Hiikkaa garii suuraalee gaggabaabaa qur’aanaa irraa

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun tafsiira hiikkaa qur’aanaa,suuraalee gaggabaabaa irratti qophaaye.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: