sadarkaa qur’aanaa -09

sadarkaa qur’aanaa -09

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti sadarkaa guddina qur’aanaattu ibsame. kutaa 10 qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: