ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee wuduu, tayamuuma, dhiqannaa qaamaa bal’inaan dubbata barnoota salaataatis guututti qaba.

yaanni kee nu barbaachisa.