Hiikkaa Qur’aana Kabajamaa (Tafsiira) 3ffa

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun hiikkaa tafsiira qur’aanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: