Seera umraa

barsiisaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota akkaataa umraa itti hojjataniittu bal’inaan ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: