Xahaaraa fi salaata

kitaaba qopheessuu. : Jamaaal Muhammad ahmad

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee wuduu, tayamuuma, dhiqannaa qaamaa bal’inaan dubbata barnoota salaataatis guututti qaba.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.