Waan qoma namaaf bal’isu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waan qoma namaa bal’isu tan akka zikrii Rabbi qaraatii qur’aanaa kkf ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: