Naamusa kadhaa Rabbii

ibsa gabaabaa.

Barruun kun naamusa kadhaa Rabbii tii fi waan duaaiin walqabatu qajeellotti nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

addeessa

  Naamuusa kadhaa Rabbii (Du'aa'ii).

  آداب الدعاء

  (الأورومية – Oromo)

  بقلم أبي رافع الشيخ جمال بن شيخ محمد

  Qophessaan AbuuRaafii shekhjamaal shekh Muhammad.

  2013 - 1434

  بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

  أما بعد—

  قال الله تعالى: (أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله قليلا ما تذكرون)

  Rabbiin s.w. akkana jedhe.''sa inniin rakkataadhaaf awwaatu yeroo inni kadhate,kan rakkina furmaata godhu kan bakka buoota dachii isin godhe akka gabbaramtoota dharaa nitahee? (Abadan hintaane jechuu).Allaahaan wajji gooftaan biro nijiraa?garuu isin Waa xiqqoodha gorfamtan.

  الثناء على الله.

  1-Rabbi faarsuu.

  -عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – سمع رجلا يقول:اللهم اني أسالك أني أشهد أنك أنت الله لا اله الاأنت الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد,ولم يكن له كفوا أحد.فقال:(لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي اذا سئل به أعطى,واذا دعي به أجاب)رواه ابودود.

  Bureydaan ﷺ‬.a.akkana jedhe.. nabiin s.a.w. namticha tokko kan akkana jedhee Rabbi kadhatu dhagayan \Allaahumma inni as'aluka annii ashhadu annaka natallaahu laa ilaaha illaa anta,al ahadussamadu,allazii lam yalid walam yuulad,walm yakun lahuu kufuwan ahad\ nabiin ni jedhan dhugaa rabbiin kadhatte maqaa isaa guddaan, ka yoo isaan kadhatame namaa kennu,kan yoo isaan yaammatame namaa awwaatu. Abuudawud galmeesse. "

  تحري أوقات الإجابة

  2-yeroo qeebqltii filachuu.

  -مثل آخر ساعة من يوم الجمعة, ووقت السحر,وفي السجود,وبين الأذان والاقامة.

  Yeroon kadhaan Rabbii qeebalamtu saa'aa dhumaa guyyaa jim'aa irraa,yeroo bariisaa, yeroo sujuuda keysaa,yeroo azaanaafii iqaamaa jedduu.

  رفع اليدين.

  -harka lameen olqabuu.3

  -قال صلى الله عليه وسلم ( إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم, يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا) رواه أبو داود.

  nabiin s.a.w. akkana jedhan''Rabbiin keessan oltahee kabajamee jiraataa arjaadha,yoggaa gabrichi isaa harka lameen isa jala ol qabatee isa kadhate qullaa gadi deebisuu niqaanfata''abuu dawud odesse.

  الالحاح في الدعاء وتكراره ثلاثا.

  -kadhaa yoggu 3 irra deddeebiuu.4

  -قال صلى الله عليه وسلم (يستجاب لأحدكم مالم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي)رواه البخاري.

  Nabiin s.a.w. akki jedhan ''Tokkoo keysaniif kadhaan niawwaatama waan hin jarjarsiifatiniin,kadhadhee homaa naaf hin awwaatamne waan hin jedhiniin'' bukaariitu galmeesse.

  وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : وكان – يعني النبي صلى الله عليه وسلم-اذا دعا دعا ثلاثا,واذا سأل سأل ثلاثا. رواه مسلم.

  Abdellaa ibnu mas'uud akki jedhe,nabiin s.a.w. yoggu kadhatan yoggu 3 irra deddeebian ,yogguu gaafatanis yoggu3 irra deddeebian.'' Muslimtu odeesse.

  عدم الدعاء على النفس أو المال أو الولد.

  5-lubbuu ufii,qabeenyaa fii ilmaan abaaruu dhabuu.

  - قال صلى الله عليه وسلم (لا تدعوا على أنفسكم ,ولا تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم,لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء,فيستجيب لكم).رواه مسلم.

  - Nabiin s.a.w. akki jedhan lubbuu teessan uf hin abaarinaa,joollee teessan hin abaarinaa,qabeenya keessan hin abaarinaa,yeroo rabbirraa kadhaan kennamtu mudattanii isinitti qebalamuutu sodaatamaa.'' Muslimtu odeesse.

  الدعاء لأخيك بظهر الغيب

  -obbolessa fagoo jiruu du'aaii godhuu.6

  -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة,عند رأسه ملك موكل, كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل).رواه مسلم.

  Nabiin keenya s.a.w. akki jedhan ''kadhaan rabbi tan muslitichi obboleessa isaa kan fagoo jiruu godhu qeebalamtuudha.mataisaa birratti malaaykaan tokko ramadameeti,yeroo inni obboleessa isaatiif toltuu kadhate hunda malaaykichi sun Rabbi haa qeebalu siifis fakkaata kana haa kennu , jedhaan.'' Muslimtu galmeesse.

  الحرث على الرزق الحلال.

  7-Rizqii halaala qofqrrqtti gabaabbachuu,bololuu.

  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:(ذكر الرجل يطيل السفر,أشعث أغبر يمد يديه الى السماء: يارب يارب! ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام , وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذالك؟) رواه مسلم.

  Abbaa hureyraa ﷺ‬.a. irraa odeeffamee nabiin s.a.w. akkana jedhan jedhe, namticha karaa dheeraa deeme tokkorraa dubbatee dhukkaawaa faaggawaa kantahe harka isaa kara samii oldiriirsee –yaarabbi yaarabbi (jedhee kadhataa) eeysaa kadhaan isaa isarraa qeebalamti! Nyaanni isaa haraamii, dhugaatiin isaa haraamii, uffanni isaa haraamii''muslimtu odeesse.

  تم

  الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

  Asirratti xumurame galanni rabbiif haagalu nagayaaf rahmanni nabii keenyarratti haatahu.

  tarree: