Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa (guutuu)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun Tafsiira Qur’aanaa guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha.tafsiira shekh muusaa su’aalaa jechuun beekama.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: