seera dhiiga baatii tiifi kan dayumsaa 07

seera dhiiga baatii tiifi kan dayumsaa 07

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti seera dhiiga jiaa jiaan yookaan yeroo dayuumsaa dubartitti dhufarraa barnoonni kennama kutaa 16 uf jalaa qaba.,

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: