uf gadi qabuu(khushuu’a) salaataaa

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun akkataa salaata keysatti namni uf gadi qabee sirritti salaatu ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: