hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - salaata taraawiihaa hanga dhumaatti imaamaan wajji salaatuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - salaata taraawiihaa hanga dhumaatti imaamaan wajji salaatuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.