hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - yeroo muazzinni azaanu isa jalaa abuu fii boodarra duaaii godhachuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - yeroo muazzinni azaanu isa jalaa abuu fii boodarra duaaii godhachuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.