Barnoota akkaataa hajji fii umraa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun barnoota umraa jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti uf kessatti hammatee jira.
Sagantaan kun barnoota hajji ihraamarraa kaasee hanga xumuraatti,waan hajjitti rarrau hunda uf kessatti hammatee jira.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.