Hundi keessan gama Rabbii towbadhaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee gama Rabbii towbachuu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.