hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - sadarkaafii guddina ulamaaii

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - sadarkaafii guddina ulamaaii

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

yaanni kee nu barbaachisa.