hulaalee islamhouse.com

afaanoowwan islamhouse.

kuusaa barnoota daiwaa islaamaa sagaalee barruu vidiyoon afaan dhibbarra hedduun.

amma yaali.

hulaalee kitaaba qur'aanaa.

sagalee qaraatii qur'aanaa bareedduu sagalee qaraatota kurnatti lakkaawamaniin.

amma yaali.

islaamummaa beeki.

barnoota matadureelee dhibboota hedduu afaan kudhanoowwaniin tan islaamummaa beysistu, tan gaaromina isaa ibsitu, irraa deebisuudhaan wajji.

amma yaali.

amma islaama seenuuf.

amma warra islaamummaa seenuu barbaadaniif..beysistoota islaamarraan qunnamuu nidandayan. akkasuma afaan hedduun.

amma yaali.

tajaajila islamhouse.

tarree emelaa.

tarree emelatti qindaayi haaroyni tamsaasame hundi akka sidhaqqabuuf afaan keetiin.

amma yaali.

hulaalee balaag

namoota biroo kara islaamaa yaami gara emelaatiin yookaa gara sooshaal midiyaatiin.

amma yaali.

app islamhouse

appi smartipon andoorayid fi IOS adda adda

amma yaali.

hulaa toorentii.

hunda qabiyyee afaan beekamaa tokkoo yookaa albama qaraatii qur'aanaa, yookaa sagalee barnootaa tan walitti dhaabbattu itti takka cuqaasuun argadhu.

amma yaali.

yaanni kee nu barbaachisa.