hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - yeroo muazzinni azaanu isa jalaa abuu fii boodarra duaaii godhachuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - yeroo muazzinni azaanu isa jalaa abuu fii boodarra duaaii godhachuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.