soomana aashuuraa seenaa isaa

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni soomannii aashuuraa seenaa dheertuu zamana nabi musaatiin walqabatte qabaachuu isaati ibsa.

yaanni kee nu barbaachisa.