Ramadaana booda qajeellorratti gadi dhaabbachu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee ramadaana booda ibaadaa Rabbirratti gadi dhaabbachuu irratti walkaasuurraa dubbata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: