hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - sadarkaa gariiwwan aayata quraana kabajamaarraa tahee qarauu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - sadarkaa gariiwwan aayata quraana kabajamaarraa tahee qarauu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: