Hiikkaa garii suuraalee gaggabaabaa qur’aanaa irraa

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun tafsiira hiikkaa qur’aanaa,suuraalee gaggabaabaa irratti qophaaye.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.