Barnoota dubartii muslimaa

kitaaba qopheessuu. : Jamaaal Muhammad ahmad

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun barnoota dubartii muslimaa kan akkaa waayee xahaaraa, dhiiga baatii fi dayuumsaa, barnoota hijaabaa (hagooggii) fi kkf uf kessaa qaba.

Download
yaanni kee nu barbaachisa.