QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

kitaaba qopheessuu. : Jamaaal Muhammad ahmad

The Publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA? : Kitaabni kun sadarkaa daraajaa guddina qur 'aanaati ibsa. Akkasuma barnoota akkaataa qaraatii qur 'aanaa (tajwiidaa) bal' inaan uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.