَبّ العَرْش العَظِيْم لا إِلَه إِلاّ الله رَبّ السَّمَاوات ورَبّ العَرْشِ الكَرِيم

' Laa ilaaha illa Allahu Al-‘Adhimu Al-Halim, laa ilaaha illa Allahu Rabbu Al-‘Arshi El-‘Adhim, laa ilaaha illa Allahu Rabbu as-samauati ua Rabbu al-ardi ua Rabbu Al-‘Arshi El-karim.'

Betekenis: Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah, de Verhevene, de Genereuze. Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah de Rubb van de Grote Troon. Er is geen ware god het waard aanbeden te worden behalve Allah de Rubb van de hemelen en de aarde, de Rubb van de Grote Troon.

Abdurrahmaan b. Abi Bakrah zei dat zijn vader zei dat de Profeet ﷺ‬ zei: 'De smeekbede van iemand die in nood is, luidt:

اللهُمَّ رَحْمَتَك أَرْجُو فلا تَكِلْنِيْ إِلى نَفْسِي طَرْفَة عَيْن وأَصْلِحْ لي شَأْنِيْ كُلّه لا إِلَه إِلاّ أَنْت

' Allahumma rahmataka arju fa la takilni ila nafsi tarfata ‘ain, ua aslih li sha’ni kullahu laa ilaaha illa Ant '

Betekenis: O Allah ik zoek Uw genade, en laat me geen seconde afhankelijk zijn van mijzelf. En verbeter mijn situatie voor mij. Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve ﷻ‬ alleen.

Wat iemand moet zeggen wanneer hij wordt geteisterd met zorgen en angst

Abd Allah b. Masood zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Geen slaaf, na te zijn geteisterd door angst en zorgen, zegt:

اللهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُك ابِن عَبْدِك ابْن أَمَتِك نَاصِيَتِي بِيَدِك مَاضٍ فِيّ حُكْمُك عَدْل فِيّ قَضَاؤُك أَسْأَلُك بِكُلّ اسْمٍ هُوَ لَكْ سَمَّيْت بِهِ نَفْسَك أَوْ أَنْزَلْتَه فِيْ كِتَابِك أَوْ عَلَّمْتَه أَحَدًا مِنْ خَلْقِك أَوْ اسْتَأثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَك أَنْ تَجْعَل القُرْآن رَبِيع قَلْبِي ونُوْرَ بَصَرِيْ وجَلاء حُزْنِيْ وذَهَاب هَمِّيْ

'Allahumma inni ‘abduka ibnu ‘abdika ibnu amatika, nasiati bi iadika, madin fiia hukmuka, ‘adlun fiia qada’uka, as’aluka bi kulli Ismin hua Lak, sammaita bihi Nafsaka au anzaltahu fi Kitabika au ‘allamtahu ahadan min khalqika au ista’tharta bihi fi ‘ilmi el-ghaibi ‘Indek, an taj‘ala Al-Qur’ana rabi‘a qalbi ua nura basari ua jala’a huzni ua dhahaba hammi.'

Behalve dat Allah zijn angst en zorgen zal verwijderen en het zal vervangen met geluk. Ze zeiden: ‘O Boodschapper van Allah ﷺ‬ moeten wij deze woorden leren? Hij zei: ‘Natuurlijk, degene die het hoort moet het uit het hoofd leren.’

Betekenis: O Allah ik ben Uw slaaf, zoon van Uw slaaf, zoon van Uw vrouwelijke slaaf. ﷻ‬ heeft totale meesterschap over mij. Uw bevel over mij is voor altijd uitvoerbaar en Uw besluit over mij is Rechtvaardig. Ik vraag ﷻ‬ met iedere naam die aan ﷻ‬ behoort met welke ﷻ‬ Uzelf heeft benoemd of overgeleverd in Uw Boek, of die ﷻ‬ aan ieder van Uw creaties heeft geleerd of welke ﷻ‬ heeft bewaard in de kennis van het ongeziene bij ﷻ‬, dat ﷻ‬ de Koran het leven van mijn hart maakt en het licht van mijn borst en het vertrek van droefheid en verlossing van mijn angst.

Wat iemand moet zeggen wanneer hij is getroffen door een calamiteit en zorgen

Een persoon moet niet tegen zichzelf smeken, maar hij moet zeggen wat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ beveelt. Het is overgeleverd dat Anas zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei: 'Laat iemand van jullie niet de dood voor zichzelf wensen ten gevolge van een calamiteit welke hem overkomt. Als hij geen keus heeft, dan moet hij zeggen:

اللّهُمّ أَحْيِنِي ما كانَتْ الْحَياة خَيْرا لي وتَوَفّنِي إِذَا كانَتْ الوَفَاة خَيْرًا لي

' Allahumma ahini ma kanat al-haiatu khairan li ua tauaffani idha kanat al-uafatu khairan li.'

Betekenis: O Allah houd mij in leven zolang als het leven goed voor mij is, en laat mij sterven, als de dood beter voor mij is.

Wat iemand moet zeggen wanneer hij een nieuwe thobe (kleding) draagt

Abu Sa'eed al-Khudri zei: 'Wanneer de Boodschapper van Allah ﷺ‬ gewend was een thobe te dragen, of dit nu een thobe, tulband, of andere kleding was zei hij:

                        اللهُمَّ لَكَ الْحَمْد أَنْتَ كَسَوْتنِيْه أَسْأَلُك مِنْ خَيْرِه وخَيْر ما صُنِع لَهُ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّه وشَرِّ مَا صُنِع لَه

' Allahumma Laka al-hamdu Anta kasautanih, as’aluka min khairihi ua khairi ma suni‘a lah, ua a‘udhu Bika min sharrihi ua sharri ma suni‘a lah.'

Betekenis: O Allah aan ﷻ‬ behoort alle Lof. ﷻ‬ heeft het mij gegeven als kleding. Ik vraag ﷻ‬ de goedheid ervan en de goedheid waarvoor het gemaakt is. Ik zoek toevlucht bij Allah tegen het kwaad en het kwaad waar het voor is gemaakt.

Wat iemand moet zeggen wanneer hij iets nieuws verwerft

Amr b. Shu'aib vertelde dat zijn vader zei dat zijn grootvader zei dat de Profeet ﷺ‬ zei: 'Als iemand van jullie een slaven- meisje, vrouw, of een rijdier verwerft, laat hem het bij haar voorhoofd nemen en Allah smeken het te begunstigen, en laat hem zeggen:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُك خَيْرَها وخَيْرَ ما جُبِلَتْ عَلَيْه وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرِّ ما جُبِلَتْ عَلَيْه

 ' Allahumma inni as’aluka khairaha ua khaira ma jubelat ‘alaih, ua a‘udhu Bika min sharriha ua sharri ma jubelat ‘alaih.' Als het verworvene een rijdier is moet hij het bij zijn bult vasthouden, en met deze smeekbede smeken.’

Betekenis: O Allah ik vraag ﷻ‬ mij zijn goedheid en zijn goede manieren te schenken en ik zoek toevlucht bij ﷻ‬ tegen zijn kwaad en zijn kwade manieren

Wat iemand moet zeggen wanneer hij kwaad is

Sulaiman b. So'rad zei: 'Ik zat met de Profeet ﷺ‬ en twee mannen waren aan het ruzie maken. Eén van hun liep rood aan en zijn nek zwol op (van boosheid) en de Profeet ﷺ‬ zei: 'Ik ken een woord, dat als hij het zou zeggen, hij geen enkele boosheid zou vinden...hij zei: 'A'oodtho bil'laah minash'shaitan.' Ze zeiden tegen hem dat de Profeet ﷺ‬ zei om toevlucht tegen Shaitan te zoeken...hij zei toen: ‘Ben ik gek?’

Betekenis: Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de Satan.


 Salat Istikhaarah[12]

Salaat Istikhaarah is een gebruik gebaseerd op de Sunna om Allah om leiding te vragen wanneer men op het punt staat om een belangrijke beslissing te nemen, of wanneer hem een moeilijke situatie treft, en hij niet weet welke optie beter voor hem is. Ook, zal dit iemand vrijwaren van de influistering van Satan, en van dat wat hij mist en waarvan hij denkt dat het goed is. De mens doet wat hij kan om bepaalde zaken te verkrijgen, en Allah zal hem geven waar hij naar zoekt of niet, en iedere zaak die Allah wil en bepaalt, is in het beste belang van de mens. Degene die de leiding zoekt bij Allah door Istikhaarah zal zeker niet in een staat van verlies zijn, en degene die advies zoekt zal hier geen spijt van hebben.

Procedure van Salatul-Istikhaarah

Een persoon moet twee eenheden bidden (anders dan de verplichte gebeden). In de eerste Rakah moet iemand na het reciteren van al-Fatihah, Qul yaa a'you-hal kaa-fe'roon' reciteren, en in de tweede na het reciteren van al-Fatihah Qul who'wal'laa whoahad' Voor het zeggen van de Du’aa van Istikhaarah, moet iemand Allah prijzen en Hem verheerlijken en dan Allah vragen om de rang te verheffen van de Profeet ﷺ‬…daarna, moet hij Allah smeken zeggende:

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُك بِعِلْمِك وأَسْتَقْدِرُك بِقُدْرَتِك وأَسْأَلُك مِنْ فَضْلِك العَظِيم فَإِنَّك تَقْدِر ولا أَقْدِر وتَعْلَمُ ولا أَعْلَم وأَنْتَ عَلاّم الغُيوب اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هذا الأمر خَيْر لي في دِيْنِي ومَعَاشِي وعَاقِبَة أَمْرِي وآجِلِه فَاقْدُرْه لي ويَسِّرْه لي ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيه وإِنْ كُنْتَ تَعْلَم أنَّ هذا الأَمْر شَرّ لي في دِيْنِي ومَعَاشِي وعَاقِبَة أَمْرِي وآجِلِه فاصْرِفُه عَنِّي واصْرِفْنِيْ عَنْه واقْدُرْ لي الخَيْر حَيْثُ كان ثم أَرْضِني به

Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika ua astaqdiruka bi qudratika ua as’aluka min fadlika al-‘adhim fa Innaka taqdiru ua la aqdir, ua ta‘lamu ua la a‘lam, ua Anta ‘allamu al-ghuiub. Allahumma in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, faqdurhu li ua iassirhu li thumma barik li fih, ua in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, fa isrifhu ‘anni ua isrifni ‘anhu ua-aqdur lia al-khaira haithu kana thumma ardini bih

Betekenis: O Allah ik zoek Uw leiding door Uw kennis, en ik zoek hulp door Uw bekwaamheid, omdat ﷻ‬ in staat bent en ik niet, en ﷻ‬ weet en ik weet niet, want ﷻ‬ bent de Kenner van het ongeziene. O Allah, als deze beslissing van mij (hier moet hij zijn behoefte benoemen) in overeenstemming met Uw kennis, goed voor mij is in mijn Deen en levensonderhoud, en in de consequenties van mijn zaken, eerder of later, maak het dan mogelijk, en zegen het voor mij. En als deze beslissing van mij (hier moet hij zijn behoefte benoemen) in overeenstemming met Uw kennis, schadelijk is voor mij in mijn Deen en levensonderhoud, en in de consequenties van mijn zaken, eerder of later, weer het dan van mij af, en houd mij er van weg, en voorbeschik goedheid voor mij waar het ook moge zijn, en maak me er tevreden mee.'

Jaabir zei: 'De Profeet ﷺ‬ wilde ons Istikhaarah leren zoals hij ons een hoofdstuk van de Koran leerde.’


 Profetische Medicijnen voor Fysieke en Psychologische ziektes

De Moslim die de leerstellingen van de Islam aanhangt en ze toepast zal een leven leiden van geluk en hij zal gevrijwaard worden van ziektes welke het gevolg zijn van psychologische condities. Smeekbeden en het gedenken van Allah zijn van de meest belangrijke methodes bij welke iemand zichzelf kan vrijwaren van ziektes voordat ze hem overkomen. Smeekbeden en het gedenken van Allah zorgen ook voor het afstand doen van calamiteiten nadat deze zijn voorgevallen.

Allah zegt:

(En Wij zenden (dat) van de Koran neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies.) (17:82)

Allah zegt ook:

(Zeg: “Hij is voor degenen die geloven Leiding en genezing.') (41:44)

Men moet weten dat het zoeken van behandeling van de Koran en de Sunnah van de Boodschapper ﷺ‬ geen effect heeft tenzij zowel de patient als degene die de behandeling uitvoert een sterk Iman hebben. Dit betekent niet dat iemand conventionele medicijnen buiten beschouwing moeten laten, en behandeling zoeken. De Profeet

ﷺ‬ zei: 'Zoek medische zorg O slaven van Allah, want waarlijk Allah heeft geen ziekte geplaatste behalve dat hij er een behandeling voor heeft gemaakt.' (Ibn Hibban)

Iemand moet opletten dat hij geen medische behandeling zoekt in onwettige dingen. Abu Hurairah zei:

'De Boodschapper van Allah ﷺ‬ verbood het gebruik van onwettige medicijnen.' (Haakim)

Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, zei: ‘Er is hier een punt dat serieus moet worden overdacht...de gedenking van Allah, verzen van de Koran, en smeekbedes welke worden gebruikt voor behandeling, zelfs als ze op zichzelf heilzaam zijn, vereisen dat de individu (voor wie ze gelezen worden) sterk en gelovig is, en dat degene wie ze leest respect en een sterk Iman heeft. Dus (wanneer deze worden gelezen en er wordt geen resultaat bemerkt) komt dit door de zwakheid van degene die de behandeling heeft uitgevoerd , of door de zwakheid van degene voor wie dit is gelezen, of om een andere sterke reden welke de effectiviteit van de behandeling voorkomt, zoals het geval is bij conventionele medicijnen...de ineffectiviteit van een medicijn kan worden veroorzaakt door het afwijzen door iemands eigen natuur.'[13]

Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, zei ook wat betreft de profetische behandeling van ziektes: “De genezing voor dit type (ziekte) is door twee dingen: De eerste heeft betrekking op de patient, en de tweede op degene die de genezing uitvoert. Van de kant van de patient heeft het betrekking op de sterkte van zijn ziel en zijn oprechte terugkeer tot Allah, de Schepper van alles, en door waarachtig toevlucht te zoeken bij Allah. Iemand is niet in staat om zijn vijanden te schaden met zijn wapens tenzij twee zaken aanwezig zijn: Het wapen is op zichzelf sterk en solide, en iemands onderarm is ook sterk. Wanneer één van deze twee dingen niet aanwezig is is het wapen nutteloos...dus wat als beide van deze twee dingen niet aanwezig is? Iemands hart zal ver zijn van de Tawheed (geloof in de Eenheid van Allah), waarlijk op hem vertrouwen, en hij zou geen wapens hebben. De tweede zaak is dat degene die de behandeling uitvoert ook over deze twee zaken moet beschikken.'[14]


 Behandeling door Ruqyah Shar'e'yah16

Hier zijn een aantal versen van de Koran en smeekbeden welke authentiek gerapporteerd zijn van de Profeet ﷺ‬ welke calamiteiten afwenden nadat ze zijn voorgevallen, en welke zullen dienen als een effectieve behandeling bij de wil van Allah:

*Abu Sa'eed al-Khudri zei: 'Een groep van de Metgezellen van de Profeet van Allah ﷺ‬ reisden totdat ze een Arabisch dorp passeerden en ze zochten verblijf bij hen, maar dezen weigerden. Hun bevelhebber werd later gestoken door een schorpioen en ze zochten naar iemand die hem kon genezen van zijn kwaal, maar tevergeefs. Dus sommigen van de dorpelingen zeiden: ‘Misschien kun je degenen die passeerden benaderen...misschien hebben sommigen van hun middelen om hem te genezen.’ Dus benaderden ze hun en zeiden: ‘O mensen onze bevelhebber is gestoken en we hebben gezocht om hem te genezen maar tevergeefs...dus heeft iemand van jullie een remedie?’ Eén van de Metgezellen zei: ‘Bij Allah, ik voer behandelingen uit, maar bij Allah we zochten verblijf bij jullie en jullie weigerden, en ik wil de remedie niet uitvoeren totdat jullie ons iets geven...dus kwamen zij overeen om hun een kudde schapen te geven. De Metgezel las (Alhamdu Lillahi Rab El-‘Alameen…) en blies op hem, en hij was genezen en hij liep alsof niets hem had geschaad. Toen gaven ze hun de kudde schapen. Sommige van de metgezellen zeiden, ‘Verdeel de kudde onder ons.’ Maar degene die de behandeling had uitgevoerd, zei: ‘Doe niets totdat we terugkeren naar de Boodschapper van Allah ﷺ‬ en we zeggen tegen hem wat er is gebeurt, en zien wat hij ons beveelt.’ Toen ze vertelden wat er was gebeurt aan de Booschapper van Allah ﷺ‬, zei hij: 'Hoe wisten jullie dat het een genezing was?’ Verder zei hij tegen hun: ‘Jullie hebben het goed gedaan, geef mij een deel samen met jullie. ‘De Profeet lachte toen. (Bukhari)

*A'ishah zei dat wanneer de Boodschapper van Allah ﷺ‬ een ziek persoon bezocht of wanneer een ziek persoon naar hem toegebracht werd, hij zei:

أَذْهِبْ البَأْس رَبّ النَّاس اِشْفِ وأَنْتَ الشَّافِيْ لا شِفَاءَ إِلاّ شِفَاؤُك شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

' Adhhib al-Bas Rabba an-nas, ishfi ua Anta Ash-Shafi la shifa’a illa shifa’ok shifaa’an la ugha-di-ru saqama.' (Bukhari)

Betekenis: O Allah verlos hem van zijn kwaal, Rubb van de Mensen genees hem want waarlijk ﷻ‬ bent de Ene Wie geneest, er is geen genezing behalve Uw genezing.

*De Ruqyah van Jibreel . Abu Sa'eed al-Khudri overleverde dat Jibreel naar de Profeet ﷺ‬ kwam en zei: 'O Mohammed voel je pijn? Hij zei: ‘Ja’ hij zei:

بِاسْمِ الله أَرْقِيك مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْك مِنْ شَرّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حاسِدٍ الله يَشْفِيْك بِاسْمِ الله أَرْقِيك

' Bismi Ellahi arqik min kulli shai’in iu’dhik, min sharri kulli nafsin au ‘aini hasidin Allahu iashfik, bismi Ellahi arqik.'

Betekenis: Ik begin met de naam van Allah en vraag Allah om jou te genezen van alles wat jou schaadt, en van alle kwaad en van het kwaad van het jaloerse oog. O Allah genees hem, ik begin met de naam van Allah en vraag Hem om jou te genezen.’

*Uthman b. Abil Aas zei dat hij tegen de Boodschapper van Allah ﷺ‬ klaagde over een pijn die hij voelde sinds hij Moslim was geworden. De Boodschapper van Allah ﷺ‬ zei tegen hem: 'Plaats je hand op de plek waar het zeer doet en zeg:

بإسم الله, أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

'Bismi Ellah drie keer, en zeg dan zeven keer: A’udhu billahi ua qudratihi min sharri ma ajidu ua uhadhir.'

Betekenis: Ik begin met de naam van Allah. Ik zoek toevlucht bij Allah en ik vraag Hem me te genezen met zijn bekwaamheid, van mijn kwalen.

* Obai b. Ka'b zei: Ik was met de Profeet van Allah ﷺ‬ en een Bedoeïnen zei: ‘O Profeet van Allah, ik heb een broeder die lijdt aan pijn, dus vroeg de Profeet hem te brengen. Hij werd gebracht en moest voor de Profeet gaan zitten...De Profeet reciteerde surat al-Faatihah en de laatste vier ayat van surah al-Baqarah en de volgende twee ayat (sura 2:163):

وإِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِد لا إِلَه إِلاّ هُوَ الرَّحْمَن الرَّحِيْم

en ayatul Kursi (sura 2:255)

en een ayat van surat aale imraan (sura 3):

شَهِدَ اللهُ أَنّه لا إِلَه إِلاّ هُو

 en een ayat van surat al-A'raaf (sura 7):

إِنّ رَبّكُم الله الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات والأَرْض

En de laatste ayat van surat al-Mo'minun (sura 23):

فَتَعالى اللهُ الْمَلِكُ الْحَق

En de laatste ayat van surat al-Jinn (sura 72):

وأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبّنا ما اتْخَذَ صَاحِبَةً ولا وَلَدًا

En de eerste tien ayat van surat as-saafat (sura 37) en de laatste drie ayat van surat al-Hashr (sura 59) en de mo'owedthatain (sura 113, sura 114). De man stond daarna op alsof er niets met hem aan de hand was geweest. ' (Haakim)

تم بحمد الله[1] Fawaa'id pg. 32

[2] ‘en aardbevingen zullen zich voordoen’ is genomen uit de overlevering van Abu Dawood.

[3] “Sterk” in deze Hadeeth refereert aan de volharding van de gelovige in het verkrijgen van zaken welke hem voordeel opleveren in het Hiernamaals.

[4] Omdat beide gelovigen zijn, dus zit er goedheid in hun.

[5] Dit is ten aanzien van iemand die zegt, ‘als’ terwijl hij met zekerheid gelooft dat hij de staat van zaken had kunnen veranderen.

[6] Betekenis: Waarlijk wij behoren tot Allah, en tot Hem zullen we terugkeren. O Allah beloon me in deze calamiteit, en vervang het met iets beters.

[7] Zad al-Ma'ad vol. 4, pg.188-195

[8] M.a.w. als hij vergeving zoekt, Allah zal hem vergeven, als hij hoopt op Allah’s genade, Allah zal het hem geven.

[9] Allah zal hem genade, success en leiding geven , wanneer hij Allah noemt.

[10] Dit zijn smeekbedes welke betekenissen groot zijn, maar weinig woorden hebben.

[11] De geleerden vermelden dat de ‘perfecte woorden van Allah’ de Koran is.

[12] Istikhaarah, leiding vragen om de juiste beslissing te maken voor een toekomstig project.

[13] Al-Jawab al-Kaafi le-man sa'a'la an ad-dawaa ash-Shafee (Het complete antwoord voor degene die vraag over de helende medicijnen.) pg. 21

[14] Zaad al-Ma'aad. Vol. 4 pg. 67-68