Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa (guutuu)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun Tafsiira Qur’aanaa guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha.tafsiira shekh muusaa su’aalaa jechuun beekama.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.