Barnoota xahaaraafii salaataa - 3

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota xahaaraa fii salaataattu bal’inaan dhihaata. kutaa 4 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: